Oznámenie č. 369/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027016/2010-74

(v znení č. r3/c155/2011 Z. z.)

Čiastka 118/2011
Platnosť od 29.10.2011
Účinnosť od 31.12.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

369

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 24. októbra 2011 č. MF/24045/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027016/2010-74.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027016/2010-74 (oznámenie č. 595/2008 Z. z.) na účel ustanovenia poznámok k účtovnej závierke v tabuľkovej forme.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. októbra 2011 č. MF/24045/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027016/2010-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/ 2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení (oznámenie č. 595/2008 Z. z.) v znení opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027016/2010-74 (oznámenie č. 538/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa písmenami n) až p), ktoré znejú:

n) spriaznenou osobou právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá

1. je súčasťou toho istého konsolidovaného celku,

2. má v účtovnej jednotke podstatný vplyv alebo v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv,

3. je spoločne kontrolovanou účtovnou jednotkou účtovnej jednotky alebo spoločne kontrolovanou účtovnou jednotkou účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou toho istého konsolidovaného celku,

4. je kľúčovou riadiacou osobou účtovnej jednotky alebo jej priamej materskej účtovnej jednotky alebo nepriamej materskej účtovnej jednotky,

5. je blízkou osobou fyzickej osoby podľa prvého bodu alebo štvrtého bodu,

6. je účtovnou jednotkou, ktorá je kontrolovaná, spoločne kontrolovaná alebo v ktorej má podstatný vplyv fyzická osoba podľa štvrtého bodu alebo piateho bodu,

o) spoločnou kontrolou zmluvne dohodnutý podiel na kontrole účtovnej jednotky, pri ktorom strategické rozhodnutia a rozhodnutia týkajúce sa finančnej činnosti a prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky môžu byť prijaté len s jednomyseľným súhlasom fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré sa podieľajú na spoločnej kontrole,

p) kľúčovou riadiacou osobou fyzická osoba, ktorá má priamu alebo nepriamu právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolovanie činností účtovnej jednotky.“.

2. V § 9 odsek 3 znie:

(3) Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát sa označujú číslom riadku a názvom riadku výkazu, ktorý popisujú. Ak majú poznámky tabuľkovú formu a ak je tabuliek popisujúcich riadok výkazu viac, k označeniu tabuliek je pripojené označenie tabuľky členom nepretržitého vzostupného radu rímskych číslic a k názvu riadku je pripojený prívlastok určujúci, z akého hľadiska sa riadok rozpisuje. K tomuto označeniu sa pripojí označenie meny, ak ide o rozpis tabuliek podľa meny.“.

3. § 9 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) K tabuľkám popisujúcim obsah riadku súvahy alebo obsah riadku výkazu ziskov a strát ako sú ustanovené v prílohe, sa môžu pridať aj tabuľky popisujúce daný riadok aj z iných hľadísk, ak je to podľa úvahy účtovnej jednotky pre získanie pravdivého a verného zobrazenia finančnej pozície a výkonnosti tejto účtovnej jednotky a pre ich analýzu potrebné. Rovnako sa môže postupovať, ak k riadku súvahy alebo výkazu ziskov a strát nie sú poznámky v prílohe ustanovené.

(5) Ak položka súvahy alebo výkazu ziskov a strát má hodnotu nula, tabuľka poznámok popisujúca túto položku sa nepredkladá.“.

4. V § 12 odsek 1 znie:

(1) Poznámky analyzujú jednotlivé položky súvahy, výkazu ziskov a strát, prípadne prehľadov a bližšie ich vysvetľujú. Obsahujú informácie potrebné na to, aby si používateľ účtovnej závierky mohol utvoriť úplný obraz o jednotlivej položke vo vzťahu k zdrojom jej financovania a k ostatným položkám majetku a vo vzťahu k zisku alebo strate účtovnej jednotky.“.

5. V § 16 odsek 4 znie:

(4) Vklady, úvery a cenné papiere sa členia na účely poznámok k účtovnej závierke podľa ich dohodnutej a zostatkovej doby splatnosti spravidla takto:

a) do jedného mesiaca vrátane,

b) viac ako jeden mesiac, ale nie viac ako tri mesiace,

c) viac ako tri mesiace, ale nie viac ako šesť mesiacov,

d) viac ako šesť mesiacov, ale nie viac ako jeden rok,

e) viac ako jeden rok, ale nie viac ako dva roky,

f) viac ako dva roky, ale nie viac ako päť rokov,

g) viac ako päť rokov.“.

6. Príloha č. 3 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha k opatreniu č. MF/24045/2011-74

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/22273/2008-74

Poznámky

A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

1. Popis činností účtovnej jednotky, určenie jej základných činností (úloh).

2. Obchodné meno priamej materskej účtovnej jednotky a obchodné meno materskej účtovnej jednotky celej skupiny.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania účtovnej jednotky, a ak nebola zostavená na základe tohto predpokladu, ktoré skutočnosti k tomu vedenie účtovnej jednotky viedli. Ak bola účtovná závierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania účtovnej jednotky, ale účtovná jednotka je vystavená významným neistotám v súvislosti s jej činnosťou, a to takým neistotám, že vedenie účtovnej jednotky má významné pochybnosti o schopnosti účtovnej jednotky naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú.

2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.

3. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím a o dôvodoch ich použitia a ich vplyve na výsledok hospodárenia a vlastné imanie účtovnej jednotky.

4. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích mien a popis kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá.

5. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov a derivátov, či sa účtuje v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu.

6. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.

7. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou.

8. Zásady a postupy výpočtu výšky tvorby opravných položiek a rezerv.

E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát

Súvaha záručného fondu

Aktíva

Číslo riadku2.I. Termínované vklady v NBS podľa dohodnutej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadku2.II. Termínované vklady v NBS podľa
zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadku3.I. Pohľadávky z úverov poskytnutých
záručným fondom podľa dohodnutej
doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadku3.II. Pohľadávky z úverov poskytnutých
záručným fondom podľa zostatkovej
doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadku3.III. Zníženie hodnoty pohľadávok z úverov
poskytnutých záručným fondom
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Hrubá účtovná hodnota
2.Zníženie hodnoty
3.Ćistá účtovná hodnota
Číslo riadku4.I. Štátne dlhopisy podľa dohodnutej doby
splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadku4.II. Štátne dlhopisy podľa zostatkovej doby
splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadku4.III. Štátne dlhopisy s/bez kupónovBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Dlhopisy bez kupónov
1.1. nezaložené
1.2. založené v repoobchodoch
1.3. založené
2.Dlhopisy s kupónmi
2.1. nezaložené
2.2. založené v repoobchodoch
2.3. založené
Spolu
Číslo riadku5. Pohľadávky za vyplatené náhradyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Hrubá účtovná hodnota
2.Zníženie hodnoty
3.Ćistá účtovná hodnota
Číslo riadku6.I. Pohľadávky voči prispievateľomBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.V lehote splatnosti
2.Po lehote splatnosti
Spolu
Číslo riadku6.II. Zníženie hodnoty pohľadávlok voči
prispievateľom
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Hrubá účtovná hodnota
2.Zníženie hodnoty
3.Ćistá účtovná hodnota

Pasíva

Číslo riadku1.I. Záväzky z úverov voči NBS podľa
dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadku1.II. Záväzky z úverov voči NBS podľa
zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadku2.I. Záväzky voči bankám podľa
dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadku2.II. Záväzky voči bankám podľa
zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadku3.I. Záväzky z úverov voči záručným
fondom podľa dohodnutej doby
splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadku3.II. Záväzky z úverov voči záručným
fondom podľa zostatkovej doby
splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu

Súvaha pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie

Aktíva

Číslo riadku2. Peňažné prostriedky na bežných účtoch
podľa mien, v ktorých sú ocenené
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.EUR
2.USD
3.JPY
4.CHF
5.GBP
6.SEK
7.CZK
8.HUF
9.PLN
10.CAD
11.AUD
12.Ostatné meny
Spolu
Číslo riadku3.I. Termínované vklady v bankách podľa
dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadku3.II. Termínované vklady v bankách podľa
zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Ak má účtovná jednotka termínované vklady v bankách ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka 3.I. a 3.II. pre každú menu (vrátane meny euro), ktorá sa označí číslom 3.I. alebo 3.II., s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 3.I. EUR, 3.I. USD.
Číslo riadku4.I. Pohľadávky voči bankám z obrátených
repoobchodov podľa dohodnutej doby
splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch týždňov
2.Do jedného mesiaca
3.Do troch mesiacov
4.Do šiestich mesiacov
5.Do jedného roku
Spolu
Číslo riadku4.II. Pohľadávky voči bankám z obrátených
repoobchodov podľa zostatkovej doby
splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch týždňov
2.Do jedného mesiaca
3.Do troch mesiacov
4.Do šiestich mesiacov
5.Do jedného roku
Spolu
Číslo riadku5.I. Pohľadávky voči klientom/členom podľa
dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadku5.II. Pohľadávky voči klientom/členom podľa
zolstatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadku6. Cenné papiere na obchodovanieBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Akcie
1.1. nezaložené
1.2. založené v repoobchodoch
1.3. založené
2.Podielové listy
2.1. nezaložené
2.2. založené v repoobchodoch
2.3. založené
3.Krátkodobé dlhopisy, napríklad pokladničné poukážky
3.1. nezaložené
3.2. založené v repoobchodoch
3.3. založené
4.Dlhopisy
4.1. nezaložené
4.2. založené v repoobchodoch
4.3. založené
5.Zmenky
5.1. nezaložené
5.2. založené v repoobchodoch
5.3. založené
Spolu
Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu (vrátane meny euro), ktorá sa označí číslom 6, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 6. EUR, 6. USD.
Číslo riadku7.I. Deriváty s aktívnym zostatkomBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.úrokové
1.1. vyrovnávané v hrubom
1.2. vyrovnávané v čistom
2.menové
2.1. vyrovnávané v hrubom
2.2. vyrovnávané v čistom
3.akciové
3.1. vyrovnávané v hrubom
3.2. vyrovnávané v čistom
4.komoditné
4.1. vyrovnávané v hrubom
4.2. vyrovnávané v čistom
5.úverové
Spolu
Číslo riadku7.II. Deriváty s aktívnym zostatom podľa
zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Nad jeden rok
Spolu
Číslo riadku13. Vzťahy s ostatnými organizačnými
zložkami – aktíva
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Bežné účty
2.Termínované vklady
3.Pohľadávky z obrátených repoobchodov
4.Cenné papiere
5.Deriváty
6.Pohľadávky z obchodného styku
7.Pohľadávky z úverov
8.Pohľadávky z finančného prenájmu
9.Ostatný majetok
Spolu

Pasíva

Číslo riadku1. Záväzky voči bankám splatné na
požiadanie podľa mien, v ktorých sú
ocenené
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.EUR
2.USD
3.JPY
4.CHF
5.GBP
6.SEK
7.CZK
8.HUF
9.PLN
10.CAD
11.AUD
12.Ostatné meny
Spolu
Číslo riadku2.a).I. Záväzky voči bankám
z repoobchodov podľa
dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch týždňov
2.Do jedného mesiaca
3.Do troch mesiacov
4.Do šiestich mesiacov
5.Do jedného roku
Spolu
Číslo riadku2.a).II. Záväzky voči bankám
z repoobchodov podľa
zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch týždňov
2.Do jedného mesiaca
3.Do troch mesiacov
4.Do šiestich mesiacov
5.Do jedného roku
Spolu
Číslo riadku2.b).I. Záväzky voči bankám z ostatných
krátkodobých úverov podľa
dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadku2.b).II. Záväzky voči bankám z ostatných
krátkodobých úverov podľa
zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Ak má účtovná jednotka záväzky voči bankám z ostatných krátkodobých úverov ocenených v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka 2.b).I. a 2.b).II. pre každú menu (vrátane meny euro), ktorá sa označí číslom 2.b).I. alebo 2.b).II., s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 2.b).I. EUR, 2.b).I. USD.
Číslo riadku2.c).I. Záväzky voči bankám dlhodobé
podľa dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch rokov
2.Do piatich rokov
3.Viac ako päť rokov
Spolu
Číslo riadku2.c).II. Záväzky voči bankám dlhodobé
podľa zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch rokov
2.Do piatich rokov
3.Viac ako päť rokov
Spolu
Číslo riadku2.c).III. Záväzky voči bankám dlhodobé
podľa zostatkovej doby splatnosti –
zníženie hodnoty
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Hrubá hodnota pohľadávok
2.Zníženie hodnoty
3.Čistá hodnota pohľadávok
Číslo riadku2.c).IV. Záväzky voči bankám dlhodobé
podľa zostatkovej doby splatnosti
ocenené umorovanou hodnotou
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch rokov
2.Do piatich rokov
3.Viac ako päť rokov
Spolu
Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči bankám v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 2.c). podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 2.c).I.USD.
Číslo riadku3.I. Záväzky voči klientom/členom podľa
dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadku3.II. Záväzky z úverov a vkladov voči
klientom/členom podľa zostatkovej
doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadku5.I. DerivátyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.úrokové
1.1. vyrovnávané v hrubom
1.2. vyrovnávané v čistom
2.menové
2.1. vyrovnávané v hrubom
2.2. vyrovnávané v čistom
3.akciové
3.1. vyrovnávané v hrubom
3.2. vyrovnávané v čistom
4.komoditné
4.1. vyrovnávané v hrubom
4.2. vyrovnávané v čistom
5.úverové
Spolu
Číslo riadku5.II. Deriváty s pasívnym zostatom podľa
zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Nad jeden rok
Spolu
Číslo riadku6.a).I. Záväzky z repoobchodov podľa
dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch týždňov
2.Do jedného mesiaca
3.Do troch mesiacov
4.Do šiestich mesiacov
5.Do jedného roku
Spolu
Číslo riadku6.a).II. Záväzky z repoobchodov podľa
zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch týždňov
2.Do jedného mesiaca
3.Do troch mesiacov
4.Do šiestich mesiacov
5.Do jedného roku
Spolu
Číslo riadku6.b).I. Záväzky z ostatných krátkodobých
úverov podľa dohodnutej doby
splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadku6.b).II. Záväzky z ostatných krátkodobých
úverov podľa zostatkovej doby
splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Ak má účtovná jednotka záväzky z ostatných krátkodobých úverov ocenených v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka 6.b).I. a 6.b).II. pre každú menu (vrátane meny euro), ktorá sa označí číslom 6.b).I. alebo 6.b).II., s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 6.b).I. EUR, 6.b).I. USD.
Číslo riadku6.c).I. Záväzky dlhodobé podľa
dohodnutej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch rokov
2.Do piatich rokov
3.Viac ako päť rokov
Spolu
Číslo riadku6.c).II. Záväzky dlhodobé podľa
zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch rokov
2.Do piatich rokov
3.Viac ako päť rokov
Spolu
Číslo riadku6.c).III. Záväzky dlhodobé podľa
zostatkovej doby splatnosti
– zníženie hodnoty
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Hrubá hodnota pohľadávok
2.Zníženie hodnoty
3.Čistá hodnota pohľadávok
Číslo riadku6.c).IV. Záväzky dlhodobé podľa
zostatkovej doby splatnosti
ocenené umorovanou hodnotou
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch rokov
2.Do piatich rokov
3.Viac ako päť rokov
Spolu
Ak má účtovná jednotka dlhodobé záväzky v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 6.c). podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 6.c).I.USD.
Číslo riadku9. Vzťahy s ostatnými organizačnými
zložkami – pasíva
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Záväzky splatné na požiadanie
2.Krátkodobé záväzky
3.Záväzky z repoobchodov
4.Záväzky z obchodného styku
5.Dlhodobé záväzky
6.Záväzky z cenných papierov predaných na krátko
7.Deriváty
8.Záväzky z finančného prenájmu
9.Ostatné záväzky
Spolu

Výkaz ziskov a strát pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie

Každá položka výkazu ziskov a strát, u ktorej pripadá do úvahy vnútropodnikový vzťah, sa rozpíše podľa nasledujúceho vzoru

Číslo riadkuX. Názov položkyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Nie vnútropodnikové
2.Voči organizačnej zložke
Spolu
Číslo riadku1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Krátkodobé pohľadávky a úvery
2.Krátkodobé cenné papiere
3.Dlhodobé úvery
4.Dlhodobé cenné papiere
5.Finančný prenájom
Spolu
Číslo riadkua. Náklady na úroky a obdobné nákladyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Krátkodobé záväzky a úvery
2.Dlhodobé úvery
3.Finančný prenájom
Spolu
Číslo riadku3./c.I. Zisk/strata z cenných papierovBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Akcie
2.Krátkodobé dlhové cenné papiere
3.Dlhodobé dlhové cenné papiere
4.Podielové listy
Spolu
Číslo riadku3./c.II. Zisk/strata z devízBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.EUR
2.USD
3.JPY
4.CHF
5.GBP
6.SEK
7.CZK
8.HUF
9.PLN
10.CAD
11.AUD
12.Ostatné meny
Spolu
Číslo riadku3./c.III. Zisk/strata z derivátovBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.úrokové
1.1. vyrovnávané v hrubom
1.2. vyrovnávané v čistom
2.menové
2.1. vyrovnávané v hrubom
2.2. vyrovnávané v čistom
3.akciové
3.1. vyrovnávané v hrubom
3.2. vyrovnávané v čistom
4.komoditné
4.1. vyrovnávané v hrubom
4.2. vyrovnávané v čistom
5.úverové
Spolu
Číslo riadku3./c.IV. Zisk/strata z drahých kovovBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Zlato
2.Striebro
3.Platina
4.Paládium
Spolu
Číslo riadku6./f. Čistá strata zo zníženia hodnoty
finančného majetku/čistý zisk
zo zrušenia zníženia hodnoty
finančného majetku a z úhrady
odpísaných pohľadávok
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Hrubá hodnota majetku na začiatku úč.o.
2.Úprava o zníženie hodnoty
3.Zníženie hodnoty majetku počas úč.o.
4.Zrušenie zníženia hodnoty majetku počas úč.o.
5.Hrubá hodnota majetku na konci úč.o.
6.Úprava o zníženie hodnoty majetku na konci úč.o.
7.Čistá účtovná hodnota majetku na konci úč.o.
8.Úhrada odpísaných pohľadávok
Spolu
Číslo riadkui. Osobné nákladyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Základné mzdy
2.Pohyblivá zložka miezd
3.Poistenie
4.Stravovanie
5.Zdravotná starostlivosť
6.Vzdelávanie a školenia
7.Dovolenky, kultúra, šport, zábava
Spolu
Číslo riadkuk.1. Odpisy hmotného majetkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Budovy
2.Stroje a zariadenia
Spolu
Číslo riadkum. Ostatné prevádzkové nákladyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Odplata audítorovi
2.Údržba nehnuteľností a zariadení
3.Iné služby
4.Nájomné
5.Energie
6.Nakúpený materiál
Spolu
Číslo riadkun.1. Náklady na úroky a obdobné nákladyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Krátkodobé záväzky a prijaté úvery
2.Emitované krátkodobé cenné papiere
3.Prijaté dlhodobé úvery
4.Emitované dlhodobé cenné papiere
5.Finančný prenájom
Spolu
Číslo riadkun.2. Dane a poplatkyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.DPH
2.Spotrebné dane
3.Majetkové dane
4.Miestne dane a poplatky
5.Súdne poplatky a iné poplatky
Spolu

F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

Ozna-
č
enie
POLOŽKABežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
ab12
xIné aktívaxx
1.Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov
2.Pohľadávky zo spotových obchodov
3.Pohľadávky z termínovaných obchodov
4.Pohľadávky z európskych opcií
5.Pohľadávky z amerických opcií
6.Pohľadávky z bankových záruk
7.Pohľadávky z ručenia
8.Pohľadávky zo záložných práv
9.Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva
10.Práva k cudzím veciam a právam
11.Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie
12.Hodnoty odovzdané do správy
13.Hodnoty v evidencii
Iné aktíva spolu
Ozna-
čenie
POLOŽKABežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
ab12
xIné pasívaxx
1.Záväzky na požičanie peňažných prostriedkov
2.Záväzky zo spotových obchodov
3.Záväzky z termínovaných obchodov
4.Záväzky z európskych opcií
5.Záväzky z amerických opcií
6.Záväzky z bankových záruk
7.Záväzky z ručenia
8.Záväzky zo záložných práv a zálohov
9.Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva
10.Práva iných k veciam a právam fondu
11.Hodnoty prevzaté do správy
12.Záväzky v evidencii
Iné pasíva spolu

G. Ostatné poznámky

Číslo riadku1. Finančné vzťahy so spriaznenými
osobami
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Krátkodobé pohľadávky
2.Dlhodobé pohľadávky
3.Vydané záruky sa spriaznené osoby
4.Prijaté záruky od spriaznených osôb

2. Uvedú sa údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.

3. Uvedú sa opravy chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky; uvádza sa vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

4. Uvedie sa návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia.

5. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období; počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.

6. Uvedú sa náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za prechádzajúce účtovné obdobie.

7. Uvedú sa údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie.

8. Uvedú sa údaje o úverovom riziku, a to:

a) o použitých spôsoboch a postupoch úverového hodnotenia dlžníka vrátane vysvetlenia obsahu jednotlivých hodnotiacich stupňov,

b) popis pohľadávok, ktorých ocenenie sa upravuje skupinovo,

c) popis spôsobov a nástrojov znižovania úverového rizika,

d) popis významných koncentrácií úverového rizika a popis spôsobov a postupov používaných pre zabezpečenie účtovnou jednotkou akceptovanej koncentrácie úverového rizika.

9. Uvedú sa údaje o trhovom riziku, a to:

a) o používaní nových finančných nástrojov,

b) o spôsoboch a postupoch používaných na meranie, sledovanie a riadenie trhového rizika,

c) o spôsoboch zabezpečenia sa proti nepriaznivému vplyvu zmien trhových úrokových mier,

d) o citlivosti majetku a záväzkov na zmeny úrokových mier,

e) o spôsoboch a postupoch merania úrokového rizika,

f) rozpis majetku a záväzkov podľa dátumu zmluvnej zmeny úrokovej miery alebo dátumu zostatkovej doby splatnosti v členení do jedného mesiaca vrátane, od jedného mesiaca do troch mesiacov vrátane, od troch mesiacov do jedného roka vrátane, od jedného roka do päť rokov vrátane a nad päť rokov.

10. Uvedú sa údaje o ostatných druhoch rizík, a to o:

a) spôsoboch a postupoch identifikácie rizík, ktorým je účtovná jednotka vystavená a

b) spôsoboch a postupoch merania, sledovania a riadenia týchto rizík.

Použité skratky:

NBS –Národná banka Slovenska

úč. o. –účtovné obdobie

DPH –daň z pridanej hodnoty

Vysvetlivky:

Určenia časového obdobia v tabuľkách, napríklad slová „do jedného mesiaca“, znamenajú vrátane posledného dňa obdobia.