Oznámenie č. 566/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov

Čiastka 155/2011
Platnosť od 31.12.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

566

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 16. decembra 2011 č. MF/27545/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení (oznámenie č. 595/2008 Z. z.) v znení neskorších predpisov na ten účel, aby sa rozšírila jeho osobná pôsobnosť na inštitúcie platobného styku.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2011 č. MF/27545/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení (oznámenie č. 595/2008 Z. z.) v znení opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027016/2010-74 (oznámenie č. 583/2010 Z.z.) a opatrenia z 24. októbra 2011 č. MF/24045/2011-74 (oznámenie č. 369/2011 Z.z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za slová „(ďalej len „záručný fond“)“ vkladajú čiarka a slová „platobné inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. § 2 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

r) transakčným nákladom výdavok, ktorý sa nestáva súčasťou ocenenia položky majetku a ktorý je priamo priraditeľný k obstaraniu finančného majetku, finančného záväzku, k predaju alebo inému druhu zrušenia finančného majetku alebo finančného záväzku a ktorý by nevznikol, ak by účtovná jednotka predmetný finančný majetok alebo finančný záväzok neobstarala alebo nezrušila.“.

3. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Účtovná závierka platobnej inštitúcie sa zostavuje z hľadiska potrieb používateľov platobných služieb a obchodných partnerov platobnej inštitúcie. Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť používateľom platobných služieb a obchodným partnerom platobnej inštitúcie informácie užitočné pre ich rozhodovanie o tom, či sa stať požívateľom platobnej služby alebo obchodným partnerom platobnej inštitúcie alebo či tento vzťah ukončiť. Hlavným kritériom pre toto rozhodovanie je posúdenie, či je platobná inštitúcia solventná a likvidná a odhad jej budúcich peňažných tokov.“.

4. V § 4 ods. 2 sa za číslicu 3 vkladajú slová „5 až 7“.

5. V § 12 odsek 2 znie:

(2) Umorovaná hodnota pohľadávky alebo záväzku je súčasná hodnota budúcich peňažných tokov z nich v čase ich vzniku, znížená o splátky istiny, zvýšená o hodnotu prirasteného úroku a znížená o hodnotu zaplateného úroku. Do peňažného toku pohľadávky sa zahŕňajú akékoľvek peňažné príjmy, ktoré dlžník veriteľovi zaplatil a zaplatí v súvislosti s touto pohľadávkou, nielen úroky, napríklad provízie a poplatky. Do peňažného toku záväzku sa zahŕňajú akékoľvek peňažné výdavky, ktoré dlžník veriteľovi zaplatil a zaplatí v súvislosti s týmto záväzkom, nielen úroky, napríklad provízie a poplatky. Tieto peňažné príjmy a peňažné výdavky sa diskontujú na súčasnú hodnotu efektívnou úrokovou mierou.“.

6. § 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Efektívna úroková miera je úroková miera, ktorou sa diskontuje budúci peňažný tok na jeho súčasnú hodnotu tak, aby sa rovnal hodnote peňažných prostriedkov, ktoré boli vydané alebo prijaté ako jeho protihodnota.“.

7. V § 18 ods. 4 prvej vete sa za slová „majetku s“ vkladajú slová „doteraz uskutočneným a v budúcnosti“ a v druhej vete sa za slová „Ak je hodnota“ vkladajú slová „doteraz uskutočneného peňažného toku a v budúcnosti“.

8. V § 18 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a odhadovaný moment jeho speňaženia alebo odhadovaný časový interval jeho speňaženia, počas ktorého sa súčasná hodnota peňažných prostriedkov získaných zo speňaženia tohto zabezpečenia zmení len zanedbateľne“.

9. Doterajší text § 44 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) V záručnom fonde sa účtuje o cenných papieroch ako o cenných papieroch na obchodovanie.“.

10. V § 45 ods. 1 sa za slovo „závierke“ vkladá slovo „pobočky“.

11. § 45 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) V pobočke zahraničnej finančnej inštitúcie sa účtuje o cenných papieroch ako o cenných papieroch na obchodovanie.“.

12. Za § 45 sa vkladajú § 45a 45b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Osobitné ustanovenia o usporiadaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky a k postupom účtovania pre platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí

§ 45a

Účtovanie o cenných papieroch

(1) V platobnej inštitúcii a inštitúcii elektronických peňazí sa účtuje o cenných papieroch ako o cenných papieroch na obchodovanie, o cenných papieroch na predaj alebo ako o cenných papieroch držaných do splatnosti, s výnimkou cenných papierov, ktoré predstavujú podiely v dcérskych účtovných jednotkách alebo v pridružených účtovných jednotkách, o ktorých sa účtuje podľa § 45b a s výnimkou vlastných akcií, o ktorých sa účtuje podľa odseku 5.

(2) Cenný papier na obchodovanie je cenný papier držaný na účel dosiahnutia zisku z rozdielu medzi jeho cenou obstarania a jeho predajnou cenou. Pri jeho ocenení sa rozdiel z ocenenia súvzťažne zaúčtuje na účet Zisky/straty z ocenenia cenných papierov.

(3) Cenný papier na predaj je cenný papier, ktorý nie je držaný na obchodovanie ani nie je držaný do splatnosti. Pri jeho ocenení sa rozdiel z ocenenia súvzťažne zaúčtuje na účet Fond z ocenenia cenných papierov na predaj v účtovnej skupine 56 s výnimkou, ak sú cenné papiere zabezpečené alebo ak je ocenenie cenného papiera nižšie v porovnaní s predchádzajúcim ocenením a toto nižšie ocenenie nebolo zapríčinené trhovými činiteľmi, ale činiteľmi spojenými s emitentom cenného papiera. Ak sú cenné papiere zabezpečené, zmena ich ocenenia sa účtuje súvzťažne na účet Zisky/straty z operácií s cennými papiermi. Ak bolo zníženie ocenenia cenného papiera zapríčinené činiteľmi spojenými s emitentom cenného papiera, postupuje sa podľa odseku 4. Pri predaji cenného papiera na predaj sa rozdiel z ocenenia preúčtuje z účtu Fond z ocenenia cenných papierov na účet Zisk/strata z operácií s cennými papiermi účtovej skupiny 72.

(4) Ak je zníženie ocenenia cenného papiera na predaj zapríčinené činiteľmi spojenými s emitentom cenného papiera, toto zníženie hodnoty cenného papiera sa súvzťažne zaúčtuje na účet Náklady zo zníženia hodnoty majetku účtovnej skupiny 66 Ostatné prevádzkové náklady. Ak sa zistí, že zníženie ocenenia v predchádzajúcich obdobiach bolo zapríčinené činiteľmi spojenými s emitentom cenného papiera, príslušná časť oceňovacieho rozdielu sa zruší opačným zápisom, to znamená účtuje sa na účtoch Cenné papiere na predaj/Fond z ocenenia cenných papierov na predaj a zníženie hodnoty sa zaúčtuje na účty Náklady zo zníženia hodnoty majetku/Opravné položky k cenným papierom. Ak cenným papierom je akcia, dočasný list alebo iný cenný papier predstavujúci podiel na vlastnom imaní obchodnej spoločnosti, zníženie hodnoty je nevratné a súvzťažne sa účtuje na účtoch Náklady na odpísanie finančného majetku/Cenné papiere na predaj.

(5) Cenný papier držaný do splatnosti je cenný papier, ktorý má splatnosť a ktorý účtovná jednotka už pri jeho obstaraní účtovala ako cenný papier držaný do splatnosti, má v úmysle ho držať do splatnosti a má aj schopnosť ho držať do splatnosti, to znamená má takú finančnú pozíciu, že nebude potrebovať predať takýto cenný papier pred jeho splatnosťou, aby získala peňažné prostriedky alebo aby si zlepšila výnosnosť a nič nenasvedčuje tomu, že v budúcnosti by mala takúto finančnú pozíciu stratiť. Obstarávacia cena cenného papiera držaného do splatnosti predstavuje istinu, ktorá sa úročí efektívnou úrokovou mierou.

(6) Ak účtovná jednotka predá z portfólia cenných papierov držaných do splatnosti viac ako jeho nevýznamnú časť, preúčtujú sa všetky cenné papiere držané do splatnosti medzi cenné papiere na predaj a ocenia sa reálnou hodnotou. Rozdiel medzi ich reálnou hodnotou a ich dovtedajšou účtovnou hodnotou sa súvzťažne účtuje na účet Zisky/straty z operácií s cennými papiermi účtovnej skupiny 72. O cenných papieroch držaných do splatnosti sa opäť účtuje až po uplynutí dvoch rokov .

(7) Vlastné akcie sa účtujú v menovitej hodnote v pasívach na strane má dať účtu Vlastné akcie účtovej skupiny Základné imanie. Kladný rozdiel medzi menovitou hodnotou vlastných akcií a ich obstarávacou cenou sa účtuje ako zvýšenie emisného ážia na analytickom účte k účtu Emisné ážio a záporný rozdiel sa účtuje ako zníženie emisného ážia. Ak dôjde k predaju vlastných akcií, príslušné vlastné akcie sa odúčtujú v ich menovitej hodnote z účtu Vlastné akcie súvzťažne na ťarchu účtu Pohľadávky voči akcionárom a rozdiel medzi ich predajnou cenou a ich menovitou hodnotou sa súvzťažne účtuje ako zvýšenie emisného ážia, ak je rozdiel kladný alebo ako zníženie emisného ážia, ak je rozdiel záporný. Ak dôjde k bezodplatnému prevodu vlastných akcií, ich menovitá hodnota sa súvzťažne účtuje na ťarchu účtu Emisné ážio.

(8) Emisné ážio je rozdiel medzi menovitou hodnotou upísaných akcií alebo dočasných listov a ich upisovacou hodnotou, rozdiel pri zámene konvertibilných dlhopisov za akcie a rozdiel medzi obstarávacou cenou vlastných akcií alebo ich predajnou cenou a ich menovitou hodnotou.

§ 45b

Účtovné metódy oceňovania podielov v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách a zásady ich použitia

(1) Podiely v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách sa v účtovnej závierke ocenia obstarávacou cenou alebo metódou vlastného imania.

(2) Pri ocenení metódou vlastného imania sa podiely na základnom imaní pri obstaraní oceňujú obstarávacou cenou. Dobré meno (goodwill) zahrnuté v obstarávacej cene, ak podiel obchodníka s cennými papiermi na čistých aktívach dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky ocenených reálnou hodnotou je nižší ako obstarávacia cena podielu, sa prevedie na účet Dobré meno (goodwill) účtovej skupiny 48 alebo sa odpíše do nákladov. Ak podiel obchodníka s cennými papiermi na čistých aktívach dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky ocenených reálnou hodnotou je vyšší ako obstarávacia cena podielu, o rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom na čistých aktívach sa zvýši ocenenie podielu súvzťažne v prospech účtu Výnosy z akcií a podielov v ekvivalencii účtovej skupiny 76. Pre ocenenie metódou vlastného imania sa použijú údaje z účtovníctva dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, ktoré nie sú staršie ako tri mesiace. Ocenenie podielu na základnom imaní sa

a) znižuje alebo zvyšuje o podiely na zmenách vo vlastnom imaní dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, ktoré neboli zahrnuté do výkazu ziskov a strát dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, napríklad v dôsledku zmien vzniknutých z kurzových rozdielov účtovaných v súvahe; rozdiely z takéhoto ocenenia podielov na základnom imaní sa účtujú v prospech alebo na ťarchu účtu Oceňovacie rozdiely z vkladov do základného imania dcérskych účtovných jednotiek alebo pridružených účtovných jednotiek účtovej skupiny 56,

b) zvyšuje o podiel na zisku alebo znižuje o podiel na strate dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, najviac na hodnotu nula; účtuje sa so súvzťažným zápisom na účtoch Výnosy z akcií a podielov v ekvivalencii účtovej skupiny 76 alebo Náklady z akcií a podielov v ekvivalencii účtovej skupiny 66.

(3) Pri ocenení metódou vlastného imania sa nárok na dividendy v sume nezníženej o daň z príjmu, alebo nárok na iné rozdelenie zisku účtuje na ťarchu účtu Rôzni dlžníci účtovej skupiny 34, súčasne sa zníži ocenenie podielov na základnom imaní podľa odseku 2 o hodnotu zodpovedajúcu nároku na dividendy, alebo nároku na iné rozdelenie zisku.

(4) Na ocenenie podielov na základnom imaní metódou vlastného imania ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky sa použijú údaje o vlastnom imaní dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky toho istého dňa ako je deň, ku ktorému sa podiely na základnom imaní oceňujú. Ak dcérska účtovná jednotka alebo pridružená účtovná jednotka nezostavuje účtovnú závierku k rovnakému dňu ako obchodník s cennými papiermi, môžu sa použiť údaje o vlastnom imaní dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky ku dňu, ktorý nepredchádza dňu ocenenia viac ako tri mesiace.".

13. Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:

㤠51a

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie, uvedené v prílohe č. 8.".

14. V prílohe č. 4 účtovej triede 2 sa účtová skupina 21 dopĺňa účtom, ktorý znie: „Krátkodobé úvery poskytnuté používateľom platobných služieb“.

15. V prílohe č. 4 účtovej triede 2 sa účtová skupina 23 dopĺňa účtom, ktorý znie: „Krátkodobé cenné papiere vydané účtovnou jednotkou“.

16. V prílohe č. 4 sa za slová „Účtová trieda 3 – Cenné papiere, derivát, ostatné pohľadávky, ostatné záväzky a prechodné účty“ vkladá účtová skupina 30, ktorá znie:“

30 Pohľadávky a záväzky z obchodného styku
Pohľadávky z obchodného styku
Záväzky z obchodného styku
Opravná položka k pohľadávkam z obchodného styku
“.

17. V prílohe č. 4 účtovej triede 3 sa účtová skupina 34 dopĺňa účtom, ktorý znie: „Opravná položka k rôznym dlžníkom“.

18. V prílohe č. 4 účtovej triede 3 účtová skupina 36 znie:

36 Cenné papiere na predaj
Dlhopisy bez kupónov
Dlhopisy s kupónmi
Zmenky
Akcie
Podielové listy
Depozitné certifikáty
Iné cenné papiere
Opravná položka k cenným papierom na predaj
“.

19. V prílohe č. 4 účtovej triede 3 účtovej skupine 38 sa slová „Cenné papiere vzniknuté sekuritizáciou“ nahrádzajú slovami „Depozitné certifikáty“ a dopĺňa sa účtom, ktorý znie: „Iné cenné papiere“.

20. V prílohe č. 4 účtovej triede 3 účtová skupina 39 znie:

39 Tovar, majetok na predaj a zásoby
Tovar
Majetok na predaj
Zásoby
Opravná položka
“.

21. V prílohe č. 4 účtovej triede 4 sa účtová skupina 41 dopĺňa účtom, ktorý znie: „Opravná položka“.

22. V prílohe č. 4 účtovej triede 4 účtová skupina 43 znie:

43 Hmotný majetok
Pozemky
Budovy
Stroje, prístroje a zariadenia
Umelecké predmety
Oprávky k budovám, strojom, prístrojom a zariadeniam
Opravná položka k hmotnému majetku
“.

23. V prílohe č. 4 sa účtová trieda 4 dopĺňa účtovou skupinou 48, ktorá znie „Goodwill“.

24. V prílohe č. 4 sa účtová trieda 5 dopĺňa účtovými skupinami 54 až 56, ktoré znejú:

54 Základné imanie
Upísané základné imanie
Pohľadávky voči akcionárom
Vlastné akcie
55 Kapitálové fondy
Emisné ážio
Fond z ocenenia podielov na vlastnom imaní, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene
Fond z ocenenia podielov na vlastnom imaní metódou vlastného imania
Fond z ocenenia cenných papierov na predaj
56 Fondy tvorené zo zisku
Rezervné fondy
“.

25. V prílohe č. 4 účtovej triede 6 účtovej skupine 66 sa slová „Náklady na odpísanie pohľadávok“ nahrádzajú slovami „Náklady na odpísanie finančného majetku“.

26. Opatrenie sa dopĺňa prílohami č. 5 až 8, ktoré sú prílohami č. 1 až 4 k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Ivan Mikloš

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27545/2011-74

Príloha č. 5 k opatreniu č. MF/22273/2008-74

SÚVAHA

účtovnej závierky zostavenej

k ............................... 20....

(v celých eurách)

Ozna-
čenie
POLOŽKABežné účtovné obdobiePredchádzajúce účtovné obdobie
BruttoKorekciaNetto
ab1234
AAktívaxxxx
1.Bežné účty v bankách a peňažné prostriedky v pokladni
2.BU finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služieb
3.Tovar a zásoby
4.Pohľadávky z obchodného styku
5.Úvery poskytnuté používateľom platobných služieb
6.Investície FP prijatých od používateľov platobných služieb
7.Pohľadávky voči bankám z obrátených repoobchodov
8.Cenné papiere na obchodovanie
9.Cenné papiere na predaj
10.Deriváty na obchodovanie s aktívnym zostatkom
11.Zabezpečovacie deriváty s aktívnym zostatkom
12.Termínované vklady v bankách a úvery poskytnuté bankám
13.Cenné papiere držané do splatnosti
14.Úvery
15.Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
16.Hmotný majetok neodpisovaný
17.Budovy
18.Stroje, prístroje a zariadenia
19.Nehmotný majetok
20.Goodwill
21.Podiely v dcérskych úč.j.
22.Podiely v pridružených úč.j.
Aktíva spolu
Ozna-
čenie
POLOŽKABežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
ab12
PPasívaxx
I.Záväzky (súčet položiek 1 až 10)
1.Záväzky voči držiteľom elektronických platobných prostriedkov a používateľom platobných služieb
2.Záväzky z obchodného styku
3Záväzky z repoobchodov
4.Záväzky z derivátov na obchodovane
5.Záväzky zo zabezpečovacích derivátov
6.Záväzky z emisie dlhopisov
7.Záväzky z úverov
8.Ostatné záväzky
9.Splatná daň z príjmov
10.Odložený daňový záväzok
II.Vlastné imanie (súčet položiek 11 až 16)
11.Základné imanie (súčet položiek 11 až 11.3)
11.1.Upísané základné imanie
11.2.Pohľadávky voči akcionárom
11.3.Vlastné akcie
12.Emisné ážio
13.Fondy z ocenenia
14.Fondy z rozdelenia zisku po zdanení
15.Nerozdelené zisky/straty z minulých rokov
16.Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní
Pasíva spolu

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/27545/2011-74

Príloha č. 6 k opatreniu č. MF/22273/2008-74

Výkaz ziskov a strát

účtovnej závierky zostavenej

k ............................... 20....

(v celých eurách)

Ozna-
čenie
POLOŽKABežné účtovné obdobiePredchádzajúce účtovné obdobie
ab12
1.Výnosy z odplát za používanie platobných služieb
2.Výnosy z úrokov z BÚ pre finančné prostriedky prijaté od používateľov platobných služieb
a.Náklady na odplaty a provízie z BÚ pre finančné prostriedky prijaté od používateľov platobných služieb
3.Výnosy z investícií FP prijatých od používateľov platobných služieb
b.Transakčné náklady z investícií FP prijatých od používateľov platobných služieb
I.Čistý zisk z platobných služieb
4./c.Zisk/strata z operácií s cennými papiermi
5./d.Zisk/strata z derivátov
6/.e.Zisk/strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou
7.Výnosy z dividend
8.Výnosy z úrokov z investičných nástrojov
f.Transakčné náklady na obstaranie/predaj investičných nástrojov
9./g.Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty finančního majetku a z odpísaného/odpísania finančného majetku
II.Zisk/strata z operácií s investičními nástrojmi
10.Tržby z predaja tovaru
h.Náklady na predaný tovar
11./i.Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty tovaru a z odpísaného/odpísania tovaru
III.Zisk /strata z obchodnej činnosti
12./j.Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku
k.Mzdové náklady a sociálne náklady
l.Ostatné osobné náklady
m.Odpisy hmotného majetku
n.Odpisy nehmotného majetku
o.Zníženie hodnoty hmotného majetku
p.Zníženie hodnoty nehmotného majetku
r.Ostatné prevádzkové náklady
IV.Prevádzkové náklady
s.Náklady na úroky a podobné náklady
t.Dane a poplatky
V.Náklady na financovanie
13./u.Podiel na zisku alebo strate v dcérskych úč. j. a pridružených úč. j.
A.Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením
v.Splatná daň z príjmov
y.Odložená daň z príjmov
B.Zisk alebo strata za účtovné
obdobie po zdanení

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/27545/2011-74

Príloha č. 7 k opatreniu č. MF/22273/2008-74

POZNÁMKY

A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

1. Popis činností účtovnej jednotky, určenie jej základných činností (úloh).

2. Obchodné meno priamej materskej účtovnej jednotky a obchodné meno materskej účtovnej jednotky celej skupiny.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania účtovnej jednotky, a ak nebola zostavená na základe tohto predpokladu, popis skutočností, ktoré vedenie účtovnej jednotky viedli k predpokladu, že účtovná jednotka zanikne. Ak bola účtovná závierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania účtovnej jednotky, ale účtovná jednotka je vystavená významným neistotám v súvislosti s jej činnosťou, a to takým neistotám, že vedenie účtovnej jednotky má významné pochybnosti o schopnosti účtovnej jednotky naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú.

2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.

3. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím, o dôvodoch ich použitia a ich vplyve na výsledok hospodárenia a vlastné imanie účtovnej jednotky.

4. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích mien a popis kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá.

5. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov a derivátov, či sa účtuje v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu.

6. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.

7. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou.

8. Zásady a postupy výpočtu výšky tvorby opravných položiek a rezerv.

E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát

Súvaha

Aktíva

Číslo riadkuA1. Peňažné prostriedky na bežných účtoch a v pokladni podľa mien, v ktorých sú ocenenéBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.EUR
2.USD
3.JPY
4.CHF
5.GBP
6.SEK
7.CZK
8.HUF
9.PLN
10.CAD
11.AUD
12.Ostatné meny
Spolu
Číslo riadkuA2. Bežné účty finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služiebBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.EUR
2.USD
3.JPY
4.CHF
5.GBP
6.SEK
7.CZK
8.HUF
9.PLN
10.CAD
11.AUD
12.Ostatné meny
Spolu
Číslo riadkuA3. Zníženie hodnoty tovaru a zásobBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Ćistá účtovná hodnota tovaru
1.1.Hrubá účtovná hodnota tovaru
1.2.Zníženie hodnoty tovaru
2.Ćistá účtovná hodnota zásob
2.1.Hrubá účtovná hodnota zásob
2.2.Zníženie hodnoty zásob
3.Čistá účtovná hodnota tovaru a zásob spolu
Číslo riadkuA4.I. Zníženie hodnoty pohľadávok obchodného stykuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Čistá účtovná hodnota pohľadávok za platobné služby
1.1.Hrubá účtovná hodnota
1.2.Zníženie hodnoty
2.Čistá účtovná hodnota ostatných pohľadávok z obchodného styku
2.1.Hrubá účtovná hodnota
2.2.Zníženie hodnoty
3.Ćistá účtovná hodnota pohľadávok z obchodného styku
Číslo riadkuA4.II. Pohľadávky z obchodného styku podľa mien, v ktorých sú ocenenéBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.EUR
2.USD
3.JPY
4.CHF
5.GBP
6.SEK
7.CZK
8.HUF
9.PLN
10.CAD
11.AUD
12.Ostatné meny
Spolu
Číslo riadkuA5.I. Úvery poskytnuté používateľom platobných služieb podľa dohodnutej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného týždňa
2.Do jedného mesiaca
3.Do troch mesiacov
4.Do šiestich mesiacov
5.Do jedného roku
Spolu
Číslo riadkuA5.II. Úvery poskytnuté používateľom platobných služieb podľa zostatkovej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného týždňa
2.Do jedného mesiaca
3.Do troch mesiacov
4.Do šiestich mesiacov
5.Do jedného roku
Spolu
Ak účtovná jednotka poskytla používateľom platobných služieb úvery v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka A5.I. a A5.II. pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom A5.I. alebo A5.II., s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad A5.I. EUR.
Číslo riadkuA7.I. Pohľadávky voči bankám obrátených repoobchodov podľa dohodnutej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch týždňov
2.Do jedného mesiaca
3.Do troch mesiacov
4.Do šiestich mesiacov
5.Do jedného roku
Spolu
Číslo riadkuA7.II. Pohľadávky voči bankám obrátených repoobchodov podľa zostatkovej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch týždňov
2.Do jedného mesiaca
3.Do troch mesiacov
4.Do šiestich mesiacov
5.Do jedného roku
Spolu
Číslo riadkuA8. Cenné papiere na obchodovanieBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Akcie
1.1. nezaložené
1.2. založené v repoobchodoch
1.3. založené
2.Podielové listy
2.1. nezaložené
2.2. založené v repoobchodoch
2.3. založené
3.Krátkodobé dlhopisy, napríklad pokladničné poukážky
3.1. nezaložené
3.2. založené v repoobchodoch
3.3. založené
4.Dlhopisy
4.1. nezaložené
4.2. založené v repoobchodoch
4.3. založené
5.Zmenky
5.1. nezaložené
5.2. založené v repoobchodoch
5.3. založené
6.Iné cenné papiere
6.1. nezaložené
6.2. Založené v repobchodoch
6.3. založené
Spolu
Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom A8., s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad A8. EUR.
Číslo riadkuA9. Cenné papiere na predajBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Akcie
1.1. nezaložené
1.2. založené v repoobchodoch
1.3. založené
2.Podielové listy
2.1. nezaložené
2.2. založené v repoobchodoch
2.3. založené
3.Krátkodobé dlhopisy, napríklad pokladničné poukážky
3.1. nezaložené
3.2. založené v repoobchodoch
3.3. založené
4.Dlhopisy
4.1. nezaložené
4.2. založené v repoobchodoch
4.3. založené
5.Zmenky
5.1. nezaložené
5.2. založené v repoobchodoch
5.3. založené
6.Iné cenné papiere
6.1. nezaložené
6.2. Založené v repobchodoch
6.3. založené
Spolu
Ak má účtovná jednotka cenné papiere na predaj ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom A9., s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad A9. EUR, A9. USD.
Číslo riadkuA10.I. Deriváty na obchodovanie s aktívnym zostatkom podľa druhu podkladového nástroja a spôsobu vyrovnaniaBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.úrokové
1.1. vyrovnávané v hrubom
1.2. vyrovnávané v čistom
2.menové
2.1. vyrovnávané v hrubom
2.2. vyrovnávané v čistom
3.akciové
3.1. vyrovnávané v hrubom
3.2. vyrovnávané v čistom
4.komoditné
4.1. vyrovnávané v hrubom
4.2. vyrovnávané v čistom
5.úverové
Spolu
Číslo riadkuA10.II. Deriváty na obchodovanie s aktívnym zostatom podľa zostatkovej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Nad jeden rok
Spolu
Číslo riadkuA11.I. Zabezpečovacie deriváty s aktívnym zostatkom podľa druhu podkladového nástroja a spôsobu vyrovnaniaBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.úrokové
1.1. vyrovnávané v hrubom
1.2. vyrovnávané v čistom
2.menové
2.1. vyrovnávané v hrubom
2.2. vyrovnávané v čistom
3.akciové
3.1. vyrovnávané v hrubom
3.2. vyrovnávané v čistom
4.komoditné
4.1. vyrovnávané v hrubom
4.2. vyrovnávané v čistom
5.úverové
Spolu
Číslo riadkuA11.II. Zabezpečovacie deriváty s aktívnym zostatom podľa zostatkovej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Nad jeden rok
Spolu
Číslo riadkuA12.I. Termínované vklady a úvery poskytnuté bankám podľa dohodnutej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadkuA12.II. Termínované vklady a úvery poskytnuté bankám podľa zostatkovej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Ak má účtovná jednotka termínované vklady v bankách a úvery poskytnuté bankám ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka A12.I. a A12.II. pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom A12.I. alebo A12.II., s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad A12.I. EUR.
Číslo riadkuA13.I. Cenné papiere držané do splatnosti podľa dohodnutej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadkuA13.II. Cenné papiere držané do splatnosti podľa zostatkovej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Ak má účtovná jednotka cenné papiere držané do splatnosti ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka A13.I. a A13.II. pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom A13.I. alebo A13.II., s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad A13.I. EUR.
Číslo riadkuA13.III. Cenné papiere držané do splatnosti podľa využitia na zabezpečenie záväzkov účtovnej jednotkyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. nezaložené
2. založené v repoobchodoch
3. založené
Spolu
Číslo riadkuA13.IV. Zníženie hodnoty cenných papierov držaných do splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Hrubá účtovná hodnota
2.Zníženie hodnoty
3.Ćistá účtovná hodnota
Číslo riadkuA14.I. Úvery podľa dohodnutej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadkuA14.II. Úvery podľa zostatkovej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Ak účtovná jednotka poskytla úvery ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka A14.I. a A14.II. pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom A14.I. alebo A14.II., s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad A14.I. EUR.
Číslo riadkuA14.III. Zníženie hodnoty úverovBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Hrubá účtovná hodnota
2.Zníženie hodnoty
3.Ćistá účtovná hodnota
Číslo riadkuA14.IV. Poskytnuté úvery podľa zabezpečeniaBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Krátkodobé
1.1.Nezabezpečené
1.2.Zabezpečené
1.2.1.Nehnuteľnosťou
1.2.2.Strojom a zariadením
1.2.3.Inou hnuteľnosťou
1.2.4.Finančným majetkom
1.2.5.Bankovou zárukou
1.2.6.Ručením
1.2.7.Iným spôsobom
2.Dlhododobé
2.1.Nezabezpečené
2.2.Zabezpečené
2.2.1.Nehnuteľnosťou
2.2.2.Strojom a zariadením
2.2.3.Inou hnuteľnosťou
2.2.4.Finančným majetkom
2.2.5.Bankovou zárukou
2.2.6.Ručením
2.2.7.Iným spôsobom
3.Spolu (riadok 1 + 2)
Číslo riadkuA15. Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Hmotný majetok
2.Nehmotný majetok
Spolu
Číslo riadkuA16. Hmotný majetok neodpisovanýBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Pozemky
2.Umelecké predmety
Spolu
Číslo riadkuA21. Podiely v dcérskych účtovných jednotkách podľa vyjadrenia ich oceneniaBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.V eurách
2.V cudzej mene
Spolu
Číslo riadkuA22. Podiely v pridružených účtovných jednotkách podľa vyjadrenia ich oceneniaBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.V eurách
2.V cudzej mene
Spolu

Pasíva

Číslo riadkuP1.I. Záväzky voči držiteľom elektronických platobných prostriedkov a používateľom platobných služieb podľa dohodnutej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného týždňa
2.Do jedného mesiaca
3.Do troch mesiacov
4.Do šiestich mesiacov
5.Do jedného roku
Spolu
Číslo riadkuP1.II. Záväzky voči držiteľom elektronických platobných prostriedkov a používateľom platobných služieb podľa zostatkovej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného týždňa
2.Do jedného mesiaca
3.Do troch mesiacov
4.Do šiestich mesiacov
5.Do jedného roku
Spolu
Číslo riadkuP1.III. Záväzky voči držiteľom elektronických platobných prostriedkov a používateľom platobných služieb podľa mien, v ktorých sú ocenenéBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.EUR
2.USD
3.JPY
4.CHF
5.GBP
6.SEK
7.CZK
8.HUF
9.PLN
10.CAD
11.AUD
12.Ostatné meny
Spolu
Číslo riadkuP3.I. Záväzky z repoobchodov podľa dohodnutej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch týždňov
2.Do jedného mesiaca
3.Do troch mesiacov
4.Do šiestich mesiacov
5.Do jedného roku
Spolu
Číslo riadkuP3.II. Záväzky z repoobchodov podľa zostatkovej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do dvoch týždňov
2.Do jedného mesiaca
3.Do troch mesiacov
4.Do šiestich mesiacov
5.Do jedného roku
Spolu
Číslo riadkuP4.I. Deriváty na obchodovanie s pasívnym zostatkom podľa druhu podkladového nástroja a spôsobu vyrovnaniaBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.úrokové
1.1. vyrovnávané v hrubom
1.2. vyrovnávané v čistom
2.menové
2.1. vyrovnávané v hrubom
2.2. vyrovnávané v čistom
3.akciové
3.1. vyrovnávané v hrubom
3.2. vyrovnávané v čistom
4.komoditné
4.1.vyrovnávané v hrubom
4.2.vyrovnávané v čistom
5.úverové
Spolu
Číslo riadkuP4.II. Deriváty na obchodovanie s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Nad jeden rok
Spolu
Číslo riadkuP5.I. Zabezpečovacie deriváty s pasívnym zostatkom podľa druhu podkladového nástroja a spôsobu vyrovnaniaBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.úrokové
1.1. vyrovnávané v hrubom
1.2. vyrovnávané v čistom
2.menové
2.1. vyrovnávané v hrubom
2.2. vyrovnávané v čistom
3.akciové
3.1. vyrovnávané v hrubom
3.2. vyrovnávané v čistom
4.komoditné
4.1. vyrovnávané v hrubom
4.2. vyrovnávané v čistom
5.úverové
Spolu
Číslo riadkuP5.II. Zabezpečovacie deriváty s pasívnym zostatom podľa zostatkovej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Nad jeden rok
Spolu
Číslo riadkuP6.I. Záväzky z emisie dlhopisovBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného roku
2.Do dvoch rokov
3.Do piatich rokov
4.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadkuP6.II. Záväzky z emisie dlhopisov podľa zostatkovej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadkuP7.I. Záväzky z úverov podľa dohodnutej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
Spolu
Číslo riadkuP7.II. Záväzky z úverov podľa zostatkovej doby splatnostiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Do jedného mesiaca
2.Do troch mesiacov
3.Do šiestich mesiacov
4.Do jedného roku
5.Do dvoch rokov
6.Do piatich rokov
7.Nad päť rokov
li0 Spolu
Ak má účtovná jednotka záväzky z úverov ocenených v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka P7.I. a P7.II. pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom P7.I. alebo P7.II., s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad P7.I. EUR.
Číslo riadkuP7.III. Úvery podľa zabezpečeniaBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Krátkodobé (r. 1.1. až r. 1.2.7.)
1.1.Nezabezpečené
1.2.Zabezpečené
1.2.1.Nehnuteľnosťou
1.2.2.Strojom a zariadením
1.2.3.Inou hnuteľnosťou
1.2.4.Finančným majetkom
1.2.5.Bankovou zárukou
1.2.6.Ručením
1.2.7.Iným spôsobom
2.Dlhododobé (r. 2.1. až r. 2.2.7.)
2.1.Nezabezpečené
2.2.Zabezpečené
2.2.1.Nehnuteľnosťou
2.2.2.Strojom a zariadením
2.2.3.Inou hnuteľnosťou
2.2.4.Finančným majetkom
2.2.5.Bankovou zárukou
2.2.6.Ručením
2.2.7.Iným spôsobom
3.Spolu (riadok 1 + 2)
Číslo riadkuP12. Emisné ážioBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Z emisie akcií
2.Z obstarania a predaja vlastných akcií
3.Z konverzie dlhopisov na akcie
4.Z bezodplatného prevodu akcie
Spolu
Číslo riadkuP13. Fondy z oceneniaBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Fond z ocenenia podielov na vlastnom imaní, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene
2.Fond z ocenenia podielov na vlastnom imaní metódou vlastného imania
3.Fond z ocenenia cenných papierov na predaj
Spolu
Číslo riadkuP15. Nerozdelené zisky/neuhradené straty minulých rokovBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Nerozdelený zisk
2.Neuhradená strata
Spolu

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku4./c.I. Zisk/strata z operácií s cennými papiermiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Akcie
2.Krátkodobé dlhové cenné papiere
3.Dlhodobé dlhové cenné papiere
4.Podielové listy
Spolu
Číslo riadku5./d. Zisk/strata z derivátovBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.úrokové
1.1. vyrovnávané v hrubom
1.2. vyrovnávané v čistom
2.menové
2.1. vyrovnávané v hrubom
2.2. vyrovnávané v čistom
3.akciové
3.1. vyrovnávané v hrubom
3.2. vyrovnávané v čistom
4.komoditné
4.1. vyrovnávané v hrubom
4.2. vyrovnávané v čistom
5.úverové
Spolu
Číslo riadku6./e. Zisk/strata z operácií s devízamiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.EUR
2.USD
3.JPY
4.CHF
5.GBP
6.SEK
7.CZK
8.HUF
9.PLN
10.CAD
11.AUD
12.Ostatné meny
Spolu
Číslo riadku9./g. Čistá strata zo zníženia hodnoty finančného majetku/čistý zisk zo zrušenia zníženia hodnoty finančného majetku a z úhrady odpísaných pohľadávokBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Hrubá hodnota majetku na začiatku úč. o.
2.Úprava o zníženie hodnoty
3.Zníženie hodnoty majetku počas úč.o.
4.Zrušenie zníženia hodnoty majetku počas úč. o.
5.Hrubá hodnota majetku na konci úč.o.
6.Úprava o zníženie hodnoty majetku na konci úč.o.
7.Čistá účtovná hodnota majetku na konci úč. o.
8.Úhrada odpísaných pohľadávok
Spolu
Číslo riadkuk. Mzdové a sociálne nákladyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Základné mzdy
2.Pohyblivá zložka miezd
3.Poistenia platené zamestnávateľom
4.Stravovanie
Spolu
Číslo riadkul. Ostatné osobné nákladyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Zdravotná starostlivosť
2.Vzdelávanie a školenia
3.Dovolenka, kultúra, šport, zábava
Spolu
Číslo riadkum. Odpisy hmotného majetkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Budovy a stavby
2.Stroje, prístroje a zariadenia
Spolu
Číslo riadkur. Ostatné prevádzkové nákladyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Odplata audítorovi
2.Údržba nehnuteľností, strojov, prístrojov a zariadení
2.1.Nehnuteľnosti
2.2.Stroje, prístroje a zariadenia
3.Právne služby
4.Poradenstvo
5.Iné služby
6.Nájomné
7.Energie
8.Spotreba materiálu
Spolu
Číslo riadkus. Náklady na úroky a obdobné nákladyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Krátkodobé záväzky a prijaté úvery
2.Emitované krátkodobé cenné papiere
3.Prijaté dlhodobé úvery
4.Emitované dlhodobé cenné papiere
5.Finančný prenájom
Spolu
Číslo riadkut. Dane a poplatkyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.DPH
2.Spotrebné dane
3.Majetkové dane
4.Miestne dane a poplatky
5.Súdne poplatky, notárske a iné poplatky
Spolu

F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

Ozna-
čenie
POLOŽKABežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
ab12
xIné aktívaxx
1.Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov
2.Pohľadávky zo spotových obchodov
3.Pohľadávky z termínovaných obchodov
4.Pohľadávky z európskych opcií
5.Pohľadávky z amerických opcií
6.Pohľadávky z bankových záruk
7.Pohľadávky z ručenia
8.Pohľadávky zo záložných práv
9.Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva
10.Práva k cudzím veciam a právam
11.Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie
12.Hodnoty odovzdané do správy
13.Hodnoty v evidencii
Iné aktíva spolu
Ozna-
čenie
POLOŽKABežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
ab12
xIné pasívaxx
1.Záväzky na požičanie peňažných prostriedkov
2.Záväzky zo spotových obchodov
3.Záväzky z termínovaných obchodov
4.Záväzky z európskych opcií
5.Záväzky z amerických opcií
6.Záväzky z bankových záruk
7.Záväzky z ručenia
8.Záväzky zo záložných práv a zálohov
9.Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva
10.Práva iných k veciam a právam fondu
11.Hodnoty prevzaté do správy
12.Záväzky v evidencii
Iné pasíva spolu

G. Ostatné poznámky

1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.

Číslo riadkua). Podiely spriaznených osôb na základom imaní obchodníka s cennými papiermi a jeho dcérskych úč. j. a pridružených úč. j.Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Podiely na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi
2.Podiely na základnom imaní dcérskych úč. j.
3.Podiely na základnom imaní pridružených úč. j.
Číslo riadkub). Finančné vzťahy so spriaznenými osobamiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Krátkodobé pohľadávky
2.Dlhodobé pohľadávky
3.Krátkodobé záväzky
4.Dlhodobé záväzky
Číslo riadkuc). Vydané záruky za spriaznené osobyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Dcérske účtovné jednotky
2.Pridružené účtovné jednotky
3.Ostatné spriaznené osoby
Spolu
Číslo riadkud). Prijaté záruky od spriaznených osôbBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.Dcérske účtovné jednotky
2.Pridružené účtovné jednotky
3.Ostatné spriaznené osoby
Spolu

2. Uvedú sa údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.

3. Uvedú sa opravy chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky; uvádza sa vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

4. Uvedie sa návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia.

5. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období; počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.

6. Uvedú sa náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za prechádzajúce účtovné obdobie.

7. Uvedú sa údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie.

8. Uvedú sa údaje o úverovom riziku, a to:

a) o použitých spôsoboch a postupoch úverového hodnotenia dlžníka vrátane vysvetlenia obsahu jednotlivých hodnotiacich stupňov,

b) popis pohľadávok, ktorých ocenenie sa upravuje skupinovo,

c) popis spôsobov a nástrojov znižovania úverového rizika,

d) popis významných koncentrácií úverového rizika a popis spôsobov a postupov používaných pre zabezpečenie účtovnou jednotkou akceptovanej koncentrácie úverového rizika.

9. Uvedú sa údaje o trhovom riziku, a to:

a) o používaní nových finančných nástrojov,

b) o spôsoboch a postupoch používaných na meranie, sledovanie a riadenie trhového rizika,

c) o spôsoboch zabezpečenia sa proti nepriaznivému vplyvu zmien trhových úrokových mier,

d) o citlivosti majetku a záväzkov na zmeny úrokových mier,

e) o spôsoboch a postupoch merania úrokového rizika,

f) rozpis majetku a záväzkov podľa dátumu zmluvnej zmeny úrokovej miery alebo dátumu zostatkovej doby splatnosti v členení do jedného mesiaca vrátane, od jedného mesiaca do troch mesiacov vrátane, od troch mesiacov do jedného roka vrátane, od jedného roka do piatich rokov vrátane a nad päť rokov.

10. Uvedú sa údaje o ostatných druhoch rizík, a to o:

a) spôsoboch a postupoch identifikácie rizík, ktorým je účtovná jednotka vystavená a

b) spôsoboch a postupoch merania, sledovania a riadenia týchto rizík.

Číslo riadku12. Náklady účtovnej jednotky voči audítorovi za účtovné obdobieBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Overenie účtovnej závierky
Uisťovacie audítorské služby
Súvisiace audítorské služby
Daňové poradenstvo
Ostatné audítorské služby
Spolu

Použité skratky:

BU –bežný účet

FP –finančné prostriedky

Úč. j. –účtovná jednotka

úč. o. –účtovné obdobie

DPH –daň z pridanej hodnoty

Vysvetlivky:

Určenia časového obdobia v tabuľkách, napríklad slová „do jedného mesiaca“, znamenajú vrátane posledného dňa obdobia.

Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/27545/2011-74

Príloha č. 8 k opatreniu č. MF/22273/2008-74

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EEC z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúc z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17, zv. 1) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv. 1) v znení smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv.), v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv.), v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv. 1), smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv. 1), smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv. 1), smernice Rady 1999/60/ES zo 17. júna 1999 (Ú. v. EÚ L 162, 26.06.1999, s. 65 – 66), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv. 1), v znení smernice Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv. 1), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv. 1), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006, s. 87 – 107), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006, s. 1 – 7), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/99/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006, s. 137 – 140) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/49/ES z 18. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o určité požiadavky na zverejnenie pre stredné spoločnosti a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

2. Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 1) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv. 1) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 17/ zv. 1) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006, s. 1 – 7).