Zákon č. 176/2015 Z. z.Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 55/2015
Platnosť od 28.07.2015
Účinnosť od 01.05.2019 do31.12.2019 (za 3 mesiace)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2015. Čl. II stráca účinnosť 1. júla 2016.