Oznámenie č. 538/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení

Čiastka 196/2010
Platnosť od 29.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010, okrem bodov 6, 8, 11, 13 a 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.

538

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 27. decembra 2010 č. MF/027016/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení (oznámenie č. 595/2008 Z. z.) najmä na účel vyňatia inštitúcií elektronických peňazí spod jeho osobnej pôsobnosti a spresnenia účtovania o hmotnom majetku a o nehmotnom majetku.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Poznámky pod čiarou

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. decembra 2010 č. MF/027016/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č.MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení (oznámenie č. 595/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa slová „(ďalej len „záručný fond“), inštitúcie elektronických peňazí1)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „záručný fond“)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

2. V § 3 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

3. V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a d). Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená c) až e).

4. V § 9 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

5. § 10 a 11 sa vypúšťajú.

6. V § 20 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

7. V § 20 ods. 3 prvej vete sa čiarka za slovom „papiermi“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ak ide o cenné papiere na obchodovanie a v prospech alebo na ťarchu účtu Fond z ocenenia, ak ide o cenné papiere na predaj.“.

8. V § 20 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

9. V § 20 sa vypúšťa odsek 6.

10. § 23 sa vypúšťa.

11. V § 25 odsek 6 znie:

(6) Za deň uskutočnenia účtovného prípadu nadobudnutia hmotného majetku a nadobudnutia nehmotného majetku sa považuje deň jeho zaradenia do užívania. Majetok sa zaradí do užívania v deň, keď sa stane pripraveným na zamýšľané použitie. Za pripravený na zamýšľané použitie sa majetok považuje, ak sú zabezpečené všetky jeho technické funkcie potrebné na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov5a). Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby5b) alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku5c).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5c znejú:

5a) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5b) § 83 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 229/1997 Z. z.

5c) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

12. V § 30 sa vypúšťajú odseky 2 až 5 a 10. Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 5.

13. § 35 znie:

㤠35

Účtovanie o hmotnom majetku a nehmotnom majetku

(1) O výdavkoch na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku sa účtuje na účte Obstaranie hmotného majetku a na účte Obstaranie nehmotného majetku účtovej skupiny 44. Konečný zostatok príslušného účtu obstarania majetku je obstarávacou cenou predmetného majetku. V deň zaradenia do užívania sa majetok preúčtuje na príslušný účet účtovej skupiny 43 Hmotný majetok alebo na príslušný účet účtovej skupiny 47 Nehmotný majetok.

(2) Vo vnútornom predpise účtovnej jednotky sa určí hodnota drobného hmotného majetku a drobného nehmotného majetku, ktorého hodnota jednotlivo je v pomere k celkovej hodnote majetku zanedbateľná a ktorý nemá kľúčový význam pre výkon činnosti účtovnej jednotky a určí sa, že výdavok na obstaranie takéhoto majetku sa neaktivuje, ale účtuje sa na ťarchu nákladov.

(3) Ak sa účtovná jednotka rozhodne nepoužívať ďalej hmotný majetok alebo nehmotný majetok na určený účel ale ho predať, tento majetok sa preúčtuje na účet Majetok na predaj účtovej skupiny 39.“.

14. V § 37 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

15. V § 44 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

16. V § 45 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

17. § 45 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Pohľadávka voči akcionárom sa vykáže ako majetok, súvzťažne ako záväzok voči ústrediu. Rovnako sa vykáže aj pohľadávka na vlastnú akciu a pohľadávka na podiel v dcérskej účtovnej jednotke alebo v účtovnej jednotke s podstatným vplyvom.“.

18. V § 46 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

19. § 52 sa vypúšťa.

20. V prílohe č. 1 sa vypúšťa Súvaha inštitúcie elektronických peňazí.

21. V prílohe č. 2 sa vypúšťa Výkaz ziskov a strát Inštitúcie elektronických peňazí.

22. V prílohe č. 3 sa vypúšťa časť D. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní.

23. V prílohe č. 3 časti G. Ostatné poznámky prvom bode sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

24. V prílohe č. 3 časti G. Ostatné poznámky sa vypúšťa bod 8. Doterajšie body 9 až 11 sa označujú ako body 8 až 10.

25. V prílohe č. 4 sa názov účtovej skupiny 36 „Cenné papiere na predaj“ nahrádza názvom "Vlastné akcie“ a účty účtovej skupiny 36 sa vypúšťajú.

26. V prílohe č. 4 názve účtovej skupiny 38 sa vypúšťajú slová „na obchodovanie“.

27. V prílohe č. 4 účtovej skupine 47 sa vypúšťajú účty „Zriaďovacie výdavky“ a „Goodwill“.

28. V prílohe č. 4 sa vypúšťajú účtové skupiny 55 a 56.

29. Príloha č. 5 sa vypúšťa.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010, okrem bodov 6, 8, 11, 13 a 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Mikloš

podpredseda vlády a minister financií