Nariadenie vlády č. 221/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach

(v znení č. 230/2018 Z. z.)

Platnosť od 23.07.2018
Účinnosť od 01.08.2018 do31.07.2019
Zrušený 200/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2018 okrem čl. I bodov 1, 2, 4, 8 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2019.

221

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. júla 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. a) sa za slovami „(ďalej len „žiak“)“ vypúšťajú slová „a pre žiakov na stredných školách,7)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

2. V § 1 písm. c) úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo pre žiakov na stredných školách“.

3. V § 1 písm. c) druhom bode sa slová „do ovocného sadu, pestovateľa zeleniny,“ nahrádzajú slovami „u pestovateľa zeleniny, do ovocného sadu,“.

4. V § 2 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „a žiakov na stredných školách“.

5. § 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Pri zabezpečovaní činnosti podľa § 1 písm. a) nemožno s mliečnym výrobkom dodávať alebo distribuovať inú potravinu v samostatnom balení alebo v balení spojenom s balením tohto mliečneho výrobku.“.

6. V § 3 až 6 sa slovo „uchádzač“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „žiadateľ“ v príslušnom tvare.

7. V § 3 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená b) až j).

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.

8. V § 3 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo žiakom na stredných školách“.

9. V § 3 ods. 4 písm. d) a e) sa slová „písmena d)“ nahrádzajú slovami „písmena c)“.

10. V § 3 ods. 4 písmeno f) znie:

f) písomný doklad o analýze zloženia druhov mliečnych výrobkov podľa písmena c) vykonanej akreditovaným23) laboratóriom nie staršej ako tri mesiace, ktorý preukazuje splnenie podmienok podľa písmen d) a e) a podiel mliečnej zložky,24)“.

11. V § 3 ods. 4 písm. g) až i) sa slová „písmena d)“ nahrádzajú slovami „písmena c)“.

12. V § 3 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

Poznámky pod čiarou k odkazom 28 a 29 sa vypúšťajú.

13. V § 3 ods. 10 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

14. V § 3 ods. 10 písm. b) sa slová „písm. c) až f) a h) až k)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až e) a g) až i)“.

15. V § 3 ods. 10 písm. c) sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“ a slová „písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „písm. c)“.

16. V § 4 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo žiakov na stredných školách“.

17. V § 4 odseky 7 až 10 znejú:

(7) Ak celková výška predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch podľa odseku 3 písm. h), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,34) ktorých úhrnná výška, za ktorú možno vyplatiť pomoc podľa § 6 ods. 15, neprekračuje limit podľa odseku 6, základ pre výpočet maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) sa určí z celkovej výšky prostriedkov únie na vykonávanie školského programu v príslušnom školskom roku36) po odpočítaní celkovej výšky predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch

a) podľa odseku 3 písm. h), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,34) ktorých úhrnná výška, za ktorú možno vyplatiť pomoc podľa § 6 ods. 15, neprekračuje limit podľa odseku 6, a

b) podľa odseku 3 písm. i), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,35) ktorých úhrnná výška, za ktorú možno vyplatiť pomoc podľa § 6 ods. 15, neprekračuje limit podľa osobitného predpisu.37)

(8) Ak celková výška predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch podľa odseku 3 písm. h), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,34) ktorých úhrnná výška, za ktorú možno vyplatiť pomoc podľa § 6 ods. 15, prekračuje limit podľa odseku 6, základ pre výpočet maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) sa určí z celkovej výšky prostriedkov únie na vykonávanie školského programu v príslušnom školskom roku po odpočítaní celkovej výšky predpokladaných nákladov žiadateľov podľa odseku 7 písm. b).

(9) Ak celková výška predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch podľa odseku 3 písm. h), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,34) ktorých úhrnná výška, za ktorú možno vyplatiť pomoc podľa § 6 ods. 15, neprekračuje limit podľa odseku 6, pomerná časť maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zmluvného žiaka sa vypočíta z podielu základu podľa odseku 7 a celkového počtu zmluvných žiakov; do celkového počtu zmluvných žiakov sa osobitne započítava počet zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa

a) § 1 písm. a),

b) § 1 písm. b).

(10) Ak celková výška predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch podľa odseku 3 písm. i), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,35) ktorých úhrnná výška, za ktorú možno vyplatiť pomoc podľa § 6 ods. 15, prekračuje limit podľa osobitného predpisu,37) maximálna výška pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. d) sa vypočíta ako súčin výšky predpokladaných nákladov žiadateľa uvedených v jeho projekte podľa odseku 3 písm. i), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,35) ktorú možno podľa § 6 ods. 15 vyplatiť, a koeficientu krátenia, ktorý sa určí ako podiel najvyššieho podielu z prostriedkov únie na propagáciu podľa osobitného predpisu37) a celkovej výšky predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch podľa odseku 3 písm. i), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,35) ktorú možno podľa § 6 ods. 15 vyplatiť.“.

18. V § 4 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 až 13, ktoré znejú:

(11) Ak celková výška predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch podľa odseku 3 písm. h), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,34) ktorých úhrnná výška, za ktorú možno vyplatiť pomoc podľa § 6 ods. 15, prekračuje limit podľa odseku 6, pomerná časť maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zmluvného žiaka sa vypočíta z podielu základu podľa odseku 9 a celkového počtu zmluvných žiakov; do celkového počtu zmluvných žiakov sa osobitne započítava počet zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa

a) § 1 písm. a),

b) § 1 písm. b),

c) § 1 písm. c).

(12) Ak celková výška predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch podľa odseku 3 písm. h), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,34) ktorých úhrnná výška, za ktorú možno vyplatiť pomoc podľa § 6 ods. 15, neprekračuje limit podľa odseku 6, maximálna výška pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) sa vypočíta ako súčin pomernej časti maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zmluvného žiaka vypočítanej podľa odseku 9 a počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) a b); do počtu zmluvných žiakov sa osobitne započítava počet zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa

a) § 1 písm. a),

b) § 1 písm. b).

(13) Ak celková výška predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch podľa odseku 3 písm. h), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,34) ktorých úhrnná výška, za ktorú možno vyplatiť pomoc podľa § 6 ods. 15, prekračuje limit podľa odseku 6, maximálna výška pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) sa vypočíta ako súčin pomernej časti maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zmluvného žiaka vypočítanej podľa odseku 11 a počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c); do počtu zmluvných žiakov sa osobitne započítava počet zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa

a) § 1 písm. a),

b) § 1 písm. b),

c) § 1 písm. c).“.

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 14 a 15.

19. V § 4 ods. 14 sa slová „8 až 10“ nahrádzajú slovami „7 až 13“.

20. V § 5 ods. 2 a § 6 ods. 2 písm. b) a písm. c) prvom bode sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.

21. V § 5 ods. 3 sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods.15“.

22. V § 5 ods. 7 sa slová „ods. 1, 5 a 7“ nahrádzajú slovami „ods. 1, 7 a 9“.

23. V § 5 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

(12) Žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), je povinný tieto činnosti zabezpečovať pre všetky školy, pre ktoré mu bola na zabezpečovanie pridelená maximálna pomoc podľa § 4, najmenej počas jedného obdobia podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c).“.

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

24. V § 5 ods. 13 sa slovo „výrobky“ nahrádza slovami „mliečne výrobky alebo ovocie a zeleninu“.

25. § 5 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

(14) Ak najvyššia úhrada, ktorú možno podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 žiadať od školy alebo od jej zmluvného žiaka za dodávanie alebo distribúciu mliečneho výrobku alebo ovocia a zeleniny uvedeného v prílohe č. 1 alebo prílohe č. 2 zmluvným žiakom, nedosahuje výšku dane, ktorej základom podľa osobitného predpisu38a) je pomoc, ktorú možno podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 vyplatiť za jeho dodávanie alebo distribúciu zmluvným žiakom, žiadateľ môže od školy alebo od jej zmluvného žiaka žiadať úhradu najviac vo výške dane, ktorej základom podľa osobitného predpisu38a) je pomoc, ktorú možno podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 vyplatiť za dodávanie alebo distribúciu tohto mliečneho výrobku alebo ovocia a zeleniny zmluvným žiakom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:

38a) § 22 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.

26. V § 6 odsek 3 znie:

(3) Pomoc, ktorú možno vyplatiť na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a), je uvedená v prílohe č. 1. Pomoc, ktorú možno vyplatiť na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b), je uvedená v prílohe č. 2.“.

27. V § 6 ods. 4 sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 13“.

28. V § 6 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Rozdiel podľa odseku 4 je žiadateľ povinný vrátiť škole alebo zmluvnému žiakovi do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia platobnej agentúry o vyplatení pomoci, ktorým platobná agentúra žiadateľovi pomoc podľa odseku 4 znížila.

(6) Ak žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečoval činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), nezabezpečil tieto činnosti pre všetky školy, pre ktoré mu bola na zabezpečovanie pridelená maximálna pomoc podľa § 4 najmenej počas jedného obdobia podľa odseku 1 písm. a) až c), celková výška pomoci, ktorá sa žiadateľovi poskytne za dodávanie alebo distribúciu mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny počas obdobia podľa odseku 1 písm. a) až c), v ktorom žiadateľ ukončil vykonávanie týchto činností, sa zníži o súčin pomernej časti maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zmluvného žiaka, ktorá bola vypočítaná podľa § 4 ods. 9 alebo ods. 11, a počtu zmluvných žiakov v školách, pre ktoré mu bola na zabezpečovanie pridelená maximálna pomoc podľa § 4, a pre ktoré tieto činnosti najmenej počas jedného obdobia podľa odseku 1 písm. a) až c) nezabezpečil.“.

Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 15.

29. V § 6 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:

(14) Pomoc za činnosti podľa § 1 písm. a) a b) možno vyplatiť len za dodávanie mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny, ktoré boli spotrebované počas toho istého obdobia podľa odseku 1 písm. a) až c), v ktorom boli dodané.“.

Doterajšie odseky 14 a 15 sa označujú ako odseky 15 a 16.

30. V § 6 ods. 15 sa na konci pripájajú tieto slová: „a i)“.

31. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. augusta 2018

(1) Podľa tohto nariadenia vlády sa posudzujú aj žiadosti o schválenie podané do 31. marca 2018, o ktorých nebolo právoplatne rozhodnuté do 31. júla 2018.

(2) Podľa tohto nariadenia vlády sa posudzujú aj žiadosti o maximálnu pomoc podané do 31. júla 2018, o ktorých nebolo právoplatne rozhodnuté do 31. júla 2018.“.

32. Prílohy č. 1 až 3 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 189/2017 Z. z.

ZOZNAM DRUHOV, POŽIADAVKY NA BALENIE, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ PORCIE, POMOC A NAJVYŠŠIA ÚHRADA MLIEČNYCH VÝROBKOV PODĽA § 1 písm. a)

Tabuľka A

Zoznam neochutených mliečnych výrobkov podľa § 1 písm. a)

P. č.Názov výrobkuOznačenie výrobkuDruh a veľkosť baleniaMaximálna veľkosť jednej porcie pre zmluvného žiaka na deňPomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) v eurách/balenie alebo v eurách/kg bez daneNajvyššia úhrada v eurách/balenie alebo v eurách/kg, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka
1.**plnotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Akartón 1 l250 ml0,800,08
2.**plnotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizovanéAkartón/vrecko/ fľaša 1 l250 ml0,800,08
3.**plnotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Akartón 1 l250 ml1,040,11
4.**polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Akartón/fľaša 1 l250 ml0,660,07
5.**polotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizovanéAkartón/vrecko/ fľaša 1 l250 ml0,670,07
6.**polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Akartón 1 l250 ml0,930,10
7.**polotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Akartón 1 l250 ml0,940,19
8.**polotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Akartón 250 ml250 ml0,300,06
9.**polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Akartón 250 ml250 ml0,340,34
10.**polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Atéglik 200 ml200 ml0,290,03
11.**polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Akartón 250 ml250 ml0,330,04
12.**polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Atéglik 200 ml200 ml0,260,03
13.**polotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizovanéAtéglik 250 g250 g0,360,04
14.**zakysané mliekoBtéglik 200 ml200 ml0,260,06
15.**zakysané mliekoBtéglik 200 g200 g0,260,06
16.**zakysané mliekoBtéglik 250 g250 g0,310,07
17.**acidofilné mliekoBtéglik 230 ml230 ml0,360,08
18.**acidofilné mliekoBtéglik 200 g200 g0,260,06
19.**acidofilné mliekoBtéglik 250 g250 g0,310,07
20.**jogurt bielyBtéglik 125 g125 g0,270,06
21.**jogurt bielyBtéglik 135 g135 g0,300,06
22.**jogurt bielyBtéglik 145 g145 g0,310,07
23.**jogurt bielyBtéglik 150 g150 g0,290,06
24.**jogurt biely nízkotučnýBtéglik 150 g150 g0,270,06
25.**tvarohový dezertBtéglik 80 g80 g0,440,09
26.**tvaroh hrudkovitýBfólia 200 g85 g0,770,16
27.**tvaroh hrudkovitýBtéglik, fólia 250 g85 g0,960,20
28.*tvaroh hrudkovitýBfólia, vedro 1 000 – 5 000 g85 g3,090,62
29.**tvaroh termizovanýBtéglik 250 g85 g0,870,18
30.**tvaroh jemný hrudkovitý bezlaktózovýBtéglik 180 g85 g0,950,20
31.**mäkký čerstvý nízkotučný syrBtéglik 180 g85 g0,610,13
32.*polomäkký nezrejúci parený neúdený syrBfólia 800 – 1 700 g30 g6,931,39
33.*polotvrdý zrejúci stredne tučný syr 30 %Bfólia 1 000 – 2 800 g30 g5,001,00
34.*polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %Bfólia 1 000 – 2 800 g30 g5,571,12
35.**polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátkyBtácka 100 g30 g0,670,14
36.**polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátkyBfólia 30 g30 g0,170,04

Vysvetlivky:

* Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené za 1 kg výrobku.

** Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené za jedno balenie.

Tabuľka B

Zoznam ochutených mliečnych výrobkov podľa § 1 písm. a)

P. č. Názov výrobkuOznačenie výrobkuDruh a veľkosť baleniaMaximálna veľkosť jednej porcie pre zmluvného žiaka na deňPomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) v eurách/balenie bez daneNajvyššia úhrada v eurách/balenie, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka
1.polotučné mlieko ochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ckartón 1l250 ml0,250,75
2.polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ckartón 250 ml250 ml0,060,38
3.polotučné mlieko ochutené s vitamínmi. ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ctéglik 200 ml200 ml0,050,30
4.acidofilné mlieko ochutenéCtéglik 250 g250 g0,060,32
5.jogurt ochutenýDtéglik 125 g125 g0,020,29
6.jogurt ochutenýDtéglik 135 g135 g0,020,31
7.jogurt ochutenýDtéglik 145 g145 g0,020,33
8.jogurt ochutenýDtéglik 150 g150 g0,030,33
9.jogurt ochutenýDtéglik 150 ml150 ml0,030,34

Vysvetlivky k označeniu výrobkov uvedených v tabuľke A a v tabuľke B

Označenie výrobkuUstanovenie nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom zneníOpis výrobku podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení
Ačl. 23 ods. 3 písm. b)konzumné mlieko a jeho bezlaktózové variácie
Bčl. 23 ods. 4 písm. b)syr, tvaroh, jogurt a iné fermentované alebo acidofilné mliečne výrobky bez pridaných ochucujúcich látok, ovocia, orechov alebo kakaa
Cpríloha V kategória Ifermentované mliečne výrobky neobsahujúce ovocnú šťavu, prírodne ochutené fermentované mliečne výrobky obsahujúce ovocnú šťavu, prírodne ochutené alebo neochutené
mliečne nápoje obsahujúce kakao, ovocnú šťavu alebo prírodne ochutené
Dpríloha V kategória IIfermentované alebo nefermentované mliečne výrobky obsahujúce ovocie, prírodne ochutené alebo neochutené

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č.189/2017 Z. z.

ZOZNAM DRUHOV, VEĽKOSŤ PORCIE, POMOC A NAJVYŠŠIA ÚHRADA OVOCIA A ZELENINY PODĽA § 1 písm. b)

P. č.DruhVeľkosť jednej porcie [g alebo ml]Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) v eurách/kg alebo v eurách/l bez daneNajvyššia úhrada v eurách/kg alebo v eurách/l, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka
1.jablkodo 200 g1,100,22
2.hruškado 200 g1,160,24
3.broskyňado 200 g1,270,26
4.marhuľado 200 g1,650,33
5.slivkado 200 g1,160,24
6.čerešňado 200 g3,850,77
7.jahodydo 200 g3,850,77
8.drobné bobuľové ovocie (ríbezle, maliny, čučoriedky)do 125 g12,002,40
9.rajčiakdo 200 g1,620,33
10.paprikado 200 g1,620,33
11.reďkovkado 200 g0,780,16
12.kalerábdo 200 g1,140,23
13.mrkvado 200 g0,920,19
14.hrášok zelený, nelúpanýdo 200 g3,220,65
15.ovocné a zeleninové šťavy 100 %1)do 200 ml2,700,54
16.ovocné pyré2)do 200 g2,880,58
17.sušené jablkové lupienkydo 30 g19,153,83

1) § 1 a § 2 písm. e) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 292/2013 Z. z. o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu.

2) § 2 písm. a) a f) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 132/2014 Z. z. o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 189/2017 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346 20. 12. 2013) v znení

– nariadenia Rady (EÚ) 2016/591 z 15. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 103, 19. 4. 2016),

– nariadenia Rady (EÚ) 2016/795 z 11. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),

– nariadenia Rady (EÚ) 2016/1042 z 24. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 170, 29. 6. 2016),

– nariadenia Rady (EÚ) 2016/2145 z 1. decembra 2016 (Ú. v. EÚ L 333, 8. 12. 2016).

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení

– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),

– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),

– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1166 zo 17. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 193, 19. 7. 2016),

– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1226 z 4. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 202, 28. 7. 2016).

3. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017).

4. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017).

5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a nariadenie (EÚ) č. 652/2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017).

6. Nariadenie Rady (EÚ) 2018/147 z 29. januára 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1370/2013, pokiaľ ide o kvantitatívne obmedzenie pre nákup sušeného odstredeného mlieka (Ú. v. EÚ L 26, 31. 1. 2018).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2018 okrem čl. I bodov 1, 2, 4, 8 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2019.


Peter Pellegrini v. r.