Oznámenie č. 406/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov

Čiastka 99/2012
Platnosť od 19.12.2012
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.

406

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 14. decembra 2012 č. MF/23781/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení (oznámenie č. 595/2008 Z. z.) v znení neskorších predpisov na účel, aby sa ustanovili finančné výkazy v podobe, ktorá je vhodná aj na ich predkladanie do registra účtovných závierok v elektronickej podobe, a aby sa upravilo účtovanie o pôžičkách cenných papierov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2012 č. MF/23781/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č.MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení (oznámenie č. 595/2008 Z. z.) v znení opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027016/2010-74 (oznámenie č. 583/2010 Z. z.), opatrenia z 24. októbra 2011 č. MF/24045/2011-74 (oznámenie č. 369/2011 Z. z.) a opatrenia zo 16. decembra 2011 č. MF/27545/2011-74 (oznámenie č. 566/2011 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

2. V § 4 sa vypúšťajú odseky 3 a 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.

3. V § 5 ods. 4 sa vypúšťa tretia veta.

4. V § 5 odsek 5 znie:

(5) Zabezpečovaná položka súvahy sa vykáže v hodnote upravenej o hodnotu zabezpečenia a v poznámkach k príslušnej položke súvahy sa táto položka rozpíše na zabezpečovanú položku a zabezpečovací derivát. Poznámka má podobu tabuľky, ktorá sa zostavuje spôsobom podľa § 9 ods. 2 a 3.“.

5. V § 6 sa vypúšťa odsek 3.

6. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠30a

Účtovanie o požičaných cenných papieroch a vypožičaných cenných papieroch

(1) O vypožičanom cennom papieri sa v účtovníctve dlžníka účtuje ako o podsúvahovom záväzku na podsúvahovom účte podľa § 49 ods. 8. Ak ho dlžník predá, odúčtuje sa podsúvahový záväzok na vrátenie vypožičaného cenného papiera a zaúčtuje sa záväzok na vrátenie vypožičaného cenného papiera, ktorý sa ocení reálnou hodnotou cenného papiera.

(2) O požičanom cennom papieri sa v účtovníctve veriteľa účtuje na samostatnom analytickom účte k príslušnému syntetickému účtu, na ktorom sa účtoval pred požičaním a pokračuje sa v jeho oceňovaní.

(3) Výnos alebo náklad z odplaty za požičanie cenného papiera sa časovo rozlišuje.“.

7. V § 31 ods. 2 písm. a) sa slovo „zabezpečený“ nahrádza slovami „alebo pôžička cenných papierov zabezpečené“.

8. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

9. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.

10. Prílohy č. 5 a 6 sa vypúšťajú.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/23781/2012-74

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/22273/2008-74

SÚVAHA

záručnéh o fondu

zostavená k............. 20..

(v celých eurách)

SÚVAHA

platobnej inštitúcie alebo inštitúcie elektronických peňazí

zostavená k.............. 20....

(v celých eurách)

SÚVAHA

pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie

zostavená k.............. 20....

(v celých eurách)

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/23781/2012-74

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/22273/2008-74

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

záručného fondu

zostavený k............. 20..

(v celých eurách)

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

platobnej inštitúcie alebo inštitúcie elektronických peňazí

zostavený k.............. 20....

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie

zostavený k.............. 20....

(v celých eurách)