228

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 20. júla 2018,

ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b), c), e) až g) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Podrobnosti o vedení zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

(1) Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len „zoznam“) vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v elektronickej podobe.

(2) Ministerstvo bezodkladne vykonáva zmeny v zozname a zabezpečuje sprístupnenie zoznamu verejnosti prostredníctvom elektronických zariadení na webovom sídle1) ministerstva a jeho aktualizáciu súčasne s vykonanými zmenami v zozname. Elektronická podoba zoznamu umožňuje vyhľadávanie podľa odborov, odvetví a osôb zapísaných v zozname. V zozname sa zverejní aj znalec, tlmočník alebo prekladateľ, ktorý bol vyčiarknutý zo zoznamu.

(3) Odbory a odvetvia sú zoradené podľa abecedného poradia; každý odbor a odvetvie sú označené šesťmiestnym číselným kódom.

(4) Znalci, tlmočníci a prekladatelia sa zapisujú do zoznamu v abecednom poradí.

(5) Oddiel zápisu znalcov sa člení na časť na zápis znalcov, ktorí vykonávajú činnosť ako

a) fyzické osoby,

b) znalecké organizácie,

c) znalecké ústavy.

(6) Kontaktný údaj je najmä údaj o telefónnom čísle alebo adrese elektronickej pošty, alebo iný údaj, ktorý slúži na okamžité zastihnutie znalca, tlmočníka alebo prekladateľa.

(7) Zoznam znaleckých odborov a odvetví sa ustanovuje v prílohe č. 1. Obsahové vymedzenie znaleckých odborov a odvetví sa ustanovuje v prílohe č. 2. Zoznam jazykov na účely členenia odborov podľa jazykov sa ustanovuje v prílohe č. 3.

(8) Ministerstvo vymedzí pri vzniku nových odborov alebo odvetví v zozname rozsah ich pôsobnosti tak, aby znalci, tlmočníci a prekladatelia pri výkone svojej činnosti nezasahovali do iného odboru alebo odvetvia.

§ 2

Podrobnosti o zápise do zoznamu

(1) K písomnej žiadosti o zápis do zoznamu sa pripoja

a) osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní v odbore, ktorý je predmetom žiadosti, najmä vysokoškolského diplomu, maturitného vysvedčenia alebo iných dokladov; žiadateľ predloží len osvedčené kópie tých dokladov, ktorými sa preukazuje získanie vzdelania v odbore podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona,

b) životopis so zameraním na požadovanú odbornosť,

c) kópia dokladu o úspešnom absolvovaní osobitného vzdelávania o spôsobe výkonu činnosti podľa zákona (ďalej len „odborné minimum“), ktoré žiadateľ absolvoval najneskôr tri roky pred podaním žiadosti; u absolventov špecializovaného vzdelávania v odbore alebo odvetví podľa písmena e) sa má za to, že absolvovali aj odborné minimum, ak je žiadosť podaná do troch rokov od jeho úspešného absolvovania,

d) kópia dokladu o úspešnom absolvovaní skúšky z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť (ďalej len „odborná skúška“), ktorú žiadateľ absolvoval najneskôr tri roky pred podaním žiadosti,

e) osvedčená kópia dokladu o úspešnom absolvovaní špecializovaného vzdelávania v odboroch alebo odvetviach uvedených v prílohe č. 4,

f) doklady o dĺžke praxe v odbore žiadateľa, z ktorých musí byť zrejmý právny základ jej vykonávania, doba trvania a pracovné činnosti, ktoré žiadateľ vykonáva alebo vykonával; prax v odbore musí byť vykonávaná aj v čase podania žiadosti,

g) doklady preukazujúce disponovanie materiálnym vybavením potrebným na výkon činnosti v zapisovanom odbore alebo odvetví, napríklad osvedčená kópia nájomnej zmluvy, alebo inventarizačný súpis hnuteľných vecí a nehnuteľností, ktorý nesmie byť v čase podania žiadosti starší ako tri mesiace, alebo čestné vyhlásenie o skutočnosti, že osoba žiadajúca o zápis do zoznamu týmto materiálnym vybavením disponuje.

(2) Ak je žiadateľ v čase podania žiadosti zapísaný v inom odbore alebo odvetví zoznamu, nevyžaduje sa od neho opätovné predloženie dokladu o úspešnom absolvovaní odborného minima.

(3) Informáciu o možnosti absolvovania odborného minima uverejní ministerstvo na webovom sídle ministerstva.

(4) V odbore zdravotníctvo a farmácia a v odbore psychológia odbornú skúšku nahrádza príslušná špecializačná skúška alebo certifikačná skúška v akreditovanej vzdelávacej inštitúcii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

(5) Špecializácia právnickej osoby je zameranie činnosti právnickej osoby žiadajúcej o zápis do zoznamu. Ministerstvo tento údaj zisťuje z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

(6) Sľub sa skladá verejne, slávnostným spôsobom na ministerstve. Žiadateľ sľub potvrdí svojím podpisom v knihe sľubov znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

(7) Pri zapísaní žiadateľa do zoznamu ministerstvo zakladá každému znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi osobný spis. Do osobného spisu sa zakladajú listiny, ktoré sa týkajú osoby znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, výkonu jeho činnosti a profesijného rastu.

§ 3

Osobitné ustanovenie o zápise do zoznamu a výkone znaleckej činnosti pri stanovovaní hodnoty majetku podniku

Ministerstvo zapíše do odboru ekonomika a riadenie podnikov právnickú osobu, ak spĺňa podmienky zápisu do zoznamu podľa § 6 zákona a preukáže, že má vzťah podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona aspoň s

a) jedným znalcom, ktorý je fyzickou osobou, zapísaným v odbore ekonómia a manažment,

b) dvoma znalcami, ktorí sú fyzickými osobami, zapísanými po jednom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, alebo odboru cestná doprava, odvetvie odhad hodnoty cestných vozidiel, alebo odboru strojárstvo, odvetvie odhad hodnoty strojových zariadení, alebo odboru elektrotechnika, odvetvie odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky, alebo odboru priemyselné vlastníctvo, odvetvie priemyselné vlastníctvo.

§ 4

Podrobnosti o spôsobe preukazovania výkonu činnosti obdobnej znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti podľa § 7 zákona

(1) Podmienka výkonu činnosti obdobnej znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti sa preukazuje

a) originálom výpisu z príslušného zoznamu vedeného v inom štáte alebo

b) písomným potvrdením, ktoré vydal príslušný orgán štátu.

(2) Doklady podľa odseku 1 nesmú byť v čase podania žiadosti o zápis do zoznamu staršie ako tri mesiace.

§ 5

Všeobecné ustanovenia o odbornej skúške

(1) Odbornú skúšku zabezpečuje ministerstvo alebo ministerstvom poverený znalecký ústav, alebo tlmočnícky ústav, alebo iná právnická osoba (ďalej len „organizátor skúšky“).

(2) Písomná prihláška na odbornú skúšku, ktorá obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu jeho trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu, ďalšie kontaktné údaje, odbor a odvetvie, z ktorého má záujem vykonať odbornú skúšku, sa podáva na ministerstvo. Ak je prihláška doručená neskôr ako tri mesiace pred určeným termínom odbornej skúšky z príslušného odboru alebo odvetvia, žiadateľ bude pozvaný na ďalší najbližší termín odbornej skúšky.

(3) Ministerstvo na základe počtu písomných prihlášok po dohode s organizátorom skúšky určuje termín odbornej skúšky. V každom odbore a odvetví sa uskutoční najmenej jedna odborná skúška v kalendárnom roku. To neplatí pre odbor alebo odvetvie, pre ktorý nebola do 30. septembra kalendárneho roka doručená žiadna prihláška na odbornú skúšku a kde zároveň nie je z predchádzajúceho kalendárneho roka prihlásený žiaden žiadateľ, ktorý nevykonal odbornú skúšku.

(4) Organizátor skúšky zašle žiadateľovi pozvánku na odbornú skúšku najneskôr dva mesiace pred termínom odbornej skúšky. Súčasťou pozvánky na odbornú skúšku je zoznam základných okruhov otázok na odbornú skúšku a číslo účtu, na ktorý žiadateľ uhradí náklady vykonania odbornej skúšky v primeranej lehote a výške určenej organizátorom skúšky. Ak v určenej lehote žiadateľ neuhradí náklady v plnej výške, nemá právo zúčastniť sa odbornej skúšky; organizátor skúšky môže zmeškanie lehoty odpustiť. Ak sa žiadateľ nezúčastní odbornej skúšky kvôli neuhradeniu nákladov alebo z iného dôvodu, organizátor skúšky túto skutočnosť oznámi ministerstvu.

(5) Odborná skúška žiadateľa o znaleckú činnosť sa vykonáva v štátnom jazyku. Odborná skúška žiadateľa o tlmočnícku činnosť a prekladateľskú činnosť sa vykoná v príslušných jazykoch.

(6) Odbornú skúšku vykoná žiadateľ pred skúšobnou komisiou zloženou z troch členov. Predsedu a ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Členom skúšobnej komisie je vždy jeden zástupca ministerstva. Predsedom skúšobnej komisie a ďalším členom skúšobnej komisie je spravidla znalec, tlmočník alebo prekladateľ z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva odborná skúška. Ak členom skúšobnej komisie nie je žiadny znalec, tlmočník alebo prekladateľ z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva odborná skúška, predsedom a členom skúšobnej komisie môže byť aj iná osoba, ktorá s vymenovaním súhlasí a ktorá svojím vzdelaním a praxou garantuje kvalifikované vykonanie odbornej skúšky v príslušnom odbore alebo odvetví.

(7) Ak žiadateľ použije počas odbornej skúšky materiálne vybavenie, ktorého použitie je zakázané touto vyhláškou alebo nepovolené predsedom skúšobnej komisie, alebo ak nepostupuje pri zodpovedaní otázok samostatne, nie je oprávnený ďalej pokračovať v priebehu odbornej skúšky.

(8) Skúšobná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia.

(9) Výsledok odbornej skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami

a) vyhovel, alebo

b) nevyhovel.

(10) Organizátor skúšky vydá žiadateľovi doklad o výsledku odbornej skúšky spravidla hneď po oznámení výsledku, najneskôr 14 dní od termínu odbornej skúšky. O priebehu odbornej skúšky sa spisuje protokol, do ktorého môže člen skúšobnej komisie uviesť svoje poznámky. Organizátor odbornej skúšky zašle ministerstvu kópie všetkých protokolov do jedného mesiaca od uskutočnenia odbornej skúšky.

(11) Proti výsledku odbornej skúšky nie je prípustné podať opravný prostriedok.

(12) Žiadateľ, ktorého odborná skúška bola hodnotená klasifikačným stupňom nevyhovel, je oprávnený vykonať ďalšiu odbornú skúšku z toho istého odboru alebo odvetvia najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od jej vykonania.

(13) Žiadateľ, ktorého odborná skúška z rovnakého odboru alebo odvetvia bola trikrát za sebou hodnotená klasifikačným stupňom nevyhovel, je oprávnený vykonať ďalšiu odbornú skúšku z rovnakého odboru alebo odvetvia najskôr po uplynutí troch rokov od vykonania poslednej odbornej skúšky z rovnakého odboru alebo odvetvia. Po uplynutí troch rokov od neúspešného vykonania odbornej skúšky sa na predchádzajúce neúspešné pokusy o vykonanie odbornej skúšky neprihliada.

§ 6

Odborná skúška znalca

(1) Účelom odbornej skúšky znalca je overenie, či súhrn vedomostí žiadateľa z oblasti právnej úpravy znaleckej činnosti a odborných vedomostí z príslušného odboru a odvetvia vytvára dostatočný predpoklad pre riadny výkon znaleckej činnosti. Účel odbornej skúšky znalca musí byť vzatý do úvahy pri príprave zadania a pri hodnotení vedomostí a schopností žiadateľa.

(2) Odborná skúška znalca sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť odbornej skúšky znalca sa skladá z testu zameraného na znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu znaleckej činnosti a z vypracovania prípadovej štúdie z príslušného odvetvia. Ústna časť odbornej skúšky znalca slúži na položenie doplňujúcich otázok.

(3) Pri vypracovaní testu nie je prípustné mať k dispozícii text právnych predpisov, literatúru, poznámky ani žiadne iné materiály. Na vypracovanie testu má žiadateľ 20 minút.

(4) Test obsahuje desať otázok, každá otázka má štyri tvrdenia. Úlohou žiadateľa je označiť, či je tvrdenie pravdivé alebo nepravdivé. Správna odpoveď sa hodnotí jedným bodom, za nesprávnu odpoveď nie je udelený žiaden bod, ani nedochádza k strate bodu.

(5) Na účasť na písomnej časti odbornej skúšky znalca spočívajúcej vo vypracovaní prípadovej štúdie je potrebné získať za vypracovanie testu minimálne 30 bodov.

(6) Vypracovaním prípadovej štúdie sa preukazuje najmä aplikácia odborných predpisov, postupov a metodiky pri vypracovaní úkonov znaleckej činnosti v príslušnom odbore a odvetví a odborné vedomosti na konkrétnom prípade. Pri vypracovaní prípadovej štúdie je možné použiť len materiálne vybavenie povolené predsedom skúšobnej komisie, ak to vyžaduje povaha príslušnej prípadovej štúdie. Na vypracovanie prípadovej štúdie má žiadateľ 90 minút.

(7) Správne vypracovaná prípadová štúdia sa hodnotí najviac 40-timi bodmi. Prihliada sa predovšetkým na vecnú správnosť záverov a odôvodnenie postupu žiadateľa.

(8) Na účasť na ústnej časti odbornej skúšky znalca je potrebné získať za vypracovanie prípadovej štúdie najmenej 30 bodov.

(9) Ústna časť odbornej skúšky znalca pozostáva z odpovedí na otázky členov skúšobnej komisie, ktorých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú odbornou skúškou znalca, predovšetkým doplňujúce otázky týkajúce sa právnej úpravy znaleckej činnosti, prípadovej štúdie vypracovanej na odbornej skúške znalca a taktiež sa zisťuje, ako by žiadateľ postupoval v rôznych modelových situáciách, ktoré môžu nastať pri výkone znaleckej činnosti alebo v súvislosti s jej výkonom.

(10) Ústna časť odbornej skúšky znalca sa hodnotí najviac 20-timi bodmi. Predseda skúšobnej komisie môže za ústnu časť odbornej skúšky znalca udeliť najviac desať bodov, zvyšní členovia skúšobnej komisie najviac po päť bodov.

(11) Ak žiadateľ získa za ústnu časť odbornej skúšky znalca minimálne 15 bodov, výsledok odbornej skúšky znalca sa hodnotí klasifikačným stupňom vyhovel. Ak žiadateľ získa na ústnej časti odbornej skúšky znalca menej ako 15 bodov, výsledok odbornej skúšky znalca sa hodnotí klasifikačným stupňom nevyhovel, rovnako ako v prípade, ak žiadateľ nie je oprávnený zúčastniť sa na ústnej časti odbornej skúšky znalca.

§ 7

Odborná skúška tlmočníka

(1) Účelom odbornej skúšky tlmočníka je overenie, či súhrn vedomostí žiadateľa z oblasti právnej úpravy tlmočníckej činnosti a schopnosti využiť svoje jazykové vzdelanie a ďalšie odborné vzdelanie, špecifické schopnosti, zručnosti, skúsenosti, jazykové prostriedky, technické prostriedky a pomôcky na jednorazové vnímanie konkrétnej situácie z hľadiska používania rôznych jazykov a umožnenie priamej komunikácie medzi osobami používajúcimi rôzne jazyky vytvára dostatočný predpoklad pre riadny výkon tlmočníckej činnosti. Účel odbornej skúšky tlmočníka musí byť vzatý do úvahy pri príprave zadania a pri hodnotení vedomostí a schopností žiadateľa.

(2) Odborná skúška tlmočníka sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť odbornej skúšky tlmočníka sa skladá z testu zameraného na znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu tlmočníckej činnosti, ústna časť odbornej skúšky tlmočníka sa skladá z tlmočenia z prvého jazyka do druhého jazyka a z tlmočenia z druhého jazyka do prvého jazyka.

(3) Pri vypracovaní testu nie je prípustné mať k dispozícii text právnych predpisov, literatúru, poznámky ani žiadne iné materiály. Na vypracovanie testu má žiadateľ 20 minút.

(4) Test obsahuje desať otázok, každá otázka má štyri tvrdenia. Úlohou žiadateľa je označiť, či je tvrdenie pravdivé alebo nepravdivé. Správna odpoveď sa hodnotí jedným bodom, za nesprávnu odpoveď nie je udelený žiaden bod, ani nedochádza k strate bodu.

(5) Na účasť na ústnej časti odbornej skúšky tlmočníka je potrebné získať za vypracovanie testu najmenej 30 bodov.

(6) Na ústnej časti odbornej skúšky tlmočníka žiadateľ tlmočí jazykové prejavy, ktoré sú svojím obsahom zamerané na situácie vyskytujúce sa v aplikačnej praxi, spravidla pôjde o tlmočenie modelovej komunikácie na súdnom pojednávaní alebo pred orgánom činným v trestnom konaní, napríklad výsluch svedka, výsluch obvineného, alebo výsluch znalca. Ústna časť odbornej skúšky tlmočníka sa hodnotí najviac 40-timi bodmi, z toho najviac 20-timi bodmi za tlmočenie z prvého jazyka do druhého jazyka a najviac 20-timi bodmi za tlmočenie z druhého jazyka do prvého jazyka.

(7) Ak žiadateľ získa na ústnej časti odbornej skúšky tlmočníka najmenej 30 bodov, z toho najmenej 15 bodov za každé z tlmočení, výsledok odbornej skúšky tlmočníka sa hodnotí klasifikačným stupňom vyhovel. Ak žiadateľ získa na ústnej časti odbornej skúšky tlmočníka menej ako 30 bodov alebo ak získa za jedno z tlmočení menej ako 15 bodov, výsledok odbornej skúšky tlmočníka sa hodnotí klasifikačným stupňom nevyhovel, rovnako ako v prípade, ak žiadateľ nie je oprávnený zúčastniť sa na ústnej časti odbornej skúšky tlmočníka.

§ 8

Odborná skúška prekladateľa

(1) Účelom odbornej skúšky prekladateľa je overenie, či súhrn vedomostí žiadateľa z oblasti právnej úpravy prekladateľskej činnosti a schopnosti využiť svoje jazykové schopnosti, ďalšie špecifické schopnosti, zručnosti a skúsenosti, jazykové prostriedky, technické prostriedky a pomôcky na vykonanie úkonu prekladateľskej činnosti vytvára dostatočný predpoklad pre riadny výkon prekladateľskej činnosti. Účel odbornej skúšky prekladateľa musí byť vzatý do úvahy pri príprave zadania a pri hodnotení vedomostí a schopností žiadateľa.

(2) Odborná skúška prekladateľa sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Písomná časť odbornej skúšky prekladateľa sa skladá z testu zameraného na znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu prekladateľskej činnosti, z prekladu z prvého jazyka do druhého jazyka a z prekladu z druhého jazyka do prvého jazyka. Ústna časť odbornej skúšky prekladateľa slúži na položenie doplňujúcich otázok.

(3) Pri vypracovaní testu nie je prípustné mať k dispozícii text právnych predpisov, literatúru, poznámky ani žiadne iné materiály. Na vypracovanie testu má žiadateľ 20 minút.

(4) Test obsahuje desať otázok, každá otázka má štyri tvrdenia. Úlohou žiadateľa je označiť, či je tvrdenie pravdivé alebo nepravdivé. Správna odpoveď sa hodnotí jedným bodom, za nesprávnu odpoveď nie je udelený žiaden bod, ani nedochádza k strate bodu.

(5) Na účasť na písomnej časti odbornej skúšky prekladateľa spočívajúcej vo vypracovaní prekladov je potrebné získať za vypracovanie testu najmenej 30 bodov.

(6) Vypracovaním prekladov sa preukazuje schopnosť preložiť východiskové texty, ktoré sú svojím obsahom zamerané na situácie vyskytujúce sa v aplikačnej praxi, spravidla pôjde o preklad rozhodnutia, obžaloby, dožiadania súdu adresovaného cudziemu justičnému orgánu, návrhu na uznanie a výkon rozsudku slovenského súdu v cudzine, medzinárodného zatýkacieho rozkazu, podania, zmluvy, stanov obchodnej spoločnosti alebo iného podobného dokumentu. Pri vypracovaní prekladov je možné použiť právne predpisy, slovníky, odbornú literatúru a poznámky, iné materiálne vybavenie môže byť použité len v prípade povolenia predsedom skúšobnej komisie. Na vypracovanie každého z prekladov má žiadateľ 60 minút.

(7) Vypracovanie prekladov sa hodnotí najviac 40-timi bodmi, z toho najviac 20-timi bodmi za preklad z prvého jazyka do druhého jazyka a najviac 20-timi bodmi za preklad z druhého jazyka do prvého jazyka. Prihliada sa predovšetkým na úroveň ovládania právnej terminológie, schopnosť vyvarovať sa významovým posunom a gramatickú stránku prekladov.

(8) Na účasť na ústnej časti odbornej skúšky prekladateľa je potrebné získať za vypracovanie prekladov najmenej 30 bodov, z toho najmenej 15 bodov za každý z prekladov.

(9) Ústna časť odbornej skúšky prekladateľa pozostáva z odpovedí na otázky členov skúšobnej komisie, ktorých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú odbornou skúškou prekladateľa, predovšetkým doplňujúce otázky týkajúce sa právnej úpravy prekladateľskej činnosti, prekladov vypracovaných na odbornej skúške a taktiež sa zisťuje, ako by žiadateľ postupoval v rôznych modelových situáciách, ktoré môžu nastať pri výkone prekladateľskej činnosti alebo v súvislosti s jej výkonom.

(10) Ústna časť odbornej skúšky prekladateľa sa hodnotí najviac 20-timi bodmi. Predseda skúšobnej komisie môže za ústnu časť odbornej skúšky prekladateľa udeliť najviac desať bodov, zvyšní členovia skúšobnej komisie najviac po päť bodov.

(11) Ak žiadateľ získa z ústnej časti odbornej skúšky prekladateľa najmenej 15 bodov, výsledok odbornej skúšky prekladateľa sa hodnotí klasifikačným stupňom vyhovel. Ak žiadateľ získa na ústnej časti odbornej skúšky prekladateľa menej ako 15 bodov, výsledok odbornej skúšky prekladateľa sa hodnotí klasifikačným stupňom nevyhovel, rovnako ako v prípade, ak žiadateľ nie je oprávnený zúčastniť sa na ústnej časti odbornej skúšky prekladateľa.

§ 9

Podrobnosti o rozsahu, spôsobe a obsahu odborného minima

(1) Účelom odborného minima je získanie základných znalostí o právnych predpisoch potrebných na výkon znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti.

(2) Odborné minimum zabezpečujú na základe poverenia ministerstvom znalecké ústavy pre záujemcov o znaleckú činnosť a tlmočnícke ústavy pre záujemcov o prekladateľskú činnosť a tlmočnícku činnosť. Ministerstvo vydáva poverenie na dobu určitú, minimálne na dobu trvania jedného kurzu odborného minima.

(3) Rozsah odborného minima je najmenej 30 hodín. Obsahom odborného minima sú najmä základy právnych predpisov týkajúcich sa výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti, metodika výkonu činnosti, vedenie denníka, ako aj forma a obsah znaleckého úkonu, tlmočníckeho úkonu alebo prekladateľského úkonu.

(4) Študijný program odborného minima schvaľuje ministerstvo.

(5) Znalecké ústavy a tlmočnícke ústavy sú povinné zaslať ministerstvu zoznam všetkých účastníkov odborného minima do jedného mesiaca od jeho uskutočnenia.

§ 10

Podrobnosti o rozsahu, spôsobe a obsahu špecializovaného vzdelávania

(1) Úspešné absolvovanie špecializovaného vzdelávania sa od žiadateľov o zápis do zoznamu vyžaduje pre odbory alebo odvetvia uvedené v prílohe č. 4.

(2) Špecializované vzdelávanie poskytujú znalecké ústavy a tlmočnícke ústavy na základe poverenia ministerstvom. Ministerstvo vydáva poverenie na dobu určitú, najmenej na dobu trvania jedného kurzu špecializovaného vzdelávania.

(3) Rozsah špecializovaného vzdelávania je najmenej 200 hodín. Obsahom špecializovaného vzdelávania je najmä aplikácia teoretických znalostí v príslušnom odbore.

(4) Špecializované vzdelávanie je vzdelávanie, ktorého študijný program schválilo ministerstvo.

(5) Na priebeh špecializovaného vzdelávania, na odbornú prípravu uchádzačov a na vykonanie skúšky uchádzačov sa vzťahuje osobitný predpis.

(6) Úspešné absolvovanie špecializovaného vzdelávania sa preukazuje písomným potvrdením, ktoré vydávajú osoby uvedené v odseku 2.

§ 11

Sústavné vzdelávanie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

(1) Ministerstvo v súčinnosti so znaleckými ústavmi a tlmočníckymi ústavmi organizuje odborné semináre ako súčasť sústavného vzdelávania znalcov, tlmočníkov a prekladateľov podľa § 30 zákona. Odborné semináre sa uskutočňujú pri každej podstatnej zmene právnych predpisov týkajúcich sa činnosti znalcov, prekladateľov a tlmočníkov.

(2) Odborné semináre sa delia podľa nevyhnutnosti účasti na povinné a dobrovoľné.

Overovanie odbornej spôsobilosti

§ 12

(1) Účelom overovania odbornej spôsobilosti je overenie, či fyzická osoba zapísaná v zozname ako znalec, tlmočník alebo prekladateľ, ktorá preukázala ovládanie potrebných vedomostí a schopností v konaní o zápise do zoznamu (ďalej len „overovaná osoba“), postupovala pri výkone znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti zákonným a správnym spôsobom.

(2) Overovanie odbornej spôsobilosti zabezpečuje ministerstvo, súčinnosť mu poskytuje znalecký ústav alebo tlmočnícky ústav (ďalej len „poverená osoba“). Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykoná v rozsahu určenom plánom overovania odbornej spôsobilosti (ďalej len „plán“).

(3) Overovanie odbornej spôsobilosti sa skladá z hodnotenia podaných znaleckých posudkov, tlmočníckych úkonov alebo prekladov a v závislosti od výsledku ich hodnotenia sa môže skladať aj z ústnej časti. Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykoná v rozsahu pokrývajúcom jeden odbor, a to aj v prípadoch, ak je overovaná osoba zapísaná vo viacerých odboroch.

(4) Plán schválený ministrom obsahuje zoznam overovaných osôb a čísla znaleckých posudkov, tlmočníckych úkonov alebo prekladov, ktoré budú pri overovaní odbornej spôsobilosti hodnotené. Ministerstvo bez zbytočného odkladu predloží plán poverenej osobe.

(5) Do plánu možno zaradiť najmä toho, kto k dátumu schválenia plánu podáva nadmerný počet znaleckých úkonov, prekladateľských úkonov alebo tlmočníckych úkonov v príslušnom odbore alebo odvetví vzbudzujúci pochybnosť o odbornosti podaných úkonov.

(6) Proti zaradeniu do plánu nie je prípustné podať opravný prostriedok.

(7) Pri overovaní odbornej spôsobilosti môžu byť hodnotené len tie znalecké posudky, tlmočnícke úkony alebo preklady, ktoré neboli vykonané viac ako tri roky pred schválením plánu a ktoré neboli predmetom dohľadu podľa § 27 zákona. Pri overovaní odbornej spôsobilosti sa hodnotia tri znalecké posudky, tlmočnícke úkony alebo preklady. Ak je overovanou osobou znalec, ktorý je zapísaný vo viacerých odboroch, všetky hodnotené znalecké posudky musia byť vypracované v odvetviach rovnakého odboru. Ak je overovanou osobou znalec, ktorý je zapísaný vo viacerých odvetviach jedného odboru, hodnotené sú znalecké posudky spadajúce pod čo najviac odvetví. Ak je overovanou osobou tlmočník alebo prekladateľ zapísaný vo viacerých odboroch, všetky hodnotené tlmočnícke úkony alebo preklady musia byť vypracované v rovnakom odbore. Ak je overovanou osobou tlmočník, hodnotia sa tlmočnícke úkony, ktoré boli zaznamenané technickým zariadením určeným na zaznamenávanie zvuku a záznamy boli uchované na nosiči dát.

(8) Overovaná osoba uhrádza paušálnu náhradu nákladov overenia odbornej spôsobilosti vo výške navrhnutej poverenou osobou a schválenej ministerstvom vo výške predpokladaných účelne vynaložených nákladov.

(9) Ak je overovanou osobou znalec alebo prekladateľ, poverená osoba mu do 30 dní od doručenia plánu zašle výzvu na predloženie rovnopisu znaleckého posudku alebo rovnopisu prekladu v lehote 30 dní od doručenia výzvy. Výzva obsahuje číslo účtu, na ktorý overovaná osoba v lehote 30 dní od doručenia výzvy uhradí paušálnu náhradu nákladov overenia odbornej spôsobilosti.

(10) Ak je overovanou osobou tlmočník, poverená osoba do 30 dní od doručenia plánu zašle

a) overovanej osobe výzvu obsahujúcu číslo účtu, na ktorý overovaná osoba v lehote 30 dní od doručenia výzvy uhradí paušálnu náhradu nákladov overenia odbornej spôsobilosti,

b) súdu výzvu na predloženie nosiča dát, na ktorom je zachovaný zvukový záznam z pojednávania alebo iného procesného úkonu, pri ktorom bola využitá tlmočnícka činnosť.

(11) Ak overovaná osoba nesplní povinnosť podľa odseku 9 alebo podľa odseku 10 písm. a) v rámci určenej lehoty, poverená osoba jej bez zbytočného odkladu zašle opätovnú výzvu. Ak ani v lehote 30 dní od doručenia opätovnej výzvy overovaná osoba neuskutoční postup podľa výzvy, poverená osoba o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informuje ministerstvo; k oznámeniu sa prikladá kópia výzvy, kópia opätovnej výzvy a originály dokladov o doručení výzvy a opätovnej výzvy.

(12) Poverená osoba vypracuje písomné stanovisko k hodnoteným znaleckým posudkom, tlmočníckym úkonom alebo prekladom, obsahujúce vyjadrenie k zisteným nedostatkom, ktoré musia byť určito označené a musí byť posúdená ich povaha, závažnosť a dôsledky. Ak preskúmaním nedošlo k zisteniu vážnych nedostatkov, poverená osoba môže v záverečnej časti písomného stanoviska navrhnúť upustenie od uskutočnenia ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti.

(13) Poverená osoba vypracuje písomné stanovisko v lehote šiestich mesiacov. Začiatok lehoty na vypracovanie stanoviska je určený dňom doručenia vyžiadaných rovnopisov znaleckých posudkov, nosičov dát obsahujúcich zaznamenané tlmočnícke úkony alebo rovnopisov prekladov, alebo dátumom pripísania sumy predstavujúcej náklady overovania odbornej spôsobilosti na účet poverenej osoby; rozhodujúca je udalosť, ktorá nastala neskôr. Poverená osoba bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu písomné stanovisko, ku ktorému priloží rovnopisy znaleckých posudkov, nosiče dát obsahujúce zaznamenané tlmočnícke úkony alebo rovnopisy prekladov.

(14) Ministerstvo do dvoch mesiacov od doručenia písomného stanoviska oznámi poverenej osobe, či trvá na uskutočnení ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti. Spoločne s týmto vyjadrením môže ministerstvo poverenej osobe zaslať svoje doplňujúce písomné stanovisko k hodnoteným znaleckým posudkom, tlmočníckym úkonom alebo prekladom. Ak ministerstvo trvá na uskutočnení ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti, po predchádzajúcej konzultácii s poverenou osobou určí termín jej konania.

§ 13

Ústna časť overovania odbornej spôsobilosti

(1) Ak je to možné, kvôli zabezpečeniu hospodárnosti sa ústna časť overovania odbornej spôsobilosti určí na dátum, v ktorom poverená osoba organizuje odbornú skúšku. Ústna časť overovania odbornej spôsobilosti sa uskutoční spravidla do šiestich mesiacov od doručenia písomného stanoviska ministerstvu.

(2) Poverená osoba písomne pozve overovanú osobu na ústnu časť overovania odbornej spôsobilosti bez zbytočného odkladu po určení termínu konania, najneskôr dva mesiace pred týmto termínom. K pozvánke sa priloží kópia písomného stanoviska poverenej osoby a kópia doplňujúceho písomného stanoviska ministerstva, ak bolo vypracované.

(3) Ak sa overovaná osoba z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti, bez zbytočného odkladu písomne oznámi túto skutočnosť ministerstvu a predloží mu dôkazy preukazujúce jej tvrdenia. Vážnosť dôvodov posudzuje ministerstvo a o výsledku posúdenia oboznámi overovanú osobu a poverenú osobu.

(4) Ak ministerstvo posúdi dôvody neumožňujúce účasť overovanej osoby na ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti ako vážne, poverená osoba po konzultácii s ministerstvom určí náhradný termín ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti a o tejto skutočnosti písomne oboznámi overovanú osobu.

(5) Ústnu časť overovania odbornej spôsobilosti vykoná žiadateľ pred overovacou komisiou zloženou z troch členov. Predsedu a ďalších členov overovacej komisie vymenúva a odvoláva minister. Členom overovacej komisie je vždy jeden zástupca ministerstva. Predsedom overovacej komisie a ďalším členom overovacej komisie je spravidla znalec, tlmočník alebo prekladateľ z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva ústna časť overovania odbornej spôsobilosti. Ak členom overovacej komisie nie je žiadny znalec, tlmočník alebo prekladateľ z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva ústna časť overovania odbornej spôsobilosti, predsedom overovacej komisie a členom overovacej komisie môže byť aj iná osoba, ktorá s vymenovaním súhlasí a ktorá svojím vzdelaním a praxou garantuje kvalifikované vykonanie ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti v príslušnom odbore alebo odvetví.

(6) Overovacia komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci jej členovia. Overovacia komisia sa uznáša na výsledku ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti väčšinou hlasov. Člen overovacej komisie sa nesmie zdržať hlasovania. O priebehu ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti sa spisuje protokol, do ktorého môže člen overovacej komisie uviesť svoje poznámky. Poznámky sa uvedú vždy, keď nedošlo k jednohlasnému uzneseniu sa na výsledku.

(7) Na ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti môže overovaná osoba uviesť skutočnosti na obhajobu svojho postupu pri vypracovaní hodnotených znaleckých posudkov, tlmočníckych úkonov alebo prekladov. Členovia overovacej komisie môžu následne overovanej osobe položiť doplňujúce otázky. Na tomto základe členovia overovacej komisie pristúpia k hodnoteniu ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti.

(8) Výsledok ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačnými stupňami

a) vyhovel, alebo

b) nevyhovel.

§ 14

Výsledok overenia odbornej spôsobilosti

(1) Výsledok overenia odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačnými stupňami

a) vyhovel, alebo

b) nevyhovel.

(2) Overenie odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačným stupňom vyhovel, ak

a) ministerstvo netrvá na uskutočnení ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti,

b) ústna časť overovania odbornej spôsobilosti bola hodnotená klasifikačným stupňom vyhovel.

(3) Overenie odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačným stupňom nevyhovel, ak

a) ani po uplynutí lehoty určenej v opätovnej výzve poverenej osoby overovaná osoba nepredložila vyžiadané rovnopisy znaleckých posudkov alebo rovnopisy prekladov,

b) ani po uplynutí lehoty určenej v opätovnej výzve overovaná osoba poverenej osobe neuhradila náklady overovania odbornej spôsobilosti vo výške určenej poverenou osobou,

c) sa overovaná osoba nedostavila na ústnu časť overovania odbornej spôsobilosti, hoci dôvody neúčasti neboli posúdené ako vážne,

d) sa overovaná osoba nedostavila na náhradný termín ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti, ak došlo k jeho určeniu,

e) ústna časť overovania odbornej spôsobilosti bola hodnotená klasifikačným stupňom nevyhovel.

(4) Poverená osoba zašle ministerstvu kópie všetkých protokolov do jedného mesiaca od uskutočnenia ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti.

(5) Osvedčenie o výsledku overenia odbornej spôsobilosti sa založí do osobného spisu overovanej osoby spoločne s kópiami ostatných listín týkajúcich sa overovania odbornej spôsobilosti. Ministerstvo bez zbytočného odkladu zašle overovanej osobe doklad o výsledku overovania odbornej spôsobilosti.

(6) Proti výsledku overenia odbornej spôsobilosti nie je prípustné podať opravný prostriedok.

§ 15

Vyrovnávacia skúška

(1) Účelom vyrovnávacej skúšky je overenie odborných znalostí a schopností uchádzača o zápis do zoznamu podľa § 7 ods. 1 zákona vo vzťahu k príslušnému odboru alebo odvetviu.

(2) Vyrovnávacia skúška je zameraná na tie oblasti odborných znalostí a schopností a použitie všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, ktoré sú potrebné na zápis do príslušného odboru alebo odvetvia podľa zákona, ktoré sa však nevyžadujú podľa právnych predpisov štátu, v ktorom žiadateľ vykonáva činnosť obdobnú znaleckej činnosti.

(3) Vyrovnávacia skúška zahŕňa aj overenie znalosti právnych predpisov Slovenskej republiky nevyhnutných na riadny výkon znaleckej činnosti.

(4) Vyrovnávacia skúška sa uskutočňuje pred komisiou. Na vznik, zloženie, rozhodovanie komisie, termín a priebeh vyrovnávacej skúšky sa primerane vzťahuje § 5 ods. 2 až 13 a § 6.

§ 16

Znalecký úkon právnickej osoby podaný v listinnej podobe

(1) Znalecký úkon vykonaný znaleckou organizáciou alebo znaleckým ústavom podpisuje štatutárny orgán a osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti. Znalecký úkon vykonaný znaleckým ústavom zriadeným zákonom alebo na základe zákona, ktorý spĺňa podmienky podľa technickej normy2) a má na území Slovenskej republiky viacero dislokovaných pracovísk, podpisuje štatutárny orgán alebo ním poverená osoba zodpovedná za činnosť dislokovaného pracoviska a osoba, ktorá úkon vypracovala.

(2) V časti „záver“ znaleckého úkonu sa uvedie kto ho vypracoval a kto môže pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci osobne potvrdiť jeho správnosť a podať žiadané vysvetlenia.

§ 17

Podrobnosti o identifikačných znakoch

(1) Ministerstvo pri zápise do zoznamu vydá povolenie na vyhotovenie úradnej pečiatky na náklady znalca, tlmočníka alebo prekladateľa. Odtlačok úradnej pečiatky je modrej farby.

(2) Ministerstvo založí do osobného spisu znalca, tlmočníka alebo prekladateľa kópiu podpísaného preukazu, odtlačok jeho pečiatky a podpisový vzor, pri právnickej osobe podpisový vzor štatutárneho orgánu.

(3) Znalecký ústav použije odtlačok svojej úradnej pečiatky aj na osvedčeniach o absolvovaní odborného minima, osvedčeniach o absolvovaní odbornej skúšky znalca, osvedčeniach o absolvovaní špecializovaného vzdelávania a osvedčeniach o výsledku overenia odbornej spôsobilosti.

(4) Znalec použije odtlačok svojej úradnej pečiatky v znaleckej doložke rovnopisu znaleckého úkonu a prekladateľ použije odtlačok svojej úradnej pečiatky v prekladateľskej doložke rovnopisu prekladateľského úkonu.

(5) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ môže v súvislosti s výkonom činnosti použiť odtlačok svojej úradnej pečiatky na listine, ktorou žiada o poskytnutie súčinnosti.

§ 18

Podrobnosti o vedení denníka

(1) Znalec, tlmočník a prekladateľ do denníka zapisujú

a) číslo úkonu,

b) stav vykonávaného úkonu,

c) dátum vyžiadania úkonu,

d) dátum, do ktorého sa má úkon vykonať,

e) označenie zadávateľa úkonu v rozsahu

1. meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

2. názov, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, ak ide o právnickú osobu,

f) druh úkonu,

g) účel a predmet úkonu,

h) údaje o preddavku,

i) požadované znalečné alebo tlmočné,

j) priznané znalečné alebo tlmočné,

k) dátum vyplatenia znalečného alebo tlmočného,

l) dátum vykonania úkonu,

m) dôvody odmietnutia vykonania úkonu.

(2) Znalec, tlmočník a prekladateľ zapíšu do denníka údaj podľa odseku 1 do 30 dní, odkedy sa o ňom dozvedeli alebo mohli dozvedieť.

(3) Pri zápise údajov do denníka postupuje znalec, tlmočník a prekladateľ podľa používateľskej príručky k programovým a technickým prostriedkom schválenej ministerstvom.

(4) Každý úkon sa označuje v tvare poradové číslo úkonu, lomka a rok, v ktorom bol úkon vykonaný. Poradové číslo sa priraďuje v závislosti od dátumu vykonania úkonu.

(5) Každé doplnenie znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu znalec alebo prekladateľ označí okrem poradového čísla aj samostatným číslom doplnenia.

(6) Každý rovnopis znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu znalec alebo prekladateľ označí okrem poradového čísla aj samostatným číslom rovnopisu.

§ 19

Podrobnosti o osnove, vzore titulnej strany a obsahu znaleckého posudku a prekladu a o vyhotovení rovnopisu znaleckého úkonu a prekladateľského úkonu

(1) Vzor titulnej strany znaleckého posudku je uvedený v prílohe č. 5 a osnova znaleckého posudku je uvedená v prílohe č. 6. Osnova znaleckého posudku pre odbor stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností je uvedená v prílohe č. 7.

(2) Rovnopis znaleckého úkonu vyhotoví znalec na žiadosť zadávateľa alebo inej oprávnenej osoby. Za vyhotovenie rovnopisu znaleckého úkonu patrí len náhrada nákladov. Rovnopis znaleckého úkonu obsahuje titulnú stranu, kompletný znalecký úkon, ktorého rovnopis sa vyhotovuje a znaleckú doložku s uvedením čísla, pod ktorým je rovnopis zapísaný v denníku.

(3) Vzor titulnej strany prekladu je uvedený v prílohe č. 8 a osnova prekladu je uvedená v prílohe č. 9. Na titulnej strane písomného prekladu prekladateľ uvedie, z ktorého jazyka a do ktorého jazyka preklad vykonal, prekladateľ vyhotoví titulnú stranu v jazyku odboru, v ktorom je zapísaný do zoznamu. Súčasťou prekladu je aj prekladaná listina alebo jej kópia, za ktorou je umiestnená preložená listina. Prekladateľ k poslednej strane pripojí prekladateľskú doložku.

(4) Rovnopis prekladateľského úkonu vyhotoví prekladateľ na žiadosť zadávateľa alebo inej oprávnenej osoby. Za vyhotovenie rovnopisu prekladateľského úkonu patrí len náhrada nákladov. Rovnopis prekladateľského úkonu obsahuje titulnú stranu, kompletný prekladateľský úkon, ktorého rovnopis sa vyhotovuje a prekladateľskú doložku s uvedením čísla, pod ktorým je rovnopis prekladateľského úkonu zapísaný v denníku.

Prechodné ustanovenia

§ 20

(1) K písomnej žiadosti o zápis do zoznamu podanej do 31. decembra 2018 sa pripojí výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť v čase podania žiadosti starší ako tri mesiace.

(2) Zmena názvov odborov a odvetví a zmena názvov odborov podľa jazykov je uvedená v prílohe č. 10. Identifikačné znaky znalcov nie sú zmenou názvov odborov a odvetví dotknuté.

(3) Žiadatelia, ktorí podali písomnú prihlášku na odbornú skúšku ministerstvu pred účinnosťou tejto vyhlášky, vykonajú odbornú skúšku podľa ustanovení tejto vyhlášky.

(4) Ak k zadaniu úkonu znaleckej činnosti došlo pred účinnosťou tejto vyhlášky, členenie na odbory a odvetvia vrátane ich obsahových vymedzení podľa tejto vyhlášky sa v týchto prípadoch nepoužije.

(5) Poverenie na poskytovanie špecializovaného vzdelávania, poverenie na zabezpečovanie odbornej skúšky, poverenie na poskytovanie odborného minima a poverenie na overovanie odbornej spôsobilosti udelené pred účinnosťou tejto vyhlášky zanikajú 31. decembra 2020.

§ 21

Presun znalcov v rámci nového členenia odvetví

(1) Znalci zapísaní v odbore geodézia a kartografia sa presúvajú do odvetvia geodézia, kartografia a fotogrametria a do odvetvia kataster nehnuteľností, ktoré spadajú do odboru geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností.

(2) Znalci zapísaní v odvetví lekárska mikrobiológia a imunológia sa presúvajú do odvetvia klinická imunológia a alergológia a do odvetvia klinická mikrobiológia.

(3) Znalci zapísaní v odvetví fyziatria a balneológia a odvetví liečebná rehabilitácia sa presúvajú do odvetvia fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

(4) Znalci zapísaní v odbore priemyselné vlastníctvo sa presúvajú do odvetvia priemyselné vlastníctvo, ktorý spadá pod odbor priemyselné vlastníctvo.

(5) Znalci zapísaní v odbore ochrana utajovaných skutočností sa presúvajú do odvetvia ochrana utajovaných skutočností, ktoré spadá pod odbor ochrana utajovaných skutočností.

(6) Identifikačné znaky znalcov nie sú presunom podľa odsekov 1 až 5 dotknuté.


Záverečné ustanovenia

§ 22

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z. z., vyhlášky č. 534/2008 Z. z., vyhlášky č. 33/2009 Z. z., vyhlášky č. 107/2016 Z. z. a vyhlášky č. 256/2016 Z. z.

§ 23

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2018.


Gábor Gál v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 písm. w) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320), STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025) (01 5253), STN EN ISO 15189 Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť (ISO 15189) (85 5010).

3) Zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 228/2018 Z. z.

ZOZNAM ZNALECKÝCH ODBOROV A ODVETVÍ

Číslo Názov odboru, respektíve odvetvia

01 00 00 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

01 01 00 Baníctvo

01 02 00 Doprava

01 03 00 Elektrotechnika

01 04 00 Energetika

01 05 00 Chémia

01 06 00 Poľnohospodárstvo

01 07 00 Stavebníctvo

01 08 00 Strojárstvo

01 09 00 Ťažba dreva a spracovanie dreva

02 00 00 Bytové zariadenie

02 01 01 Nábytok

02 02 02 Bytové doplnky

03 00 00 Cestná doprava

03 01 00 Technický stav cestných vozidiel

03 02 00 Technický stav komunikácií a dopravného zabezpečenia

03 03 01 Nehody v cestnej doprave

03 04 02 Odhad hodnoty cestných vozidiel

03 05 03 Odhad hodnoty historických vozidiel

04 00 00 Letecká doprava

04 01 01 Technický stav a odhad hodnoty motorových lietadiel

04 02 02 Technický stav a odhad hodnoty bezmotorových lietadiel

04 03 00 Technický stav pozemného navádzacieho zariadenia

04 04 03 Nehody v leteckej doprave

05 00 00 Vodná doprava

05 01 01 Technický stav a odhad hodnoty plavidiel

05 02 00 Technický stav zabezpečovacieho zariadenia

05 03 02 Nehody v námornej doprave

05 04 03 Nehody vo vnútrozemskej plavbe

06 00 00 Železničná doprava

06 01 01 Technický stav a odhad hodnoty koľajových vozidiel

06 02 00 Technický stav zvršku

06 03 00 Signalizačné a zabezpečovacie zariadenie

06 04 02 Nehody v železničnej doprave

06 05 00 Technický stav mestských koľajových vozidiel

07 00 00 Drahé kovy a kamene, klenoty, hodiny

07 01 01 Drahé kovy

07 02 02 Drahé kamene

07 03 03 Hodiny

07 04 04 Klenoty, šperky

08 00 00 Drevospracovanie – prvovýroba

08 01 01 Výrobky z dreva

09 00 00 Ekonómia a manažment

09 01 00 Účtovníctvo a daňovníctvo

09 02 00 Personalistika

09 03 00 Kontroling

09 04 00 Financie

10 00 00 Elektrotechnika

10 01 00 Elektro-energetické stroje a zariadenia

10 02 00 Elektronika

10 03 00 Elektrotechnické materiály

10 04 00 Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)

10 05 00 Robotické a mechatronické systémy

10 06 00 Elektronické komunikácie

10 07 00 Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky

10 08 00 Nosiče zvukových a zvukovoobrazových záznamov

10 09 00 Počítačové programy (softvér)

10 10 00 Bezpečnosť a ochrana informačných systémov

11 00 00 Antropológia

11 01 00 Antropológia

12 00 00 Energetika

12 01 00 Jadrová energetika

12 02 00 Vodná energetika

12 03 00 Tepelná energetika

12 04 00 Palivá

12 05 01 Plynárenstvo

12 06 02 Vykurovanie a vykurovacie zariadenia

12 07 00 Regulácia a riadenie sieťových odvetví

14 00 00 Optika

14 01 01 Prístrojová optika

14 02 02 Fyziologická optika

14 03 03 Špeciálna optika

14 04 04 Optoelektronika

14 05 05 Spektrofotometria

15 00 00 Geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností

15 01 00 Geodézia, kartografia a fotogrametria

15 02 00 Kataster nehnuteľností

16 00 00 Hutníctvo

16 01 00 Hutníctvo kovov

16 02 01 Fyzikálna metalurgia

17 00 00 Chémia

17 01 01 Umelé hmoty

17 02 00 Chemická fyzika

17 03 00 Organická chémia

17 04 00 Analytická chémia

17 05 02 Škody v chemickom priemysle

17 06 03 Gumárenstvo

17 07 00 Anorganická chémia

17 08 00 Fyzikálna chémia

17 09 00 Jadrová chémia

17 10 00 Makromolekulová chémia

17 11 00 Biochémia

17 12 00 Geochémia

19 00 00 Masmédiá

19 01 01 Mediálne produkty

20 00 00 Klasické hudobné nástroje

20 01 01 Strunové nástroje

20 02 02 Dychové nástroje drevené

20 03 03 Dychové nástroje plechové

20 04 04 Klávesové nástroje

21 00 00 Kožiarske a kožušnícke výrobky, obuv

21 01 00 Usne a výrobky z usní

21 02 02 Kožušiny a výrobky z kožušín

21 03 00 Obuv

21 04 01 Odhad hodnoty obuvi a výrobkov z usní a kožušín

22 00 00 Kultúra

22 01 00 Archeológia

23 00 00 Lesníctvo

23 01 01 Poľovníctvo

23 02 02 Hospodárska úprava lesov, pestovanie lesov, spracovanie dreva

23 03 03 Odhad hodnoty lesov

23 04 04 Odhad škôd lesných porastov

24 00 00 Numizmatika

24 01 01 Kovové platidlá

24 02 02 Papierové platidlá

24 03 03 Medaily

25 00 00 Ochrana životného prostredia

25 01 00 Čistota ovzdušia

25 02 00 Čistota vôd

25 03 00 Priemyselný a komunálny odpad

25 04 00 Meteorológia

25 05 01 Odhad škôd v životnom prostredí

25 08 02 Ochrana prírody a krajiny

26 00 00 Priemyselné vlastníctvo

26 01 00 Priemyselné vlastníctvo

27 00 00 Písmoznalectvo

27 01 00 Ručné písmo

27 02 00 Strojové písmo

27 03 00 Jazyková analýza

28 00 00 Preprava

28 01 01 Preprava, špedícia, zasielateľstvo

29 00 00 Poľnohospodárstvo

29 01 01 Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy

29 02 02 Rastlinná produkcia

29 03 03 Živočíšna produkcia

29 04 04 Spracovanie poľnohospodárskych produktov – ovocinárstvo

29 05 05 Spracovanie poľnohospodárskych produktov – vinárstvo a vinohradníctvo

29 06 06 Spracovanie poľnohospodárskych produktov – včelárstvo

29 07 07 Záhradníctvo

29 08 08 Odhad škôd poľnohospodárskej pôdy

29 09 09 Dendrológia

31 00 00 Potravinárstvo

31 01 00 Spracovanie potravín

31 02 00 Skúmanie potravín

31 03 01 Potravinárske výrobky

32 00 00 Ochrana pred požiarmi

32 01 00 Horenie a hasenie látok a materiálov

32 02 00 Zisťovanie príčin vzniku požiarov

32 03 00 Protipožiarna bezpečnosť stavieb

32 04 00 Protipožiarna bezpečnosť technologických procesov, zariadení a výrobkov

32 05 00 Hasičská technika a vecné prostriedky hasičských jednotiek

33 00 00 Právne vzťahy k cudzine

33 01 00 Medzinárodné právo súkromné a procesné

33 03 00 Európske právo

34 00 00 Psychológia

34 01 00 Klinická psychológia detí

34 02 00 Klinická psychológia dospelých

34 03 00 Poradenská psychológia

34 04 00 Psychológia sexuality

34 05 00 Dopravná psychológia

36 00 00 Starožitnosti

36 01 01 Nábytok

36 02 02 Sklo a porcelán

36 03 03 Historické hodiny

36 04 04 Historické zbrane

36 05 05 Textil

36 07 07 Sakrálne predmety

36 08 08 Historické písomnosti

37 00 00 Stavebníctvo

37 01 00 Pozemné stavby

37 02 00 Dopravné stavby

37 03 00 Vodné stavby

37 04 00 Banské stavby

37 05 00 Líniové stavby

37 06 00 Stavebná fyzika

37 07 00 Statika stavieb

37 08 00 Projektovanie v stavebníctve

37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností

37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác

37 11 00 Stavebný materiál

37 12 00 Stavebné konštrukcie

37 13 00 Poruchy stavieb

37 14 00 Geotechnika

38 00 00 Strelné zbrane a výbušniny

38 01 01 Strelné zbrane

38 02 02 Strelivo

38 03 00 Trhacie práce a manipulácia s výbušninami

38 04 00 Posudzovanie strelníc

38 05 00 Výbušniny

39 00 00 Strojárstvo

39 01 00 Energetické stroje a zariadenia

39 02 00 Dopravné stroje a zariadenia

39 03 00 Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia

39 04 00 Stroje a zariadenia na všeobecné účely

39 05 00 Mechatronika

39 06 00 Časti a mechanizmy strojov

39 07 00 Strojárske technológie

39 08 00 Materiály a medzné stavy materiálov

39 09 01 Odhad hodnoty strojových zariadení

39 10 01 Projektovanie v strojárstve

39 11 00 Mechanické zabezpečovacie systémy

39 12 00 Poľnohospodárska a lesnícka technika

40 00 00 Šport

40 01 01 Športové potreby

42 00 00 Textílie

42 01 01 Výrobky z textílií

42 02 00 Pletiarske výrobky

42 03 00 Technológie textilnej, odevnej a pletiarskej výroby

42 04 01 Odhad hodnoty výrobkov z textílií

43 00 00 Ťažba

43 01 00 Geológia

43 02 00 Mineralógia

43 03 00 Ložisková geológia

43 04 00 Ťažba nerastov

44 00 00 Umelecké diela

44 03 01 Výtvarné umenie

44 02 02 Ľudové umenie

44 05 00 Pravosť umeleckých diel

44 06 03 Umelecké remeslá

45 00 00 Veterinárstvo

45 01 00 Choroby zvierat

45 02 01 Kynológia

45 03 02 Chov koní

45 04 00 Súdne veterinárske lekárstvo

45 06 00 Verejné veterinárne lekárstvo

46 00 00 Vodné hospodárstvo

46 01 00 Hydromeliorácie

46 02 01 Rybárstvo a rybnikárstvo

47 00 00 Genetika

47 01 00 Analýza DNA

47 02 00 Genetika človeka

47 03 00 Genetika živočíchov

47 04 00 Genetika rastlín

48 00 00 Zdravotníctvo a farmácia

48 01 00 Anestéziológia a intenzívna medicína

48 02 00 Dermatovenerológia

48 03 00 Gynekológia a pôrodníctvo

48 04 00 Hematológia a transfuziológia

48 05 00 Hygiena a epidemiológia

48 06 00 Chirurgia

48 06 01 Úrazová chirurgia

48 06 02 Kardiochirurgia

48 06 03 Neurochirurgia

48 06 04 Plastická chirurgia

48 07 00 Vnútorné lekárstvo

48 07 01 Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

48 07 02 Endokrinológia

48 07 03 Pneumológia a ftizeológia

48 07 04 Gastroenterológia

48 07 05 Geriatria

48 07 06 Infektológia

48 07 07 Kardiológia

48 07 08 Nefrológia

48 07 09 Hyperbarická medicína

48 07 10 Pracovné lekárstvo

48 08 00 Klinická biochémia

48 09 01 Klinická imunológia a alergológia

48 09 02 Klinická mikrobiológia

48 10 00 Neurológia

48 11 00 Oftalmológia

48 12 00 Ortopédia

48 12 01 Ortopedická protetika

48 12 04 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

48 13 00 Otorinolaryngológia

48 14 00 Patológia

48 15 00 Súdne lekárstvo

48 16 00 Pediatria

48 17 00 Psychiatria

48 18 00 Rádiológia a rádiodiagnostika

48 19 00 Sexuológia

48 20 00 Zubné lekárstvo

48 21 00 Toxikológia

48 22 00 Urológia

48 23 00 Farmácia

48 24 00 Klinická onkológia

48 25 00 Neonatológia

48 26 00 Urgentná medicína

48 27 00 Ošetrovateľstvo

49 00 00 Kriminalistika

49 01 00 Daktyloskopia

49 02 00 Trasológia

49 03 00 Mechanoskopia

49 04 00 Kriminalistická technická diagnostika

49 05 00 Kriminalistická metalografia

49 06 00 Kriminalistické skúmanie ručného písma a podpisov

49 08 00 Kriminalistické skúmanie dokumentov

49 09 00 Kriminalistická jazyková expertíza

49 10 00 Kriminalistická fonoskopia

49 11 00 Kriminalistická biológia

49 12 00 Kriminalistická antropológia

49 13 00 Kriminalistická genetická analýza

49 14 00 Kriminalistická pyrotechnika

49 15 00 Kriminalistická balistika

49 16 00 Kriminalistická chémia

49 17 00 Kriminalistická toxikológia

49 18 00 Kriminalistická požiarna chémia

49 19 00 Kriminalistická a požiarna elektrotechnika

49 20 00 Kriminalistická informatika

49 21 00 Kriminalistická fotografia a video

49 22 00 Kriminalistická odorológia

50 00 00 Ochrana utajovaných skutočností

50 01 00 Ochrana utajovaných skutočností

51 00 00 Ekonomika a riadenie podnikov

51 01 01 Oceňovanie a hodnotenie podnikov

52 00 00 Spoločenské a humanitné vedy

52 01 00 Politický extrémizmus

52 02 00 Náboženský extrémizmus

Príloha č. 2 k vyhláške č. 228/2018 Z. z.

OBSAHOVÉ VYMEDZENIE ZNALECKÝCH ODBOROV A ODVETVÍ

Odbor 01 00 00 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Odvetvie 01 01 00 Baníctvo

01 02 00 Doprava

01 03 00 Elektrotechnika

01 04 00 Energetika

01 05 00 Chémia

01 06 00 Poľnohospodárstvo

01 07 00 Stavebníctvo

01 08 00 Strojárstvo

01 09 00 Ťažba dreva a spracovanie dreva

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súčasťou systému opatrení, ktoré sa zaoberajú pôsobením nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného prostredia (fyzikálnych, chemických, psychologických), bezpečnosťou technických zariadení a pracovnoprávnymi vzťahmi – to všetko nazývané ako ochrana práce. Jej cieľom je zabezpečenie optimálnych pracovných podmienok, a tým ochrana a zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnancov.

Problematika sa dotýka všetkých odvetví národného hospodárstva. Riadi sa národnou legislatívou v súlade s predpismi Európskej únie.

Odbor 02 00 00 Bytové zariadenie

02 01 01

Nábytok

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty a výšky škody na sektorovom a kancelárskom nábytku, hodnotenie jeho kvality a príčin poškodenia.

02 02 02

Bytové doplnky

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty a výšky škody na bytových doplnkoch, hodnotenie ich kvality a príčin poškodenia. Bytové doplnky sú predmety na zariadenie interiérov a exteriérov – súbor funkčných predmetov dlhodobej spotreby, ktoré bezprostredne vytvárajú priaznivé životné podmienky na existenciu človeka, na uľahčenie jeho činnosti a spríjemnenie jeho najbližšieho životného prostredia, napríklad priemyselný spotrebný tovar, svietidlá, koberce a dekoračný textil, úžitkové sklo a úžitková keramika. Pod obsahové vymedzenie tohto odvetvia nespadá znalecké skúmanie predmetov spadajúcich pod obsahové vymedzenie iného odboru alebo odvetvia, napríklad posudzovanie elektroniky, elektrospotrebičov, strojov, starožitností a umeleckých predmetov.

Odbor 03 00 00 Cestná doprava

Cestným vozidlom sa rozumie vozidlo v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

03 01 00

Technický stav cestných vozidiel

Obsahom odvetvia je stanovenie skutočného technického a morálneho stavu, príčin nesplnenia definovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a vozidiel ako celku, ktoré vznikli z dôvodov prevádzky, opráv a údržby a vyhodnocovanie elektronických dát cestných vozidiel.

03 02 00

Technický stav komunikácií a dopravného zabezpečenia

Obsahom odvetvia je posudzovanie technického stavu a dopravno-inžinierskych aspektov komunikácií a dopravného značenia z hľadiska bezpečnej prevádzky cestných vozidiel. Pod obsahové vymedzenie tohto odvetvia nespadá posudzovanie príčin poškodenia komunikácie zo stavebného hľadiska.

03 03 01

Nehody v cestnej doprave

Obsahom odvetvia je vykonávanie technickej analýzy nehodového deja, určenie príčin nehody z technického hľadiska, zaoberá sa možnosťami odvrátenia nehody, a to za využitia najnovších poznatkov vedy a techniky vrátane využitia elektronických dát cestných vozidiel. Pod obsahové vymedzenie tohto odvetvia spadá aj posudzovanie vzniku a príčin nehôd cestných vozidiel mimo cestných komunikácií.

03 04 02

Odhad hodnoty cestných vozidiel

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty a výšky škody na cestných vozidlách a ich dielcoch a skupinách.

03 05 03

Odhad hodnoty historických vozidiel

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty a výšky škody na historických vozidlách a ich dielcoch a skupinách podľa osobitných postupov.

Odbor 04 00 00 Letecká doprava

Lietadlá sú zariadenia schopné pohybu v atmosfére v dôsledku iných reakcií vzduchu, ako sú reakcie vzduchu voči zemskému povrchu.

04 01 01

Technický stav a odhad hodnoty motorových lietadiel

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty motorových lietadiel a skutočného technického a morálneho stavu, príčin nespĺňania projektovaných parametrov, znefunkčnenia, respektíve poškodenia skupín a celkov lietadiel, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie.

04 02 02

Technický stav a odhad hodnoty bezmotorových lietadiel

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty bezmotorových lietadiel a skutočného technického a morálneho stavu, príčin nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia, respektíve poškodenia skupín a celkov lietadiel, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie.

04 03 00

Technický stav pozemného navádzacieho zariadenia

Obsahom odvetvia je stanovenie skutočného technického a morálneho stavu, príčin nedodržania požadovaných parametrov, znefunkčnenia, respektíve poškodenia dielcov, skupín a celkov pozemných navádzacích zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich údržbu a opravu.

04 04 03

Nehody v leteckej doprave

Obsahom odvetvia je stanovenie príčin nehôd v leteckej doprave.

Odbor 05 00 00 Vodná doprava

Plavidlá sú lode vnútrozemskej plavby, malé plavidlá, prievozné lode, plávajúce stroje alebo plávajúce zariadenia a námorné rekreačné plavidlá.

05 01 01

Technický stav a odhad hodnoty plavidiel

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty plavidiel a skutočného technického a morálneho stavu, príčin nespĺňania projektovaných parametrov, znefunkčnenia, respektíve poškodenia skupín a celkov plavidiel, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie.

05 02 00

Technický stav zabezpečovacieho zariadenia

Obsahom odvetvia je stanovenie skutočného technického a morálneho stavu, príčin nedodržania požadovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a celkov zabezpečovacích zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich údržbu a opravu.

05 03 02

Nehody v námornej doprave

Obsahom odvetvia je stanovenie príčin nehôd v námornej doprave.

05 04 03

Nehody vo vnútrozemskej plavbe

Obsahom odvetvia je stanovenie príčin nehôd vo vnútrozemskej plavbe.

Odbor 06 00 00 Železničná doprava

Dráhové vozidlá sú dopravné prostriedky určené na prepravu osôb, zvierat a vecí, na vykonávanie činností súvisiacich s výstavbou a údržbou dráhy alebo s prevádzkovaním dráhy, vedené pri svojom pohybe po dráhe. Dráhové vozidlá podľa technických podmienok rozdeľujeme na železničné, električkové, trolejbusové, lanové a špeciálne. Železničné koľajové vozidlá rozdeľujeme na hnacie vozidlá závislej a nezávislej trakcie a na hnané vozidlá osobné, nákladné a špeciálne.

06 01 01

Technický stav a odhad hodnoty koľajových vozidiel

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty dopravných prostriedkov a skutočného technického a morálneho stavu, príčin nespĺňania projektovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia skupín a celkov dopravných prostriedkov okrem mestských koľajových vozidiel, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie.

06 02 00

Technický stav zvršku

Obsahom odvetvia je stanovenie skutočného technického a morálneho stavu, príčin nedodržania požadovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia skupín a celkov zvršku, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich údržbu a opravu.

06 03 00

Signalizačné a zabezpečovacie zariadenie

Obsahom odvetvia je stanovenie skutočného technického a morálneho stavu, príčiny nedodržania požadovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a celkov signalizačných a zabezpečovacích zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich údržbu a opravu.

06 04 02

Nehody v železničnej doprave

Obsahom odvetvia je stanovenie príčin nehôd v železničnej doprave.

06 05 00

Technický stav mestských koľajových vozidiel

Obsahom odvetvia je stanovenie skutočného technického a morálneho stavu, príčin nespĺňania projektovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia skupín a celkov mestských koľajových vozidiel, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie.

Odbor 07 00 00 Drahé kovy a kamene klenoty, hodiny

07 01 01

Drahé kovy

Obsahom odvetvia je určenie kovu a zliatiny kovu v zmysle identifikácie drahého kovu. Za drahé kovy v súčasnom období sa podľa zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov považuje: zlato, striebro, platina, paládium, irídium, ródium, ruténium a osmium (§ 2 ods. 1 zákona č. 94/2013 Z. z.).

Úlohou znalca je stanovenie rýdzosti zliatiny, prípadne dodržania zákonnej rýdzosti (§ 4 zákona č. 94/2013 Z. z.) na základe chemických skúšok, prípadne iných skúšok, ktoré sú vhodné na určenie pravosti a rýdzosti skúšaného drahého kovu.

Dané odvetvie neoprávňuje znalca hodnotiť predmety z drahých kovov, v ktorých sú osadené napodobeniny kameňov, syntetické, prípadne drahé kamene a sú súčasťou ohodnocovaného predmetu.

V problematike ohodnocovania mincí, medailí môže znalec v tomto odvetví stanoviť rýdzosť danej zliatiny, z ktorej je minca alebo medaila vyrobená, ale nemôže určiť všeobecnú hodnotu na báze zberateľskej hodnoty.

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty drahých kovov podľa § 2 ods. 1 zákona č. 94/2013 Z. z. (zlato, striebro, platina, paládium, irídium, ródium, ruténium a osmium), výrobkov z drahých kovov, dentálnych drahých kovov, lístkového zlata a striebra.

07 02 02

Drahé kamene

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty drahých kameňov, pričom ohodnocovanými predmetmi sú kamene podľa uvedeného rozdelenia.

V súčasnom období je platné takéto rozdelenie:

a) drahé kamene,

b) šperkové kamene,

c) dekoratívne kamene a syntetické materiály používané v šperkárstve.

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty týchto kameňov:

drahé kamene – surové, opracované, voľné, osadené, s tvrdosťou 7 a viac podľa Mohsovej stupnice tvrdosti, a perly,

šperkové kamene – surové, opracované, voľné, osadené, všetky ostatné minerály a organogénne materiály používané v šperkárstve,

dekoratívne kamene – surové, opracované, voľné, osadené a syntetické materiály používané v šperkárstve.

07 03 03

Hodiny

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty hodinárskych výrobkov a časomier.

07 04 04

Klenoty, šperky

V odvetví znalec stanovuje všeobecnú hodnotu posudzovaných predmetov, ktoré spája základné odvetvia:

Drahé kovy,

Drahé kamene.

Klenoty – sú individuálne vyrobené predmety z drahých kovov (môžu byť zdobené drahými kameňmi, šperkovými kameňmi alebo dekoratívnymi kameňmi), ide hlavne o korunovačné klenoty, insígnie (rektorské a primátorské reťaze) a liturgické predmety (kardinálske prstene, monštrancie a podobne), ale aj individuálne šperky osadené drahými kameňmi.

Šperky – sú ozdobné predmety z drahých kovov (a drahých kameňov) vyrábané sériovo.

Bižutéria (a galantérny tovar) – sú ozdobné výrobky z nedrahých kovov (a lacných druhov kameňov a skla), môžu byť celokovové, kamenné, sklenené alebo kombinované.

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty drahých kovov podľa § 2 ods. 1 zákona č. 94/2013 Z. z. (zlato, striebro, platina, paládium, irídium, ródium, ruténium a osmium), dentálnych drahých kovov, lístkového zlata a striebra, drahých kameňov, šperkových kameňov, dekoratívnych kameňov a syntetických materiálov používaných v šperkárstve, šperkov, klenotov, bižutérie, starožitných šperkov a klenotov.

Odbor 08 00 00 Drevospracovanie – prvovýroba

08 01 01

Výrobky z dreva

Predmetom znaleckej činnosti je posudzovanie a hodnotenie úžitkových predmetov z dreva pochádzajúcich z ručného alebo strojového spracovania.

Odbor 09 00 00 Ekonómia a manažment

09 01 00

Účtovníctvo a daňovníctvo

Obsahom odvetvia je znalecké dokazovanie smerujúce k posúdeniu správnosti vedenia účtovníctva a účtovnej evidencie a znalecké dokazovanie v oblasti priamych a nepriamych daní.

09 02 00

Personalistika

Obsahom odvetvia je metodické posúdenie dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a znalecké dokazovanie v oblasti personalistiky a výpočtu miezd a z nich vyplývajúce činnosti, spadajú sem všetky fázy životného cyklu pracovníka: oblasť prípravy na povolanie, zamestnania a odchod do dôchodku, pracovnoprávne vzťahy, štipendiá, poistenia z pracovnoprávneho a jemu podobného vzťahu.

09 03 00

Kontroling

Obsahom odvetvia je ich metodické posúdenie správnosti použitia všeobecne záväzných, vedecky podložených predpisov a postupov v oblasti rozpočtovníctva, kalkulácií, cenotvorby, stanovenia výšky škody, ušlého zisku, respektíve finančnej ujmy vrátane vypracovania ekonomicko-finančnej analýzy.

09 04 00

Financie

Obsahom odvetvia je metodické posúdenie v oblasti všeobecne záväzných predpisov bankovníctva a bankových operácií, škôd a poistených operácií, vkladov a sporenia, colných operácií, verejných financií, stanovenia všeobecnej hodnoty cenných papierov a obchodovania s nimi, finančného investovania, financovania podnikov a neziskových organizácií. Obsahom odvetvia nie je stanovenie všeobecnej hodnoty podielových cenných papierov a vkladov v podnikoch s podielom na základnom imaní alebo na riadení spoločnosti vyšším ako 20 %.

Odbor 10 00 00 Elektrotechnika

10 01 00

Elektroenergetické stroje a zariadenia

Obsahom odvetvia je posudzovanie zariadení, ktoré pre svoju činnosť v súlade s technickou a sprievodnou dokumentáciou nevyhnutne využívajú elektrickú energiu v akejkoľvek forme.

10 02 00

Elektronika

Obsahom odvetvia je posudzovanie zariadení, ktoré pre svoju činnosť v súlade so sprievodnou a technickou dokumentáciou nevyhnutne využívajú elektrickú energiu v rozsahu bezpečných napätí ustanovených osobitným predpisom.

10 03 00

Elektrotechnické materiály

Obsahom odvetvia je skúmanie procesu výroby, vlastností a využitia materiálov pri výrobe alebo ako súčasti elektrotechnických zariadení.

10 04 00

Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)

Obsahom odvetvia je skúmanie javov, technických zariadení a systémov súvisiacich s tvorbou elektronických informácií, ich distribúciou, uchovávaním a využívaním. Výpočtová technika zahŕňa technické prostriedky určené na akékoľvek spracovanie informácií.

10 05 00

Robotické a mechatronické systémy

Obsahom odvetvia je skúmanie procesov a zariadení súvisiacich s riadením technologických procesov, technologických zariadení a systémov využívajúcich na svoju činnosť elektrickú energiu v akejkoľvek forme.

10 06 00

Elektronické komunikácie

Elektronické komunikácie v zmysle § 1 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov zabezpečujú výmenu alebo prenos informácií najmä vo forme obrazu, zvuku alebo textu po elektronických komunikačných sieťach.

Obsahom odvetvia je posudzovanie ekonomických, technických a technologických aspektov elektronických komunikačných sietí a služieb z hľadiska uplatňovania transparentných, objektívnych a nediskriminačných kritérií prístupu, prepojenia a poskytovania služieb, ako aj prístupu k rádiovému frekvenčnému spektru a číslovacím zdrojom.

10 07 00

Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty elektrických a elektronických zariadení všetkých druhov.

10 08 00

Nosiče zvukových a zvukovo-obrazových záznamov

Obsahom odvetvia je posudzovanie originality a pôvodu nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov vrátane posudzovania originality a pôvodu textových vložiek prislúchajúcich k nosičom, ako aj obalov, posudzovanie originality a pôvodu zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.

Znalecké skúmanie spočíva v dvoch „dimenziách“ nosičov: znalec sa na jednej strane zaoberá originalitou či pôvodom hmotných substrátov (samotných nosičov, takzvanej materiálnej veci), na ktorých sú zachytené predmety ochrany podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, na druhej strane sa však musí zaoberať aj originalitou a pôvodom nehmotných statkov (zvukových a zvukovo –obrazových záznamov) samotných (čiže predmetov ochrany podľa citovaného zákona) – tieto sú zväčša fixované na nosičoch (napríklad CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, pevný disk).

10 09 00

Počítačové programy (softvér)

Obsahom odvetvia je posudzovanie splnenia požiadaviek na vyhotovenie zákazníckeho softvéru, stanovenie všeobecnej hodnoty vytvoreného diela a posúdenie, či hodnota vytvoreného diela (softvéru) zodpovedá vynaloženým nákladom.

10 10 00

Bezpečnosť a ochrana informačných systémov

Obsahom odvetvia je posudzovanie bezpečnostnej stránky informačných systémov, spôsobu ochrany pred neoprávneným prístupom do systému, spôsobu ochrany dát pred ich zneužitím alebo stratou (zálohovanie).

Odbor 11 00 00 Antropológia

11 01 00

Antropológia

V rámci odvetvia antropológia sa vykonáva znalecká činnosť zameraná na identifikáciu jednotlivcov pomocou rozboru ich telesných znakov a vlastností (v dospelom aj v detskom veku), na identifikáciu etnickej príslušnosti jedincov, na identifikáciu veku jedinca, jeho pohlavia a jeho telesných charakteristík zo zachovaných kostrových pozostatkov (vrátane plastických rekonštrukcií na základe kostrových pozostatkov), ako aj znalecká činnosť zameraná na identifikáciu vonkajších činiteľov ovplyvňujúcich telesné charakteristiky jedinca.

Odbor 12 00 00 Energetika

Energetika je odbor, ktorého predmetom je skúmanie a hodnotenie procesov, javov a zariadení, ktoré súvisia s premenou a transportom všetkých druhov energie.

12 01 00

Jadrová energetika

Obsahom odvetvia je skúmanie a hodnotenie procesov, javov a zariadení, ktoré súvisia s premenou energie vznikajúcej štiepnou reakciou na iné formy energie.

12 02 00

Vodná energetika

Obsahom odvetvia je skúmanie a hodnotenie procesov, javov a zariadení, ktoré súvisia s premenou energie obsiahnutej vo vode na elektrickú energiu.

12 03 00

Tepelná energetika

Obsahom odvetvia je skúmanie a hodnotenie procesov, javov a zariadení, ktoré súvisia s premenou tepelnej energie na elektrickú energiu, hospodárnosťou a využitím tepelného potenciálu palív a obnoviteľných zdrojov energie.

12 04 00

Palivá

Obsahom odvetvia je skúmanie a hodnotenie procesov, javov a zariadení, ktoré súvisia s ťažbou, transportom, využitím a kvalitatívnym posúdením všetkých druhov palív.

12 05 01

Plynárenstvo

Odvetvie Plynárenstvo pokrýva problematiku technických nedostatkov na plynárenských zariadeniach vrátane rozvodov a problematiku distribúcie plynných médií.

12 06 02

Vykurovanie a vykurovacie zariadenia

Obsahom odvetvia je skúmanie a hodnotenie procesov, javov a zariadení súvisiacich s využitím energie na vykurovanie.

12 07 00

Regulácia a riadenie sieťových odvetví

Obsahom tohto odvetvia je skúmanie procesov a javov súvisiacich s riadením sieťových odvetví, objektivizáciou nákladov na všetkých úrovniach a efektívnosťou využívania technických prostriedkov v sieťových odvetviach.

Odbor 14 00 00 Optika

Optika je odbor, ktorý sa zaoberá zákonitosťou svetelných javov, skúma vzájomné pôsobenie svetla a látky a povahu svetla.

14 01 01

Prístrojová optika

Obsahom odvetvia je posúdenie a ohodnotenie fotografických, premietacích, mikroskopických, nivelizačných, geodetických a kontrolných optických prístrojov a ich príslušenstva i materiálov na spracovanie snímaných údajov, ak je záznamové zariadenie súčasťou prístroja.

14 02 02

Fyziologická optika

Do tohto odvetvia patrí posúdenie a ohodnotenie korekčných a ochranných okuliarov, optického skla, lúp, korekčných šošoviek, fotochromatických, gradientných, sférických, bikonvexných, bikonkávnych, plankovexných, plankonkávnych, bifokálnych, trifokálnych, multifokálnych, sférických, cylindrických, torických, lentikulárnych skiel, všetkých druhov oftalmologických vyšetrovacích prístrojov, napríklad keratometrov, štrbinových lámp, autorefraktometrov, keratotopografov, fokometrov.

14 03 03

Špeciálna optika

Obsahom odvetvia je posúdenie a ohodnotenie pozorovacích, zameriavacích binokulárnych a monokulárnych ďalekohľadov, puškohľadov, koincidenčných a stereoskopických diaľkomerov, periskopov, kolimátorov, kondenzorov, iluminátorov a ich osvetľovacích zariadení.

14 04 04

Optoelektronika

Do tohto odvetvia patrí posúdenie a ohodnotenie infračervených prístrojov, prístrojov na nočné videnie, termovízie, laserov, fotodetekčných prístrojov, optických zabezpečovacích zariadení a optických vlákien.

14 05 05

Spektrofotometria

Obsahom odvetvia je posudzovanie a ohodnocovanie optických, optickomechanických prístrojov a zariadenia pracujúceho s rôznymi spôsobmi spektrofotometrie.

Odbor 15 00 00 Geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností

15 01 00

Geodézia, kartografia a fotogrametria

Znalecká činnosť v tomto odvetví sa zameriava na zistenie nedostatkov v geodetických základoch, v podrobných bodových geodetických poliach, v inžinierskej geodézii, pri tvorbe a vydávaní kartografických diel, štandardizácii geografického názvoslovia, leteckom meračskom snímkovaní, diaľkovom prieskume Zeme a pri dokumentácii a archivácii výsledkov týchto činností.

15 02 00

Kataster nehnuteľností

Znalecká činnosť v tomto odvetví sa zameriava na prešetrovanie práv k nehnuteľnostiam vrátane prešetrenia duplicitného vlastníctva k pozemku, prešetrovanie geometrického a polohového určenia nehnuteľnosti, na určovanie priebehu vlastníckej hranice pozemku a na prešetrenie evidovania právnych vzťahov zapísaných v katastri nehnuteľností a v iných archívnych dokladoch v súvislosti s technickými podkladmi na určenie priebehu hraníc pozemkov. Znalecká činnosť zahŕňa geodetické činnosti, ako sú geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, identifikácie parciel, ako aj analytické činnosti nad údajmi informačného systému geodézie, kartografie a katastra súvisiace so spracovaním znaleckého posudku.

Odbor 16 00 00 Hutníctvo

16 01 00

Hutníctvo kovov

Znalecká činnosť v tomto odvetví si vyžaduje riešiť havárie v procese výroby materiálov, výmuroviek tepelných agregátov, izolácií, prúdenia a prestupu tepla.

16 02 01

Fyzikálna metalurgia

Odvetvie Fyzikálna metalurgia pokrýva problematiku spracovania produktov (hutníctvo kovov) rôznymi technológiami, a to predovšetkým odlievaním, valcovaním, tavením, tepelným spracovaním, pričom výsledkom sú obvykle polotovary pre strojárstvo, ale aj iný priemysel. Do tohto odvetvia patrí aj hodnotenie kvality materiálov a tepelného spracovania.

Znalecká činnosť v tomto odvetví sa zameriava aj na zistenie chýb v materiáloch a ich príčin a dôsledkov, na overenie správnosti materiálového riešenia častí a zariadení, stanovenie príčin degradácie, porušenia a havárií častí a zariadení, možnosti ďalšej prevádzky materiálov po havárii a podobne.

Odbor 17 00 00 Chémia

17 01 01

Umelé hmoty

Zahŕňa problematiku výroby, spracovania, likvidácie materiálov na báze chemických (polyvinylchlorid, polyetylén, polystyrén, polymetylmetakrylát a iné) alebo prírodných polymérov (škrob, celulóza, pektín, polyhydroxylmetakrylát a iné).

17 02 00

Chemická fyzika

Študuje fyzikálne zákonitosti chemických látok a procesov, napríklad chemickú väzbu, štruktúru hmoty, vzájomné interakcie elementárnych častíc. Dokáže posúdiť aj ich vplyv na kvalitu materiálov.

17 03 00

Organická chémia

Skúma syntézu, premeny organických látok, čiže takých zlúčenín, ktoré sa premieňajú na základe činnosti živých organizmov. Pôvodná definícia organickej chémie sa podstatne rozšírila a zahŕňa oblasti uhľovodíkov a ich derivátov, heterocyklických zlúčenín a látok s organicky viazaným uhlíkom.

Odvodenou časťou organickej chémie je organická technológia a petrochémia, ktorá sa venuje výrobe napríklad náterových hmôt, organických rozpúšťadiel (benzén, toluén) alebo v prípade petrochémie výrobe a spracovaniu ropy na benzín, naftu, oleje, prípadne ďalšie produkty chemického priemyslu.

17 04 00

Analytická chémia

Študuje chemické zloženie látok, venuje sa ich izolácii z komplikovaných systémov (preparatívna analytická chémia). Na identifikáciu a izoláciu používa moderné detekčné metódy (chromatografia, spektrálne metódy, imunochemické, histochemické, rádioizotopové a iné techniky).

17 05 02

Škody v chemickom priemysle

Venuje sa analýze a minimalizácii bezpečnostných rizík chemických výrob a procesov využívaním postupov chemického inžinierstva a modelovania chemických procesov.

17 06 03

Gumárstvo

Predstavuje časť odboru, ktorý patrí do oblasti polymérnych materiálov, venuje sa výrobe a spracovaniu gumy, výrobe pryží, pneumatík, študuje starnutie gumy vo vzťahu k podmienkam používania. Testuje pevnosť a pružnosť používaných gumených materiálov.

17 07 00

Anorganická chémia

Jej náplňou je štúdium látok vo vzťahu k jej zloženiu. Skúma chemické prvky, ich vlastnosti, schopnosti reagovať s inými látkami pri vzniku zlúčenín. Odvodenou časťou anorganickej chémie je anorganická technológia, ktorá sa venuje výrobe napríklad anorganických hnojív, kyseliny sírovej, výbušnín, hliníka, farebných kovov.

17 08 00

Fyzikálna chémia

Študuje chemické látky a procesy z pohľadu premien energie (termodynamika), rýchlosti chemických procesov (chemická kinetika), elektrických alebo magnetických vlastností látok (elektrochémia, magnetochémia), vlastností tuhých látok (fyzikálna chémia tuhých látok), koloidov (koloidika) a iné.

17 09 00

Jadrová chémia

Venuje sa jadrovým premenám nestabilných atómov. Študuje jadrový odpad, fúziu (zlučovanie) elementárnych častíc, pri ktorých sa sčasti uvoľňuje veľké množstvo energie. Odborníci v tejto oblasti dokážu posúdiť riziko kontaminácie rádioaktívnym materiálom, poznajú podmienky práce s takýmito látkami a sú poučení o ich zneškodňovaní.

17 10 00

Makromolekulová chémia

Jej náplňou jej štúdium látok zložených z veľkých molekúl (makromolekúl), ktoré vznikajú biochemickým spôsobom (prírodné makromolekuly) alebo chemickou polymerizáciou malých molekúl (chemické polyméry). Do oblasti makromolekulovej chémie patria napríklad bielkoviny, celulóza, škrob, PVC a polyetylén.

17 11 00

Biochémia

Študuje zloženie a vzájomné premeny látok a energie prostredníctvom biologických systémov.

17 12 00

Geochémia

Študuje zloženie a premeny chemických látok vyvolané geologickými procesmi.

Odbor 19 00 00 Masmédiá

19 01 01

Mediálne produkty

Masmédiá (periodická tlač, rozhlas, televízia, multimédiá, internet a iné služby on-line) v súčasnosti predstavujú významný ekonomický sektor (mediálny priemysel), ktorý je však zároveň dôležitým kultúrnym činiteľom, preto jeho hodnotu nemožno posudzovať výlučne ekonomickými kritériami. Mnohé výkony v tomto sektore patria do oblasti umeleckej tvorby a podliehajú ochrane duševného vlastníctva.

Odbor 20 00 00 Klasické hudobné nástroje

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty a technického stavu klasických hudobných nástrojov, stanovenie výšky škody a primeranosti nákladov na opravu, overenie pravosti klasických hudobných nástrojov.

20 01 01

Strunové nástroje

Obsahom odvetvia je vykonávanie činností podľa obsahového vymedzenia odboru vo veci posudzovania huslí, viol, violončel, kontrabasov, cimbalov a gitár.

20 02 02

Dychové nástroje drevené

Obsahom odvetvia je vykonávanie činností podľa obsahového vymedzenia odboru vo veci posudzovania fláut, pikol, klarinetov, fagotov, kontrafagotov, tárogat, basklarinetov.

20 03 03

Dychové nástroje plechové

Obsahom odvetvia je vykonávanie činností podľa obsahového vymedzenia odboru vo veci posudzovania trúbok, saxofónov, lesných rohov, trombónov, heligónov.

20 04 04

Klávesové nástroje

Obsahom odvetvia je vykonávanie činností podľa obsahového vymedzenia odboru vo veci posudzovania klavírov, organov a čembál.

Odbor 21 00 00 Kožiarske a kožušnícke výrobky, obuv

21 01 00

Usne a výrobky z usní

Obsahom odvetvia je posudzovanie a hodnotenie kvality a príčin poškodenia prírodných usní a výrobkov z prírodných usní a syntetických materiálov, ako sú galantérne výrobky – kabely, kabelky, vaky, kufre, aktovky, peňaženky a ostatné brašnárske výrobky, opasky, rukavice, odevy, sedacie súpravy a podobný nábytok, čalúnenie automobilov a ostatné výrobky, kde je na ich výrobu alebo zhotovenie použitá prírodná useň alebo syntetický materiál. Obsahom tohto odvetvia nie je posudzovanie obuvi.

21 02 00

Kožušiny a výrobky z kožušín

Obsahom odvetvia je posudzovanie a hodnotenie kvality a príčin poškodenia prírodných kožušín a výrobkov z prírodných kožušín a syntetických materiálov imitujúcich kožušiny, ako sú kožuchy a ostatné odevy, čapice, goliere, rukavice, návliečky a ostatné výrobky, kde je na ich výrobu alebo zhotovenie použitá prírodná kožušina alebo syntetický materiál.

21 03 00

Obuv

Obsahom odvetvia je posudzovanie a hodnotenie kvality a príčin poškodenia obuvi vychádzkovej, spoločenskej, rekreačnej, športovej, domácej, pracovnej, ochrannej a bezpečnostnej (bez ohľadu na materiál použitý na ich výrobu).

21 04 01

Odhad hodnoty obuvi a výrobkov z usní a kožušín

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty obuvi a výrobkov z usní a kožušníckych výrobkov a stanovenie výšky škody výrobkov zaradených v odvetviach Usne a výrobky z usní, Kožušiny a výrobky z kožušín a Obuv.

Odbor 22 00 00 Kultúra

22 01 00

Archeológia

Obsahom odvetvia je stanovenie spoločenskej hodnoty archeologických nálezov, ktoré sú dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918 a spravidla sa našli alebo nachádzajú v zemi, na jej povrchu, v hmote stavby alebo pod vodou (kovové predmety, výzbroj, keramika, textil, kostené predmety, šperky, kamenné predmety). Obsahom znaleckej činnosti odvetvia je aj odhad spoločenskej hodnoty a výšky škody spôsobenej nelegálnou činnosťou na archeologických náleziskách, ktoré sú nehnuteľnými vecami na topograficky vymedzenom území s odkrytými alebo neodkrytými archeologickými nálezmi v pôvodných nálezových súvislostiach.

Odbor 23 00 00 Lesníctvo

Znalecký odbor lesníctvo sa zaoberá získavaním, analýzou, vyhodnocovaním a spracovaním informácií a poznatkov o činnostiach, výkonoch, postupoch a technológiách zakladania, ošetrovania, výchovy a ochrany lesa, ťažby, približovania, druhovania, manipulácie, skladovania, ochrany a odvozu dreva, zisťovania stavu lesa a vypracovania modelov jeho obhospodarovania a využívania, užitočnosťou lesa v životnom prostredí, ďalej hodnotením a oceňovaním činností a výkonov v jednotlivých odvetviach odboru, lesného majetku, úžitkov a produktov lesa a lesnej výroby vrátane služieb lesníctva.

23 01 01

Poľovníctvo

Predmetom činnosti v odvetví poľovníctva je posudzovanie hraníc poľovných revírov, vyjadrovanie sa k uznávaniu poľovných revírov, zverníc, bažantníc a zverofariem, hodnotenie poškodenia a škôd zverou na lese, poľnohospodárskych plodinách, poškodenia a škôd predátormi na hospodárskych zvieratách, včelstvách, lesnej a poľnej zveri, posudzovanie a stanovenie škody a ujmy z výkonu práva poľovníctva, stanovenie všeobecnej hodnoty poľovných trofejí, poľovných zbraní, optiky, poľovných zariadení a psov.

23 02 02

Hospodárska úprava lesov, pestovanie lesa, spracovanie dreva

Predmetom činnosti v odvetví je získavanie, analýza, vyhodnocovanie a spracovanie informácií a poznatkov o činnostiach prislúchajúcich do týchto odvetví. Obsahom činnosti hospodárskej úpravy lesov (HÚL) sú teoretické princípy a praktické postupy zisťovania a hodnotenia stavu a vývoja lesa, jeho produkčných schopností a ťažbových možností, prírodných, technických, ekologických, ekonomických a sociálnych podmienok hospodárenia, určovanie cieľov hospodárenia a vypracovanie modelov a plánov hospodárenia umožňujúcich poskytovanie všetkých funkcií lesov a plnenia služieb lesníctva pri akceptovaní verejnoprospešných a vlastníckych záujmov. V rámci odvetvia sa riešia tiež otázky rozdelenia lesa, časovej, priestorovej a ťažbovej úpravy lesa, technológie zberu, uskladňovania a predsejbovej prípravy semien lesných drevín, pestovania sadbového materiálu, zakladania, ošetrovania, výchovy, obnovy a rekonštrukcie lesných porastov. Projekty zakladania a obhospodarovania plantáží vianočných stromčekov a rýchlorastúcich drevín, zalesňovania poľnohospodárskej pôdy, ozdravných opatrení v lesoch postihnutých imisiami a prírodnými katastrofami. Testovanie kvality sadbového materiálu lesných drevín a účinnosti prípravkov používaných pri zakladaní a pestovaní lesa. Odvetvie sa zaoberá aj získavaním, analýzou a vyhodnocovaním informácií zo spracovania dreva, z manipulácie a sortimentácie drevnej hmoty, ako aj skladovania, ochrany a odvozu dreva. Obsahom znaleckej činnosti odvetvia je aj stanovenie škôd, ktoré vznikli v dôsledku nelegálnej ťažby dreva.

23 03 03

Odhad hodnoty lesov

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov mimo zastavaného územia obcí, ktoré nie sú stavebným pozemkom, stanovenie všeobecnej hodnoty vecných bremien viaznucich na takých pozemkoch a stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného za užívanie lesných pozemkov mimo zastavaného územia obcí. Znalec stanovuje všeobecnú hodnotu lesa aj v prípadoch, ak ide o celoplošný výskyt lesných a okrasných stromov na iných ako lesných pozemkoch mimo zastavaných území.

23 04 04

Odhad škôd lesných porastov

Obsahom odvetvia je, aby príslušný znalec stanovil škody na lesných porastoch pôsobením biotických, abiotických a antropogénnych činiteľov alebo iných vplyvov mimo stanovenia škôd zverou na lesných porastoch.

Odbor 24 00 00 Numizmatika

24 01 01

Kovové platidlá

Predmetom znaleckých úkonov je posúdenie kvality a stanovenie všeobecnej hodnoty mincí ako zákonných platidiel rôznych štátnych útvarov v rôznych časových obdobiach ako predmetu zberateľského záujmu.

24 02 02

Papierové platidlá

Znalecké úkony sa sústreďujú na posúdenie kvality a stanovenie všeobecnej hodnoty papierových platidiel ako zákonných peňazí rôznych štátnych útvarov v rôznych časových obdobiach ako predmetu zberateľského záujmu.

24 03 03

Medaily

Znalecké úkony sa sústreďujú na posúdenie kvality a stanovenie všeobecnej hodnoty medailí.

Odbor 25 00 00 Ochrana životného prostredia

Zahŕňa celý komplex životného prostredia tvoreného prírodným prostredím, jednotlivými zložkami životného prostredia, ako aj činnosťami v pôsobnosti ochrany životného prostredia. Zahŕňa ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia v zmysle ustanovení zákona o ochrane životného prostredia v znení neskorších predpisov, ako aj zákonov upravujúcich ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia – voda, pôda, horniny, ovzdušie vrátane niektorých činností súvisiacich s ochranou životného prostredia, odpady a príslušných medzinárodných dohovorov.

25 01 00

Čistota ovzdušia

Zahŕňa tieto oblasti: skleníkový efekt, skleníkové plyny, potenciál otepľovania a okysľovania ovzdušia, fytochemická oxidácia, odbúravanie stratosférického ozónu v prízemnej vrstve, žiarenie, odpadové teplo, hluk, modely bilancie škodlivých látok, analýzy vplyvu škodlivých látok, zdroje znečisťovania, bilancia CO2, vzťah a znečistenie vzduchu, smog, príčiny, zdroje, opatrenia proti smogu. Kvóty pre plynné zlúčeniny v ovzduší, zmeny v dôsledku klimatických zmien.

25 02 00

Čistota vôd

Význam, funkcie, vlastnosti a zloženie vody. Rozdelenie a charakteristika vôd v prírode. Znečisťovanie vodných zdrojov. Príčiny a dôsledky eutrofizácie vôd. Samočistiaca schopnosť vôd a spôsoby čistenia odpadových vôd. Ochrana vodných zdrojov. Ciele a princípy revitalizácie vodných tokov. Vplyv technických zásahov v koryte toku na aquatické prostredie. Základné typy revitalizácie vodných tokov. Podklady na návrh revitalizácie. Zásady návrhu revitalizácie. Opatrenia na podporu samočistiacich procesov. Situovanie a dimenzovanie revitalizačných objektov. Určovanie kvality bioty pomocou bioindikátorov. Hodnotenie biologickej, chemickej a fyzikálnej kvality vôd v zmysle platnej legislatívy.

25 03 00

Priemyselný a komunálny odpad

Vznik a druhy odpadov, program odpadového hospodárstva, koncepcie hospodárenia s odpadmi. Odpady z ťažby, dopravy, poľnohospodárstva, lesníctva, rádioaktívne odpady, stavebné odpady. Spôsoby zneškodňovania odpadov. Skládkovanie odpadov. Biologické spracúvanie odpadov. Tepelné spracovanie odpadov. Nové smery v odpadovom hospodárstve. Bezodpadové a máloodpadové technológie. Moderné stratégie odpadového hospodárstva. Nakladanie s odpadmi, zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov.

25 04 00

Meteorológia

Zloženie a stavba atmosféry, vertikálne a horizontálne teplotné rozdelenie atmosféry, analýza poveternostnej situácie, pozorovanie počasia.

Meteorologické a agrometeorologické pozorovania a ich metódy. Meteorologické stanice a ich druhy. Zásady zriaďovania a prevádzky meteorologických staníc. Všeobecné zásady obsluhy meteorologických prístrojov.

Základné meteorologické parametre, ktoré sa môžu vyskytnúť v súdnoznaleckej praxi a posudkoch daného odvetvia (teplota vzduchu a pôdy, tlak vzduchu, dĺžka slnečného svitu, vietor – rýchlosť, smer a nárazovitosť, atmosférické zrážky, ich vznik a druhy, vznik búrok, výpar vody a vlhkosť vzduchu, oblačnosť, jej vznik a druhy oblačnosti).

25 05 01

Odhad škôd v životnom prostredí

Hodnotenie vplyvov činností na životné prostredie ako súčasť environmentálneho plánovania a environmentálnej politiky v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Proces posudzovania a výklad jednotlivých krokov posudzovania, hodnotenie návrhov zásadných rozvojových koncepcií, časová nadväznosť a postupnosť. Metodické postupy pri posudzovaní v odboroch činností: poľnohospodárstvo, priemysel, urbanizmus a územné plánovanie, vodné hospodárstvo, environmentalistika, doprava, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, ochrana zdravia, environmentálna ekonómia, biotické aj abiotické zložky životného prostredia a hodnotenie škôd v nich.

25 08 02

Ochrana prírody a krajiny

Zahŕňa oblasť ochrany prírody a krajiny v intenciách zákona o ochrane prírody a krajiny a vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon, ako aj v zmysle medzinárodných dohovorov súvisiacich s ochranou prírody a krajiny.

Živá príroda: biologická rozmanitosť. Ohrozenie biodiverzity: prejavy a príčiny. Vývoj názorov na ochranu prírody. Biológia ochrany prírody. Zmeny druhových populácií v procese a jeho monitorovanie. Územná ochrana z hľadiska biosozológie, možnosti, úlohy, poslanie. Usmerňovanie vývoja (manažment, obhospodarovanie, starostlivosť).

Vzácne a ohrozené biotopy /ekosystémy, dodržiavanie, obnova, kreácia. Ochrana biosféry.

Ochrana biotopov (problematika ochrany národného a európskeho významu), územná ochrana (problematika chránených území prírody národného a európskeho významu, minerálov a skamenelín), odhad škôd v ochrane prírody a krajiny.

Odbor 26 00 00 Priemyselné vlastníctvo

26 01 00

Priemyselné vlastníctvo

Priemyselným vlastníctvom sa rozumejú najmä vynálezy, patenty, ochranné známky, úžitkové vzory, dizajny, topografie polovodičových výrobkov, know-how, označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov.

Obsahom odvetvia je vykonávanie znaleckých úkonov zameraných najmä na definovanie predmetu priemyselného vlastníctva, stanovenie všeobecnej hodnoty predmetov priemyselného vlastníctva, posúdenie zhodnosti a zameniteľnosti, odhad výšky licenčných poplatkov a určenie, či konkrétny výrobok alebo technické riešenie patrí do rozsahu ochrany vyplývajúcej z patentu, úžitkového vzoru alebo dizajnu.

Odbor 27 00 00 Písmoznalectvo

27 01 00

Ručné písmo

Obsahom odvetvia je skúmanie písomného textu vyhotoveného ručným písmom. Osobitným predmetom skúmania sú podpisy. Cieľom skúmania textov a podpisov vyhotovených ručným písmom je

overenie pravosti rukopisov, podpisov,

identifikácia pisateľa nepravých rukopisov, podpisov,

stanovenie zhodnosti viacerých rukopisov, podpisov.

27 02 00

Strojové písmo

Obsahom odvetvia je skúmanie textu písaného strojovým písmom. Cieľom skúmania strojom vyhotovených textov je

druhová identifikácia písacieho stroja – určenie skupinovej príslušnosti písacieho stroja (výrobca, značka, model),

individuálna identifikácia písacieho stroja – určenie konkrétneho písacieho stroja, na ktorom bola vyhotovená skúmaná písomnosť.

27 03 00

Jazyková analýza

Obsahom odvetvia je skúmanie písaných textov vyhotovených ručným písmom, strojovým písmom, pomocou šablóny, počítača. Cieľom jazykovej analýzy je

vytvorenie profilu autora anonymného textu,

identifikácia autora anonymného textu, respektíve textu, ktorého autor je sporný,

stanovenie zhodnosti viacerých sporných textov s cieľom overenia, či ich vyhotovil jeden autor.

Odbor 28 00 00 Preprava

Obsahom odboru je vykonávanie činnosti v oblasti zasielateľských a prepravných procesov, hlavne pri posudzovaní nedostatkov a chýb v týchto procesoch.

28 01 01

Preprava, špedícia, zasielateľstvo

Obsahom odvetvia je vykonávanie analytickej činnosti pre oblasti cestnej, železničnej, lodnej i leteckej dopravy v súvislosti so zasielateľskou činnosťou. Takisto sem spadá vykonávanie tejto činnosti v oblasti skladových a medziskladových operácií, v procese balenia tovaru a v multimodálnej doprave.

Odbor 29 00 00 Poľnohospodárstvo

29 01 01

Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty poľnohospodárskej pôdy mimo zastaveného územia obcí, ktorá nie je stavebným pozemkom, stanovenie všeobecnej hodnoty vecných bremien viaznucich na tejto poľnohospodárskej pôde a stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia obcí.

29 02 02

Rastlinná produkcia

Význam a rozdelenie rastlinnej výroby. Produkčné procesy rastlín v nadväznosti na tvorbu biologickej a hospodárskej úrody pri obilninách, strukovinách a olejninách a tak ďalej. Syntéza poznatkov rozličných vedných disciplín (botanika, fyziológia, pedológia, agrotechnika, výživa a podobne) pri súčasnom hodnotení národohospodárskeho významu rastlinnej produkcie. Charakteristika a hodnotenie rastlinných surovín a potravín zo všeobecných aspektov kvality. Požiadavky, význam, nové pohľady a perspektívne riešenia kvality rastlinných produktov ako potravín a hlavných potravinárskych surovín pre rôzne smery technológie potravín.

29 03 03

Živočíšna produkcia

Súčasný a perspektívny rozvoj živočíšnej výroby, postavenie hospodárskych zvierat v štruktúre živočíšnej výroby. Charakteristiky najvýznamnejších plemien a úžitkových typov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, hydiny a pod. Biologické hľadisko osvetľujúce produkčnú schopnosť tvorby mlieka, mäsa, vajec a vlny u jednotlivých druhov hospodárskych zvierat. Základné zootechnické podmienky odchovu, chovu a výkrmu hospodárskych zvierat. Techniky a technológie chovu hospodárskych zvierat a ich jednotlivých kategórií, šľachtiteľské programy, zooveterinárne aspekty a zvlášť v podmienkach nestability spôsobenej v agroekosystémoch. Výroba a spotreba živočíšnych produktov. Požiadavky spracovateľov na jatočné zvieratá. Hodnotenie jatočných zvierat pri nákupe. Hodnotenie kvality mäsa. Intravitálne činitele ovplyvňujúce akosť mäsa. Hodnotenie jatočnej hydiny a konzumných vajec. Hodnotenie včelieho medu. Hodnotenie a nákup vlny. Zloženie a vlastnosti kravského mlieka. Vplyv niektorých činiteľov na kvalitu mlieka. Hodnotenie surového kravského, ovčieho a kozieho mlieka. Hodnotenie ovčieho a kozieho hrudkového syra.

29 04 04

Spracovanie poľnohospodárskych produktov – ovocinárstvo

Význam ovocinárstva, zloženie a význam ovocia z hľadiska výživy, história a súčasný stav, perspektívy rozvoja ovocinárstva. Botanické členenie ovocných rastlín, morfológia, anatómia, opeľovacie a oplodňovacie pomery a praktické využitie ich poznania. Rast a vývin ovocných rastlín, približovanie plodnosti ako prvok intenzívneho ovocinárstva. Fenológia ovocných rastlín, podmienky ovplyvňujúce priebeh fenofáz a odporúčané pestovateľské zásahy v priebehu roka. Nároky ovocných rastlín na podmienky prostredia, rajonizácia ovocných výsadieb. Predvýsadbová príprava pôdy, výsadba ovocných rastlín, ošetrovanie pôdy v existujúcich sadoch. Zavlažovanie v ovocných výsadbách (spôsoby a druhy závlah), úprava mikroklímy, ochrana proti nízkym teplotám. Odhad úrod, príprava na zber, technológie zberu a pozberové ošetrovanie ovocia. Negatívne vplyvy na úrodu a kvalitu ovocia.

29 05 05

Spracovanie poľnohospodárskych produktov – vinárstvo a vinohradníctvo

Národohospodársky význam vinárskej výroby. Základná vinárska terminológia. Členenie vinárskej produkcie podľa vinohradnícko-vinárskeho zákona. Zákonom povolené technické prostriedky, technologické postupy pri výrobe vína, povolené prídavné, pomocné látky, povolené limity látok obsiahnutých vo víne. Výrobné objekty a zariadenia na spracovanie hrozna, kvasenie muštu, ošetrovanie a skladovanie vína. Povolené úpravy muštu pred kvasením. Alkoholové kvasenie, jeho produkty. Biochemické a fyzikálnochemické procesy pri zrení vína. Čírenie a stabilizácia vína. Aplikácia číriacich a stabilizačných prostriedkov do vína. Filtrácia vína. Hygiena priestorov a zariadení vo vinárstve. Zužitkovanie odpadových surovín.

29 06 06

Spracovanie poľnohospodárskych produktov – včelárstvo

Súčasný a perspektívny rozvoj, význam a postavenie včelárstva na Slovensku. Posudzovanie pozitívneho vplyvu včiel na zvyšovaní rastlinnej produkcie, odhad škôd spôsobených negatívnou poľnohospodárskou činnosťou na včelstvách.

Včelárstvo ako samostatný vedný odbor, historický vývoj obydlia včiel v minulosti až po súčasnosť, plemená a plemenitba včiel, fyziológia, anatómia, patológia a morfológia včely medonosnej, vzťah medzi včelstvom a prostredím, správanie včiel v rôznych podmienkach a ich etológia, jednotlivé pohlavné formy včiel a ich vzájomný vzťah a funkcie, včelie produkty (med, nektár, peľ, vosk, materská kasička, propolis a včelí jed), význam a hodnotenie ich kvality.

29 07 07

Záhradníctvo

Hospodársky význam abiotických a biotických činiteľov záhradníckych rastlín. Etiológia a pôvodcovia infekčných chorôb záhradníckych rastlín. Fytopatogénne viroidy, vírusy, mikoplazmy, rickettsie, baktérie, huby a parazitické rastliny, ktoré majú hospodársky význam, na okrasných rastlinách, antropické faktory, poznatky z nevhodne volených pesticídov. Vplyv znečistenia životného prostredia na hromadenie škodlivín v záhradníckych produktoch. Zahŕňa poznatky o stave a hodnotení technológie skleníkových systémov, sadbového materiálu, pestovania v záhonoch a poľných podmienkach, produkčné technológie zeleniny, ovocia, hrozna a okrasných a liečivých rastlín, trávnych plôch a zelene, technológie zberu, skladovania, spracovania, distribúcie a predaja, ako aj škôlkarstvo sadovníckeho, okrasného a úžitkového materiálu, manažment trávnatých plôch a zelene v krajine.

29 08 08

Odhad škôd poľnohospodárskej pôdy

Aplikácia postupu hodnotenia poľnohospodárskej pôdy v súvislostiach so škodami na pôde vzniknutými rôznymi vplyvmi antrogénneho alebo prírodného pôvodu: alkalizácia, acidifikácia, metalizácia, zhutňovanie pôdy, erózia, salinizácia, chemodisrupcia pôdy, anorganická a organická kontaminácia pôdy, fyzikálna, biologická a chemická degradácia pôdy, ktorej dôsledkom je zníženie produkčnej hodnoty poľnohospodárskej pôdy.

29 09 09

Dendrológia

Odvetvie je zamerané na posudzovanie a ohodnocovanie stromov a krov, kde patria stromy a kry zdravé, odumreté, poškodené, brehové porasty, porasty zelených plôch, mestská zeleň, parky, verejné záhrady a stromoradia, centrálne mestské zóny, chránené a vzácne dreviny, záhrady, vzácne taxóny v rôznom stupni ochrany. Stanovuje sa aj jednotková východisková hodnota porastu ovocných stromov rastúcich individuálne, ale aj v sadoch, viničných porastov, chmeľových porastov vrátane zariadenia chmeľníc, ako aj spoločenská hodnota drevín, krov a vzácnych solitérov.

Obsahom odvetvia nie je stanovenie všeobecnej hodnoty lesov, lesných porastov a pozemkov.

Odbor 31 00 00 Potravinárstvo

Odbor Potravinárstvo je komplex výrobných, legislatívnych, normatívnych a kontrolných činností zabezpečujúcich výrobu zdraviu bezpečných, organolepticky a nutrične plnohodnotných potravín zo surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu, určených pre ľudskú spotrebu s cieľom plnohodnotného zabezpečenia životných potrieb organizmu spotrebiteľa.

31 01 00

Spracovanie potravín

Zahŕňa všetky technologické operácie v procese transformácie surovín poľnohospodárskej produkcie na konečné potravinárske výrobky pri dodržaní vopred stanovených parametrov v súlade s dodržiavaním požiadaviek správnej výrobnej a hygienickej praxe. Okrem priamych výrobných operácií zahŕňa aj postupy a podmienky manipulácie, balenia, distribúcie, skladovania a predaja potravín a pokrmov s cieľom zachovania ich bezpečnosti a stanovenej kvality.

31 02 00

Skúmanie potravín

Zahŕňa všetky analytické postupy chemického, biochemického, mikrobiologického, fyzikálneho, fyzikálnochemického, nutričného a organoleptického hodnotenia jednotlivých parametrov kvality, autenticity a bezpečnosti potravín v zmysle platnej potravinovej legislatívy a medzinárodne akceptovaných noriem ISO, EN, noriem STN alebo iných obdobných technických špecifikácií. Zahŕňa využívanie najnovších analytických prístupov a metód umožňujúcich vyššiu presnosť, špecificitu a opakovateľnosť získaných výsledkov.

31 03 01

Potravinárske výrobky

Zahŕňa všetky postupy hodnotenia zdravotného rizika vyplývajúceho z výrobných postupov a konzumácie potravín vo všeobecnosti, ako i postupy hodnotenia v konkrétnych prípadoch poškodenia zdravia spotrebiteľa konzumáciou potravín obsahujúcich patogénne mikroorganizmy, ich toxické metabolické produkty, prídavné látky nepovolené legislatívnymi predpismi, prídavné látky legislatívnymi predpismi povolené, nachádzajúce sa však v potravine v nadlimitnej koncentrácii, kontaminujúce látky alebo potraviny vyrobené, distribuované a skladované v podmienkach nespĺňajúcich hygienické požiadavky a predpisy.

Odbor 32 00 00 Ochrana pred požiarmi

32 01 00

Horenie a hasenie látok a materiálov

Stanovenie podmienok iniciácie horenia látok a materiálov, rozvoja horenia a jeho likvidácie, aplikácia hasiacich látok všetkých druhov.

32 02 00

Zisťovanie príčin vzniku požiarov

Posúdenie okolností súvisiacich so vznikom požiaru s ťažiskom na zistenie miesta vzniku požiaru a objasnenie javov alebo činností vedúcich k iniciácii požiaru.

32 03 00

Protipožiarna bezpečnosť stavieb

Posúdenie dokumentácie a vyhotovenia stavebných objektov z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti v súvislosti s platnými predpismi, technickými normami alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami.

32 04 00

Protipožiarna bezpečnosť technologických procesov, zariadení a výrobkov

Posúdenie dokumentácie a realizácie technologických procesov, zariadení a výrobkov z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti v súvislosti s platnými predpismi, technickými normami alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami.

32 05 00

Hasičská technika a vecné prostriedky hasičských jednotiek

Posúdenie používania hasičskej techniky a vecných prostriedkov hasičských jednotiek v súvislosti s ich nasadzovaním na zásah.

Odbor 33 00 00 Právne vzťahy k cudzine

33 01 00

Medzinárodné právo súkromné a procesné

Riešenie otázky použitia hmotného práva na prerokovanie veci s medzinárodným prvkom. Zisťovanie obsahu cudzieho hmotného práva vrátane judikatúry cudzích súdov.

33 03 00

Európske právo

Posudzovanie zlučiteľnosti vnútroštátnej právnej úpravy s právnou úpravou Európskej únie, určovanie prejudiciálnych otázok podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Odbor 34 00 00 Psychológia

Obsahom odboru je poskytovanie odpovedí na príslušné odborné otázky v trestnoprávnom, pracovnoprávnom, rodinnoprávnom a vo vojenskoprávnom konaní.

V trestnom konaní znalec

pomocou špeciálnych metód psychologickej diagnostiky prispieva k objasneniu kriminogenézy a k posúdeniu trestnej zodpovednosti páchateľa z hľadiska jeho duševného zdravia,

prispieva k účelnej indikácii charakteru nápravnovýchovných opatrení, ochranných opatrení, respektíve ochrannej liečby počas alebo i namiesto výkonu trestu,

prispieva k zhodnoteniu účasti obvineného na vyšetrovacích úkonoch a súdnom konaní; v tejto súvislosti posudzuje spôsobilosť vypovedať k vyšetrovaným trestným činom, chápať zmysel trestného konania a zúčastniť sa na súdnom pojednávaní vzhľadom na úroveň intelektu a pamäti, osobnostnú patológiu, či aktuálnu duševnú poruchu,

psychologicky hodnotí vierohodnosť výpovedí svedkov a poškodených v prípade pochybností o ich schopnosti vierohodne vypovedať, či už vplyvom špecifík situačných faktorov alebo vplyvom duševnej poruchy alebo osobnostnej abnormality; v uvedenej súvislosti sa znalci odboru psychológia (najmä odvetvia klinická psychológia detí a poradenská psychológia) zúčastňujú výsluchov už v prípravnom konaní, najmä aby sa viedli na úrovni primeranej psychickému vývinu dieťaťa a aby sa predišlo jeho psychotraumatizácii,

na základe štúdia spisového materiálu a psychologického vyšetrenia obvineného uskutočňuje psychologickú analýzu motivačných alternatív trestného činu,

v rámci viktimologickej expertízy posudzuje podiel poškodeného na motivácii trestného činu a zhodnocuje rozsah poškodenia, prípadne indikuje terapeutické opatrenia; vyjadruje sa aj k miere sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch a chorobách z povolania,

u obvinených posudzuje prognózu resocializácie,

podieľa sa na objasňovaní prípadov obvinení vznesených proti neznámemu páchateľovi závažnej trestnej činnosti a na základe analýzy objektívnych stôp z miesta činu, respektíve obete, poskytuje hypotetický obraz o osobnostnej štruktúre a o psychickom stave páchateľa v čase skutku, čiže vytvára jeho psychologický profil.

V civilnom procese znalec

pomocou špeciálnych psychodiagnostických metód vykonáva psychologické expertízy pri konaniach v otázkach spôsobilosti na právne úkony; na základe údajov obsiahnutých v spisovom materiáli a v zdravotnej dokumentácii vykonáva rekonštrukciu psychického stavu občana v čase realizácie významných právnych úkonov, čím prispieva k posúdeniu platnosti majetkovoprávnych úkonov vzhľadom na duševný stav v čase úkonu,

v sporných prípadoch v konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, najmä v konaniach o ústavnej starostlivosti a iných výchovných opatreniach, pestúnskej starostlivosti, ochranných opatreniach, styku s maloletým, posudzuje indikáciu právnych opatrení v prospech detí,

pri riešení otázok v rámci konania o rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa, úpravy rodičovských práv a povinností, úpravy styku, vyživovacej povinnosti posudzuje spôsobilosť rodičov vykonávať rodičovské práva a povinnosti,

hodnotí otázky spojené s osvojením dieťaťa,

z psychologického hľadiska posudzuje pracovnú spôsobilosť, najmä vodičských oprávnení vo verejnej doprave, prípadne hodnotí platnosť výpovede podanej v čase duševnej poruchy alebo choroby.

Vo vojenskom práve

Znalci odboru psychológia riešia špeciálne otázky subjektívnych zlyhaní v armáde, napríklad v strážnej službe, pri zneužití právomoci, šikanovaní, nenastúpení vojenskej služby, dezercii a podobne.

34 01 00

Klinická psychológia detí

V trestnoprávnom konaní sa zaoberá posudzovaním faktorov psychického vývinu, porúch psychického vývinu, porúch správania a vplyvmi výchovného prostredia na vyvíjajúcu sa osobnosť dieťaťa. Skúma motiváciu konania dieťaťa, vierohodnosť jeho výpovedí ako svedka alebo poškodeného, ako aj rozsah psychickej ujmy, ak je obeťou trestnej činnosti. K uvedeným aspektom psychického vývinu dieťaťa sa vyjadruje aj v občianskoprávnych konaniach.

34 02 00

Klinická psychológia dospelých

Uplatňuje sa najmä v trestnoprávnych prípadoch, v rámci ktorých sa vyžaduje posúdenie intelektovej úrovne, osobnosti, motivácie konania páchateľa, posúdenie perspektívy resocializácie a v neposlednom rade aj vyjadrenie sa k prípadnej prítomnosti psychopatológie, ktorá by mohla mať vplyv na konanie páchateľa trestnej činnosti. Znalci tohto odvetvia sa uplatňujú aj pri posudzovaní vierohodnosti výpovede svedkov či poškodených, aj páchateľov trestnej činnosti a pri zhodnotení účasti obvineného na vyšetrovacích úkonoch a súdnom konaní. Uplatňuje sa tiež v občianskoprávnych konaniach, najmä vo vzťahu k spôsobilosti na právne úkony a posúdenia miery sťaženého spoločenského uplatnenia.

34 03 00

Poradenská psychológia

Ide o odvetvie, ktoré bolo vytvorené pre znalecké posudzovanie v občianskoprávnych konaniach, najmä vo vzťahu k rozvodovým konaniam, úpravy styku dieťaťa s rodičmi a k problémom ohľadne zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov. Poradenská psychológia sa uplatňuje aj pri posudzovaní osobných a osobnostných predpokladov rodičov na výchovu a starostlivosť o dieťa, ako aj pri indikácii právnych opatrení v záujme dieťaťa.

34 04 00

Psychológia sexuality

Obsahom odvetvia je vyjadrovanie sa k otázkam psychosexuálneho vývinu posudzovaného, k osobitostiam jeho sexuálneho správania, k sexuálnej orientácii posudzovaného, ako aj k eventualite prítomnosti sexuálnej úchylky. Patrí sem posudzovanie násilného sexuálneho správania alebo sexuálneho zneužívania obeti a vyjadrovanie sa k miere narušenia kvality sexuálneho života v dôsledku inak spôsobenej fyzickej alebo psychickej ujmy. Obsahom odvetvia je aj vyjadrovanie sa k motivácii konania páchateľa pri podozrení na sexuálne motivovanú trestnú činnosť.

34 05 00

Dopravná psychológia

Týka sa posudzovania psychologických aspektov dopravných situácií. Znalec sa vyjadruje k možným príčinám zlyhania ľudského faktora v dopravných situáciách z psychologického hľadiska a vyjadruje sa aj k psychickej spôsobilosti posudzovaného na riadenie motorového vozidla.

Odbor 36 00 00 Starožitnosti

Obsahom odboru je najmä stanovenie všeobecnej hodnoty starožitností, stanovenie výšky škody a posudzovanie veku starožitností, zameranie je bližšie určené v jednotlivých odvetviach. Za starožitnosti považujeme staré umelecké aj neumelecké diela všetkých období, odborov, techník a použití, patria sem tiež kuriozity a účelové predmety. Prvoradým hodnotiacim hľadiskom je ich vek, ale aj zvláštnosti, umelecká a zberateľská hodnota.

36 01 01

Nábytok

Pod pojmom starožitný nábytok rozumieme vnútorné prenosné zariadenie príbytku a iných architektonických interiérov, určené na sedenie (stoličky, kreslá, lavice a podobne), ležanie (postele, ležadlá a podobne), ukladanie vecí (skrine, komody, truhlice a podobne), na prácu a stolovanie ( jedálenské, písacie stoly a podobne).

36 02 02

Sklo a porcelán

Sklo je priesvitná až priehľadná bezfarebná alebo farebná hmota, ktorá vzniká zachladením kvapaliny (taveniny, skloviny) rôzneho zloženia. Najrozšírenejšia je kremičitá, ktorá vzniká z roztaveného kremeňa alebo kremenného piesku, sódy, vápenca alebo kysličníka olovnatého. Vlastnosti a použiteľnosť skla určuje jeho zloženie a technika výroby. Suroviny a prísady sa miesia na takzvaný sklársky kmeň, ktorý sa taví v peci na sklovinu. Tá sa po ochladení na pracovnú teplotu tvaruje píšťalou, lisovaním, ťahaním alebo valcovaním.

Porcelán je vyrobený z najjemnejšej hlinenej hmoty určenej na vypaľovanie riadu a drobnej plastiky, s nepriehľadným priesvitným črepom. Biela porcelánová hmota sa skladá z kaolínu, živca a ďalších minerálnych prísad. Poleva je z rovnakých hmôt. Podľa zloženia a pálenia sa rozoznáva takzvaný mäkký a tvrdý. Nepolievaný porcelán matného povrchu sa nazýva biskuit. Porcelán sa zdobí plasticky, maľbou a zlátením.

36 03 03

Historické hodiny

Historické prístroje na meranie času boli závislé od spôsobu obecného alebo miestneho určovania času. Spravidla sa delia na slnečné (vonkajšie alebo prenosné), presýpacie a mechanické. Tieto zahŕňajú hodiny stojace (podľa podstavca pilastrové alebo stĺpikové), stolné (podľa konštrukcie a tvaru schránky delené na tabernákulové, vežičkové, stĺpikové a podobne), nástenné a závesné. Historické hodiny rozdeľujeme aj podľa mechanizmu na bicie, hracie, kalendárne a budíky.

36 04 04

Historické zbrane

Historické zbrane sú nástroje slúžiace od praveku na lov, obranu a útok. Najstaršie boli kamenné a kostené, neskôr bronzové a železné. Historické zbrane sa tradične delia podľa niekoľkých funkčných hľadísk na

1. vojnové (bojové), lovecké, turnajové, súbojové a cvičné,

2. útočné a obranné,

3. používané zblízka a na diaľku (všetky metacie, strelné a palné),

4. chladné a palné,

5. sečné a bodné (niektoré na obojaké použitie, ako meč a kord), bicie (palcát, kladivo a podobne), metacie, strelné a palné. Tie sa delia na ručné s príslušenstvom (pušky, pištole a podobne) a diaľkové (delá a podobne).

Ďalšie delenie v jednotlivých triedach prebieha na základe zvláštnych tvarov súčastí, obdobia a oblasti ich vzniku, pôvodcu konštrukcie, pri palných podľa mechanizmu, spôsobu odpálenia, niekedy podľa počtu hlavní.

36 05 05

Textil

Patria sem výrobky, ktoré vznikli tkaním, spriadaním, pletením alebo iným spracovaním textilných vlákien. Historické textílie boli pripravované z prírodných vlákien rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Novodobo sa pri výrobe textilu uplatňujú vlákna derivátov celulózy a vlákna syntetického pôvodu. Tkaniny sa tkajú rôznymi väzbami, ktoré sú odvodené od základných väzieb: platňovej, keprovej a atlasovej.

Koberce sa rozdeľujú na nástenné (tapisérie) a podlahové. Tapisérie, tiež nazývané gobelíny, sú zhotovované pretkávaním nefarebnej osnovy rôznofarebným útkom, ktorý na nej vytvára vzor a úplne ju kryje. Niekedy je ešte pretkávame doplňované vyvažovaním či pretkávaním dodatkovým materiálom.

36 07 07

Sakrálne predmety

Sakrálne predmety sa viažu k náboženskému kultu, vyjadrujú náboženské predstavy. Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty týchto predmetov.

36 08 08

Historické písomnosti

Medzi historické písomnosti zaraďujeme rukopisy, zvitky, listiny a knihy. Môžu byť napísané na pergamene (blane pripravenej zo zvieracích koží, vysušenej, vybielenej a vyhladenej, slúžiacej od staroveku do neskorého stredoveku na písanie i maliarske iluminácie písomností) alebo na papieri (hlavnom podkladovom materiáli na písanie, kresbu a tlač). Historické písomnosti môžu byť písané a iluminované ručne alebo tlačené.

Odbor 37 00 00 Stavebníctvo

Odbor zahŕňa hlavne posudzovanie stavebných objektov podľa jednotlivých odvetví alebo druhov:

37 01 00

Pozemné stavby

Odvetvie je zamerané na posudzovanie pozemných stavieb, bytových budov, bytov, nebytových priestorov, nebytových budov, športovísk a inžinierskych stavieb neobsiahnutých v iných odvetviach odboru Stavebníctvo. Posudzovanie je zamerané na zabudované stavebné konštrukcie, poruchy stavieb, kvalitu vykonaných stavebných prác, technickú deliteľnosť stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a podobne. Obsahom odvetvia nie je samostatné posúdenie statiky, stavebnej fyziky alebo stavebného materiálu v pozemných stavbách alebo projektovej dokumentácie.

37 02 00

Dopravné stavby

Odvetvie je zamerané na posudzovanie dopravných stavieb, najmä diaľnic, ciest, komunikácií, mostov, železničných dráh, lanových dráh, dráh letísk, nadjazdov, tunelov, nadchodov a podchodov. Posudzovanie je zamerané na zabudované stavebné konštrukcie, kvalitu vykonaných stavebných prác na týchto objektoch, porúch stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a podobne. Obsahom tohto odvetvia nie je samostatné posúdenie statiky, stavebnej fyziky alebo stavebného materiálu v dopravných stavbách alebo projektovej dokumentácie.

37 03 00

Vodné stavby

Odvetvie je zamerané na posudzovanie vodných stavieb, ide najmä o prístavy, plavebné kanály a komory, úpravy tokov, priehrady, ochranné hrádze, závlahové a melioračné sústavy a rybníky, úpravne vody, čistiarne odpadových vôd, prípojky inžinierskych sietí a studne. Posudzovanie je zamerané na zabudované stavebné konštrukcie, poruchy stavieb, kvalitu vykonaných stavebných prác a súlad realizácie s projektovou dokumentáciou. Obsahom odvetvia nie je samostatné posúdenie statiky, stavebnej fyziky, projektovej dokumentácie alebo stavebného materiálu vo vodných stavbách.

37 04 00

Banské stavby

Odvetvie je zamerané na posudzovanie inžinierskych stavieb, ide najmä o banské stavby a ťažobné zariadenia. Posudzovanie je zamerané na zabudované stavebné konštrukcie, kvalitu vykonaných stavebných prác, poruchy stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a podobne. Obsahom odvetvia nie je samostatné posúdenie statiky, stavebnej fyziky, stavebného materiálu alebo projektovej dokumentácie, posúdenie vykoná znalec príslušného odvetvia.

37 05 00

Líniové stavby

Odvetvie je zamerané na posudzovanie líniových stavieb, ide najmä o ropovody, plynovody, rozvody vody, pary, kanalizácie, elektriny. Posudzovanie je zamerané na zabudované stavebné konštrukcie, kvalitu vykonaných stavebných prác, porúch stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a podobne. Obsahom odvetvia nie je samostatné posúdenie statiky, stavebnej fyziky, stavebného materiálu alebo projektovej dokumentácie samostatné posúdenie bezpečnosti technických zariadení, požiadaviek ich uvedenia na trh alebo prevádzkovania, ako ani samostatné posúdenie technických problémov na plynárenských zariadeniach alebo zariadeniach sieťových odvetví.

Samostatnými odvetviami sú posudzovania javov:

37 06 00

Stavebná fyzika

Odvetvie je zamerané na posudzovanie najmä teplotechniky, akustiky a osvetlenia všetkých druhov stavieb. V rámci odvetvia sa posudzujú príčiny, priebeh a dôsledky javov.

37 07 00

Statika stavieb

Odvetvie je zamerané na posudzovanie nosných systémov stavieb z hľadiska statického a dynamického namáhania vrátane geotechniky a zakladania všetkých druhov stavieb v jednoduchých základových pomeroch. V rámci odvetvia sa posudzujú príčiny, priebeh a dôsledky javov.

37 08 00

Projektovanie v stavebníctve

Odvetvie je zamerané na posudzovanie projektovej dokumentácie z hľadiska obsahu, úplnosti, dodržania príslušných stavebných predpisov, technických noriem alebo iných obdobných technických špecifikácií, ceny projektovej dokumentácie a inžinierskych činností.

37 09 01

Odhad hodnoty nehnuteľností

Odvetvie je zamerané na stanovenie východiskovej, technickej, výnosovej a všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenie všeobecnej hodnoty práv a závad viaznucich na nehnuteľnostiach, stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného, stanovenie výšky škody, posúdenie zhodnotenia alebo znehodnotenia.

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty všetkých druhov stavieb, všetkých druhov pozemkov v zastavaných územiach obcí, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov mimo zastavaných území obcí. Nepoľnohospodárskym alebo nelesným pozemkom mimo zastavaného územia obce sa rozumie pozemok, ktorý nie je poľnohospodárskym pozemkom, nie je lesným pozemkom alebo je stavebným pozemkom. Do odvetvia nepatrí ohodnocovanie lesa v prípadoch, ak ide o celoplošný výskyt lesných a okrasných stromov na iných ako lesných pozemkoch mimo zastavaných území.

37 10 02

Odhad hodnoty stavebných prác

Odvetvie je zamerané na stanovenie všeobecnej hodnoty stavebných prác a materiálov v súvislosti s posúdením výšky dohodnutej, prípadne fakturovanej ceny, na posúdenie súladu rozpočtu so zmluvou o dielo a s projektovou dokumentáciou, na posúdenie súladu vykonaných stavebných prác a zabudovaných materiálov s fakturovanými prácami a materiálom (množstvo a cena) a na stanovenie všeobecnej hodnoty odstránenia vád podľa návrhu ich sanácie.

37 11 00

Stavebný materiál

Odvetvie je zamerané na posudzovanie vlastností stavebného materiálu používaného v stavebníctve. Obsahom odvetvia nie je stanovenie všeobecnej hodnoty stavebného materiálu.

37 12 00

Stavebné konštrukcie

Odvetvie je zamerané na posudzovanie stavieb a stavebných konštrukcií neobsiahnutých v iných odvetviach odboru Stavebníctvo. Posudzovanie je zamerané na zabudované stavebné konštrukcie, poruchy stavieb alebo stavebných konštrukcií, kvalitu vykonaných stavebných prác, technickú deliteľnosť stavieb alebo stavebných konštrukcií, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a podobne. Obsahom odvetvia nie je samostatné posúdenie statiky, stavebnej fyziky alebo stavebného materiálu v stavbách alebo stavebných konštrukciách alebo projektovej dokumentácie.

37 13 00

Poruchy stavieb

Odvetvie je zamerané na stanovenie porúch stavieb ktoré vyplývajú z interdisciplinárneho prelínania príčin, priebehov a dôsledkov javov. Ak bude predmetom samostatné posúdenie statiky, stavebnej fyziky alebo stavebného materiálu v stavbách alebo projektovej dokumentácie, posúdenie vykoná znalec príslušného odvetvia.

37 14 00

Geotechnika

Odvetvie je zamerané na posudzovanie najmä mechanicko-fyzikálnych vlastností základových pôd, posúdenie spoľahlivosti plošných a hlbinných základov všetkých druhov stavieb, zárubných a oporných múrov. V rámci odvetvia sa posudzujú príčiny, priebeh a dôsledky javov.

Odbor 38 00 00 Strelné zbrane a výbušniny

Posudzovanie strelných zbraní, streliva, munície a výbušnín, ich technického stavu, úplnosti, účinku, stanovenie ich všeobecnej hodnoty. Posudzovanie nehôd a havárií. Posudzovanie bezpečnosti pri výrobe, exploatácii a manipulácii so strelnými zbraňami, strelivom a výbušninami. Zaradenie zbraní a streliva do jednotlivých kategórií v zmysle zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Posudzovanie trhacích prác a ohňostrojných prác.

38 01 01

Strelné zbrane

Posudzovanie strelných zbraní, ich technického stavu, konštrukcie, úplnosti, stanovenie ich všeobecnej hodnoty, šetrenie nehôd a havárií. Posudzovanie bezpečnosti pri používaní strelných zbraní. Posudzovanie zaradenia zbraní do jednotlivých kategórií v zmysle zákona o strelných zbraniach a strelive.

38 02 02

Strelivo

Posudzovanie streliva a munície, ich konštrukcie, technického stavu, úplnosti a zhody. Stanovovanie ich všeobecnej hodnoty, posudzovanie nehôd a havárií. Posudzovanie bezpečnosti pri používaní streliva. Stanovovanie účinku streliva. Posudzovanie zaradenia streliva do jednotlivých kategórií v zmysle zákona o strelných zbraniach a strelive.

38 03 00

Trhacie práce a manipulácia s výbušninami

Posudzovanie trhacích prác a ohňostrojných prác z hľadiska ich bezpečnosti, účinku a možného ohrozenia okolia. Posudzovanie bezpečnosti pri trhacích prácach a ohňostrojných prácach. Posudzovanie používania výbušnín pri trhacích a ohňostrojných prácach.

38 04 00

Posudzovanie strelníc

Posudzovanie strelníc z hľadiska bezpečnosti pri streľbe, stanovovanie ohrozených priestorov, posudzovanie účinnosti ochranných valov a zábran z hľadiska ich bezpečnosti. Určenie zbraní a streliva, ktoré môžu byť použité na danej strelnici.

38 05 00

Výbušniny

Posudzovanie výbušnín, ich konštrukcie, technického stavu, úplnosti a zhody. Stanovovanie ich všeobecnej hodnoty, posudzovanie nehôd a havárií. Posudzovanie bezpečnosti pri používaní výbušných predmetov a výbušnín. Stanovovanie účinku výbušnín.

Odbor 39 00 00 Strojárstvo

Strojové zariadenia sú stroje, prístroje, súbory strojov, napríklad výrobné linky, pružné výrobné systémy a podobne, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a výrobcom, dovozcom či predajcom stanovené plnenie prevádzkovo-technických funkcií. Znalec z odboru Strojárstvo môže vykonať znalecký úkon pre nižšie uvedené činnosti a kategórie strojových zariadení.

39 01 00

Energetické stroje a zariadenia

Obsahom odvetvia je stanovenie skutočného technického a morálneho stavu, príčin nespĺňania projektovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie. Kategórie strojových zariadení oprávňujúce na výkon činnosti znalca zapísaného v tomto odvetví sú uvedené v tabuľke 2.1 ods. 2 časti B.2.1.10 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

39 02 00

Dopravné stroje a zariadenia

Obsahom odvetvia je stanovenie skutočného technického a morálneho stavu, príčin nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov na ich zábeh, údržbu, opravy a používanie. Kategórie strojových zariadení oprávňujúce na výkon činnosti znalca menovaného v tomto odvetví sú uvedené tabuľke 2.2 ods. 2 časti B.2.1.10 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

39 03 00

Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia

Obsahom odvetvia je stanovenie skutočného technického a morálneho stavu, príčin nedodržania požadovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov na ich zábeh, údržbu, opravy a používanie. Kategórie strojových zariadení oprávňujúce na výkon činnosti znalca zapísaného v tomto odvetví sú uvedené v tabuľke 2.3 ods. 2 časti B.2.1.10 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

39 04 00

Stroje a zariadenia na všeobecné účely

Obsahom odvetvia je stanovenie skutočného technického a morálneho stavu, príčin nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie. Kategórie strojových zariadení oprávňujúce na výkon činnosti znalca zapísaného v tomto odvetví sú uvedené v tabuľke 2.5 ods. 2 časti B.2.1.10 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov okrem poľnohospodárskej a lesníckej techniky a mechanických zabezpečovacích systémov.

39 05 00 Mechatronika

Obsahom odvetvia je stanovenie skutočného technického a morálneho stavu, príčin nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov na ich zábeh, údržbu, opravy a používanie. Kategórie strojových zariadení oprávňujúce na výkon činnosti znalca menovaného v tomto odvetví je uvedený v tabuľke 2.4 ods. 2 časti B.2.1.10 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

39 06 00

Časti a mechanizmy strojov

Obsahom odvetvia je stanovenie skutočného technického a morálneho stavu častí a mechanizmov strojových zariadení, príčin nespĺňania ich požadovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov a skupín, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov na zábeh, údržbu, opravy častí a mechanizmov strojových zariadení.

39 07 00

Strojárske technológie

Obsahom odvetvia je stanovenie zmeny technického stavu, príčin nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia, respektíve poškodenia častí a mechanizmov strojových zariadení spôsobené nesprávnou aplikáciou použitej technológie.

39 08 00

Materiály a medzné stavy materiálov

Obsahom odvetvia je stanovenie skutočného technického a morálneho stavu, príčin porúch, znefunkčnenia, respektíve poškodenia častí a mechanizmov strojových zariadení, ktoré vznikli z dôvodov použitých materiálov alebo prekročenia medzných stavov.

39 09 01

Odhad hodnoty strojových zariadení

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty a výšky škody dielcov, skupín a celkov zariadení uvedených v ods. 2 časti B.2.1.10 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

39 10 01

Projektovanie v strojárstve

Obsahom odvetvia je stanovenie skutočného technického a morálneho stavu, príčin nespĺňania požadovaných parametrov, príčin znefunkčnenia alebo poškodenia strojových zariadení v linkách a technologických celkoch spôsobené ich projekčným riešením.

39 11 00

Mechanické zabezpečovacie systémy

Obsahom odvetvia je stanovenie skutočného technického a morálneho stavu, príčin nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a celkov systémov, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre údržbu, opravy a používanie mechanických zabezpečovacích systémov.

39 12 00

Poľnohospodárska a lesnícka technika

Obsahom odvetvia je stanovenie skutočného technického a morálneho stavu, príčin nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných, montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov na zábeh, údržbu, opravy a používanie zariadení poľnohospodárskej a lesníckej techniky.

Odbor 40 00 00 Šport

40 01 01

Športové potreby

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty športových potrieb a posudzovanie kvality a príčin poškodenia športových výrobkov.

Odbor 42 00 00 Textílie

42 01 00

Výrobky z textílií

Predmetom znaleckých úkonov je posudzovanie a hodnotenie kvality a príčin poškodenia výrobkov z textílií, najmä metráže, odevných výrobkov, bytových textílií a textilnej galantérie (okrem pletených výrobkov).

42 02 00

Pletené výrobky

Predmetom znaleckých úkonov je posudzovanie a hodnotenie kvality a príčin poškodenia pletených výrobkov, ako sú pletené odevy, pletená bielizeň, drobné pletené výrobky a pančuchové výrobky.

42 03 00

Technológie textilnej, odevnej a pletiarskej výroby

Predmetom znaleckých úkonov sú priemyselné technológie spracovania textilu, odevnej výroby, pletiarenskej výroby, ručnej výroby textilného materiálu (tlač, tkanie). Do odvetvia nepatrí posudzovanie príčin poškodenia výrobkov.

Odborné vedomosti zahŕňajú poznanie charakteristiky a vlastností textilných materiálov, ich spracúvania a spôsobov skúšania z hľadiska kvality, ovládanie nových technológií a materiálov, rôznych spôsobov úprav textilných výrobkov, vývojových trendov zošľachťovania textílií a tiež poznanie historických, výtvarných a estetických zákonitostí.

42 04 01

Odhad hodnoty výrobkov z textílií

Predmetom znaleckých úkonov je stanovenie všeobecnej hodnoty odevných výrobkov, pletených výrobkov, textilnej galantérie a výpočet výšky škody súvisiacej s výrobkami z textílií.

Odbor 43 00 00 Ťažba

43 01 00

Geológia

43 02 00

Mineralógia

43 03 00

Ložisková geológia

Geodynamické procesy, ložiská rúd, nerúd, stavebných surovín, uhlia, ropy a zemného plynu vrátane ťažby, výpočet zásob a oceňovania ložísk, mechanika hornín a zemín, geomechanika, hydrogeológia ložísk, všeobecná hydrogeológia, regionálna hydrogeológia, hydrochémia.

43 04 00

Ťažba nerastov

Odbor 44 00 00 Umelecké diela

44 03 01

Výtvarné umenie

Obsahom odvetvia je najmä stanovenie všeobecnej hodnoty malieb, kresieb, náčrtov, ilustrácií, sôch, log, kostýmov, koláží, rytín, litografií, grafík a fotografických diel.

44 02 02

Ľudové umenie

Predmetom posúdenia sú diela, ktoré nemusia byť autorskými dielami, na rozdiel od diel folklórneho umenia, ktoré môžu byť dielami hudobnými, slovesnými, výtvarnými a podobne.

44 05 00

Pravosť umeleckých diel

Predmetom odvetvia je posúdenie otázky, či je umelecké dielo originál, alebo falzifikát.

44 06 03

Umelecké remeslá

Predmetom posúdenia sú manuálne, na objednávku vytvorené umelecké diela, v ktorých umelecká forma vyjadruje funkciu a kde výrobný proces od návrhu až k hotovému artefaktu je vecou jednej osobnosti.

Odbor 45 00 00 Veterinárstvo

Náuka o morfológii, fyziológii, chorobách zvierat a ich liečbe.

45 01 00

Choroby zvierat

Posúdenie odchýlok od fyziológie zvierat spôsobené infekčnými alebo neinfekčnými agens.

45 02 01

Kynológia

Obsahom odvetvia je posudzovanie problematiky chovu a výcviku psov, podmienok chovu psov, určovanie plemennej príslušnosti psov, stanovenie všeobecnej hodnoty psov a skúmanie pachu osoby, ktorý je vylučovaný potnými žľazami.

Posúdenie podmienok chovu psov z pohľadu účinku prostredia a chovných zariadení. Posúdenie pôsobenia človeka na psa z pohľadu možného poškodenia zdravia alebo činnosti orgánových sústav (napríklad trvalé alebo dlhodobé porušenie zdravia, správania sa).

45 03 02

Chov koní

Obsahom odvetvia je posudzovanie problematiky chovu a výcviku koní, určovanie plemennej príslušnosti koní a stanovenie všeobecnej hodnoty koní.

Posúdenie podmienok chovu koní z pohľadu účinku prostredia a chovných zariadení. Posúdenie pôsobenia človeka na koňa z pohľadu možného poškodenia zdravia alebo činnosti orgánových sústav (napríklad trvalé alebo dlhodobé porušenie zdravia, správania sa).

45 04 00

Súdne veterinárske lekárstvo

Posúdenie možnej príčiny smrti zvieraťa a diferenciálna anatómia a histológia (odlíšenie živočíšneho druhu od iného).

45 06 00

Verejné veterinárske lekárstvo

Správne posúdenie produktov živočíšneho pôvodu ako nepožívateľných pre ľudí.

Odbor 46 00 00 Vodné hospodárstvo

46 01 00

Hydromeliorácie

Hodnotenie vplyvov súvisiacich s využívaním vodných zdrojov, hospodárením s vodou, ochranou vôd, realizáciou a riadením hydromelioračných a vodohospodárskych diel, hodnotenie optimalizácie vodného režimu v pôdnom profile, závlah, odvodnení, regulácie vodného režimu na poľnohospodársky využívaných pozemkoch, vidieckej krajine, vodnej bilancie v povodiach, hospodárenie v ochranných pásmach vodárenského zdroja využívaním poznatkov hydraulických a hydrologických modelov. Analýza a optimalizácie hydromelioračných stavieb v súlade s environmentálnymi požiadavkami a podmienkami udržateľného využívania krajiny.

46 02 01

Rybárstvo a rybnikárstvo

Hodnotenie vysádzania, chovu rýb, ochrany rýb a rybolovu v súlade s legislatívou, environmentálnymi požiadavkami a podmienkami udržateľného využívania krajiny. Hodnotenie chovu rýb v rôznych chovných technológiách v rybníkoch, jazerách, vodných nádržiach, tečúcich a stojatých vodách. Hodnotenie činností založených na intenzívnom využívaní prirodzených alebo zámerným chovom a ochranou vytvorených zásob vodných organizmov, najmä rýb.

Odbor 47 00 00 Genetika

V rámci odboru Genetika sa vykonáva znalecká činnosť zameraná na identifikáciu jednotlivcov (ľudí, zvierat alebo rastlín) pomocou rozboru genetického materiálu (DNA), prípadne geneticky podmienených znakov, ako aj na zisťovanie skutočností vyplývajúcich z fenoménu biologickej dedičnosti alebo súvisiacich s ním.

47 01 00

Analýza DNA

Identifikácie jednotlivcov alebo určovanie príbuzenských vzťahov medzi jednotlivcami pomocou analýzy genetického materiálu.

47 02 00

Genetika človeka

Genetické analýzy u ľudí.

47 03 00

Genetika živočíchov

Genetické analýzy u živočíchov.

47 04 00

Genetika rastlín

Genetické analýzy u rastlín.

Odbor 48 00 00 Zdravotníctvo a farmácia

48 01 00

Anestéziológia a intenzívna medicína

Odvetvie sa zaoberá poskytovaním anestetickej zdravotnej starostlivosti (zabezpečenie bezbolestného výkonu diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy), resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti (liečba kriticky chorých, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov) vo všetkých vekových skupinách. Zároveň sa zaoberá poskytovaním urgentnej prednemocničnej a nemocničnej starostlivosti, ako aj problematikou algeziologickej starostlivosti (liečbou chronickej a neznesiteľnej bolesti). Zahŕňa starostlivosť o pacientov všetkých vekových kategórií. Odvetvie úzko súvisí okrem iného aj s odvetvím urgentná medicína.

48 02 00

Dermatovenerológia

Ide o kombinované odvetvie kožného lekárstva a problematiky pohlavných chorôb. Dermatológia je lekárske odvetvie zaoberajúce sa chorobami kože, ktoré sa môžu prejavovať ako lokálne kožné choroby (napríklad vírusové infekcie – bradavice, herpetický opar), zaoberá sa mnohými infekčnými chorobami, ktoré sa môžu prejavovať na koži predovšetkým v detskom veku (kiahne, červienka, šarlach a iné), prejavmi alergií (atopický ekzém, precitlivelosť na potraviny, lieky), kožnými nádorovými chorobami; náplňou dermatológie je i starostlivosť o kozmetické problémy pacientov (pigmentové znamienka na nevhodných miestach, problematické ochlpenie a tak podobne), prejavy a liečba veľmi závažných systémových onemocnení celého organizmu, keď vlastný prejav na koži je len druhotný, ale slúži ako pomôcka na diagnostiku týchto chorôb (systémový lupus erytematodes a iné), a choroby vlasov. Venerológia sa zaoberá spôsobom prenosu, diagnostikou, liečbou a prevenciou pohlavných chorôb a ich komplikáciami (vrátane AIDS).

48 03 00

Gynekológia a pôrodníctvo

Gynekológia sa zaoberá problematikou ochorení ženských pohlavných orgánov, ich prevenciou, diagnostikou, medikamentóznou a operačnou liečbou, prevenciou recidív, diagnostikou a liečbou ochorení prsníkov, operačnými výkonmi na ženských pohlavných orgánoch, posudzovaním nálezov na genitáliách, ale aj na ostatných častiach tela v prípadoch znásilnení či zatajovaných pôrodov. Zaoberá sa liečbou klimakterických ťažkostí u žien, posudzovaním a liečbou intersexuálnych stavov a sexuálnych odchýlok (transsexualizmus). Súčasťou gynekológie je aj reprodukčná endokrinológia a starostlivosť o ženu žijúcu v neplodnom páre a otázky plánovaného rodičovstva. V oblasti problémov s močením u žien sa prekrýva s urológiou, v oblasti pohlavne prenosných nákaz s dermatovenerológiou.

Pôrodníctvo je medicínske odvetvie zaoberajúce sa problematikou predpôrodnej starostlivosti o tehotné a starostlivosti o rodiace ženy a ženy bezprostredne po pôrode. Súčasťou je aj fetálna medicína, ktorej objektom starostlivosti je nenarodený plod v tele matky. Problematika gynekológie a pôrodníctva sa vzájomne prekrýva (takzvaná reprodukčná medicína).

48 04 00

Hematológia a transfuziológia

Hematológia sa zaoberá ochoreniami krvi (krvných elementov), ich diagnostikou, liečbou a prevenciou, zahŕňa aj nádorové ochorenia krvi (leukémie, anémie a tak ďalej), taktiež sa zaoberá posudzovaním krvných obrazov v rámci pomocných laboratórnych vyšetrení a vyšetrením krvných skupín a podskupín vo viacerých systémoch pre paternitné spory (v súčasnosti sa však už uprednostňuje analýza DNA).

Transfuziológia sa zaoberá predovšetkým problematikou transfúzie krvi, zásadami podávania transfúzie a vyšetrovaním darcov krvi.

48 05 00

Hygiena a epidemiológia

Odvetvie hygieny zahŕňa problematiku vplyvov vonkajšieho okolia na ľudského jedinca, zaoberá sa normatívmi pre prácu človeka v rôznych pracovných prostrediach a jeho pobytom na pracovisku, určuje hygienické štandardy.

Epidemiológia sa zaoberá problematikou výskytu, šírenia a prenosu infekčných aj neinfekčných chorôb a spôsobmi ich eliminácie, ako aj prevencie v prípadoch epidémií a pandémií.

48 06 00

Chirurgia

Odvetvie zahŕňa predovšetkým operačnú (radikálnu) liečbu v prípadoch chorôb orgánov dutiny hrudnej a brušnej, kde nie je možné docieliť terapeutický efekt konzervatívnou liečbou (laparotómie, operačné odstránenie orgánov postihnutých nádorovým alebo zápalovým procesom, vredové choroby žalúdka, dvanástnika, divertikulózy čriev, ileus, hrudná chirurgia – resekcia pľúc), ale aj poúrazové stavy týkajúce sa poranení vnútorných hrudných a brušných orgánov; dôležitou súčasťou tohto medicínskeho odvetvia je aj cievna chirurgia (operácia varixov, liečba trombóz, zápalov žíl, rekonštrukcie ciev po úrazoch a tak ďalej), diagnostika a liečba (aj konzervatívna) zápalových a nádorových ochorení slinivky brušnej (pankreasu), liečba komplikácií iných vnútorných chorôb, ako napríklad vredy predkolenia, diabetická noha, odstraňovanie zápalových hnisavých ložísk na tele a iné. Odvetvie sa čiastočne prelína s odvetviami úrazová chirurgia, súdne lekárstvo, neurochirurgia a plastická chirurgia.

48 06 01

Úrazová chirurgia

Ide o odvetvie zaoberajúce sa predovšetkým operačnou, ale aj konzervatívnou liečbou poranení kože a skeletu (otvorené rany, odreniny, podliatiny, zlomeniny rebier, panvy, kostí končatín, kľúčnych kostí, lopatky a tak ďalej), zahŕňa aj diagnostiku, liečbu a prevenciu poškodenia kĺbov, väzov, svalstva; v rámci znaleckého posudzovania sa zaoberá aj mechanizmom vzniku zranení a zlomenín, určovaním doby liečenia a doby práceneschopnosti pri jednotlivých úrazoch. Odvetvie sa zaoberá aj hodnotením a posudzovaním návrhov odškodnenia. V niektorých prípadoch sa toto odvetvie prelína s odvetviami chirurgia, neurochirurgia a súdne lekárstvo.

48 06 02

Kardiochirurgia

Ide o odvetvie výlučne viazané na operačné riešenie chorôb, ale aj úrazového poškodenia srdca a veľkých ciev hrudníka (aorta, pľúcne tepny), ktoré nie je možné riešiť konzervatívnou terapiou (transplantáciou srdca, operáciou vrodených vývojových srdcových chýb, operáciou získaných srdcových chýb najmä na chlopniach, ako napríklad zúženie chlopní, nedomykavosť chlopní, operáciou vencovitých ciev srdca, napríklad by-pass). Odvetvie zahŕňa aj pooperačnú starostlivosť a liečbu komplikácií.

48 06 03

Neurochirurgia

Odvetvie sa zaoberá diagnostikou a operačným riešením ochorení a úrazového poškodenia celého nervového systému, predovšetkým mozgu (vrátane nádorových ochorení), mozgových obalov, lebečného skeletu, chrbtice a platničiek, operačnou liečbou krvácania do dutiny lebečnej, zahŕňa ich diagnostiku, následnú liečbu a liečbu komplikácií. Odvetvie čiastočne súvisí a prelína sa s odvetviami chirurgia a úrazová chirurgia.

48 06 04

Plastická chirurgia

Ide o chirurgické odvetvie zaoberajúce sa rekonštrukciou a plastickou úpravou jednotlivých častí ľudského tela (odstraňovanie znamienok a iných výrastkov na koži, omladzovacie rekonštrukčné zákroky na tvári, krku, tele, plastické úpravy uší, nosa, pier, prsníkov, rekonštrukcie úrazových stavov, napríklad na šľachách, stavy po popáleninách kože, odstraňovanie jaziev a podobne). Odvetvie čiastočne súvisí a prelína sa s odvetviami chirurgia a úrazová chirurgia.

48 07 00

Vnútorné lekárstvo

Ide o široké medicínske odvetvie, ktoré sa zaoberá vnútornými chorobami, a to ich prevenciou, diagnostikou a konzervatívnou liečbou. Vnútorné lekárstvo má množstvo ďalších čiastkových špecializovaných odvetví, ktoré sa v súčasnosti už chápu ako samostatné odvetvia. Znalecké odvetvia uvedené pod číslom 49 07 01 až 49 07 10 preto v podstate patria pod medicínske odvetvie vnútorné lekárstvo.

48 07 01

Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Odvetvie sa špecializuje na problematiku liečby, diagnostiky a prevencie cukrovky (diabetes mellitus), zahŕňa aj kontrolu pacientov s diabetom, ordináciu inzulínu, inzulínových pier a iných diagnostických pomôcok, ako aj liečbu komplikácií cukrovky, pokiaľ nejde o komplikácie, ktoré postihujú špecificky niektoré orgány ľudského tela (napríklad diabetická noha – chirurgia).

48 07 02

Endokrinológia

Odvetvie zahŕňa diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb žliaz s vnútornou sekréciou (endokrinné žľazy), zaoberá sa ich prejavmi a možnými komplikáciami (okrem postihnutia Langerhansových ostrovčekov pankreasu, čiže cukrovky, ktorú rieši diabetológia); do tohto odvetvia spadá aj liečba obezity či chudnutia spôsobených endokrinnými poruchami, ale aj sekundárnych prejavov chorôb žliaz s vnútornou sekréciou, ako napríklad chýbanie ochlpenia, respektíve nadmerné ochlpenie, zmena kvality vlasov.

48 07 03

Pneumológia a ftizeológia

Odvetvie sa zaoberá problematikou nádorových aj nenádorových ochorení pľúc a priedušiek vrátane tuberkulózy a iných špecifických chorôb, ich diagnostikou, liečbou, ale aj prevenciou, zahŕňa aj pomocné diagnostické vyšetrenia pľúc, napríklad pri astme (vitálna kapacita pľúc a podobne).

48 07 04

Gastroenterológia

Ide o odvetvie vnútorného lekárstva, ktoré sa špecializuje na problematiku ochorení zažívacieho traktu (hltan, pažerák, žalúdok, dvanástnik, hrubé a tenké črevo, konečník), ich laboratórnu a endoskopickú diagnostiku, liečbu a prevenciu; zahŕňa vyšetrenia pred operačnými zákrokmi na orgánoch zažívacieho traktu pri vredových či nádorových ochoreniach.

48 07 05

Geriatria

Odvetvie sa vo všeobecnosti zaoberá zdravotníckou problematikou populácie vo vysokom veku (demografia a epidemiológia, funkčné geriatrické vyšetrenia, zdravotné postihnutie, špecifické geriatrické syndrómy, klinické obrazy, diagnostické, liečebné a preventívne postupy pri najčastejších onemocneniach, organizácia geriatrickej starostlivosti).

48 07 06

Infektológia

Ide o odvetvie, ktoré rieši problematiku infekčných (bakteriálnych, vírusových a parazitárnych) chorôb, ich výskyt, spôsob prenosu, diagnostiku, liečbu a prevenciu vrátane očkovania – aj pri cudzokrajných (tropických) chorobách a pri cestách do rizikových endemických oblastí, napríklad do trópov; zahŕňa aj vyšetrenia cestovateľov a ľudí, ktorí pracovali v zahraničí, po návrate z cudziny.

48 07 07

Kardiológia

Ide o odvetvie vnútorného lekárstva zaoberajúce sa diagnostikou, liečbou a prevenciou chorôb srdca vrátane pomocných vyšetrení (elektrokardiografia, sonografia, echografia a podobne), zahŕňa liečbu a diagnostiku infarktov myokardu, liečbu nádorov srdca a zápalových stavov (endokarditídy, myokarditídy, perikarditídy a podobne).

48 07 08

Nefrológia

Odvetvie sa zaoberá problematikou diagnostiky a liečby ochorení obličiek a močových ciest (vyšetrovacie metódy, infekcie močových ciest, nefritídy – zápaly obličiek, urolitiázy – močové kamene, vývojové anomálie a vrodené choroby obličiek, nádory obličiek, akútne a chronické zlyhanie obličiek, liečebné postupy pri chronickom zlyhaní obličiek vrátane dialýzy).

48 07 09

Hyperbarická medicína

Odvetvie sa zaoberá účinkami zvýšeného tlaku okolitého prostredia na ľudský organizmus vrátane jeho škodlivých účinkov, ktorému sú vystavení potápači a pracovníci v pretlakových komorách. Súčasťou odvetvia je liečba niektorých vybraných porúch zdravotného stavu pacientov v hyperbarických komorách. V posudkovej činnosti ide o posudzovanie spôsobilosti pracovníkov pre expozíciu zvýšenému tlaku (napríklad u potápačov z povolania), ďalej hodnotenie a posudzovanie špecifických porúch zdravotného stavu pracovníkov v pretlaku vrátane smrteľných nehôd potápačov, kde toto odvetvie úzko spolupracuje s odvetvím súdneho lekárstva.

48 07 10

Pracovné lekárstvo

Odvetvie rieši problematiku profesionálnych ochorení a poškodenia zdravia pracovným prostredím (pneumokoniózy, napríklad u baníkov, poškodenie chemickými škodlivinami, poškodenie nadmerným hlukom, vibráciami a podobne). Odvetvie sa zaoberá aj inými vplyvmi pracovného prostredia na ľudský organizmus.

48 08 00

Klinická biochémia

Odvetvie sa zaoberá pomocnou laboratórnou diagnostikou biologického materiálu pre všetky medicínske disciplíny (vyšetrenia krvi, moču, likvoru, výpotkov a podobne).

48 09 01

Klinická imunológia a alergológia

Odvetvie sa zaoberá diagnostikou chorôb imunitného systému, imunopatologickými stavmi, imunogenetikou transplantácií tkanív a orgánov, odhaľovaním vrodených a získaných porúch imunitného systému vrátane špecifických imunologických a alergologických vyšetrovacích metód.

48 09 02

Klinická mikrobiológia

Odvetvie sa zaoberá diagnostikou cudzorodých organizmov u pacientov (baktérií, vírusov, parazitov) vrátane vyšetrovania citlivosti na antibiotiká, vyšetrení krvi, moču, stolice a podobne.

48 10 00

Neurológia

Ide o medicínske odvetvie zaoberajúce sa problematikou chorôb nervového systému, ich diagnostikou, liečbou, prevenciou vrátane terapie náhlych mozgových príhod, ale aj ochorení periférneho nervstva pri obrnách, ochrnutí, zahŕňa i pomocné vyšetrenia ako elektroencefalografia, myografia a iné.

48 11 00

Oftalmológia

Ide o špecializované odvetvie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb oka a jeho príslušenstva vrátane operačných zákrokov (šedý a zelený zákal, úrazové poškodenie rohovky, sietnice a podobne), zahŕňa aj transplantácie rohovky, posudzuje spôsobilosť ľudských jedincov na výkon niektorých povolaní (napríklad u vodičov, letcov a podobne).

48 12 00

Ortopédia

Odvetvie sa zaoberá chorobami pohybového ústrojenstva (kostí, svalov, šliach, chrbtice) vrátane diagnostiky, liečby a prevencie, zahŕňa detskú ortopédiu vrátane diagnózy a liečby vývojových chýb, zaoberá sa náhradami kĺbov (endoprotéz), liečbou nádorových ochorení pohybového ústrojenstva vrátane amputácií končatín (toto odvetvie sa v mnohom prelína s odvetviami chirurgia a úrazová chirurgia).

48 12 01

Ortopedická protetika

Odvetvie úzko spolupracuje s ortopédiou pri riešení protetických náhrad pri ochoreniach a úrazoch pohybového ústrojenstva (zhotovovanie protéz na končatiny, ortézy, ortopedická obuv a podobne).

48 12 04

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Odvetvie sa zaoberá liečbou ochorení pohybového ústrojenstva pomocou rehabilitácie vrátane elektroliečby, kúpeľnej liečby pri ochorení pohybového ústrojenstva, ale aj vnútorných chorôb vrátane pooperačných stavov (operácie žlčníka, žalúdka a iných častí zažívacieho traktu), stavov po mozgových príhodách, po úrazoch a podobne).

48 13 00

Otorinolaryngológia

Odvetvie rieši problematiku ušných, nosných a krčných chorôb, ich diagnostiku, liečbu (aj operačnú) pri nádoroch, polypoch a úrazoch daných anatomických lokalít vrátane vyšetrení a liečby porúch hlasu (hlasiviek) a sluchu.

48 14 00

Patológia

Odvetvie zaoberajúce sa diagnostikou chorôb pomocou bioptických a cytologických mikroskopických vyšetrení zahŕňa paraoperačnú diagnostiku pri operáciách nádorov, ako aj výkon patologicko-anatomických pitiev a histologické vyšetrenia nekroptického materiálu.

48 15 00

Súdne lekárstvo

Ide o komplexné medicínske odvetvie, ktoré skúma a rieši problematiku pôsobenia vonkajšieho násilia na ľudský organizmus, a to u živých aj mŕtvych osôb, vrátane pôsobenia cudzorodých látok a škodlivín (drogy, liečivá, priemyselné škodliviny, iné vonkajšie faktory). Odvetvie vykonáva prehliadku mŕtveho tela na mieste činu či nálezu telesných pozostatkov, prehliadky tela poškodenej osoby a podozrivej osoby. Odvetvie vykonáva pitvy nariadené podľa Trestného poriadku a pitvy podľa iných predpisov, a to pri náhlych a neočakávaných úmrtiach, pri násilných úmrtiach a úmrtiach s úrazovou anamnézou, pri dopravných a iných nehodách, pracovných úrazoch, samopoškodení, v prípadoch podozrenia z konania inej osoby, pri úmrtiach počas operačných výkonov (napríklad mors in tabula), pri diagnostických a terapeutických pochybeniach a invazívnych zákrokoch, ako aj v súvislosti s uvedenými výkonmi. Odvetvie sa zaoberá identifikáciou neznámych živých a mŕtvych osôb, ako aj skúmaním kostrových nálezov. Zahŕňa mikroskopické vyšetrenie nekroptického materiálu, interpretáciu toxikologických nálezov, osobitne a výhradne sa zaoberá posudzovaním opitosti a forenznou alkohológiou vrátane prepočtov koncentrácie alkoholu, vyšetrovaním krvi a posudzovaním krvných stôp. Odvetvie posudzuje mechanizmus vzniku zranení a známok násilia na ľudskom organizme živých aj mŕtvych osôb pri úrazoch, nehodách, v prípadoch podozrenia na konanie inej osoby, hodnotí a posudzuje návrhy odškodnenia.

48 16 00

Pediatria

Odvetvie sa zaoberá diagnostikovaním, liečbou a prevenciou detských chorôb vrátane syndrómu týraného dieťaťa, skúma duševný a fyzický vývin detí a dospievajúcej mládeže, zaoberá sa aj intenzívnou starostlivosťou o pacienta v detskom veku. V niektorých odborných otázkach sa prelína s odvetvím neonatológia.

48 17 00

Psychiatria

Odvetvie psychiatria sa zaoberá výskumom, výučbou, diagnostikou, liečbou, prevenciou, prognózou, konzultačnou činnosťou a posudzovaním duševných porúch a chorôb (preukázaných alebo predpokladaných ochorení mozgu, ktoré sa prejavujú v psychickom fungovaní jedinca). Odvetvie zahŕňa skúmanie a posudzovanie duševného stavu v trestnom (páchateľ, svedok) a civilnom konaní. Odvetvie zahŕňa aj skúmanie a posudzovanie účinkov návykových a psychotropných látok alebo liečiv na psychický stav jedinca, látkových (alkohol, drogy) a nelátkových závislostí, duševných porúch u osôb vyššieho veku, práceneschopnosť, invaliditu a trvalé následky vyplývajúce z duševných porúch, taktiež skúmanie duševného stavu u zosnulých osôb.

48 18 00

Rádiológia a rádiodiagnostika

Odvetvie sa zaoberá diagnostikou chorôb pomocou röntgenového vyšetrenia vrátane vyšetrení pomocou kontrastných látok, pomocou počítačovej tomografie (CT), magnetickej rezonancie a iných zobrazovacích metód.

48 19 00

Sexuológia

Sexuológia predstavuje združené znalecké odvetvie, ktoré podľa charakteru a príčiny skúma poruchy ľudskej sexuality. Odvetvie sa zaoberá posudzovaním prípadov negatívnych dôsledkov sexuálneho správania v zmysle sexuálnej agresie voči obeti, posudzuje motivácie a prejavy porúch sexuálneho správania, poruchy sexuálnej identifikácie a všetky aberatné formy sexuálnych aktivít. Toto znalecké odvetvie však vyhodnocuje aj organické (anatomické či chorobné) príčiny porúch sexuálnej aktivity.

48 20 00

Zubné lekárstvo

Odvetvie sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou chorôb zubov a dutiny ústnej vrátane liečby nádorových ochorení; čeľustná ortopédia zahŕňa operácie skeletu tváre vrátane úrazov (rekonštrukcie hornej a dolnej čeľuste, očníc, kostné nádory); odvetvie posudzuje mechanizmus vzniku poranení tváre, zubov a dutiny ústnej pri úrazoch či ublíženiach na zdraví, zaoberá sa vývojovými anomáliami na chrupe, identifikáciou pomocou chrupu vo forenzných prípadoch (vrátane rán po pohryzení); do odvetvia patrí aj protetika, ktorá sa zaoberá výrobou zubných náhrad a implantátov.

48 21 00

Toxikológia

Odvetvie skúma pôsobenie cudzorodých látok a škodlivín na ľudský organizmus (podobne ako toxikológia v rámci súdneho lekárstva) so zameraním na vyšetrovanie biologického materiálu u živých osôb.

48 22 00

Urológia

Odvetvie sa zaoberá problematikou ochorení močového a pohlavného ústrojenstva, ich diagnostikou, liečbou a prevenciou (u ženskej populácie sa môže prelínať s odvetvím gynekológia), zahŕňa operačnú liečbu nádorových aj nenádorových ochorení obličiek, močovodov, močového mechúra, močovej rúry, plastikami u geriatrických pacientiek, operačne rieši vývojové chyby urogenitálneho systému.

48 23 00

Farmácia

Ide o široké medicínske odvetvie slúžiace na riešenie problematiky podávania liečiv a liečebných prípravkov v humánnej medicíne i vo veterinárnej medicíne. Skúma účinky liečiv na ľudský organizmus a ich metabolizmus; klinická farmakológia sa zaoberá výberom vhodnej terapie v prípadoch potreby kombinovanej liečby, napríklad pri liečbe antibiotikami, pri onkologickej liečbe.

48 24 00

Klinická onkológia

Odvetvie sa zaoberá príčinami vzniku, diagnostikou, liečbou a prognózou onkologických ochorení, zahŕňa liečbu nádorových aj nenádorových ochorení rádioaktívnymi látkami a chemoterapiou. Odvetvie sa môže čiastočne v oblasti diagnostiky prelínať s vnútorným lekárstvom.

48 25 00

Neonatológia

Odvetvie sa zaoberá problematikou novorodeneckého obdobia od narodenia do dovŕšenia 44. týždňa postkoncepčného veku. Medicínsky odbor rešpektuje najmä všetky vývojové osobitosti nezrelých orgánových systémov a popôrodnej adaptácie. Komplexne sa venuje ochoreniam špecifickým pre tento vek, ich diagnostike, diferenciálnej diagnostike a liečbe so zameraním na dlhodobé následky chorobných stavov. Zahŕňa v sebe celú šírku odvetvia od intenzívno-resuscitačnej starostlivosti až po ďalšie ambulantné sledovanie.

48 26 00

Urgentná medicína

Odvetvie sa zaoberá poskytovaním neodkladnej (urgentnej) zdravotnej starostlivosti u pacientov všetkých vekových kategórií od času vzniku náhleho poškodenia zdravia alebo ohrozenia života v mimonemocničných podmienkach (v mieste zásahu záchrannej zdravotnej služby), počas transportu do zdravotníckeho zariadenia (ambulanciou pozemnej, vodnej alebo vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, vozidlom dopravnej zdravotnej služby) až do prevzatia pacienta v nemocničnom zariadení vrátane neodkladnej diagnostiky a liečby na oddelení urgentného príjmu (až do rozhodnutia o hospitalizácii na lôžkovom oddelení alebo o prepustení do domácej starostlivosti). Zároveň sa zaoberá aj riadením činnosti ambulancií záchrannej zdravotnej služby operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby (príjem a spracovanie hovorov na linke tiesňového volania, vysielanie zásahových skupín, smerovanie pacientov z miesta náhlej udalosti do nemocničného zariadenia). Neoddeliteľnou účasťou urgentnej medicíny je aj medicína katastrof, ktorá sa zaoberá riešením udalostí s hromadným postihnutím osôb (vyhľadávanie, triedenie, odsun a neodkladná zdravotná starostlivosť na mieste hromadného nešťastia alebo katastrofy). Odvetvie veľmi úzko súvisí okrem iného aj s odvetvím anestéziológia a intenzívna medicína.

48 27 00

Ošetrovateľstvo

Odvetvie sa zaoberá odvrátením komplikácií, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti. Záujmom je osoba, rodina a komunita v zdraví a v chorobe. Znalec zapísaný v tomto odvetví vyhodnocuje správne poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientom v rôznych odboroch zdravotníctva.

Odbor 49 00 00 Kriminalistika

49 01 00

Daktyloskopia

Daktyloskopia skúma obrazce papilárnych línií na vnútornej strane všetkých článkov prstov rúk, na dlaniach, chodidlách a prstoch nôh z hľadiska zákonitostí ich vzniku, vyhľadávania, zaisťovania a skúmania daktyloskopických stôp s cieľom identifikovať osobu, ktorá stopu vytvorila, pričom využíva poznatky všeobecnej dermatoglyfiky. Predmetom skúmania daktyloskopie sú obrazce papilárnych línií: odtlačkov známych osôb, odtlačkov osôb a mŕtvol neznámej, respektíve spornej totožnosti a daktyloskopické stopy zaistené v súvislosti s relevantnou udalosťou.

49 02 00

Trasológia

Trasológia sa zaoberá vznikom, vyhľadávaním, zaisťovaním a skúmaním stôp nôh, obuvi, dopravných prostriedkov a stôp ďalších objektov, ako sú časti ľudského tela, odevov, predmetov, zvierat a podobne, s cieľom identifikácie týchto objektov alebo zistenia skupinovej príslušnosti a objasnenia všetkých okolností spojených so vznikom trasologickej stopy. Trasológia v rámci svojho predmetu využíva zákonitosti vzniku, trvania a zániku stôp, ako aj zákonitosti procesu ich poznávania a získavania významných informácií. Vychádza zo základov teórie odrazu a kriminalistickej identifikácie a využíva poznatky iných vedných disciplín – antropológie, fyziky – mechaniky, ktoré v súvislosti s objasňovaním aplikuje na objekty skúmania.

49 03 00

Mechanoskopia

Mechanoskopia sa zaoberá kriminalistickým skúmaním mechanoskopických stôp vznikajúcich vzájomným mechanickým pôsobením kovových a nekovových predmetov a ich vzájomných väzieb, identifikáciou nástrojov, úlomkov, zámkových systémov, vzájomných súvislostí a podmienok.

Cieľom skúmania je

zisťovanie prítomnosti mechanoskopických stôp na poškodených predmetoch, určovanie skupinovej a druhovej príslušnosti použitých nástrojov,

vykonávanie individuálnej identifikácie použitého nástroja porovnávaním so zanechanými stopami,

skúmanie možnosti, spôsobu a okolností prekonania rozličných uzamykacích mechanizmov,

zisťovanie spôsobu narušenia, prípadne prekonania zabezpečovacích a iných predmetov (plomb, závor, pečatí a podobne),

určovanie skupinovej a druhovej príslušnosti kovových a nekovových úlomkov predmetov a zisťovanie vzájomnej príslušnosti úlomkov (určenie celkov) rozličných poškodených predmetov,

zisťovanie príslušnosti a originality kľúčov k uzamykacím mechanizmom.

49 04 00

Kriminalistická technická diagnostika

Kriminalistická technická diagnostika sa zaoberá kriminalistickým skúmaním poškodených častí strojov, dopravných prostriedkov, technologických zariadení, výrobných liniek, nosných konštrukcií, zdvíhacích zariadení, tlakových zariadení a podobne s cieľom stanoviť mechanizmus a príčiny vzniku týchto poškodení, pričom využíva poznatky fyziky kovov, všeobecnej metalografie, lomovej mechaniky, skúšobníctva, teórie hutníckych procesov, strojárenskej technológie, gumárenských a textilných technológií a poznatky ďalších vedných disciplín.

Predmetom skúmania kriminalistickej technickej diagnostiky sú poškodené časti strojných, dopravných a technologických zariadení používaných prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva. Tieto objekty sa skúmajú v súvislosti s objasňovaním príčin dopravných nehôd, prevádzkových havárií, mimoriadnych udalostí, požiarov, výbuchov plynov a pár a podobne. Ide hlavne o kriminalistické skúmanie

poškodených pneumatík, diskových kolies, nosných ramien náprav, závesov kolies, otočných čapov, čapov riadenia a iných dôležitých častí dopravných prostriedkov,

poškodených častí strojov, technologických a energetických zariadení rôzneho druhu,

poškodených potrubí, armatúr a tlakových nádob,

poškodených častí zdvíhacích, ťažných a iných zariadení,

havarovaných nosných konštrukcií a rámov a podobne.

49 05 00

Kriminalistická metalografia

Kriminalistická metalografia sa zaoberá kriminalistickým skúmaním pôvodných znakov a symbolov identifikujúcich predmety (výrobné a sériové čísla) na základe využitia poznatkov fyziky, chémie, všeobecnej metalografie, pričom pri odstránených a pozmenených znakoch sa skúma ich stav, vykonanie a stopy predchádzajúceho označenia.

Predmetom skúmania je analýza odstránených, nečitateľných alebo pozmenených znakov a symbolov (ďalej len „identifikačné znaky“) vytvorených v kovových a nekovových materiáloch silovým pôsobením, napríklad razením, ako aj skúmanie motorového vozidla metódou elektronickej identifikácie.

49 06 00

Kriminalistické skúmanie ručného písma a podpisov

Kriminalistické skúmanie ručného písma a podpisov sa zaoberá skúmaním ručného písma a podpisov s cieľom individuálnej identifikácie pisateľa. Predmetom skúmania je akýkoľvek písaný prejav vyhotovený ručným písmom bez vymedzenia rozsahu, obsahu a formy.

49 08 00

Kriminalistické skúmanie dokumentov

Kriminalistické skúmanie dokumentov sa zaoberá graficko-diagnostickým posudzovaním dokumentov s cieľom zistiť ich pravosť, pôvodnosť, históriu, zdroj, ako aj analyzovať materiály a zariadenia použité na ich vyhotovenie. Ide o diagnostiku (zistenie, vyhodnotenie, overovanie) komplexných informácií nachádzajúcich sa vo forme grafických/obrazových prvkov a štruktúr.

Medzi objekty skúmania patria doklady, platidlá, ceniny, úradné a neúradné listiny, tlačoviny, pečiatky, písacie prostriedky, tlačiarne, obálky a obalové materiály, žreby a tak podobne, ako aj ich súčasti (použitý podkladový materiál, aplikované ochranné prvky, tlačové a reprodukčné techniky, pozmenené, prekryté, odstránené, poškodené, dodatočne doplnené, pretlačené zápisy, spálené, roztrhané, skartované papiere a iné).

49 09 00

Kriminalistická jazyková expertíza

Kriminalistická jazyková expertíza – identifikácia autora sa zaoberá kriminalistickým skúmaním textov napísaných v národnom jazyku (slovenský jazyk), vyhotovených akýmkoľvek druhom písma (ručné písmo, písmo písacích strojov, výstupy z tlačiarní a podobne) s cieľom identifikovať autora sporného textu, prípadne stotožniť autora viacerých sporných textov. Predmetom skúmania je každý sporný text, ktorého autor je neznámy, respektíve spochybnený.

49 10 00

Kriminalistická fonoskopia

Kriminalistická fonoskopia sa zaoberá kriminalistickým skúmaním zvukových záznamov predkladaných v analógovej alebo digitálnej forme. Predmetom skúmania je analýza zvukových nahrávok rôzneho charakteru.

Cieľom skúmania zvukových záznamov je skúmanie hovorených prejavov – obsahu a vlastností (aj technických) zaznamenaného hovoreného prejavu a skúmanie vlastností záznamu, čiže vplyvu podmienok, za ktorých vznikal (rušivé zvuky, frekvenčné spektrum záznamu, prípadne mechanické a magnetické vlastnosti nosiča záznamu a podobne).

49 11 00

Kriminalistická biológia

Kriminalistická biológia sa zaoberá súdnoznaleckým skúmaním biologického materiálu, jeho vyhľadávaním, dôkazom, určovaním druhového pôvodu a typu biologického materiálu a porovnávaním biologického materiálu. Predmetom skúmania kriminalistickej biológie je zistiť prítomnosť biologického materiálu. Zistiť druhový pôvod a typ biologického materiálu.

49 12 00

Kriminalistická antropológia

Kriminalistická antropológia sa zaoberá kriminalistickou identifikáciou kostrových pozostatkov, identifikáciou osôb na snímkach a morfologickým skúmaním trichologického materiálu pomocou metód využívaných v antropologickej praxi.

Predmetom antropologického skúmania je skúmanie druhového pôvodu kostrového materiálu, následná individuálna identifikácia ľudského kostrového materiálu, stanovenie druhového pôvodu trichologického materiálu, následné morfologické porovnanie ľudských vlasov, ďalej preukazovanie totožnosti alebo preukazovanie vylúčenia totožnosti porovnávaných osôb na snímkach.

49 13 00

Kriminalistická genetická analýza

Kriminalistická genetická analýza predstavuje identifikáciou biologického materiálu ľudského pôvodu metódami analýzy DNA. Cieľom analýzy DNA je individuálna identifikácia sporného biologického materiálu a jeho stotožnenie s porovnávacím materiálom, a to formou priamej identifikácie (porovnanie DNA profilov na účel zistenia zhody) alebo nepriamej identifikácie (identifikácia na základe určenia príbuzenského vzťahu).

Výkon analýzy DNA sa riadi zákonom č. 417/2002 Z. z. o používaní analýzy deoxyribonukleovej kyseliny na identifikáciu osôb.

49 14 00

Kriminalistická pyrotechnika

Kriminalistická pyrotechnika sa zaoberá kriminalistickým skúmaním výbušnín, munície, výbušných predmetov a výbušných systémov, ako aj výbuchov týchto prvkov. Pyrotechnika využíva poznatky chémie výbušnín, fyziky, náuky o fyzikálno-chemických vlastnostiach výbušnín a výbušných systémov, aplikuje a rozvíja ich v praxi.

Predmetom skúmania je analýza výbušnín, munície, výbušných predmetov, výbušných systémov a ich výbuchov, ako aj neznámych predmetov a látok, pri ktorých je podozrenie, že by mohlo ísť o niektorý z týchto prvkov. Vysvetlenia pojmov týkajúcich sa pyrotechniky sú uvedené v platných zákonoch, vyhláškach a nariadeniach, vojenských predpisoch, slovenských technických normách a štandardných pracovných postupoch.

49 15 00

Kriminalistická balistika

Kriminalistická balistika sa zaoberá kriminalistickým skúmaním ručných strelných zbraní, streliva a ich súčastí, objektov zasiahnutých streľbou, zákonitosťami vnútornej, prechodovej, vonkajšej a terminálnej balistiky. Cieľom kriminalistickej balistiky je určiť skupinovú príslušnosť zbrane a streliva, vykonať individuálnu identifikáciu strelnej zbrane a objasniť okolnosti súvisiace s jej použitím.

Predmetom skúmania kriminalistickej balisticky sú

ručné strelné zbrane a ich súčasti,

strelivo do ručných strelných zbraní a jeho súčasti,

vystrelené nábojnice a strely vrátane ich fragmentov,

predmety zasiahnuté streľbou,

vedľajšie produkty výstrelu,

okolnosti súvisiace so streľbou (stanovisko strelca, smer streľby, vzdialenosť streľby, dráha letu strely a stopy strely v rôznych bodoch jej letu, miesto dopadu nábojnice, miesto dopadu, odrazu strely alebo jej súčasti a podobne).

49 16 00

Kriminalistická chémia

Kriminalistická chémia sa zaoberá kriminalistickým skúmaním chemických a fyzikálno-chemických vlastností prostredia, materiálov a dejov dôležitých pre dokazovanie v trestnom konaní. Na to využíva metódy všeobecnej, analytickej a fyzikálnej chémie, ktoré aplikuje a rozvíja v smeroch dôležitých pre objasňovanie kriminálne relevantných udalostí.

Predmetom skúmania je zistenie vlastností látok a materiálov a potvrdenie alebo vylúčenie vzájomnej zhody s porovnávacími materiálmi. Objektmi skúmania sú hmotné častice (úlomky, črepiny, otery), ktoré vznikli alebo boli prenesené pri určitom deji, respektíve činnosti (dopravná nehoda, vlámanie a podobne), výrobky a iné predmety (ukradnuté, nedovolene vyrábané, predávané alebo inak rozširované a používané). Skúmaním sa určuje chemické zloženie neznámych látok (napríklad neoznačené chemikálie, priemyselné výrobky), zisťujú sa o nich všeobecné informácie (výskyt, dostupnosť, použitie a podobne), chemické a fyzikálne vlastnosti (rozpustnosť, horľavosť, výbušnosť, reaktivita, prchavosť a podobne), ako aj iné špeciálne informácie (požiadavky príslušných noriem alebo iných obdobných špecifikácií, možnosť domácej výroby, technologické údaje).

Objektmi skúmania sú: výbušniny a povýbuchové splodiny, povýstrelové splodiny, mikrostopy, kovové materiály a ich úlomky a otery, sklo a stavebné materiály, zeminy, náterové hmoty a ich otery, automobilové laky a tmely, plasty, lepidlá a podobne.

49 17 00

Kriminalistická toxikológia

Kriminalistická toxikológia sa zaoberá identifikáciou a kvantifikáciou toxických látok a vysvetľovaním ich účinkov. Na to využíva metódy všeobecnej, analytickej a fyzikálnej chémie a toxikológie, ktoré aplikuje a rozvíja v smeroch dôležitých pre objasňovanie kriminálne relevantných udalostí.

Predmetom skúmania kriminalistickej toxikológie je: zisťovanie obsahu účinnej látky a chemického zloženia záchytov omamných a psychotropných látok, prekurzorov a liekov; prítomnosti omamných a psychotropných látok, liečiv a iných toxických látok v telesných tekutinách (krv, moč); obsahu etanolu v krvi; prítomnosti slzotvorných a dráždivých látok na mieste činu a na odeve alebo na tele osôb.

49 18 00

Kriminalistická požiarna chémia

Kriminalistická požiarna chémia sa zaoberá kriminalistickým zisťovaním príčin požiarov, výbuchov a priemyselných havárií. Na to využíva teoretické poznatky aplikovaných vedných odvetví (fyzikálna a analytická chémia, chemická technológia, biochémia a podobne).

Predmetom zisťovania je miesto udalosti, na ktorej sa technickou obhliadkou skúmajú všetky objekty (budovy, technologické zariadenia, motorové vozidlá a podobne) a ich okolie súvisiace s uvedenou udalosťou. Účelom skúmania je objektívne vyhodnotenie všetkých zistených skutočností súvisiacich so vznikom danej udalosti, pričom výsledkom je určenie kriminalistického ohniska vzniku požiaru a príčiny jeho vzniku.

49 19 00

Kriminalistická a požiarna elektrotechnika

Kriminalistická a požiarna elektrotechnika sa zaoberá kriminalistickým skúmaním elektrických zariadení a elektrických inštalácií, pričom využíva poznatky z oblasti slaboprúdovej a silnoprúdovej elektrotechniky.

V rámci skúmania sa zisťuje

existencia a príčiny porúch rozvodov a vodičov elektrickej energie z hľadiska dodržania účelu, podmienok, použitia a dovolených zaťažení podľa príslušných noriem alebo iných obdobných špecifikácií, vodičov, ovládacích prístrojov a zdrojov prúdu,

či požiar vozidla, objektu, technologického zariadenia a podobne vznikol v priamej súvislosti s činnosťou elektrického zariadenia pod napätím, prípadne pri jeho poruche, preťažení a podobne,

výskyt a príčiny porúch elektrických strojov, spotrebičov a prístrojov vrátane regulačných zariadení a porúch osvetlenia,

výskyt a príčiny porúch ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím vzhľadom na príslušné normy alebo iné obdobné špecifikácie,

výskyt a príčiny porúch elektrickej inštalácie a elektrických zariadení motorových vozidiel, dopravných a zdvíhacích zariadení a akumulátorových vozíkov,

príčiny vzniku a pôsobenia statickej a atmosférickej elektriny,

stav elektrických žiaroviek, hlavne dopravných prostriedkov, vrátane určenia, či žiarovky svietili, respektíve nesvietili v dobe svojho poškodenia,

stav elektronických zabezpečovacích systémov motorových vozidiel, budov, bytov a podobne, najmä z hľadiska spôsobu ich prekonania, respektíve ich funkčnosti,

identifikačné číslo motorového vozidla metódou elektronickej identifikácie z predloženej riadiacej jednotky motora, prístrojovej dosky, predloženého vozidla a identifikačné údaje uložené v transpondérovom čipe kľúča k spínacej skrinke motorového vozidla,

stav vysielacích a prijímacích zariadení z hľadiska ich funkčnosti,

stav a funkčnosť iných elektronických zariadení, ktoré boli zaistené v súvislosti s vyšetrovaním trestnej činnosti.

49 20 00

Kriminalistická informatika

Kriminalistická informatika sa zaoberá kriminalistickým skúmaním informačných vlastností dátových nosičov a digitálnych stôp, ktoré sa nachádzajú na štandardných pamäťových médiách. Súčasťou je aj skúmanie hardvérových prostriedkov z hľadiska ich funkčnosti.

Predmetom skúmania sú

prostriedky výpočtovej techniky a štandardné pamäťové médiá: počítače všetkých druhov, zariadenia na uchovávanie dát a nosiče dát, ostatné obdobné zariadenia,

mobilné telefóny a SIM karty,

programy: zmysluplné konštrukcie funkcií a procedúr vytvorené na účel zabezpečenia požadovaných komplexných funkcií a vlastností,

dáta: súbory informačných entít cieľavedome vytvárané a spracovávané,

počítačové a informačné systémy: systémy na tvorbu a spracovanie informácií, systémy vytvorené funkčným prepojením dvoch alebo viacerých počítačov na účel spoločného využívania programov, dát a prostriedkov výpočtovej techniky.

49 21 00

Kriminalistická fotografia a video

Predmetom skúmania sú zobrazenia obrazovej informácie v analógovej a digitálnej podobe v statickej aj dynamickej forme, pričom nosičom takej informácie môže byť filmový materiál, fotografia, analógové záznamové médiá, digitálne záznamové médiá a technické zariadenia pre záznam obrazu a ich obrazový obsah. Skúmanie je zamerané na

spracovanie fotografie,

obsah a spôsob vyhotovenia rôznych fotografických zobrazení,

analógové alebo digitálne obrazové záznamy zaznamenané na záznamových médiách,

záznamové zariadenia, ktorými boli obrazové záznamy zhotovené, a ich obsah,

porovnanie obsahu dvoch, prípadne viacerých obrazových záznamov,

analýzu a hodnotenie obsahu obrazovej informácie,

dodatočné zásahy do obrazového zobrazenia,

dobu vzniku digitálneho zobrazenia,

podmienky, za akých zobrazenie vzniklo,

určenie geometrických charakteristík zobrazenia.

49 22 00

Kriminalistická odorológia

Kriminalistická odorológia sa zaoberá skúmaním pachu osoby, ktorý je vylučovaný potnými žľazami. Potné žľazy ekrinné zabezpečujú termoreguláciu tela, potné žľazy apokrinné vylučujú pot pri psychickom podráždení nervového systému osoby. Tento pach je podľa súčasných poznatkov kriminalistiky individuálny, nie je známy jeho materiálny nositeľ a ani mechanizmus dedenia. Pachová stopa osoby je samostatným druhom kriminalistickej stopy a patrí medzi stopy rovnosti objektu, čo znamená, že je časťou pôvodného materiálneho vybavenia objektu, ktorý ju vytvoril.

Odbor 50 00 00 Ochrana utajovaných skutočností

50 01 00

Ochrana utajovaných skutočností

Znalecké skúmanie v oblasti ochrany utajovaných skutočností pred nepovolanou osobou a cudzou mocou, čím sa rozumie posudzovanie otázok zabezpečenia personálnej bezpečnosti, administratívnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, fyzickej bezpečnosti, objektovej bezpečnosti, bezpečnosti technických prostriedkov a priemyselnej bezpečnosti.

Odbor 51 00 00 Ekonomika a riadenie podnikov

51 01 01

Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty podniku ako celku alebo časti podniku, stanovenie všeobecnej hodnoty zložiek majetku podniku v súlade s § 16 ods. 4 a 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a stanovenie všeobecnej hodnoty cudzích zdrojov.

Odvetvie zahŕňa najmä vedecké metódy stanovenia hodnoty podniku, stanovenie výšky škody a ušlého zisku, ekonomicko-finančné analýzy, posúdenie konkurenčnej schopnosti podniku s dôrazom na činnosť podniku vo všetkých fázach jeho reprodukčného a životného cyklu, stratégie podniku so zohľadnením vývojových tendencií príslušných odvetví národného hospodárstva, ohodnocovanie synergií (prírastky výnosov, zníženie rizika), goodwillu a podielov (napríklad obchodný podiel, vyrovnací podiel).

Odbor 52 00 00 Spoločenské a humanitné vedy

52 01 00

Politický extrémizmus

Odvetvie sa zaoberá charakteristikou skupín a hnutí, ktoré možno podradiť pod pojem politický extrémizmus (napríklad neonacizmus, neofašizmus, ultranacionalizmus, anarchizmus, marxizmus- -leninizmus). Charakteristika spočíva predovšetkým v popise ideológie (cieľov) a vonkajších prejavov (symboly, zástavy, odznaky, rovnošaty, heslá) jednotlivých extrémistických subjektov.

52 02 00

Náboženský extrémizmus

Odvetvie sa zaoberá charakteristikou skupín a hnutí, ktoré možno podradiť pod pojem náboženský extrémizmus (také náboženské hnutia, smery alebo organizácie, ktoré sa snažia o násilnú transformáciu nielen politického, ale aj kultúrno-spoločenského a morálneho systému na základe radikálnych náboženských predstáv, učení či iných východísk). Charakteristika spočíva predovšetkým v popise učenia (cieľov) a vonkajších prejavov (symboly, zástavy, odznaky, rovnošaty, heslá) jednotlivých extrémistických subjektov.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 228/2018 Z. z.

ZOZNAM TLMOČNÍCKYCH A PREKLADATEĽSKÝCH ODBOROV PODĽA JAZYKOV

ALBAlbánsky
ANGAnglický
ARAArabský
ARMArménsky
BENBengálsky
BIEBieloruský
BOSBosniansky
BULBulharský
CESČeský
CINČínsky
DANDánsky
ESTEstónsky
FINFínsky
FRAFrancúzsky
GREGrécky
GRUGruzínsky
HEBHebrejský
HINHindský
HOLHolandský
CHOChorvátsky
INDIndonézsky
IRSÍrsky
ISLIslandský
JAPJaponský
KORKórejský
LATLatinský
LITLitovský
LOTLotyšský
LUXLuxemburský
MACMacedónsky
MADMaďarský
MALMaltský
MOLMoldavský
MONMongolský
NEMNemecký
NORNórsky
POLPoľský
PORPortugalský
RETRétorománsky
ROMRómsky
RUMRumunský
RUSRuský
SPAŠpanielsky
SRBSrbský
SVEŠvédsky
SVISlovinský
TALTaliansky
UKRUkrajinský
VIEVietnamský
PERPerzský
PAŠPaštský
TURTurecký
URDUrdský
PANPandžábsky
ARTArtikulačné tlmočenie
TPHTlmočenie pre hluchoslepé osoby
POSPosunková reč

Príloha č. 4 k vyhláške č. 228/2018 Z. z.

ZOZNAM ODBOROV A ODVETVÍ, V KTORÝCH JE PODMIENKOU ZÁPISU DO ZOZNAMU ÚSPEŠNÉ ABSOLVOVANIE ŠPECIALIZOVANÉHO VZDELÁVANIA

1. odbor cestná doprava

2. odbor ekonómia a manažment

3. odbor kriminalistika

4. odvetvie odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky

5. odvetvie počítačové programy (softvér)

6. odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností

7. odvetvie odhad hodnoty stavebných prác

8. odvetvie odhad hodnoty strojových zariadení

Príloha č. 5 k vyhláške č. 228/2018 Z. z.

TITULNÁ STRANA ZNALECKÉHO POSUDKU

Príloha č. 6 k vyhláške č. 228/2018 Z. z.

OSNOVA ZNALECKÉHO POSUDKU

Príloha č. 7 k vyhláške č. 228/2018 Z. z.

OSNOVA ZNALECKÉHO POSUDKU PRE ODBOR STAVEBNÍCTVO, ODVETVIE ODHAD HODNOTY NEHNUTEĽNOSTÍ

I. Úvod

1. Úloha znalca (podľa uznesenia orgánu verejnej moci alebo objednávky, číslo uznesenia) a predmet znaleckého skúmania

2. Účel znaleckého posudku

3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu)

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje

5. Podklady na vypracovanie posudku

a) podklady dodané zadávateľom

b) podklady získané znalcom

6. Použité právne predpisy a literatúra

7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov

8. Osobitné požiadavky zadávateľa

II. Posudok

1. Všeobecné údaje, ktoré obsahujú najmä

a) výber použitej metódy; najmä zdôvodnenie výberu, podmienky výberu a dôvody vylúčenia ostatných metód stanovenia všeobecnej hodnoty, informácie o použitých rozpočtových ukazovateľoch na stanovenie východiskovej hodnoty,

b) vlastnícke a evidenčné údaje, najmä identifikáciu predmetu posúdenia podľa dokladu o vlastníctve; ak je znalecký posudok vypracovaný v súvislosti s výstavbou diaľnic alebo líniových stavieb, postačuje len identifikácia predmetu posúdenia podľa overeného geometrického plánu alebo, ak tak ustanovuje osobitný predpis,3) podľa predbežného geometrického plánu; identifikáciu predmetu posúdenia nenahrádza výpis z listu vlastníctva,

c) údaje o obhliadke predmetu posúdenia, najmä dátumy vykonania obhliadky, zamerania a fotodokumentácie,

d) technická dokumentácia, najmä porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie so zisteným skutočným stavom,

e) údaje katastra nehnuteľností, najmä porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností so zisteným skutočným stavom,

f) vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia; stavby, ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľností, sa identifikujú parcelným číslom pozemku, na ktorom sú postavené,

g) vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia.

2. Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty, ktoré obsahuje najmä

a) výpočet východiskovej a technickej hodnoty so stavebnotechnickým popisom každej stavby a nehnuteľnosti samostatne tak, aby zachytil všetky údaje o hodnotenej nehnuteľnosti, ktoré majú význam pre vlastné ohodnotenie, najmä zatriedenie objektu do číselného kódu Štatistickej klasifikácie stavieb, preskúmateľný výber rozpočtového ukazovateľa a preskúmateľné použitie jednotlivých použitých koeficientov a výpočet merných jednotiek, preskúmateľný výpočet opotrebovania a technického stavu,

b) rekapituláciu východiskovej a technickej hodnoty ohodnocovaných stavieb.

3. Stanovenie všeobecnej hodnoty, ktoré obsahuje najmä

a) analýzu polohy nehnuteľnosti,

b) analýzu využitia nehnuteľnosti,

c) analýzu prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti, najmä závady viaznuce na nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou.

Pri stanovení všeobecnej hodnoty je potrebné uviesť

v porovnávacej metóde najmä zdôvodnenie výberu porovnateľných pozemkov a stavieb, metódy vykonania porovnania a faktorov porovnávania,

v kombinovanej metóde najmä zdôvodnenie použitých váh jednotlivých hodnôt,

vo výnosovej metóde najmä zdôvodnenie zvolenej metódy výpočtu výnosovej hodnoty, úrokovej miery a použitých vstupných údajov,

v metóde polohovej diferenciácie pri stavbách najmä zdôvodnenie výpočtu koeficientu polohovej diferenciácie a pri pozemkoch najmä zdôvodnenie východiskovej hodnoty a použitých koeficientov.

4. V osobitných prípadoch ďalšie časti (napríklad odhad nedostatkov viaznucich na predmete posúdenia).

III. Záver

1. Otázky zadávateľa

2. Odpovede na otázky

a) Rekapitulácia všeobecných hodnôt okrem prípadov, ak je stanovenie všeobecnej hodnoty len čiastkovou znaleckou úlohou alebo sa všeobecná hodnota stanovuje k rôznym rozhodným dátumom. V tých prípadoch je rekapitulácia všeobecných hodnôt súčasťou stanovenia všeobecnej hodnoty v časti posudok.

b) Súčet všeobecných hodnôt so zaokrúhlením, ktorý sa uvádza aj slovom. Súčet všeobecných hodnôt sa zaokrúhľuje do 100 eur na celé eurá, nad 100 eur do 500 eur na celých 5 eur, nad 500 eur do 5 000 eur na celých 10 eur, nad 5 000 eur do 100 000 eur na celých 100 eur, nad 100 000 eur do 1 000 000 eur na celých 1 000 eur, nad 1 000 000 eur na celých 10 000 eur.

Miesto a dátum Odtlačok úradnej pečiatky Podpis znalca

IV. Prílohy

1. Kópia uznesenia orgánu, ktorý znalca ustanovil alebo pribral do konania.

2. Aktuálna kópia výpisu zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností alebo potvrdený výpis z pozemkovej alebo železničnej knihy s identifikáciou parciel alebo s úradne overeným geometrickým plánom; v prípade znaleckého posudku vypracovaného v súvislosti s výstavbou diaľnic alebo líniových stavieb postačuje príloha podľa štvrtého bodu; aktuálnou kópiou výpisu zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností je aj informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál.

3. Kópia aktuálneho výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností, napríklad kópia katastrálnej mapy; v prípade znaleckého posudku vypracovaného v súvislosti s výstavbou diaľnic alebo líniových stavieb postačuje príloha podľa štvrtého bodu; aktuálnou kópiou výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností je aj informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál.

4. Overený geometrický plán, ak nehnuteľnosť, ktorá podlieha evidencii v katastri nehnuteľností, nie je evidovaná v katastri nehnuteľností alebo ak je znalecký posudok vypracovaný v súvislosti s výstavbou diaľnic alebo líniových stavieb, ak osobitný predpis neustanovuje, že postačuje predbežný geometrický plán.3)

5. Nákres jednotlivých podlaží stavby v primeranej mierke s vyznačením rozhodujúcich rozmerov použitých pri výpočte merných jednotiek vrátane rezov pri objektoch ohodnocovaných na mernú jednotku m3 alebo kópie príslušnej projektovej dokumentácie s vyznačením nameraných rozmerov.

6. Užívacie povolenie alebo iné doklady o začatí užívania hlavných stavieb a určení účelu užívania stavieb, alebo preskúmateľne určený vek, ak doklady o začatí užívania neexistujú.

7. Ak účelom posudku je reštitučný nárok, vyporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov alebo dodatočné dedičské konanie, musí príloha obsahovať všetky doklady, na ktorých základe bol zistený stavebnotechnický stav jednotlivých súčastí ohodnocovanej nehnuteľnosti ku dňu rozhodujúcemu na podanie posudku.

8. Záznamy z miestnych šetrení, ak to povaha posudku vyžaduje.

9. Ďalšie doklady potrebné na zabezpečenie preskúmateľnosti posudku, najmä nájomné zmluvy v ohodnocovanej nehnuteľnosti, nájomné zmluvy z okolitých porovnateľných nehnuteľností.

10. Situačný náčrt inžinierskych sietí, ak to povaha posudku vyžaduje.

11. Fotodokumentácia hlavných stavieb a pozemkov.

V prípade neexistencie niektorých z týchto príloh je potrebné inými prílohami alebo zdôvodnením v posudku zabezpečiť preskúmateľnosť postupu znalca pri vypracovaní posudku.

V. Znalecká doložka

Obsah znaleckej doložky je uvedený v prílohe č. 6.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 228/2018 Z. z.

TITULNÁ STRANA PREKLADU

Príloha č. 9 k vyhláške č. 228/2018 Z. z.

OSNOVA PREKLADU

Príloha č. 10 k vyhláške č. 228/2018 Z. z.

ZMENA NÁZVOV ODBOROV A ODVETVÍ

Číslo Názov (pôvodný názov)

02 01 01 Nábytok; pôvodne Nábytok (sektorový a kancelársky)

02 02 02 Bytové doplnky; pôvodne Bytové doplnky (priemyselný spotrebný tovar, svietidlá, koberce a dekoračný textil, úžitkové sklo, úžitková keramika, okrem elektroniky, elektrospotrebičov, strojov, starožitností a umeleckých predmetov)

03 00 00 Cestná doprava; pôvodne Doprava cestná

04 00 00 Letecká doprava; pôvodne Doprava letecká

05 00 00 Vodná doprava; pôvodne Doprava vodná

06 00 00 Železničná doprava; pôvodne Doprava železničná

07 01 01 Drahé kovy; pôvodne Drahé kovy (pravosť a rýdzosť – bez stanovenia zberateľskej hodnoty mincí a medailí)

07 03 03 Hodiny; pôvodne Hodiny (hodinárske výrobky, časomiery)

08 01 01 Výrobky z dreva; pôvodne Výrobky z dreva (okrem nábytku)

15 00 00 Geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností; pôvodne Geodézia a kartografia

20 01 01 Strunové nástroje; pôvodne Strunové nástroje (okrem klávesových)

20 04 04 Klávesové nástroje; pôvodne Klávesové nástroje (okrem elektronických)

22 03 02 Knihovníctvo; pôvodne Knihovníctvo (okrem historických písomností)

23 02 02 Hospodárska úprava lesov, pestovanie lesa, spracovanie dreva; pôvodne Hospodárska úprava lesov, Pestovanie lesa, Spracovanie lesa

27 01 00 Ručné písmo; pôvodne Ručné písmo (identifikácia pisateľa)

29 02 02 Rastlinná produkcia; pôvodne Rastlinná produkcia (všeobecná aj špeciálna)

29 03 03 Živočíšna produkcia; pôvodne Živočíšna produkcia (všeobecná aj špeciálna)

32 00 00 Ochrana pred požiarmi; pôvodne Požiarna ochrana

34 05 00 Dopravná psychológia; pôvodne Psychológia dopravy

35 01 01 Výrobky zo skla; pôvodne Výrobky zo skla (okrem starožitného)

35 02 02 Výrobky z porcelánu; pôvodne Výrobky z porcelánu (okrem starožitného)

36 05 05 Textil; pôvodne Textil (koberce)

37 03 00 Vodné stavby; pôvodne Vodohospodárske stavby

37 05 00 Líniové stavby; pôvodne Líniové vedenia a rozvody

40 02 00 Športové odvetvia; pôvodne Športové odvetvia (špecifikácia)

43 04 00 Ťažba nerastov; pôvodne Ťažba nerastov (minerály)

44 03 01 Výtvarné umenie; pôvodne Umenie výtvarné

44 02 02 Ľudové umenie; pôvodne Umenie ľudové

44 07 04 Umelecké návrhy; pôvodne Umelecké návrhy (dizajn)

45 01 00 Choroby zvierat; pôvodne Choroby zvierat (vnútorné, infekčné a parazitárne)

45 03 02 Chov koní; pôvodne Chov koní (hipológia)

48 01 00 Anestéziológia a intenzívna medicína; pôvodne Anestéziológia a resuscitácia

48 02 00 Dermatovenerológia; pôvodne Dermatovenerológia (dermatológia, venerológia)

48 04 00 Hematológia a transfuziológia; pôvodne Hematológia a transfuziológia (vyšetrovanie krvi v paternitných sporoch)

48 05 00 Hygiena a epidemiológia; pôvodne Hygiena a epidemiológia (hygiena práce – pracovné lekárstvo)

48 06 01 Úrazová chirurgia; pôvodne Traumatológia

48 07 00 Vnútorné lekárstvo; pôvodne Interná medicína

48 07 01 Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy; pôvodne Diabetológia

48 07 03 Pneumológia a ftizeológia; pôvodne Ftizeológia

48 07 10 Pracovné lekárstvo; pôvodne Choroby z povolania

48 11 00 Oftalmológia; pôvodne Oftalmológia (očné lekárstvo)

48 13 00 Otorinolaryngológia; pôvodne Otorinolaryngológia (ORL – ušné, nosné, krčné, foniatria, audiológia)

48 15 00 Súdne lekárstvo; pôvodne Súdne lekárstvo (toxikológia, alkohológia, sérohematológia)

48 16 00 Pediatria; pôvodne Pediatria (detské lekárstvo)

48 17 00 Psychiatria; pôvodne Psychiatria (liečba alkoholizmu a toxikománie, gerontopsychiatria)

48 18 00 Rádiológia a rádiodiagnostika; pôvodne Rádiodiagnostika a rádioterapia (klinická onkológia)

48 20 00 Zubné lekárstvo; pôvodne Stomatológia (čeľustná ortopédia a stomatologická protetika)

48 23 00 Farmácia; pôvodne Farmácia (biochemická a toxikologická analytika, klinická farmakológia, farmakológia a toxikológia liečiv, veterinárna farmácia)

49 04 00 Kriminalistická technická diagnostika; pôvodne Defektoskopia

49 05 00 Kriminalistická metalografia; pôvodne Metalografia

49 06 00 Kriminalistické skúmanie ručného písma a podpisov; pôvodne Ručné písmo (identifikácia pisateľa)

49 08 00 Kriminalistické skúmanie dokumentov; pôvodne Grafická diagnostika

49 09 00 Kriminalistická jazyková expertíza; pôvodne Jazyková expertíza

49 10 00 Kriminalistická fonoskopia; pôvodne Fonoskopia

49 13 00 Kriminalistická genetická analýza; pôvodne Genetická analýza

49 14 00 Kriminalistická pyrotechnika; pôvodne Pyrotechnika

49 16 00 Kriminalistická chémia; pôvodne Kriminalistická a súdna chémia

49 21 00 Kriminalistická fotografia a video; pôvodne Kriminalistická fotografia

ZMENA NÁZVOV ODBOROV PODĽA JAZYKOV

HIN Hindský; pôvodne HIN Hindi

PAŠ Paštský; pôvodne POŠ Poštúnsky

URD Urdský; pôvodne URD Urdu

PAN Panžábsky; pôvodne PAN Punjabi