Vyhláška č. 223/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 44/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky

Platnosť od 23.07.2018
Účinnosť od 01.08.2018

OBSAH

223

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 11. júla 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 44/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 44/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa slová „g) až l)“ nahrádzajú slovami „g) až n)“.

2. V prílohe štvrtom bode písm. d) sa slová „do 20.“ nahrádzajú slovami „do 10.“.

3. Príloha sa dopĺňa bodmi 11 a 12, ktoré znejú:

11. Hlásenie o pacientovi s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva

Značka zisťovania: ZS (MZ SR) 6-99

a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

Obsahom spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa pacientov, ktorí dovŕšili 18 rokov veku a bola im diagnostikovaná choroba patologického hráčstva. Údaje sa sledujú vo vzťahu k diagnózam, veku a pohlaviu.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

b) Použitá metóda získavania údajov:

Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

c) Okruh spravodajských jednotiek:

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s oddelením, ambulanciou alebo stacionárom s odborným zameraním psychiatria, medicína drogových závislostí a gerontopsychiatria.

d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

Periodicita zisťovania: priebežne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do troch pracovných dní odo dňa diagnostikovania choroby.

12. Hlásenie o tom, že pacient s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva sa považuje za vyliečeného

Značka zisťovania: ZS (MZ SR) 7-99

a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

Obsahom spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa pacientov, ktorí dovŕšili 18 rokov veku a bola u nich ukončená liečba. Údaje sa sledujú vo vzťahu k diagnózam, veku a pohlaviu.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

b) Použitá metóda získavania údajov:

Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

c) Okruh spravodajských jednotiek:

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s oddelením, ambulanciou alebo stacionárom s odborným zameraním psychiatria, medicína drogových závislostí a gerontopsychiatria.

d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

Periodicita zisťovania: priebežne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do troch pracovných dní odo dňa ukončenia liečby.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2018.


Andrea Kalavská v. r.