Oznámenie č. 227/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a techniky

Platnosť od 25.07.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 4. mája 2018 v súlade s článkom 14 ods. 1.

227

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. júla 2015 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a techniky.

Dohoda nadobudla platnosť 4. mája 2018 v súlade s článkom 14 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody skončila platnosť Kultúrnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky (vyhlásenie č. 84/1973 Zb.) a Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Talianskej republiky o vedecko-technickej spolupráci (oznámenie č. 45/1991 Zb.).


DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU TALIANSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTÚRY, VZDELÁVANIA, VEDY A TECHNIKY

Vláda Slovenskej republiky a vláda Talianskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

povzbudené vzájomným želaním posilniť spoluprácu medzi príslušnými krajinami v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a techniky,

v snahe posilniť priateľské vzťahy medzi oboma krajinami,

v presvedčení, že výmeny a spolupráca v uvedených oblastiach prispejú k lepšiemu obojstrannému poznaniu a pochopeniu medzi talianskymi a slovenskými občanmi,

vychádzajúc z Kultúrnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky, podpísanej 18. mája 1971 v Prahe a Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Talianskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 30. novembra 1990 v Ríme,

s vedomím spoločného pôsobenia v záujme ochrany ľudských práv a stále intenzívnejšieho rozvoja integrácie na európskej a regionálnej úrovni a odvolávajúc sa na programy UNESCO, Európskej únie, Rady Európy, ako aj na programy Stredoeurópskej iniciatívy a ďalších medzinárodných a regionálnych organizácií,

v presvedčení, že tieto výmeny a spolupráca môžu byť naďalej rozvíjané prostredníctvom dohôd na úrovni ministerstiev, kultúrnych, vzdelávacích a vedeckých inštitúcií, ako aj na úrovni regiónov a miestnych územných inštitúcií príslušných krajín,

dohodli sa takto:

Článok 1

Všeobecné ustanovenia a ciele dohody

1. Cieľom tejto dohody je uskutočňovanie spoločných programov a činností určených na upevnenie spolupráce v oblasti kultúry a vzdelávania, vedy a techniky vrátane aktivít zameraných na umenie, mládež a šport. Na plnenie tohto cieľa si zmluvné strany zabezpečia výmenu informácií, materiálov a odborníkov.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú povzbudzovať a podporovať spoločnú účasť na programoch UNESCO, Európskej únie a Rady Európy, ako aj na programoch Stredoeurópskej iniciatívy a ďalších medzinárodných a regionálnych inštitúcií.

3. Zmluvné strany podporujú priame vzťahy medzi mestami a regiónmi oboch krajín s cieľom uskutočňovať iniciatívy spoločného záujmu v oblastiach uvedených v tejto dohode.

Článok 2

Oblasti spolupráce

Zmluvné strany budú rozvíjať a podporovať vzájomnú spoluprácu najmä v oblasti

a) kultúry, umenia, vedy a techniky, ako aj stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania,

b) archeológie, uchovávania a reštaurovania pamiatok,

c) literárnej činnosti,

d) vydavateľskej činnosti, podporujúc predovšetkým preklady a publikovanie literárnych diel,

e) ochrany duševného vlastníctva, autorských práv a ďalších súvisiacich práv, posilňujúc spoluprácu medzi príslušnými odbornými orgánmi,

f) knižnej kultúry, knižníc a archívov,

g) výmeny umelcov a umeleckých telies, vysokoškolských pedagógov, vedcov, odborníkov a výskumných pracovníkov,

h) kooperácie medzi kultúrnymi a univerzitnými inštitúciami vyššieho umeleckého, hudobného a tanečného školstva, vzdelávania a vedeckého výskumu,

i) mládežníckych výmen a telovýchovných a športových aktivít.

Článok 3

Spolupráca v oblasti vzdelávania

Zmluvné strany určia konkrétne spôsoby spolupráce v oblasti vzdelávania s cieľom povzbudzovať lepšie porozumenie a hlbšie spoznávanie umenia, kultúry a kultúrneho dedičstva oboch krajín. Táto spolupráca je uskutočňovaná prostredníctvom

a) výučby jazyka, literatúry a kultúry druhej zmluvnej strany, a to aj posilnením kurzov, lektorátov a katedier na univerzitách, vysokých a stredných školách,

b) spolupráce pri príprave učiteľov v oblastiach spoločného záujmu,

c) rozvoja výmeny informácií a vedeckých a pedagogických publikácií v oblasti výučby jazykov oboch krajín,

d) výmeny informácií týkajúcich sa vzdelávacích systémov oboch krajín,

e) spolupráce v oblasti metód a didaktických materiálov,

f) výmeny učiteľov slovenského a talianskeho jazyka na príslušných stredných školách v súlade s dostupnými finančnými možnosťami a rozšírením výučby týchto jazykov v oboch krajinách,

g) partnerských a výmenných projektov medzi školami a na úrovni pedagógov, predovšetkým formou družobných vzťahov,

h) rozvoja spolupráce medzi vysokými školami zameranými na uchovanie kultúrneho a archeologického dedičstva, vrátane škôl hudobného a tanečného, výtvarného a dizajnérskeho zamerania, aj s cieľom uskutočňovať spoločné projekty na podporu mobility a účasti na európskych programoch spolupráce,

i) zintenzívnenia projektov medzi vysokými školami a dohôd medzi vysokými školami o priamej spolupráci, prostredníctvom výmeny učiteľov, výskumníkov a vedcov a uskutočňovaním spojeného výskumu na témy spoločného záujmu,

j) obojstranného úsilia dospieť k dohode o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní a porovnateľnej dĺžky vysokoškolského a doktorandského štúdia, aj v oblasti vyššieho umeleckého a hudobného vzdelania v zmysle predmetných pokynov a predpisov Európskej únie a rešpektovaním zásad univerzitnej nezávislosti, ako aj právnych predpisov upravujúcich vykonávanie povolaní,

k) udeľovania štipendijných pobytov vysokoškolským a postgraduálnym študentom, ako aj študentom vyšších umeleckých, hudobných a tanečných škôl.

Článok 4

Vedecká a technická spolupráca

1. Zmluvné strany podporujú výmeny v oblasti vedy a techniky. Spolupráca v tejto oblasti bude vykonávaná najmä

a) organizovaním vedeckých konferencií a sympózií, seminárov, okrúhlych stolov a ďalších podujatí vedeckého a technického charakteru,

b) výmenou výskumných pracovníkov,

c) uskutočňovaním spoločného výskumu a štúdia v oblastiach dohodnutých medzi oboma stranami,

d) výmenou vedecko-technických informácií a dokumentácie,

e) možnosťou vytvorenia spoločných laboratórií,

f) uzavieraním dohôd a zmlúv medzi slovenskými a talianskymi inštitúciami zahrnujúcimi aj vysoké školy, vedecké ústavy a vedecko-výskumné pracoviská,

g) spoločnou účasťou na vedeckých a technických programoch a programoch výskumu a technického vývoja Európskej únie a ďalších medzinárodných organizácií.

2. Spolupráca v oblastiach uvedených v predchádzajúcom odseku sa bude vykonávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán, právnymi predpismi Európskej únie, ako aj v súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti ochrany duševného a priemyselného vlastníctva, ktorými sú štáty zmluvných strán viazané.

Článok 5

Spolupráca v oblasti mládeže a športu

1. Zmluvné strany podporujú spoluprácu medzi vládnymi inštitúciami, orgánmi samospráv, mládežníckymi združeniami a mimovládnymi organizáciami v oblasti výmeny mládeže a pohybových aktivít.

2. Zmluvné strany zároveň podporujú spoluprácu medzi vládnymi inštitúciami a inštitúciami samospráv, ako aj mimovládnymi organizáciami v oblasti fyzických a športových aktivít.

Článok 6

Kultúrne dedičstvo

1. Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti propagácie a poznávania, ochrany, starostlivosti a reštaurovania kultúrneho, krajinárskeho a prírodného dedičstva vrátane architektúry, urbanizmu a súčasného umenia prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov, stretnutí, študijných pobytov, výstav a pilotných projektov.

2. Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi archívmi, galériami, knižnicami, múzeami a inštitúciami zameranými na výstavné aktivity, najmä v oblasti súčasného umenia, a to prostredníctvom výmeny materiálov, informácií a odborníkov v príslušných odboroch.

3. Každá zmluvná strana umožní expertom štátu druhej zmluvnej strany výskum v kultúrnych a vedeckých ústavoch, knižniciach, archívoch, galériách, v muzeálnych a expozičných inštitúciách v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a v súlade s prijatými medzinárodnými záväzkami.

4. Zmluvné strany budú podporovať výmenu informácií a skúseností v oblasti archeológie, reštaurovania a uchovávania pamiatok, ako aj usporadúvanie sympózií a seminárov. Zmluvné strany budú podporovať archeologické výpravy štátu zmluvnej strany, ktoré vykonávajú činnosť na území štátu druhej zmluvnej strany.

5. Zmluvné strany budú zabezpečovať potrebnú právnu ochranu vo vzťahu k najcitlivejším prejavom vlastnej kultúrnej identity. V tomto duchu zmluvné strany budú venovať mimoriadnu pozornosť spolupráci pri uplatňovaní povinností vyplývajúcich z Dohovoru UNESCO na ochranu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva zo 16. novembra 1972 a z Dohovoru UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva zo 17. októbra 2003.

Článok 7

Spolupráca v oblasti kultúry a umeleckej tvorby

1. Každá zmluvná strana bude podporovať všetky formy kultúrnej a umeleckej výmeny s cieľom prehĺbiť a zlepšiť vzájomné poznanie. Zmluvné strany budú spolupracovať pri vykonávaní opatrení Dohovoru UNESCO na ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov z 20. októbra 2005.

2. V rámci dostupných finančných možností zmluvné strany budú podporovať predovšetkým

a) organizovanie kultúrnych a umeleckých podujatí a priamu spoluprácu medzi inštitúciami, organizáciami a združeniami v nasledujúcich oblastiach: literatúra, výtvarné umenie, architektúra, archeológia, scénické umenie, hudba, tanec, divadlo, folklór a ľudové umenie, filmové a audiovizuálne umenie, televízia, rozhlas a ďalšie oblasti kultúry,

b) organizovanie stretnutí, sympózií, spoločných ateliérov a festivalov v rôznych umeleckých disciplínach s priamym zapojením najmä štátnych ustanovizní,

c) vyhotovovanie prekladov a vydávanie najvýznamnejších pôvodných literárnych a vedeckých diel, ako aj diel o kultúrnom a vedeckom dedičstve štátov zmluvných strán, so zvláštnym zreteľom na humanitné a spoločenské vedy.

Článok 8

Kultúrne inštitúcie

Zmluvné strany so zreteľom na spoločné podujatia podporujú činnosť kultúrnych a školských inštitúcií, predovšetkým kultúrnych inštitútov na území Slovenskej republiky a Talianskej republiky, ako aj tých inštitúcií a kultúrnych združení vrátane výborov Spoločnosti Dante Alighieri. Týmto inštitúciám budú poskytnuté všetky možné úľavy na zjednodušenie činnosti v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu zmluvnej strany, na ktorej území pôsobia.

Článok 9

Knižnice

Každá zmluvná strana podporuje spoluprácu v oblasti uchovávania knižničných dokumentov, vedenia a správy knižníc s využitím nových technológií a pokročilých systémov informatizácie a digitalizácie a podporuje priame kontakty medzi knižnicami a recipročnú výmenu odborníkov a informačných zdrojov, ako aj tematicky zameraných vzdelávacích programov.

Článok 10

Spolupráca zameraná na obmedzenie nezákonného obchodovania s kultúrnymi statkami

1. Zmluvné strany sa zaväzujú k spolupráci, ktorej súčasťou je vzdelávacia činnosť s cieľom obmedzenia nezákonného obchodovania s kultúrnymi statkami a pôsobenia v oblasti prevencie, potláčania a nápravy v súlade s príslušnými platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a v zmysle povinností vyplývajúcich z medzinárodného Dohovoru UNESCO zo 14. novembra 1970 o opatreniach zakazujúcich a zabraňujúcich nedovolený dovoz, vývoz a prevod vlastníctva kultúrnych hodnôt a v zmysle povinností vyplývajúcich z Dohovoru UNIDROIT o odcudzených a nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch z 24. júna 1995.

2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že budú spolupracovať v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva pod vodou a v oblasti archeológie pod vodou v zmysle Medzinárodného dohovoru UNESCO o ochrane kultúrneho dedičstva pod vodou z 2. novembra 2001.

Článok 11

Autorské práva a ochrana duševného vlastníctva

Zmluvné strany sa zaväzujú k úzkej spolupráci v oblasti ochrany autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Zmluvné strany sa zaväzujú chrániť práva duševného vlastníctva v súlade s príslušnými právnymi predpismi štátov zmluvných strán, právnymi predpismi Európskej únie, ako aj v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými sú štáty zmluvných strán viazané.

Článok 12

Zmiešaná komisia

1. S cieľom vykonávania tejto dohody zmluvné strany vytvoria zmiešanú komisiu (ďalej len „komisia“), poverenú preskúmať pokrok spolupráce v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a techniky a vypracúvať viacročné vykonávacie programy.

2. Komisia sa bude schádzať striedavo na území štátov zmluvných strán. Termín stretnutí bude dohodnutý diplomatickou cestou.

3. Komisia v súvislosti s vykonávaním tejto dohody a pre ďalší rozvoj spolupráce môže podávať návrhy na zmeny tejto dohody príslušným orgánom štátov zmluvných strán.

Článok 13

Riešenie sporov

Spory vyplývajúce z výkladu a vykonávania tejto dohody riešia zmluvné strany vzájomnými konzultáciami a rokovaniami.

Článok 14

Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym (30.) dňom nasledujúcim po dni doručenia neskoršieho písomného oznámenia o splnení vnútroštátnych podmienok potrebných pre nadobudnutie jej platnosti.

2. Túto dohodu je možné meniť alebo dopĺňať iba na základe dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomne výmenou nót. Takto dohodnuté zmeny nadobudnú platnosť na základe tých istých postupov, ktoré sú záväzné pre vstup samotnej dohody do platnosti.

3. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody skončí vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Talianskou republikou platnosť Kultúrnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky z 18. mája 1971, podpísanej v Prahe, ako aj Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Talianskej republiky o vedecko-technickej spolupráci z 30. novembra 1990, podpísanej v Ríme.

4. Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu kedykoľvek diplomatickou cestou písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí stoosemdesiat (180) dní odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

5. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, ukončenie platnosti tejto dohody nemá vplyv na začaté alebo prebiehajúce činnosti, programy alebo projekty, ktoré sa budú riadiť ustanoveniami tejto dohody až do ich skončenia.

Dané v Bratislave 3. júla 2015 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a v talianskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Miroslav Lajčák v. r.
Za vládu
Talianskej republiky:

Paolo Gentiloni v. r.