373

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. septembra 2008,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje povolené účinné látky v prípravkoch na ochranu rastlín, požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „prípravok“) na trh, kontrolu účinných látok v prípravkoch, obsah informácií poskytovaných členským štátom Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) a ustanovuje jednotné zásady na odborné posúdenie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich mikroorganizmy (ďalej len „jednotná zásada“) pri ich hodnotení a registrácii s cieľom zabezpečiť ochranu zdravia ľudí a zvierat a ochranu životného prostredia.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) existujúcou účinnou látkou účinná látka, ktorá bola uvedená pred 26. júlom 1993 na trh v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarsku a je uvedená v osobitnom predpise,1)

b) navrhovateľom výrobca účinnej látky alebo osoba ním poverená, ktorá podala žiadosť o zaradenie účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok,

c) zoznamom povolených účinných látok zoznam, do ktorého na základe príslušných právne záväzných predpisov Európskej únie (ďalej len „predpis“) po predchádzajúcom hodnotení členskými štátmi sú zaradené účinné látky uznané za spôsobilé na použitie na ochranu rastlín na území členských štátov pri dodržiavaní podmienok ustanovených týmito predpismi,

d) antibiózou vzťah medzi dvoma druhmi alebo viacerými druhmi, v ktorom je jeden druh aktívne poškodzovaný,

e) antimikrobiálnym činiteľom alebo antimikrobiotikom prirodzene sa vyskytujúca polosyntetická alebo syntetická látka, ktorá vykazuje antimikrobiálnu činnosť, ktorou zabíja alebo tlmí rast mikroorganizmov, pričom antimikrobiotikum zahŕňa antibiotiká, ktorými sa rozumejú látky vyrobené alebo odvodené z mikroorganizmov, antikokcidiály, ktorými sa rozumejú látky účinné proti kokcídiám, parazitným jednobunkovým prvokom,

f) formulantom každá zložka prípravku na ochranu rastlín okrem účinnej látky,

g) identitou účinnej látky informácia o chemickom názve, výrobcovi, štruktúrnom vzorci, výrobnej metóde, minimálnej čistote účinnej látky, identifikácii jej izomérov, nečistôt a aditív a o analytickom profile šarží,

h) kolonizáciou šírenie a pretrvávanie mikroorganizmu vo vonkajšom alebo vo vnútornom povrchu tela, ktoré môžu súvisieť s neškodnými a funkčnými organizmami, ako aj s patogénnymi mikroorganizmami, pričom možný výskyt týchto účinkov sa neuvádza; pri kolonizácii by mikroorganizmus mal pretrvať počas dlhšej doby, ako sa očakáva, v určitom orgáne a populácia mikroorganizmov môže klesnúť, ale pomalšie, než je obvyklé odumieranie, pričom populácia môže byť stála alebo rastúca,

i) ekologickou nikou jedinečná environmentálna poloha obývaná určitými druhmi, vnímaná v zmysle skutočného obývaného fyzického priestoru a funkcie v spoločenstve alebo ekosystéme,

j) hostiteľom živočích, človek alebo rastlina, ktorá prechováva alebo živí iný organizmus,

k) špecifickosťou k hostiteľovi rozsah rôznych hostiteľských druhov, ktoré môžu byť kolonizované mikrobiologickými druhmi alebo kmeňmi; mikroorganizmus, ktorý je špecifický k hostiteľovi, kolonizuje alebo má nepriaznivé účinky na jeden alebo len malý počet rôznych hostiteľských druhov; mikroorganizmus, ktorý nie je špecifický k hostiteľovi, môže mať nepriaznivé účinky na široké spektrum rôznych hostiteľských druhov,

l) mykotoxínom toxín produkovaný hubami,

m) neživotaschopným mikroorganizmom mikroorganizmus, ktorý nie je schopný rozmnožovať sa alebo prenášať genetický materiál,

n) neživotaschopným rezíduom rezíduum, ktoré nie je schopné rozmnožovať sa alebo prenášať genetický materiál,

o) patogenitou schopnosť mikroorganizmu spôsobiť chorobu alebo poškodenie hostiteľa vrátane choroby spôsobenej kombináciou toxicity a invazívnosti alebo toxicity a schopnosti kolonizovať; niektoré invazívne patogény však spôsobujú chorobu ako výsledok abnormálnej reakcie obranného systému hostiteľa,

p) životaschopným rezíduom rezíduum, ktoré je schopné sa rozmnožovať alebo prenášať genetický materiál,

q) viroidom akákoľvek trieda infekčných činiteľov pozostávajúcich z malého reťazca ribonukleovej kyseliny nespojeného so žiadnym proteínom, pričom ribonukleová kyselina nekóduje proteíny a nedochádza k jej translácii; ribonukleová kyselina sa kopíruje pomocou enzýmov hostiteľskej bunky, pričom viroidy spôsobujú niekoľko chorôb rastlín,

r) virulenciou miera stupňa schopnosti mikroorganizmu vyvolať chorobu indikovaná vážnosťou vyvolanej choroby, množstvo dávky, ktoré je potrebné na spôsobenie špecifického stupňa patogenity, pričom sa meria experimentálne strednou smrteľnou dávkou LD50 alebo strednou infekčnou dávkou ID50,

s) novou účinnou látkou účinná látka, ktorá nebola uvedená pred 26. júlom 1993 na trh v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore,2) a Švajčiarsku.

§ 3

(1) Prípravok musí obsahovať niektorú z účinných látok uvedenú v zozname povolených účinných látok v prílohe č. 1.

(2) Prípravok obsahujúci novú účinnú látku, ktorá nie je uvedená v zozname povolených účinných látok, možno registrovať najviac na tri roky, ak

a) dokumentačný súbor údajov o účinnej látke prípravku vyhovuje požiadavkám pre navrhovaný rozsah použitia prípravku,

b) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) a odborné pracoviská v odborných posudkoch potvrdia, že účinnú látku možno zaradiť do zoznamu povolených účinných látok,

c) bola potvrdená formálna úplnosť dokumentačného súboru údajov na úrovni Európskej únie.

(3) Registráciu prípravku podľa odseku 2 možno opakovane predlžovať.

(4) Prípravok obsahujúci existujúcu účinnú látku, o ktorej zaradení do zoznamu povolených účinných látok alebo nezaradení do zoznamu povolených účinných látok sa ešte nerozhodlo, sa môže registrovať v lehote ustanovenej v osobitnom predpise.3)

(5) Rozšírenie rozsahu použitia registrovaného prípravku možno povoliť

a) po predložení dokumentačného súboru údajov a odôvodnenia rozšírenia rozsahu použitia prípravku,

b) ak odborné posudky potvrdili, že takéto použitie nemá nepriaznivý účinok na zdravie ľudí, zvierat alebo na životné prostredie,

c) ak je jeho použitie v menšom rozsahu.

(6) Návod na rozšírené použitie prípravku podľa odseku 5 sa uvedie na etikete prípravku alebo sa uverejní vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

(7) Žiadateľ o registráciu prípravku, ktorý obsahuje len účinné látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pred vykonaním skúšobných testov na stavovcoch požiada kontrolný ústav o posúdenie, či prípravok, ktorý chce zaregistrovať, má rovnaké zloženie ako už registrovaný prípravok, s cieľom zabrániť duplicitným testom na stavovcoch. Súčasťou žiadosti je písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že chce požiadať o registráciu prípravku vo svojom vlastnom mene a že má prístup k dokumentačnému súboru údajov.

(8) Ak má prípravok rovnaké zloženie ako už zaregistrovaný prípravok, kontrolný ústav poskytne žiadateľovi meno a adresu držiteľa registrácie prípravku a súčasne informuje držiteľa registrácie o mene a adrese žiadateľa o registráciu.

(9) Na požiadanie kontrolného ústavu držiteľ registrácie počas trvania registrácie dodá s najmenej dvojročnou dobou použiteľnosti

a) vzorku registrovaného prípravku,

b) vzorku technickej účinnej látky,

c) analytický štandard účinnej látky,

d) analytické štandardy nečistôt,

e) analytický štandard relevantných metabolitov, rezíduí pesticídov a interných štandardov.

(10) Testy a štúdie potvrdzujúce účinnosť prípravku a jeho neškodnosť pre ľudí, zvieratá, rastliny a životné prostredie, na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností účinnej látky a prípravku, na stanovenie maximálnych limitov rezíduí a metódy na stanovenie účinnej látky, prípravku a ich rezíduí sa preukazujú výsledkom analýzy vykonanej podľa slovenských technických noriem4) alebo medzinárodne uznaných metód skúšania, ktoré sa vzťahujú na poľnohospodárstvo, zdravie rastlín a životné prostredie a vykonali sa na území, na ktorom sa bude prípravok používať, alebo v porovnateľných podmienkach územia iného členského štátu.

(11) Pri registrácii prípravku na základe vzájomného uznávania registrácií predloží žiadateľ kontrolnému ústavu informácie a údaje potvrdzujúce porovnateľnosť podmienok týkajúcich sa poľnohospodárstva, zdravia rastlín a životného prostredia vrátane klimatických podmienok dôležitých na používanie prípravkov.

(12) Ak žiadateľ preukáže, že podmienky v daných územiach sú porovnateľné, nevyžaduje sa opakovanie testov a analýz vykonaných v súvislosti s registráciou prípravku v inom členskom štáte.

(13) Ak sa potvrdí porovnateľnosť podmienok, prípravok sa zaregistruje na dobu, ktorá zodpovedá dobe registrácie prípravku v príslušnom členskom štáte.

(14) Odborné pracoviská bezodkladne informujú kontrolný ústav o prípadoch a dôvodoch, keď požadovali opakovanie testu, a to aj vtedy, ak žiadateľ o registráciu prípravku preukázal, že podmienky týkajúce sa poľnohospodárstva, zdravia rastlín a životného prostredia vrátane klimatických podmienok, ktoré sú dôležité na používanie daného prípravku v dotknutom regióne členského štátu, v ktorom bol test vykonaný alebo pre ktorý bolo rozhodnutie o registrácii vydané, sú porovnateľné s podmienkami na území Slovenskej republiky.

(15) Pri zmenách najvyšších limitov rezíduí, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise,5) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“) informuje kontrolný ústav.

(16) Prípravok, ktorý nie je registrovaný na území Slovenskej republiky, možno vyrábať, skladovať alebo prepravovať cez územie Slovenskej republiky, ak je určený na použitie v inom členskom štáte a ak je takýto prípravok v ňom registrovaný.

§ 4

(1) Skúšanie biologickej účinnosti prípravkov a iných prípravkov sa vykonáva podľa zásad správnej experimentálnej praxe, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1a. Certifikát o spôsobilosti skúšania biologickej účinnosti prípravkov a iných prípravkov podľa zásad správnej experimentálnej praxe sa vydáva na základe žiadosti, ktorá sa podáva na kontrolnom ústave.5a)

(2) Skúšanie biologickej účinnosti prípravkov a iných prípravkov sú oprávnené vykonávať osoby, ktorým kontrolný ústav vydal poverenie na skúšanie biologickej účinnosti prípravkov.5b)

(3) Na účely registrácie sa uznávajú výsledky skúšok prípravkov z hľadiska ich biologickej účinnosti, ktoré boli vykonané podľa zásad správnej experimentálnej praxe; ak ide o laboratórne skúšky, tak podľa zásad správnej laboratórnej praxe.5c)

(4) Žiadosť o zaradenie účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok sa zasiela kontrolnému ústavu, ktorý ju bezodkladne zasiela Komisii. Žiadateľ o zaradenie účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok na základe výzvy kontrolného ústavu zašle Komisii, ostatným členským štátom a kontrolnému ústavu dokumentačný súbor údajov pre účinnú látku, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,6) a dokumentačný súbor údajov pre najmenej jeden prípravok na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.7) Hodnotenie účinnej látky na účely zaradenia do zoznamu povolených účinných látok vykonáva za Slovenskú republiku kontrolný ústav a odborné pracoviská.

(5) Po zaradení účinnej látky, po zmene podmienok zaradenia a po obnovení zaradenia účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok uvedených v prílohe č. 1 kontrolný ústav v spolupráci s odbornými pracoviskami prehodnotí podľa prílohy č. 2 registráciu každého prípravku s obsahom tejto účinnej látky, či spĺňa podmienky čistoty, identity a funkciu účinnej látky uvedenej v prílohe č. 1 a či prípravok spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 1 stĺpci 6 podľa jednotných zásad podľa § 8 ods. 1 alebo podľa osobitných predpisov.8) Na základe prehodnotenia kontrolný ústav v prípade potreby zmení alebo zruší registráciu takého prípravku.

(6) Žiadateľ o registráciu poskytne kontrolnému ústavu rozsah hodnôt fyzikálno-chemických vlastností prípravku na ochranu rastlín.

§ 5

(1) Prípravok možno uvádzať na trh, len ak je balený a označený podľa osobitného predpisu9) a podľa príloh č. 3 až 6.

(2) Každý prípravok musí byť jasne a nezmazateľne označený podľa prílohy č. 7.

(3) Fyzické osoby alebo právnické osoby nesmú uvádzať na trh účinné látky, ak

a) nie sú klasifikované, balené a označené podľa osobitného predpisu9) a podľa tohto nariadenia vlády,

b) pri novej účinnej látke navrhovateľ nezaslal dokumentačný súbor údajov pre novú účinnú látku kontrolnému ústavu, príslušným orgánom členských štátov a Komisii spolu s vyhlásením, že daná účinná látka je určená na použitie ako prípravok.

(4) Nové účinné látky určené na výskum a vývoj možno uvádzať na trh aj vtedy, ak navrhovateľ nesplnil podmienku podľa odseku 3 písm. b).

(5) Ak odborné pracoviská na základe odborného posúdenia vo svojom odbornom posudku uvedú aj iné upozornenia na osobitné riziko alebo bezpečnostné opatrenia, ako sú uvedené v prílohe č. 7 bodoch 20 a 21, túto skutočnosť bezodkladne oznámia kontrolnému ústavu a ministerstvu a zároveň uvedú dôvody, pre ktoré žiadajú pridanie ďalších upozornení na osobitné riziko alebo bezpečnostných opatrení. Kontrolný ústav bezodkladne informuje ostatné členské štáty a Komisiu o dôvodoch pridania ďalších upozornení na osobitné riziko alebo bezpečnostných opatrení.

(6) Prípravok podľa § 3 ods. 16 musí byť balený a označený podľa odsekov 1 a 2. Označenie takéhoto prípravku nemusí byť v štátnom jazyku. Prepravovanú zásielku prípravkov na území Slovenskej republiky musí sprevádzať úradne overený preklad rozhodnutia o registrácii v členskom štáte, v ktorom je prípravok registrovaný, a úradne overený preklad označenia prípravku.

(7) Prípravok sa musí používať za podmienok uvedených na obale prípravku, určených rozhodnutím kontrolného ústavu podľa zásad správnej praxe v ochrane rastlín alebo tam, kde je to možné, podľa zásad integrovanej ochrany rastlín.

§ 6

(1) Kontrolu dodržiavania podmienok ustanovených podľa tohto nariadenia vlády vykonáva priebežne kontrolný ústav podľa plánu kontroly.

(2) Ak kontrolný ústav na základe výsledku rastlinolekárskej kontroly zistí, že prípravok, ktorý zaregistroval podľa § 3 ods. 1 alebo ktorý je povinný registrovať podľa § 3 ods. 11, predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo pre životné prostredie, môže dočasne obmedziť alebo zakázať používanie alebo predaj takéhoto prípravku. O takomto postupe bezodkladne informuje Komisiu a členské štáty s uvedením dôvodov takéhoto rozhodnutia.

(3) Kontrolný ústav informuje do 1. augusta príslušného kalendárneho roka členské štáty a Komisiu o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných v predchádzajúcom kalendárnom roku.

§ 7

(1) Kontrolný ústav písomne oznamuje členským štátom a Komisii

a) prehľad o vydaných alebo zrušených registráciách prípravkov do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom sa registrácie vydali alebo zrušili, ktorý obsahuje najmä

1. meno a priezvisko, ak je držiteľom registrácie fyzická osoba, alebo obchodné meno, ak je držiteľom registrácie právnická osoba,

2. obchodný názov prípravku,

3. druh a formu prípravku,

4. názov a množstvo každej účinnej látky, ktorú prípravok obsahuje,

5. použitie, na ktoré je prípravok určený,

6. dôvody zrušenia registrácie,

7. dočasné najvyššie limity rezíduí, ak neboli ešte ustanovené osobitnými predpismi,

8. dokumentačný súbor údajov potrebný na hodnotenie dočasne stanovených najvyšších limitov rezíduí,

b) rozhodnutie o povolení výnimky pri mimoriadnych situáciách bezodkladne po jeho vydaní, ktoré obsahuje dôvody a podmienky uvedenia takéhoto prípravku na trh,

c) možné nebezpečné účinky registrovaných prípravkov alebo rezíduí účinných látok na zdravie ľudí, zvierat, podzemnú vodu alebo iné nepriaznivé účinky na životné prostredie bezodkladne po prijatí informácií o takýchto účinkoch,

d) dôvody požadovania opakovania testu podľa § 3 ods. 14 bezodkladne po tom, čo kontrolný ústav alebo odborné pracoviská požiadajú o opakovanie testu,

e) dôvody zamietnutia žiadosti o registráciu prípravku na základe vzájomného uznávania bezodkladne po zamietnutí žiadosti,

f) údaje týkajúce sa identity a nečistôt účinnej látky v prípade, ak je účinná látka vyrobená inou osobou alebo iným výrobným postupom, ako je uvedené v dokumentačnom súbore údajov, na ktorého základe bola účinná látka prvýkrát zaradená do zoznamu povolených účinných látok, dňom skončenia posúdenia identity,

g) hodnotenie dokumentačného súboru údajov a podmienky registrácie prípravku na ochranu rastlín s obsahom novej účinnej látky registrovaného podľa § 3 ods. 2 bezodkladne po vydaní rozhodnutia o registrácii.

(2) Kontrolný ústav zasiela jedenkrát ročne členským štátom a Komisii zoznam registrovaných prípravkov.

(3) Kontrolný ústav môže poskytnúť informácie, ktoré sa nepovažujú za dôverné. Za dôverné sa nepovažujú informácie o

a) názve látky, ktorá je nebezpečná,

b) fyzikálno-chemických vlastnostiach účinnej látky a prípravku,

c) spôsobe a metódach zneškodnenia účinnej látky alebo prípravku a jeho obalu,

d) výsledkoch testov, ktorých cieľom bolo potvrdiť účinnosť látky alebo prípravku a ich neškodnosť pre ľudí, zvieratá, rastliny a životné prostredie,

e) odporúčaných metódach a opatreniach zameraných na zníženie rizika spojeného s manipuláciou, skladovaním, prepravou, požiarom alebo iného rizika,

f) analytických metódach,

g) spôsoboch dekontaminácie, ktoré sa použijú pri náhodnom rozliatí alebo úniku,

h) prvej pomoci a lekárskom ošetrení, ktoré sa poskytnú pri poranení alebo zasiahnutí osôb prípravkom.

(4) Ak žiadateľ sprístupní dôverné informácie, bezodkladne o tom informuje kontrolný ústav; tieto údaje sa už ďalej nepokladajú za dôverné.

§ 8

(1) Pri odbornom posudzovaní a pri registrácii prípravkov s obsahom mikroorganizmov, ktoré boli zaradené do zoznamu povolených účinných látok, a pri prehodnotení existujúcich registrácií prípravkov s obsahom mikroorganizmov sa dodržiavajú jednotné zásady uvedené v prílohe č. 8.

(2) Pri odbornom posudzovaní a registrácii prípravkov v rámci používania jednotných zásad sa berú do úvahy známe technické informácie alebo vedecké informácie týkajúce sa pôsobenia posudzovaného prípravku, jeho zložiek, metabolitov alebo toxínov.

(3) Ak predložený dokumentačný súbor údajov je postačujúci z hľadiska kvality, rozsahu, konzistencie a spoľahlivosti na dokončenie hodnotenia aspoň jedného rozsahu použitia navrhovaného žiadateľom, vydajú sa kladné odborné posudky a rozhodnutie o registrácii prípravku. Ak dokumentačný súbor údajov nie je postačujúci na odborné posúdenie aspoň pre jeden navrhnutý rozsah použitia, uvedie sa to v odbornom posudku a vydá sa rozhodnutie o tom, že prípravok nebude registrovaný.

(4) Prípravok obsahujúci mikroorganizmy ako účinné látky môže obsahovať životaschopné a neživotaschopné mikroorganizmy vrátane vírusov a formulanty, ako aj príslušné metabolity/toxíny vytvorené počas rastu, rezíduá zo živnej pôdy a mikrobiologické kontaminanty, ktoré budú odborne posúdené.

(5) Pri odbornom posudzovaní a registrácii prípravku sa zohľadnia usmerňovacie dokumenty, ktoré boli prijaté v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(6) Registrácia prípravkov s obsahom geneticky modifikovaných organizmov sa vykoná, ak žiadateľ o registráciu k žiadosti priloží hodnotenie vykonané podľa osobitného predpisu10) a povolenie na uvoľňovanie tohto organizmu do životného prostredia vydané na základe uvedeného hodnotenia.

§ 9

(1) Pokusy alebo testy vykonávané na účely výskumu alebo vývoja, pri ktorých dochádza k uvoľňovaniu neregistrovaného prípravku do životného prostredia, môžu fyzické osoby alebo právnické osoby vykonávať len na základe povolenia kontrolného ústavu, ktoré obsahuje podmienky na uvoľnenie neregistrovaných prípravkov do životného prostredia, ako aj ich presné množstvá a presne vymedzené oblasti Slovenskej republiky, kam budú uvoľnené.

(2) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré chcú vykonávať činnosti uvedené v odseku 1, predložia pred začatím pokusu alebo testu

a) žiadosť o povolenie vykonať pokus alebo test,

b) žiadosť o odborné posúdenie na uvoľňovanie neregistrovaného prípravku do životného prostredia a dokumentačný súbor údajov, ktorý obsahuje všetky dostupné údaje umožňujúce vyhodnotiť možné účinky na zdravie ľudí alebo zdravie zvierat alebo možný vplyv na životné prostredie.

(3) Nepovoľujú sa pokusy ani testy alebo sa pre ne určia obmedzujúce podmienky, ak odborné pracoviská posúdia, že tieto pokusy a testy ohrozujú život a zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie.

(4) Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na pokusy ani na testy, ktoré sa týkajú uvoľňovania geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia.

§ 10

(1) Súbežný prípravok na ochranu rastlín (ďalej len „súbežný prípravok“) má identické zloženie, ak

a) obsahuje rovnaké účinné látky ako referenčný prípravok,

b) obsahuje rovnakú koncentráciu účinných látok ako referenčný prípravok,

c) má rovnaký typ formulácie ako referenčný prípravok,

d) účinné látky súbežného prípravku majú spoločný pôvod s účinnými látkami referenčného prípravku, pričom pod spoločným pôvodom sa rozumie, že ich vyrába rovnaký výrobca alebo sú vyrobené na základe licencie, pričom účinné látky sa môžu vyrábať na rôznych miestach,

e) má spoločný pôvod s referenčným prípravkom, pričom pod spoločným pôvodom sa rozumie, že ich vyrába rovnaký výrobca alebo sú vyrobené na základe licencie, výroba sa však môže uskutočňovať na rôznych miestach,

f) obsah a charakter jeho formulantov je rovnaký alebo ekvivalentný s obsahom a charakterom formulantov referenčného prípravku,

g) veľkosť, materiál a typ obalu súbežného prípravku sú rovnaké alebo ekvivalentné veľkosti, materiálu a typu obalu referenčného prípravku z hľadiska možného negatívneho vplyvu na bezpečnosť prípravku, pokiaľ ide o zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie.

(2) Žiadateľ o povolenie na dovoz súbežného prípravku, ktorý chce uvádzať na trh, predkladá kontrolnému ústavu

a) žiadosť podľa prílohy č. 9 vzoru A,

b) návrh etikety súbežného prípravku, ktorou má byť súbežný prípravok označený, v elektronickej forme a písomnej forme,

c) etiketu súbežného prípravku alebo jej fotokópiu, s ktorou sa súbežný prípravok uvádza na trh v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarsku.

(3) Žiadateľ o povolenie na dovoz súbežného prípravku na osobnú spotrebu predkladá kontrolnému ústavu

a) žiadosť podľa prílohy č. 9 vzoru B,

b) etiketu súbežného prípravku alebo jej fotokópiu, s ktorou sa súbežný prípravok uvádza na trh v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarsku.

(4) Kontrolný ústav počas povolenia na dovoz súbežného prípravku

a) spolupracuje s príslušnými úradmi členských štátov alebo štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska,

b) požaduje od príslušných odborných pracovísk posúdenie, či prípadné rozdiely v obsahu a charaktere formulantov referenčného prípravku a súbežného prípravku a rozdiely vo veľkosti, materiáli a type obalu sú významné z hľadiska ochrany života a zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia,

c) posudzuje, či rozdiely v obsahu a charaktere formulantov referenčného prípravku a súbežného prípravku sú významné z hľadiska účinnosti prípravku a jeho stability pri skladovaní,

d) požiada, ak je to potrebné, so súhlasom žiadateľa držiteľa registrácie referenčného prípravku o zaslanie údajov o zložení referenčného prípravku.

(5) Žiadateľovi sa vydá povolenie na dovoz súbežného prípravku, ak súbežný prípravok má identické zloženie podľa odseku 1 a zároveň sa neskončila alebo nezrušila registrácia referenčného prípravku z dôvodu ochrany života a zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia.

(6) Doba platnosti povolenia na dovoz súbežného prípravku nesmie presahovať dobu platnosti registrácie referenčného prípravku.

(7) Rozsah použitia súbežného prípravku nesmie byť širší ako rozsah použitia referenčného prípravku a musí byť určený pre rovnaké kategórie používateľov. Ak je niektoré použitie referenčného prípravku povolené v tank-mix kombinácii spolu s už registrovaným prípravkom alebo iným prípravkom, môže kontrolný ústav zaregistrovať súbežný prípravok aj na takéto použitie.

(8) Súbežný prípravok možno uvádzať na trh len

a) v obaloch uvedených v povolení na dovoz súbežného prípravku,

b) zo štátu uvedeného v povolení na dovoz súbežného prípravku,

c) s etiketou schválenou kontrolným ústavom.

(9) Súbežný prípravok určený na osobnú spotrebu sa môže dovážať na územie Slovenskej republiky len v obaloch uvedených v povolení na dovoz súbežného prípravku a len zo štátu uvedeného v povolení na dovoz súbežného prípravku. Súbežný prípravok na vlastné použitie sa musí používať v súlade s podmienkami uvedenými v povolení na dovoz súbežného prípravku a v súlade s etiketou schválenou kontrolným ústavom.

(10) Ten, kto uvádza na trh súbežný prípravok alebo dováža súbežný prípravok do Slovenskej republiky na osobnú spotrebu, je povinný viesť záznamy o číslach šarží a číslach povolení všetkých dovezených súbežných prípravkov. Tieto záznamy vedie počas troch rokov od dátumu ich dovozu a na požiadanie ich predloží kontrolnému ústavu.

§ 11

Prípravok s obsahom účinných látok uvedených v prílohe č. 10 sa nesmie uvádzať na trh ani používať; to neplatí pre prípravok, ktorý

a) obsahuje tieto látky ako zanedbateľné nečistoty v dôsledku výrobného postupu za predpokladu, že nemajú škodlivé účinky na ľudí, zvieratá alebo životné prostredie,

b) je určený na výskum a vývoj alebo

c) sa vyváža do tretích krajín.

§ 12

(1) Registrácie prípravkov s obsahom účinnej látky burel strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády. Existujúce skladové zásoby prípravku s obsahom účinnej látky burel sa môžu uvádzať na trh, používať alebo skladovať do 16. septembra 2009. Nespotrebované zásoby musia byť zneškodnené do 16. septembra 2009.

(2) Prípravok s obsahom účinnej látky burel sa môže registrovať, ak sú splnené ustanovenia § 3 ods. 2.

(3) Prípravok obsahujúci účinné látky uvedené v osobitnom predpise11) sa môže registrovať, len ak sú uvedené v prílohe č. 1.

(4) Výsledky skúšok, ktoré neboli vykonávané podľa zásad správnej experimentálnej praxe, sa na účely registrácie uznávajú, ak boli zadané alebo ukončené pred 1. januárom 2011.

§ 12a

(1) Kontrolný ústav podľa osobitného predpisu12) zruší registráciu, povolenie na prebaľovanie prípravkov alebo povolenie na dovoz súbežných prípravkov s obsahom účinnej látky tolylfluanid najneskôr do 30. novembra 2010; v týchto rozhodnutiach zároveň určí lehotu na zneškodnenie existujúcich skladových zásob uvedeného prípravku najneskôr do 31. mája 2011.

(2) Neukončené konania o žiadostiach podľa osobitného predpisu13) týkajúce sa prípravkov s obsahom účinnej látky tolylfluanid predložených pred 30. novembrom 2010 kontrolný ústav zamietne.

(3) Od 1. decembra 2010 kontrolný ústav zamietne žiadosti podľa osobitného predpisu13) týkajúce sa prípravkov s obsahom účinnej látky tolylfluanid.

§ 12b

Kontrolný ústav zmení, doplní alebo zruší rozhodnutia podľa osobitného predpisu12) o registrácii prípravkov, o povolení na prebaľovanie alebo povolenia na dovoz súbežných prípravkov s obsahom účinnej látky klotianidín, thiamethoxam, fipronil alebo imidakloprid podľa podmienok uvedených v prílohe č. 1 najneskôr do 31. októbra 2010.

§ 12c

Kontrolný ústav zmení, doplní alebo zruší rozhodnutia podľa osobitného predpisu12) o registrácii prípravkov, o povolení na prebaľovanie alebo povolenia na dovoz súbežných prípravkov s obsahom účinnej látky pirimifos-metyl podľa podmienok uvedených v prílohe č. 1 najneskôr do 31. októbra 2011.

§ 13

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 11.


§ 14

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov.

§ 15

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 373/2008 Z. z.

ZOZNAM POVOLENÝCH ÚČINNÝCH LÁTOK

Všeobecný názov
účinnej látky, identifikačné čísla
IUPAC
názov
Čistota*)
[g/kg]
Dátum zaradenia alebo obnovenia zaradenia od:Dátum
zaradenia
do:
Oblasť použitia/špecifické podmienky/administratívne
ustanovenia
č. 1
Imazalil
CAS číslo: 35554-44-0
73790-28-0 (zmenené)
CIPAC číslo: 335
(RS)-1-(β- alyloxy-2,4- dichlorofenetyl) imidazol alebo alyl (RS)-1-(2,4-
dichlorofenyl)
-2-imidazol- 1-yletyl éter
≥ 9501. 8. 201131. 7. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa imazalilu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 9. júla 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení:
– kontrolný ústav musí venovať osobitnú pozornosť, aby
špecifikácia technického materiálu ako komerčne
vyrobeného bola potvrdená a doložená vhodnými
analytickými údajmi; v spolupráci s úradom verejného
zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý
v dokumentoch týkajúcich sa toxicity s touto špecifikáciou
technického materiálu,
– úrad verejného zdravotníctva musí venovať osobitnú pozornosť
akútnej expozícii spotrebiteľov prostredníctvom stravy
vzhľadom na budúce úpravy maximálnych hladín rezíduí,
– úrad verejného zdravotníctva musí venovať osobitnú
pozornosť bezpečnosti operátorov a pracovníkov;
v odbornom posudku predpíše používanie primeraného
osobného ochranného vybavenia a uvedie opatrenia na
zníženie rizika na účely zníženia expozície, ktoré kontrolný
ústav uvedie na etikete prípravku,
– kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku zákaz
vypúšťania odpadových roztokov do kanalizácie, ktoré
zostali po aplikácii, ako je napríklad voda na čistenie
v zmáčacom systéme, a zároveň uvedie povinnosť
zneškodnenia uvedených odpadových roztokov a odpadu
zo spracovania ako nebezpečného odpadu; na etikete
prípravku kontrolný ústav uvedie aj upozornenie týkajúce
sa zabránenia náhodnému rozliatiu aplikačného roztoku,
– referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť
riziku pre vodné organizmy a pôdne mikroorganizmy
a dlhodobému riziku pre vtáctvo živiace sa zrnom
a cicavce; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie
opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie
na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 31. októbra 2012 ďalšie informácie, a najmä potvrdzujúce údaje o
– ceste rozkladu imazalilu v pôde a v systémoch
povrchových vôd,
– environmentálnych údajoch na podporu riadiacich
opatrení, ktoré sa musia zaviesť, aby sa zabezpečilo, že
expozícia podzemných vôd je zanedbateľná,
– štúdii o hydrolýze na účely skúmania povahy rezíduí
v spracovaných komoditách.
č. 2
Azoxystrobin
(Azoxystrobín)
CAS číslo: 131860-33-8
CIPAC číslo: 571
metyl (E)-2- {2[6-(2- kyanofenoxy) pyrimidín-4- yloxy] fenyl}-3- metoxyakrylát≥ 930
najvyšší obsah toluénu 2 g/kg
najvyšší obsah
Z-izoméru 25 g/kg
1. 8. 20111. 7. 2011ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa azoxystrobínu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 9. júla 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení:
– kontrolný ústav musí venovať osobitnú pozornosť, aby
špecifikácia technického materiálu ako komerčne
vyrobeného bola potvrdená a doložená vhodnými
analytickými údajmi; v spolupráci s úradom verejného
zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý
v dokumentoch týkajúcich sa toxicity s touto
špecifikáciou technického materiálu,
– výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnej
kontaminácii podzemných vôd, ak sa použije účinná
látka v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami
a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium musí venovať osobitnú
pozornosť ochrane vodných organizmov.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zmiernenie rizika, ako napr. ochranné pásma, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. októbra 2012 ďalšie štúdie na dokončenie hodnotenia rizika pre podzemnú vodu a vodné organizmy.
č. 3 Kresoxim-metyl CAS číslo: 143390-89-0 CIPAC číslo: 568metyl (E)-2-metoxyimino-2-[2-(o-tolyloxymetyl)
fenyl] acetát
9101. 2. 199931. 7. 2021Môže sa používať a registrovať výlučne ako fungicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave (ďalej len „výskumný ústav“) musí venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd v zraniteľných oblastiach. Dátum, keď Stály výbor pre zdravie rastlín dokončil revíznu správu: 16. októbra 1998.
č. 4 Spiroxamín CAS číslo: 1181134-30-8 CIPAC číslo: 572(8-terc-butyl-l,4-
dioxaspiro [4.5]dekán-2-ylmetyl)-
etyl-propylamín
940 diastereo izoméry A a B kombinované1. 9. 199931. 12. 2011Môže sa používať a registrovať výlučne ako fungicíd. V procese rozhodovania podľa jednotných zásad:
- Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“) musí venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátora a vo svojom odbornom posudku uvedie vhodné ochranné opatrenia, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín, a
- referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť účinkom na vodné organizmy a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín. Dátum, keď Stály výbor pre zdravie rastlín dokončil revíznu správu: 12. mája 1999.
č. 5
Azimsulfuron
(Azimsulfurón)
CAS číslo: 120162-55-2
CIPAC číslo: 584
1-(4,6- dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-[1- metyl-4-(2 -metyl- 2H- tetrazol-5-yl)- pyrazol-5- ylsulfonyl]- močovina≥ 980

najvyššia hladina znečistenia fenolom je 2 g/kg
1. 8. 201131. 7. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd. Letecké aplikácie sa nesmú povoliť.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa azimsulfurónu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 9. júla 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium ochrane necieľových rastlín
a vodných organizmov,
– výskumný ústav možnej kontaminácii podzemných vôd,
ak sa účinná látka použije v citlivom prostredí a/alebo
v citlivých klimatických podmienkach.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zmiernenie rizika (napr. ochranné pásma, pri kultivácii ryže minimálne lehoty na zadržiavanie vody pred vypustením), ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. októbra 2012 ďalšie štúdie na dokončenie hodnotenia rizika pre vodné organizmy a ďalšie štúdie na skompletizovanie totožnosti látok rozkladu pri fotolýze látky vo vode.
č. 6 Fluroxypyr CAS číslo: 69377-81-7 CIPAC číslo: 431 kyselina 4-amino-3,5-dichlór-6- fluoro-2-pyridyloxy etánová9501. 12. 200031.12. 2011 Môže sa používať a registrovať výlučne ako herbicíd. V procese rozhodovania podľa jednotných zásad:
- odborné pracoviská a kontrolný ústav musia brať do úvahy dodatočné informácie, tak ako sú uvedené v bode 7 revíznej správy,
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemnej vody,
- referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť vplyvu na vodné organizmy a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín. Ministerstvo musí informovať Európsku komisiu, ak ďalšie požadované pokusy a informácie, tak ako sú uvedené v bode 7 revíznej správy, neboli dodané do 1. decembra 2000. Dátum, keď Stály výbor pre zdravie rastlín dokončil revíznu správu: 30. novembra 1999.
č. 7
Metsulfuron methyl
(Metsulfurón-metyl)
CAS číslo: 74223-64-6
EHS číslo: 441
metyl-2-(4- metoxy-6-metyl- 1,3,5,-triazín-2- ylkarbamoylsul famoyl)benzoát9601. 7. 200131. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 musí venovať osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody,
– referenčné laboratórium vplyvu na vodné organizmy,
pričom v odbornom posudku v prípade potreby uvedie
opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie
na etikete prípravku.
Dátum dokončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 16. júna 2000.
č. 8
Prohexadione
(Prohexadión)

CAS číslo: 127277-53-6 (prohexadione-kalcium)

CIPAC číslo: 567
(prohexadione)

č. 567.020
(prohexadione-calcium)
kyselina 3,5-dioxo-4- propionylcyklohe-xankarboxylová≥ 890

(vyjadrené ako prohexadión- kalcium)
1. 8. 201131. 7. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa prohexadiónu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 9. júla 2010, a najmä jej dodatky I a II.
č. 9
Triasulfuron
(Triasulfurón)
CAS číslo: 82097-50-5
CIPAC číslo: 480
1-[2-(2- chlóroetoxy) fenylsulfonyl]- 3-(4-metoxy-6- metyl-1,3,5- triazin-2- yl)močovina9401. 8. 200131. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 musí venovať osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody,
– referenčné laboratórium vplyvu na vodné organizmy,
pričom v odbornom posudku v prípade potreby uvedie
opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie
na etikete prípravku.
Dátum dokončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 13. júla 2000.
č. 10
Esfenvalerate
(Esfenvalerát)
CAS číslo: 66230-04-4)
CIPAC číslo: 481
(S)-α-kyano-3- fenoxybenzyl- (S)- 2-(4- chlorofenyl)-3- metylbutyrát8301. 8. 200131. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 musí venovať osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva možným
účinkom na vodné organizmy a necieľové článkonožce
a v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú
opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie
na etikete prípravku.
Dátum dokončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 13. júla 2000.
č. 11
Bentazone
(Bentazón)
CAS číslo: 25057-89-0
CIPAC číslo: 366
3-izopropyl- (1H)-2,1,3- benzotiadiazín- 4-(3H)-ón- 2,2-dioxid9601. 8. 200131. 12. 2015Môžu sa registrovať len použitia ako herbicíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemnej vody.
Dátum dokončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 13. júla 2000.
č. 12
Lambda-cyhalothrin
(Lambda-cyhalotrín)
CAS číslo: 91465-08-6
CIPAC číslo: 463
zmes (1:1): (S)- α-kyano-3- fenoxybenzyl
(Z)- (1R,3R)-3- (2-chloro-3,3,3- trifluoropropenyl)-2,2- dimetylcyklopropán-karboxylátu a (R)-á-kyano-3- fenoxybenzyl (Z)- (1S,3S)-3-(2- chloro-3,3,3- trifluoropropenyl)-2,2- dimetylcyklopropán-karboxylátu
8101. 1. 200231. 12. 2015Môžu sa registrovať len použitia ako insekticíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora
a rezíduám v potravinách, a najmä ich akútnym
účinkom,
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva možným
účinkom na vodné organizmy a necieľové článkonožce
vrátane včiel a v odborných posudkoch v prípade potreby
uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav
uvedie na etikete prípravku.
Dátum dokončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 19. októbra 2000.
č. 13
Fenhexamid
CAS číslo: 126833-17-8
CIPAC číslo: 603
N-(2,3-dichloro- 4-hydroxyfenyl)- l-metyl- cyklohexánkarbo-xamid≥ 9501. 6. 200131. 12. 2015Môžu sa registrovať len použitia ako fungicíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 musí referenčné laboratórium venovať osobitnú pozornosť možnému vplyvu na vodné organizmy a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Dátum dokončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 19. októbra 2000.
č. 14
Amitrole
(Amitrol)
CAS číslo: 61-82-5
CIPAC číslo: 90
H-[l,2,4]-triazol- 3-ylamín9001. 1. 200231. 12. 2015 Registrovať možno len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o amitrole, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 12. decembra 2000 dokončil Stály výbor pre zdravie rastlín. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov,
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody v citlivých
oblastiach najmä vzhľadom na použitia iné ako na
plodinách,
– ústav včelárstva ochrane užitočných článkonožcov,
– referenčné laboratórium ochrane vtákov a divých
cicavcov; použitie účinnej látky amitrole počas obdobia
rozmnožovania možno povoliť len vtedy, keď príslušné
hodnotenie rizika preukázalo, že nedochádza k nijakému
neprijateľnému vplyvu a keď referenčné laboratórium
v odbornom posudku v prípade potreby uviedlo opatrenia
na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na
etikete prípravku.
č. 15
Diquat
(Dikvát)
CAS číslo: 2764-72-9 (ión), 85-00-7 (dibromid)
CIPAC číslo: 55
dibromid 1,1’- etylén-2,2’- bipyridyldiylia9501. 1. 200231. 12. 2015Na základe aktuálne dostupných informácií sa môže registrovať len ako prípravok určený na ničenie suchozemských burín a ako desikant. Použitia na kontrolu vodných rastlín sa nemôžu registrovať.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o dikváte, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 12. decembra 2000 dokončil Stály výbor pre zdravie rastlín. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium možnému vplyvu na vodné
organizmy a v odbornom posudku v prípade potreby
uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav
uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora pri
neprofesionálnom používaní a v odbornom posudku
v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika,
ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 16
Pyridate
(Pyridát)
CAS číslo: 55512-33.9
CIPAC číslo: 447
6-chloro-3- fenylpyridazín- 4-yl S-oktyl tiokarbonát9001. 1. 200231. 12. 2015Môžu sa registrovať len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o pyridáte, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 12. decembra 2000 dokončil Stály výbor pre zdravie rastlín. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody,
– referenčné laboratórium možnému vplyvu na vodné
organizmy a v odbornom posudku v prípade potreby
uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav
uvedie na etikete prípravku.
č. 17
Thiabendazole
(Tiabendazol)
CAS číslo: 148-79-8
CIPAC číslo: 323
2-tiazol-4-yl-1H- benzoimidazol9851. 1. 200231. 12. 2015Môžu sa registrovať použitia len ako fungicíd. Foliárne aplikácie postrekom sa nemôžu registrovať.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o tiabendazole, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 12. decembra 2000 dokončil Stály výbor pre zdravie rastlín. Pri tomto celkovom hodnotení musí referenčné laboratórium venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov a organizmov žijúcich v usadeninách a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú vhodné opatrenia na zníženie rizika (napr. čistenie rozsievkovou zeminou alebo aktívnym uhlím) na ochranu povrchových vôd proti neprijateľnému znečisteniu odpadovou vodou, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 18
Paecilomyces fumosoroseus kmeň Apopka 97, PFR 97 alebo CG 170, ATCC20874
neuplatňuje saneprítomnosť sekundárnych metabolitov sa musí skontrolovať v každej fermentačnej živnej pôde pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie1. 7. 200131. 12. 2015Môžu sa registrovať použitia len ako insekticíd.
Každá fermentačná živná pôda sa musí skontrolovať pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie, aby bolo isté, že nie sú prítomné žiadne sekundárne metabolity. Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 27. apríla 2001.
č. 19
DPX KE 459?
(Flupyrsulfuron-methyl)
(Flupyrsulfurón-metyl) CAS číslo: 144740-54-5
CIPAC číslo: 577
sodná soľ 2-(4,6- dimetoxypyrimidín-2-ylkarbamoyl sulfamoyl)- 6-tri-fluoro- metylnikotinátu9031. 7. 200131. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd.
Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 27. apríla 2001.
č. 20
Acibenzolar-s-methyl
(Acibenzolar-s-metyl)
CAS číslo: 135158-54-2
CIPAC číslo: 597
S-metylester kyseliny benzo [1,2,3]tiadiazol -7-karbotiovej9701. 11. 200131. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako aktivátor rastlín.
Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 29. júna 2001.
č. 21
Cyclanilide
(Cyklanilid)
CAS číslo: 113136-77-9
CIPAC číslo: 586
nie je k dispozícii9601.11. 200131. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.
Maximálny obsah nečistôt 2,4-dichlóranilínu (2,4-DCA) v účinnej látke môže byť 1 g/kg.
Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 29. júna 2001.
č. 22
Ferric phosphate
(Fosforečnan železitý)
CAS číslo: 10045-86-0
CIPAC číslo: 629
fosforečnan železitý9901. 11. 200131. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako moluskocíd.
Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 29. júna 2001.
č. 23
Pymetrozine
(Pymetrozín)
CAS číslo: 123312-89-0
CIPAC číslo: 593
(E)-6-metyl-4- [(pyridín- 3-ylmetylén) amino]-4,5- dihydro-2H- [1,2,4]-triazín-3 ón9501. 11. 200131. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 musí referenčné laboratórium venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov.
Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 29. júna 2001.
č. 24
Pyraflufen-ethyl
(Pyraflufén-etyl)
CAS číslo: 129630-19-9
CIPAC číslo: 605
etyl-2-chloro-5- (4-chloro-5- difluorometoxy -1-metylpyrazol- 3-yl)–4- fluorofenoxyacetát9561. 11. 200131. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 musí referenčné laboratórium venovať osobitnú pozornosť ochrane rias a vodných rastlín a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 29. júna 2001.
č. 25
Glyphosate
(Glyfozát)
CAS číslo: 1071-83-6
CIPAC číslo: 284
N-(fosfonometyl)-glycín9501. 7. 200231. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o glyfozáte, a predovšetkým dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 29. júna 2001 dokončil Stály výbor pre zdravie rastlín.
Pri tomto celkovom hodnotení musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemnej vody v citlivých oblastiach najmä vzhľadom na nepoľnohospodárske použitia.
č. 26
Thifensulfuron-methyl
(Tifensulfurón-metyl)
CAS číslo: 79277-27-3
CIPAC číslo: 452
metyl 3-(4-metoxy- 6-metyl-1,3,5- triazín-2- ylkarbomoyl- sulfamoyl) tiofén-2- karboxylát9601. 7. 200231. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o tifensulfurón-metyle, a predovšetkým dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 29. júna 2001 dokončil Stály výbor pre zdravie rastlín.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody,
– referenčné laboratórium vplyvu na vodné rastliny
a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie
opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie
na etikete prípravku.
č. 27
2,4-D
CAS číslo: 94-75-7
CIPAC číslo: 1
kyselina (2,4- dichlórfenoxy) octová9601. 10. 200231. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o 2,4-D, a najmä dodatkov I a II k tejto správe, tak ako ju 2. októbra 2001 dokončil Stály výbor pre zdravie rastlín.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody, keď sa účinná
látka aplikuje na území s citlivými pôdnymi a/alebo
klimatickými podmienkami,
– úrad verejného zdravotníctva dermálnej absorpcii,
– ústav včelárstva ochrane necieľových článkonožcov
a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie
opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie
na etikete prípravku.
č. 28
Isoproturon
(Izoproturón)
CAS číslo: 34123-59-6
CIPAC číslo: 336
3-(4- izopropylfenyl)-1,1-dimetylmočovina9701. 1. 200331. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o izoproturóne, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 7. decembra 2001 dokončil Stály výbor pre zdravie rastlín.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody, ak sa účinná
látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo
klimatickými podmienkami alebo ak sú používané vyššie
dávky, ako je opísané v revíznej správe, a v odbornom
posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie
rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov
a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie
opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie
na etikete prípravku.
č. 29 Ethofumesate CAS číslo: 26225-79-6 CIPAC číslo: 223(±)-2-etoxy -2,3- dihydro-3,3-dimetyl-
benzofurán-5-ylmetán-
sulfonát
9601. 3. 200328. 2. 2013Môže sa používať a registrovať výlučne ako herbicíd. Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia závery revíznej správy o ethofumesate, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2002, a najmä jej prílohy I a II. Výskumný ústav v celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami, a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 30
Iprovalicarb
(Iprovalikarb)
CAS číslo: 140923-17-7 CIPAC číslo: 620
izopropylester kyseliny {2- metyl-1-[1-(4- metylfenyl) etylkarbonyl] propyl} karbamidovej950 g/kg (predbežná špecifikácia)1. 7. 200231. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o iprovalikarbe, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 26. februára 2002 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
V tomto celkovom hodnotení:
– musí kontrolný ústav venovať osobitnú pozornosť, aby
špecifikácia technického materiálu ako komerčne
vyrobeného bola potvrdená a doložená vhodnými
analytickými údajmi; v spolupráci s úradom verejného
zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý
v dokumentoch toxicity s touto špecifikáciou technického
materiálu,
– musí úrad verejného zdravotníctva venovať osobitnú
pozornosť ochrane operátorov.
č. 31
Prosulfuron
(Prosulfurón)
CAS číslo: 94125-34-5
CIPAC číslo: 579
1-(4-metoxy-6- metyl-1,3,5- triazín-2-yl)-3-[2-(3,3,3- trifluórpropyl) fenylsulfonyl]- močovina9501. 7. 200231. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o prosulfuróne, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 26. februára 2002 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
Pri tomto celkovom hodnotení:
– musí referenčné laboratórium dôkladne zvážiť riziko pre
vodné rastliny, pokiaľ sa účinná látka používa v blízkosti
povrchových vôd; v odbornom posudku v prípade potreby
uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav
uvedie na etikete prípravku,
– musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť
ochrane podzemnej vody, ak sa účinná látka používa
v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými
podmienkami; v odbornom posudku v prípade potreby
uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav
uvedie na etikete prípravku.
č. 32
Sulfosulfuron
(Sulfosulfurón)
CAS číslo: 141776-32-1
CIPAC číslo: 601
1-(4,6- dimetoxypyrimidín-2-yl)- 3-[(2etánsulfonyl -imidazo[1,2- a]pyridín) sulfonyl) močovina9801. 7. 200231. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o sulfosulfuróne, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 26. februára 2002 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
V tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium ochrane vodných rastlín a rias;
v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia
na zníženie rizika,
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody, ak sa účinná
látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo
klimatickými podmienkami.
č. 33
Cinidon-ethyl
(Cinidon-etyl)
CAS číslo: 142891-20-1
CIPAC číslo: 598
(Z)-etyl 2- chloro-3-[2- chloro-5- (cyklohex-1 -én-1,2- dikarboximido) fenyl]akrylát9401. 10. 200231. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o cinidon-etyle, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 19. apríla 2002 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav možnosti kontaminácie podzemnej vody,
ak sa účinná látka aplikuje v regiónoch s citlivými
pôdnymi (napr. pôdy s neutrálnymi alebo vysokými
hodnotami pH) a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 34
Cyhalofop butyl
CAS číslo: 122008-85-9
CIPAC číslo: 596
butyl-(R)-2- [4(4-kyano-2- fluorofenoxy) fenoxy]propionát9501. 10. 200231. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o cyhalofop butyle, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 19. apríla 2002 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
V tomto celkovom hodnotení:
– musí ústav včelárstva a referenčné laboratórium
starostlivo zvážiť možnosť dosahu leteckých aplikácií na
necieľové organizmy, a najmä na vodné druhy; v odbornom
posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie
rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium musí starostlivo zvážiť možnosť
dosahu pozemných aplikácií na vodné organizmy na
ryžových poliach; v odbornom posudku v prípade potreby
uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav
uvedie na etikete prípravku.
č. 35
Famoxadone
(Famoxadon)
CAS číslo: 131807-57-3
CIPAC číslo: 594
3-anilino-5- metyl-5-(4- fenoxyfenyl)- 1,3-oxazolidín- 2,4-dión9601. 10. 200231. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o famoxadone, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 19. apríla 2002 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
V tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium možnosti chronických rizík,
ktoré predstavuje materská látka alebo metabolity pre
dážďovky,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov
a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie
opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie
na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov.
č. 36
Florasulam
CAS číslo: 145701-23-1
CIPAC číslo: 616
2’, 6’, 8-trifluoro-5- metoxy- [1,2,4]-triazol [1,5-c] pyrimidín- 2- sulfónanilid9701. 10. 200231. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o florasulame, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 19. apríla 2002 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
Pri tomto celkovom hodnotení musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť možnej kontaminácii podzemnej vody, ak sa účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 37
Metalaxyl-M
CAS číslo: 70630-17-0
CIPAC číslo: 580
metyl (R)-2- {[(2,6- dimetylfenyl) metoxyacetyl] amino}propionát9101. 10. 200231. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o metalaxyle-M, a najmä jej dodatky I a II, tak ako ju 19. apríla 2002 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
V tomto celkovom hodnotení musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť možnosti kontaminácie podzemnej vody účinnou látkou alebo produktmi jej rozpadu CGA 62826 a CGA 108906, ak sa účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 38
Picolinafen
(Pikolinafén)
CAS číslo: 137641-05-5
CIPAC číslo: 639
4’-fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m- tolyl)oxy] pikolinanilid9701. 10. 200231. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o pikolinaféne, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 19. apríla 2002 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
Pri tomto celkovom hodnotení musí referenčné laboratórium venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 39
Flumioxazine
(Flumioxazín)
CAS číslo: 103361-09-7
CIPAC číslo: 578
N-(7-fluór-3,4- dihydro-3-oxo- 4- prop-2-ynyl- 2H-1,4- benzoxazín-6- yl)cyklohex-1- én-1,2- dikarboximid9601. 1. 200331. 12. 2015Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o flumioxazíne, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 28. júna 2002 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
Pri tomto celkovom hodnotení musí referenčné laboratórium starostlivo zvážiť riziko pre vodné rastliny a riasy; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 40 Deltamethrin CAS číslo: 52918-63-5 CIPAC číslo: 333(S)-a-kyano-fenoxy-
benzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibrómovinyl) -2,2-dimetylcyklopropán karboxylát
9801. 11. 200331. 10. 2013Môže sa používať a registrovať iba ako insekticíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o deltamethrine, ukončenej Stálym výborom pre zdravie rastlín 18. októbra 2002, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom posudzovaní:
- úrad verejného zdravotníctva musí venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátora a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uviesť vhodné ochranné opatrenia, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete,
- úrad verejného zdravotníctva v spolupráci so štátnou veterinárnou a potravinovou správou mal by sledovať situáciu akútnej expozície konzumentov prostredníctvom potravy v súvislosti s budúcim prehodnotením maximálnych limitov rezíduí,
- referenčné laboratórium a ústav včelárstva musia venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov, včiel a necieľových článkonožcov a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 41 Imazamox CAS číslo: 114311-32-9 CIPAC číslo: 619 kyselina (±)-2-(4-izopropyl-4-
metyl-5-oxo- 2-imidazolín -2-yl)-5-(metoxymetyl) nikotínová
950 1. 7. 200330. 6. 2013 Môže sa používať a registrovať výlučne ako herbicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o imazamoxe, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. decembra 2002, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom hodnotení:
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnosti kontaminácie podzemných vôd účinnou látkou, pokiaľ sa účinná látka bude aplikovať v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami, a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 42
Oxasulfuron
CAS číslo: 144651-06-9
CIPAC číslo:
626
oxetán-3-yl 2[(4,6-dimetylpyrimidín-
2-yl) karbamoyl-sulfamoyl]
benzoát
930 1. 7. 200330. 6.
2013
Môže sa používať a registrovať výlučne ako herbicíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o oxasulfurone, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. decembra 2002, a najmä jej prílohy I a II.
V tomto celkovom hodnotení:
– výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnosti kontaminácie podzemných vôd účinnou látkou, pokiaľ sa účinná látka bude aplikovať v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami, a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 43 Etoxysulfuron CAS číslo: 126801-58-9 CIPAC číslo: 591 3-(4,6-dimetoxypyrimi-
dín-2-yl)- 1-(2-etoxyfenoxysul-
fonyl) močovina
950 1. 7. 200330. 6. 2013 Môže sa používať a registrovať výlučne ako herbicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad na hodnotenie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o etoxysulfurone, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. decembra 2002, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom hodnotení referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť necieľovým vodným rastlinám a riasam v odvodňovacích kanáloch a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 44 Foramsulfuron CAS číslo: 173159-57-4 CIPAC číslo: 659 1-(4,6-dimetoxypyri-
midín-2-yl)- 3-(2-dimetylkarbamoyl-5-formamidofenyl-
sulfonyl) močovina
940 1. 7. 200330. 6. 2013 Môže sa používať a registrovať výlučne ako herbicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o foramsulfurone, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. decembra 2002, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom hodnotení:
- referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných rastlín a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 45 Oxadiargyl CAS číslo: 39807-15-3 CIPAC číslo: 604 5-terc-butyl-3-(2,4-di-
chlór-5- propargyloxyfenyl)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-ón
9801. 7. 200330. 6. 2013 Môže sa používať a registrovať výlučne ako herbicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o oxadiargyle, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. decembra 2002, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom hodnotení:
- referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných rastlín a rias a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 46 Cyazofamid CAS číslo: 120116-88-3 CIPAC číslo: 653 4-chlór-2-kyano-N,N-
dimetyl-5- P-tolylimidazol -1-sulfónamid
935 1. 7. 200330. 6. 2013 Môže sa používať a registrovať výlučne ako fungicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o cyazofamide, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. decembra 2002, a najmä prílohy I a II. V tomto celkovom hodnotení:
- referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov,
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť kinetike rozpadu metabolitu CTCA v pôde, najmä v oblastiach severnej Európy. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika alebo obmedzenie použitia, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 47 2,4-DB CAS číslo: 94-82-6 CIPAC číslo: 83kyselina 4-(2, 4 dichlórfenoxy) butánová9401. 1. 200431. 12. 2013Môže sa používať a registrovať ako herbicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o 2,4-DB, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. decembra 2002, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom hodnotení:
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami, a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 48 Beta-cyfluthrin CAS číslo: 68359-37-5 (nepotvrdená stereochémia) CIPAC číslo: 482(1RS, 3RS; 1RS, 3SR)- 3- (2,2-dichlórvinyl)-2,2-
dimetylcyklopropán
karboxylová kyselina (SR)-a-kyano-(4-fluóro-3-fenoxy-fenyl) metyl ester
9651. 1. 200431. 12. 2013Môže sa používať a registrovať výlučne ako insekticíd. Podľa kritérií, ktoré vyžadujú jednotné zásady, iný rozsah použitia ako na okrasné rastliny v skleníkoch a na morenie osiva sa nepotvrdil a nepreukázala sa ani jeho akceptovateľnosť. Registrácia prípravku na ochranu rastlín na iné použitia je podmienená vypracovaním a predložením takých údajov a informácií kontrolnému ústavu a odborným pracoviskám, ktoré dokážu ich akceptovateľnosť pre konzumentov a životné prostredie. Týka sa to najmä údajov potrebných na podrobné posúdenie rizika vyplývajúceho z foliárnych aplikácií mimo uzavretých priestorov a rizika vyplývajúceho z foliárnych aplikácií v/na jedlých plodinách a z ich požitia. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o beta-cyfluthrine, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. decembra 2002, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom hodnotení:
- ústav včelárstva musí venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 49 Cyfluthrin CAS číslo: 68359-37-5 (nepotvrdená stereochémia) CIPAC číslo: 385(RS),-a-kyano-4-fluoro-3-fenoxybenzyl-(1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3-(2,2-dichlórvinyl) -2,2-dimetycyklopro-
pánkarboxylát
9201. 1. 200431. 12. 2013Môže sa registrovať a používať výlučne ako insekticíd. Podľa kritérií, ktoré vyžadujú jednotné zásady, iné použitie ako na okrasné rastliny v skleníkoch a na morenie osiva sa nepotvrdilo a nepreukázala sa ani jeho prípustnosť. Registrácia prípravku na ochranu rastlín na iné použitia je podmienená vypracovaním a predložením takých údajov a informácií kontrolnému ústavu a odborným pracoviskám, ktoré dokážu ich akceptovateľnosť pre konzumentov a životné prostredie. Týka sa to najmä údajov potrebných na podrobné posúdenie rizika vyplývajúceho z foliárnych aplikácií mimo uzavretých priestorov a rizika vyplývajúceho z foliárnych aplikácií na jedlých plodinách a z ich požitia. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o cyfluthrine, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. decembra 2002, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom hodnotení:
- ústav včelárstva musí venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 50
Iprodión
(Iprodione)
CAS číslo: 36734-19-7
CIPAC číslo: 278
3-(3,5-dichlórfenyl)-N-izopropyl-2,4-
dioxoimidazolidín-
1-karboximid
9601. 1. 200431. 12. 2013Môže sa registrovať a používať ako fungicíd a nematocíd.
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o účinnej látke iprodióne, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. decembra 2002, a najmä jej prílohy I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení
– výskumný ústav venuje osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka používa vo vysokých dávkach (najmä na trávniky) na kyslých pôdach (pH nižšie ako 6) v zraniteľných klimatických podmienkach,
– referenčné laboratórium musí dôkladne zvážiť riziko pre vodné bezstavovce, ak sa účinná látka používa priamo v blízkosti povrchových vôd a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 51 Linuron CAS číslo: 330-55-2 CIPAC číslo: 763-(3,4-dichlórfenyl)-1-metoxy-1-metyl močovina9001. 1. 200431. 12. 2013Môže sa registrovať a používať výlučne ako herbicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská musia brať do úvahy závery revíznej správy o linurone, a najmä jej prílohy I a II, ktorej konečnú verziu vydal Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. decembra 2002. V tomto celkovom hodnotení:
- referenčné laboratórium a ústav včelárstva musia venovať osobitnú pozornosť ochrane voľne žijúcich cicavcov, necieľových článkonožcov a vodných organizmov a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín,
- úrad verejného zdravotníctva musí venovať osobitnú pozornosť ochrane operátorov.
č. 52 Hydrazid kyseliny
maleínovej CAS číslo: 123-33-1 CIPAC číslo: 310
6-hydroxy-2H-pyridazín-3-ón940 Účinná látka musí vyhovovať smernici Rady 79/117/EHS (2) zmenenej a doplnenej smernicou Rady 90/533/EHS (3)1. 1. 200431. 12. 2013Môže sa registrovať a používať výlučne ako rastový regulátor. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o hydrazide kyseliny maleínovej, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. decembra 2002, a najmä jej prílohy I a II.
V tomto celkovom hodnotení:
- referenčné laboratórium a ústav včelárstva musia venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín,
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 53 Pendimethaline CAS číslo: 40487-42-1 CIPAC číslo: 357N-(1-etylpropyl)-2,6-
dinitro-3,4-xylidén
9001. 1. 200431. 12. 2013Môže sa registrovať a používať výlučne ako herbicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o pendimethaline, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. decembra 2002, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom hodnotení:
- referenčné laboratórium a ústav včelárstva musia venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov a necieľových suchozemských rastlín. Vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín,
- hydrometeorologický ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnosti transportu účinnej látky na krátku vzdialenosť vzdušnou cestou.
č. 54 Propineb CAS číslo: 12071-83-9 (monomér), 9016-72-2 (homopolymér) CIPAC číslo: 177Polymerický zinok 1,2-propylenebis
(ditiokarbamát)
**)1. 4. 200431. 3. 2014Môže sa registrovať a používať len ako fungicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o propinebe, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2003, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom hodnotení:
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnostiam kontaminácie podzemnej vody, keď sa účinná látka aplikuje v oblastiach v zraniteľných pôdnych a/alebo extrémnych klimatických podmienkach,
- referenčné laboratórium a ústav včelárstva musia venovať osobitnú pozornosť ochrane drobných cicavcov, vodných organizmov a necieľových článkonožcov. Vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín,
- úrad verejného zdravotníctva v spolupráci so štátnou veterinárnou a potravinovou správou sledujú situáciu akútnej expozície konzumentov stravou vzhľadom na budúce revízie maximálnych hladín rezíduí. **) Technická účinná látka má byť v súlade s FAO špecifikáciou.
č. 55 Propyzamid CAS číslo: 23950-58-5 CIPAC číslo: 3153,5-dichloro-N-(1,1-
dimethylprop- 2-ynyl)benzamid
9201. 4. 200431. 3. 2014Môže sa registrovať a používať len ako herbicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o propyzamide, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2003, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom hodnotení:
- musí úrad verejného zdravotníctva venovať osobitnú pozornosť ochrane operátora a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín,
- referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov a voľne žijúcich cicavcov, najmä ak je látka aplikovaná v období párenia a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 56 Mecoprop CAS číslo: 7085-19-0 CIPAC číslo: 51Kyselina (RS)-2-(4-chlór-o-
tolyloxy)-propiónová
9301. 6. 200431. 5. 2014Môže sa registrovať a používať ako herbicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská musia brať do úvahy závery revíznej správy o mecoprope, a najmä jej prílohy I a II, ktorej konečnú verziu vydal Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. apríla 2003. V tomto celkovom posudzovaní:
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnosti kontaminácie podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami, a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín,
- ústav včelárstva musí venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 57 Mecoprop-P CAS číslo: 16484-77-8 CIPAC číslo: 475Kyselina (R)-2-(4-chlór-o-
tolyloxy)-propiónová
8601. 6. 200431. 5. 2014Môže sa registrovať a používať výlučne ako herbicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o mecoprope-P, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. apríla 2003, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom posudzovaní:
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnosti kontaminácie podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami, a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 58 Propiconazol CAS číslo: 60207-90-1 CIPAC číslo: 408 (±)-1-[2-(2,4-dichlór-
fenyl)-4-propyl-1,3- dioxolán-2-ylmetyl] -1H-1,2,4-triazol
9201. 6. 200431. 5. 2014Môže sa registrovať a používať výlučne ako fungicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o propiconazole, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. apríla 2003, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom posudzovaní:
- ústav včelárstva a referenčné laboratórium musia venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov a vodných organizmov a vo svojom odbornom posudku podľa potreby musia uviesť opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín,
- referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane pôdnych organizmov pri aplikačných dávkach prevyšujúcich 625 g účinnej látky/ha (napríklad použitie na trávniky) a vo svojom odbornom posudku podľa potreby musí uviesť opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín (napr. bodová aplikácia).
č. 59 Trifloxystrobin CAS číslo: 141517-21-7 CIPAC číslo: 617Metyl (E)-metoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluó-
rom-tolyl) etylideneamino-oxyl)]
-o-tolyl}acetát
9601. 10. 200330. 9. 2013Môže sa registrovať a používať výlučne ako fungicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o trifloxystrobine, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. apríla 2003, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom posúdení:
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/ alebo klimatickými podmienkami. Výskumný ústav vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika a monitorovacie programy, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 60 Carfentrazone etyl CAS číslo: 128639-02.1 CIPAC číslo: 587Etyl (RS)-2-chloro-3-[2-
chloro-5-(4-difluóro-
metyl-4,5-dihydro-3-
metyl-5oxo-1H 1,2,4-triazol-1-yl)-4-
fluorofenyl] propionát
9001. 10. 200330. 9. 2013Môže sa registrovať a používať výlučne ako herbicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o účinnej látke carfentrazone-etyle, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. apríla 2003, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom posúdení:
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 61 Mesotrión CAS číslo: 104206-8 CIPAC číslo: 6252-(4-metyl-2-nitroben-
zoyl) cyklohexán –1,3-dión
920 ***)1. 10. 200330. 9. 2013Môže sa registrovať a používať výlučne ako herbicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o mesotrióne, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. apríla 2003, a najmä jej prílohy I a II. ***) Výrobná prímes 1-cyano-6-(metylsulfonyl)-7-nitro-9H-xantén-9-on sa považuje za toxikologický problém a v technickom produkte musí zostať nižšia ako 0,0002 % (w/w).
č. 62 Fenamidón CAS číslo: 161326-34-7 CIPAC číslo: 650(S)-5-metyl-2-metyltio-5-fenyl-3-fenylamino-3,5-dihydroimidazol-4-on9751. 10. 200330. 9. 2013Môže sa registrovať a používať výlučne ako fungicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o fenamidóne, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. apríla 2003, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom posúdení:
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
- ústav včelárstva musí venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov,
- referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 63 Isoxaflutole CAS číslo: 141112-29-0 CIPAC číslo: 5755-cyklopropyl-4-(2-
metyl-sulfonyl-4-
trifluorometylbenzoyl) izoxazol
9501. 10. 200330. 9. 2013Môže sa registrovať a používať výlučne ako herbicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o isoxaflutole, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. apríla 2003, a najmä prílohy I a II. V tomto celkovom posúdení:
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/ alebo klimatickými podmienkami, a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika alebo monitorovacie programy, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 64 Flurtamón CAS číslo: 96525-23-4(RS)-5-metylamino-2-
fenyl-4-(a,a,a-tri-
fluórom-tolyl) furán-3(2H)-ón
9601. 1. 200431. 12. 2013Môže sa registrovať a používať výlučne ako herbicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská musia brať do úvahy závery revíznej správy o flurtamóne, a najmä jej prílohy I a II, ktorej konečnú verziu vydal Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 4. júla 2003. V tomto celkovom posudzovaní:
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
- referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane rias a iných vodných rastlín. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika alebo monitorovacie programy, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 65 Flufenacet CAS číslo: 142459-58-3 CIPAC číslo: 5884´-fluór-N-izopropyl-2-
-[5-(trifluórmetyl)-1,3,4-tiadiazol-2-
-yloxy]acetanilid
9501. 1. 200431. 12. 2013Môže sa registrovať a používať výlučne ako herbicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o flufenacete, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 4. júla 2003, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom posudzovaní:
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
- referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane rias a vodných rastlín,
- ústav verejného zdravotníctva musí venovať osobitnú pozornosť ochrane operátorov. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 66 Iodosulfuron CAS číslo: 185119-76-0 (základný) 144550-36-7 (sodná soľ iodosulfuron-metylu) CIPAC číslo: 634
(základný) 634.501 (sodná soľ iodosulfuron-metylu
4-jód-2-[3-(4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl) ureidosulfonyl]benzoát9101. 1. 200431. 12. 2013Môže sa registrovať a používať výlučne ako herbicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o iodosulfurone, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 4. júla 2003, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom posudzovaní:
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnostiam kontaminácie podzemných vôd iodosulfuronom a jeho metabolitmi, keď sa účinná látka používa v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
- referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných rastlín. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 67 Dimethenamid-p CAS číslo: 163515-14-8 CIPAC číslo: 638S-2-chlóro-N-(2,4-
dimetyl-3-tienyl)-N-(2-
metoxy-1-metyletyl)-
acetamid
890 ****)1. 1. 200431. 12. 2013Môže sa registrovať a používať výlučne ako herbicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o dimethenamide-p, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 4. júla 2003, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom posudzovaní:
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnosti kontaminácie podzemných vôd dimethenamidom-p a jeho metabolitmi, keď sa účinná látka používa v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
- výskumný ústav, hydrometeorologický ústav a referenčné laboratórium musia venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných ekosystémov, najmä vodných rastlín. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika alebo monitorovacie programy, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín. Kontrolný ústav musí informovať Komisiu o špecifikácii komerčne vyrábanej technickej účinnej látky. ****) predbežná hodnota zo skúšobnej prevádzky
č. 68 Picoxystrobin CAS číslo: 117428-22-5 CIPAC číslo: 628Metyl (E)-3-metoxy-2-{2-[6-
-(trifluórmetyl)-2-pyridyloxymetyl]
fenyl} akrylát
950 *****)1. 1. 200431. 12. 2013Môže sa registrovať a používať výlučne ako fungicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o picoxystrobine, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 4. júla 2003, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom posudzovaní:
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, keď sa účinná látka používa v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
- referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane pôdnych organizmov,
- výskumný ústav, hydrometeorologický ústav a referenčné laboratórium musia venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných ekosystémov. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika alebo monitorovacie programy, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín. Kontrolný ústav musí informovať Komisiu o špecifikácii komerčne vyrábanej technickej účinnej látky. *****) predbežná hodnota zo skúšobnej prevádzky
č. 69 Fostiazate CAS číslo: 98886-44-3 CIPAC číslo: 585(RS)-S-sec-butyl 0-etyl 2-oxo-1,3-tiazolidín-3-
ylfosfonotioát
9301. 1. 200431. 12. 2013Môže sa registrovať a používať výlučne ako insekticíd alebo nematocíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o fosthiazate, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 4. júla 2003, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom posudzovaní:
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, keď sa účinná látka používa v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
- referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov a voľne žijúcich cicavcov, najmä ak sa látka používa počas obdobia párenia,
- referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových pôdnych organizmov. Ak je to vhodné, mali by sa uplatňovať opatrenia na zníženie rizika. Aby sa zmiernilo potenciálne riziko pre malé vtáky, na etikete sa musí uviesť, že je nevyhnutné, aby sa granuly dôkladne zapracovali do pôdy. Kontrolný ústav musí informovať Komisiu v súlade s článkom 13 ods. 5 o špecifikácii komerčne vyrábanej technickej účinnej látky.
č. 70 Siltiofam CAS číslo: 175217-20-6 CIPAC číslo: 635N-allyl-4,5-dimetyl-2-
(trimetylsilyl)tiofén-3-karboxamid
9501. 1. 200431. 12. 2013Môže sa registrovať a používať výlučne ako fungicíd. Iné spôsoby použitia okrem ošetrenia osiva v súčasnosti nie sú dostatočne podložené údajmi. Registrácie na iné spôsoby použitia sa môžu udeliť až po vypracovaní a predložení kontrolnému ústavu a odborným pracoviskám takých údajov a informácií, ktoré preukážu ich akceptovateľnosť pre konzumentov, operátorov a životné prostredie. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o siltiofame, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 4. júla 2003, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom posudzovaní musí úrad verejného zdravotníctva venovať osobitnú pozornosť ochrane operátorov a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uviesť opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 71 Coniothyrium minitans Kmeň CON/M/91-08 (DSM 9660) CIPAC číslo: 614Neuplatňuje sa******)1. 1. 200431. 12. 2013Môže sa registrovať a používať výlučne ako fungicíd. V konaní o registrácii prípravku na ochranu rastlín sa zohľadnia závery revíznej správy o Coniothyrium minitanse, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 4. júla 2003, a najmä jej prílohy I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:
- úrad verejného zdravotníctva musí venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátora a pracovníkov a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uviesť vhodné ochranné opatrenia, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín. ******) Podrobnosti o čistote a kontrole výroby, pozri revíznu správu.
č. 72 Molinate CAS číslo: 2212-67-1 CIPAC číslo: 235S-etyl azepán-1-karbotioát; S-etyl perhydroazepín 1-karbotioát; S-etyl perhydroazepín 1-tiokarboxylát9501. 8. 200431. 7. 2014Môže sa registrovať a používať výlučne ako herbicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o molinate, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 4. júla 2003, a najmä jej prílohy I a II. Pri tomto celkovom posudzovaní:
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnosti kontaminácie podzemných vôd, keď sa účinná látka používa v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/ alebo klimatickými podmienkami a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uviesť opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín,
- hydrometeorologický ústav venuje osobitnú pozornosť možnosti transportu účinnej látky vo vzduchu na krátku vzdialenosť
č. 73 Thiram CAS číslo: 137-26-8 CIPAC číslo: 24tetrametyltiuram
disulfid; bis (dimetyltiokarba-
moyl)-disulfid
9601. 8. 200431. 7. 2014Môže sa registrovať a používať výlučne ako fungicíd alebo repelent. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o thirame, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 4. júla 2003, a najmä jej prílohy I a II. Pri tomto celkovom posudzovaní:
- referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov,
- referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane drobných cicavcov a vtákov, ak sa látka používa na morenie osiva na jar. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 74 Ziram CAS číslo: 137-30-4 CIPAC číslo: 31bis (dimetylditiokarbamát) zinku950 ********)1. 8. 200431. 7. 2014Môže sa registrovať a používať výlučne ako fungicíd alebo repelent. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o zirame, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 4. júla 2003, a najmä jej prílohy I a II. Pri tomto celkovom posudzovaní:
- referenčné laboratórium a ústav včelárstva musia venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov a vodných organizmov a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uviesť opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín,
- úrad verejného zdravotníctva v spolupráci so štátnou veterinárnou a potravinovou správou sledujú akútnu expozíciu konzumentov prostredníctvom stravy v súvislosti s budúcim prehodnotením maximálnych limitov rezíduí. ********) (špecifikácia FAO) Arzén: najviac 250 mg/kg, voda: najviac 1,5 %.
č. 76 Mesosulfurón CAS číslo: 400852-66-6 CIPAC číslo: 4412-[(4,6-dimethoxypy-
rimidin-2- ylcarbamoyl)sulfamoyl]-a - (methanesulfonamido)-p-toluic acid
9301. 4. 200431. 3. 2014Môže sa registrovať a používať len ako herbicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o mesosulfuróne, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. októbra 2003, a najmä jej prílohy I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:
- referenčné laboratórium ústav musí venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných rastlín,
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnej kontaminácii podzemnej vody mesosulfurónom a jeho metabolitmi, keď sa účinná látka aplikuje v oblastiach so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami, a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uviesť opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 77 Propoxycarbazón CAS číslo: 145026-81-9 CIPAC číslo: 6552-(4,5-dihydro-4-
methyl-5- oxo-3-propoxy-1H-
1,2,4- triazol-1-yl)carboxa-
midosulfonylben-
zoicacid-methylester
950 (vyjadrené ako sodná soľ propoxycarbazonu) 1. 4. 200431. 3. 2014 Môže sa registrovať a používať len ako herbicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o propoxycarbazóne, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. októbra 2003, a najmä jej prílohy I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnej kontaminácii podzemnej vody propoxycarbazónom a jeho metabolitmi, keď sa účinná látka používa v oblastiach so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
- výskumný ústav, hydrometeorologický ústav a referenčné laboratórium musia venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných ekosystémov, najmä vodných rastlín, a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uviesť opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 78 Zoxamid CAS číslo: 156052-68-5 CIPAC číslo: 640 (RS)-3,5-Dichloro-N-
(3-chloro- 1-ethyl-1-methylacetonyl)-p-toluamide
950 1. 4. 200431. 3. 2014 Môže sa registrovať a používať len ako fungicíd. Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia závery revíznej správy o zoxamide, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. októbra 2003, a najmä jej prílohy I a II.
č. 79 Chlorpropham CAS číslo: 101-21-3 CIPAC číslo: 43Izopropyl 3-chlorofenylkarbamát9751. 2. 200531. 1. 2015Môže sa registrovať a používať len ako herbicíd a ako prípravok na potláčanie klíčenia. Kontrolný ústav a odborné pracoviská budú pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia revíznej správy o chlorprophame, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. novembra 2003, a najmä jej prílohy I a II. Pri celkovom hodnotení:
- úrad verejného zdravotníctva musí venovať osobitnú pozornosť ochrane operátora,
- úrad verejného zdravotníctva v spolupráci so štátnou potravinovou a veterinárnou správou musí venovať osobitnú pozornosť ochrane spotrebiteľa,
- referenčné laboratórium a ústav včelárstva musa venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 80 Kyselina benzoová CAS číslo: 65-85-0 CIPAC číslo: 622kyselina benzoová9901. 6. 200431. 5. 2014Môže sa registrovať a používať len ako dezinfektant. Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia závery revíznej správy o kyseline benzoovej, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. novembra 2003, a najmä jej prílohy I a II.
č. 81 Flazasulfuron CAS číslo: 104040-78-0 CIPAC číslo: 5951-(4, 6-dimetoxypyrimidín-2-
yl)-3-(3-trifluorometyl-2-pyridyl-sulfonyl) močovina
9401. 6. 200431. 5. 2014Môže sa registrovať a používať len ako herbicíd. Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia závery revíznej správy o flazasulfurone, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. novembra 2003, a najmä jej prílohy I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnosti kontaminácie podzemnej vody, keď sa účinná látka aplikuje v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
- referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných rastlín. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín. Kontrolný ústav oznámi Komisii špecifikáciu komerčne vyrábanej technickej účinnej látky.
č. 82
Pyraclostrobin
CAS číslo: 175013-18-0
CIPAC číslo: 657
metyl
N-(2-{[1-(4-chlorofenyl)-
1 H-pyrazol- 3 -yl] oxymetyl}
fenyl)
N-metoxy karbamát
975

Výrobná nečistota dimetylsulfát (DMS) sa z toxikolo-gického hľadiska pokladá za rizikovú a jej koncentrácia v technickom produkte nesmie prekročiť 0,0001 %.
1. 6.
2004
31. 5.
2014
Môže sa registrovať a používať len ako fungicíd alebo rastový regulátor rastlín.

Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia závery revíznej správy o pyra- clostrobine, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. novembra 2003, a najmä jej prílohy I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení referenčné laboratórium musí venovať:
– osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov, najmä rýb,
– osobitnú pozornosť ochrane suchozemských článkonožcov a dážďoviek.
Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
Kontrolný ústav oznámi Komisii špecifikáciu komerčne vyrábanej technickej účinnej látky.
č. 83 Quinoxyfen CAS číslo: 124495-18-7 CIPAC číslo: 5665,7 dichlór-4
(p-fluórfenoxy)
chinolín
9701. 9. 200431. 8. 2014Môže sa registrovať a používať len ako fungicíd. Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia závery revíznej správy o quinoxyfene, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. novembra 2003, a najmä jej prílohy I a II. Referenčné laboratórium vo svojom posudku musí venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov a podľa potreby vo svojich odborných posudkoch uviesť opatrenia na zníženie rizika a monitorovacie programy, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 84 Alfa-cypermethrin CAS číslo: 67375-30-8 CIPAC číslo:Racemát obsahujúci (S)-a- kyano-3 fenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyclopropán karboxylát a (R)-a- kyano-3 fenoxybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyclopropán karboxylát (= cis-2 izomérický pár cypermethrinu)930 cis-2 izoméru1. 3. 200528.2. 2015Môže sa registrovať a používať len ako insekticíd. Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia závery revíznej správy o alfa-cypermethrine, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 13. februára 2004, a najmä jej prílohy I a II.
- referenčné laboratórium a ústav včelárstva vo svojom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov, včiel a necieľových článkonožcov a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín,
- úrad verejného zdravotníctva vo svojom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátora a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 85 Benalaxyl CAS číslo: 71626-11-4 CIPAC číslo: 416Metyl N-fenylacetyl-N-2, 6-xylyl-DL-alaninát9601. 3. 200528. 2. 2015Môže sa registrovať a používať len ako fungicíd. Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia závery revíznej správy o benalaxyle, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 13. februára 2004, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom hodnotení výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť prípadnej kontaminácii podzemnej vody, keď sa účinná látka použije v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 86 Bromoxynil CAS číslo: 1689-84-5 CIPAC číslo: 873,5 dibromo-4 - hydroxybenzonitrile9701. 3. 200528. 2. 2015Môže sa registrovať a používať len ako herbicíd. Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia závery revíznej správy o bromoxynile, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 13. februára 2004, a najmä jej prílohy I a II. Referenčné laboratórium pri tomto celkovom hodnotení musí venovať náležitú pozornosť ochrane vtákov a voľne žijúcich cicavcov, najmä ak sa látka použije v zime, a ochrane vodných organizmov a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uviesť opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 87 Desmedipham CAS číslo: 13684-56-5 CIPAC číslo: 477etyl 3´-fenylkarbamoylo-
xykarbanilát etyl 3-fenylkarbamoyloxy-
fenylkarbamát
min. 9701. 3. 200528. 2. 2015Môže sa registrovať a používať len ako herbicíd. Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia závery revíznej správy o desmediphame, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 13. februára 2004, a najmä jej prílohy I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musí referenčné laboratórium venovať náležitú pozornosť ochrane vodných organizmov a dážďoviek a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 88 Ioxynil CAS číslo: 13684-83-4 CIPAC číslo: 864-hydroxy- 3,5- di-iodobenzonitrile9601. 3. 200528. 2. 2015Môže sa registrovať a používať len ako herbicíd. Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia závery revíznej správy o ioxynile, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 13. februára 2004, a najmä jej prílohy I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musí referenčné laboratórium venovať pozornosť najmä ochrane vtákov a voľne žijúcich cicavcov, najmä ak sa látka použije v zime, a ochrane vodných organizmov a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 89 Phenmedipham CAS číslo: 13684-63-4 CIPAC číslo: 77Metyl 3-(3-metylkarbaniloyloxy) karbanilát, 3-metoxykarbonylami-
nofenyl 3´-metylcarbanilát
min. 9701. 3. 200528. 2. 2015Môže sa registrovať a používať len ako herbicíd. Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia závery revíznej správy o phenmediphame, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 13. februára 2004, a najmä jej prílohy I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musí referenčné laboratórium venovať náležitú pozornosť ochrane vodných organizmov a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uviesť opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 90 Pseudomonas chlororaphis kmeň: MA 342 CIPAC číslo: 574nerelevantné*)1. 10. 200430. 9. 2014Môže sa registrovať a používať len ako fungicíd pri morení osiva v uzavretej moričke. Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia závery revíznej správy o Pseudomonas chlororaphise, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 30. marca 2004, a najmä jej prílohy I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musí úrad verejného zdravotníctva venovať náležitú pozornosť ochrane operátorov a pracovníkov a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uviesť opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín. *) Čistota: množstvo sekundárneho metabolitu 2, 3-depoxi-2, 3 didehydro-rizoxínu (DDR) vo fermentáte počas formulovania prípravku nesmie presiahnuť limit kvantifikácie (LOQ) 2 mg/ l.
č. 91 Mepanipyrim CAS číslo: 110235-47-7 CIPAC číslo: 611N-(4-metyl-6-prop-1-
ynyl-pyrimidín-2-yl)
anilín
9601. 10. 200430. 9. 2014Môže sa registrovať a používať len ako fungicíd. Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia závery revíznej správy o mepanipyrime, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 30. marca 2004, a najmä jej prílohy I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musí referenčné laboratórium venovať náležitú pozornosť ochrane vodných organizmov a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uviesť opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 92 Acetamiprid CAS číslo: 160430-64-8 CIPAC číslo: nepridelené(E)-N1-[(6-chloro-3-
pyridyl)- metyl] -N2-kyano-N1-metyl-
acetamidín
3 9901. 1. 200531. 12. 2014Môže sa registrovať a používať len ako insekticíd. Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia závery revíznej správy o acetamipride, ukončenej l Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 29. júna 2004, a najmä jej prílohy I a II. Pri tomto celkovom hodnotení úrad verejného zdravotníctva venuje mimoriadnu pozornosť expozícii pracovníkov týmito látkami, referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 93 Thiacloprid CAS číslo: 111988-49-9 CIPAC číslo:631(Z)-N-{3-[(6-chloro-3-
pyridinyl)-metyl] -1,3-tiazolan-2-yliden}-kyanamid
9751. 1. 200531. 12. 2014Môže sa registrovať a používať len ako insekticíd. Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia závery revíznej správy o thiaclopride, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 29. júna 2004, a najmä jej prílohy I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:
- ústav včelárstva, referenčné laboratórium musí venovať mimoriadnu pozornosť ochrane necieľových článkonožcov a vodných organizmov,
- výskumný ústav musí venovať mimoriadnu pozornosť možnej kontaminácii podzemnej vody v prípade použitia účinnej látky v regiónoch s ohrozenou pôdou a/alebo klimatickými podmienkami. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 94 Ampelomyces quisqualis Kmeň: AQ 10 Zbierka kultúr č. CNCM I-807 CIPAC číslo: nepridelenéNeuplatňuje sa 1. 4. 200531. 3. 2015Môže sa registrovať a používať len ako fungicíd. Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri hodnotení na účely registrácie prípravkov na ochranu rastlín zohľadnia závery revíznej správy o Ampelomyces quisqualise, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 8. októbra 2004, a najmä jej prílohy I a II.
č. 95 Imazosulfuron CAS číslo: 122548-33-8 CIPAC číslo: 5901-(2-chloroimidazo
[1,2-]pyridin-3-ylsul-
phonyl)-3-(4,6- dimethoxypyrimidin-2-
yl)močovina
3 9801. 4. 200531. 3. 2015Môže sa registrovať a používať len ako herbicíd. Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia závery revíznej správy o imazosulfurone, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 8. októbra 2004, a najmä jej prílohy I a II. Pri tomto celkovom hodnotení referenčné laboratórium venuje osobitnú pozornosť účinkom na vodné organizmy a suchozemské necieľové rastliny. Odborné pracoviská vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 96 Laminarin CAS číslo: 9008-22-4 CIPAC číslo: 671(1® 3)--D-glucan (podľa Spoločnej komisie IUPAC-IUB pre biochemické názvoslovie)3 860 suchej hmoty1. 4. 200531. 3. 2015Môže sa registrovať a používať len ako spúšťač sebaochranného mechanizmu plodiny. Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia závery revíznej správy o laminarine, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 8. októbra 2004, a najmä jej prílohy I a II.
č. 97 Methoxyfenozid CAS číslo: 161050-58-4 CIPAC číslo: 656N-tert-Butyl-N´-(3-
methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazid
3 9701. 4. 200531. 3. 2015 Môže sa registrovať a používať len ako insekticíd. Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia závery revíznej správy o methoxyfenozide, ukončenej v Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 8. októbra 2004, a najmä jej prílohy I a II. Pri tomto celkovom hodnotení ústav včelárstva a referenčné laboratórium venujú osobitnú pozornosť ochrane terestriálnych a vodných necieľových článkonožcov. Odborné pracoviská vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 98 S-metolachlor CAS číslo: 87392-12-9 (S-izomér) 178961-20-1 (R-izomér) CIPAC číslo: 607Zmes: (aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide (80 – 100 %) a (aRS, 1 R)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide (20-0%)3 9601. 4. 200531. 3. 2015Môže sa registrovať a používať len ako herbicíd. Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia závery revíznej správy o S-metolachlore, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 8. októbra 2004, a najmä jej prílohy I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:
- výskumný ústav venuje osobitnú pozornosť možnosti kontaminácie podzemných vôd účinnou látkou a jej metabolitmi CGA 51202 a CGA 354743, keď sa účinná látka používa v regiónoch so zraniteľnými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
- referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných rastlín. Odborné pracoviská vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 99 Glyocladiumatenulatum Kmeň: J1446 Zbierka kultúr č. DSM 9212 CIPAC číslo: nepridelenéNeuplatňuje sa 1. 4. 200531. 3. 2015Môže sa registrovať a používať len ako fungicíd. Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri hodnotení na účely registrácie prípravkov
na ochranu rastlín zohľadnia závery revíznej správy o Glyocladiume catenulatume, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 30. marca 2004, a najmä jej prílohy I a II. Pri tomto celkovom hodnotení úrad verejného zdravotníctva venuje osobitnú pozornosť ochrane operátora a pracovníkov a ak je to potrebné, vo svojom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 100 Etoxazol CAS číslo: 153233-91-1 CIPAC číslo: 623 RS)-5-terc-butyl-2-[2-(2,6-difluórfenyl)- 4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl] fenetol 948 1. 6. 2005 31. 5. 2015 Môže sa používať a registrovať výlučne ako akaricíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o etoxazole, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. decembra 2004, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom posudzovaní referenčné laboratórium venuje osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 101 Tepraloxydim CAS číslo: 149979-41-9 CIPAC číslo: 608 EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-chlórallyloxyimino] propyl}-3-hydroxy-5- perhydropyrán-4-
ylcyklohex-2- én- 1-ón
920 1. 6. 2005 31. 5. 2015 Môže sa používať a registrovať výlučne ako herbicíd. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o tepraloxydime, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. decembra 2004, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom posudzovaní referenčné laboratórium a ústav včelárstva venujú osobitnú pozornosť ochrane suchozemských necieľových článkonožcov. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 102 Chlórothalonil CAS číslo: 1897-45-6 CIPAC číslo: 288 Tetrachlór-izoftalonitril 985 hexachlór-
benzén: nie vyššia ako 0,04 g/kg dekachlórbi-
fenyl: nie vyššia ako 0,03 g/kg
1. 3. 200628. 2. 2016ČASŤ A
Môže sa používať a registrovať výlučne ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia úvahy závery revíznej správy o chlórothalonile, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. februára 2005, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom posudzovaní:
- referenčné laboratórium venuje osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov,
- výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, najmä s ohľadom na účinné látky a ich metabolity R417888 a R611965 (SDS46851), ak sa tieto účinné látky používajú v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 103 Chlórtolurón (stereochemicky neurčený) CAS číslo: 15545-48-9 CIPAC číslo: 217 3-(3-chlór-p-tolyl)- 1,1-dimetylmočovina 9751. 3. 200628. 2. 2016ČASŤ A
Môže sa používať a registrovať výlučne ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o chlórtoluróne, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. februára 2005, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom posudzovaní výskumný ústav venuje osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, keď sa táto účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 104 Cypermetrín CAS číslo: 5231-07-8 CIPAC číslo: 332(3-fenoxyfenil)(kyano)- metyl-3-(2,2-dichlórvinyl)- 2,2-dimetylcyklopro-
pánkarboxylát (4 páry izomérov: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)
9001. 3. 200628. 2. 2016ČASŤ A
Môže sa používať a registrovať výlučne ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o cypermetríne, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. februára 2005, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom posudzovaní:
- referenčné laboratórium a ústav včelárstva venujú mimoriadnu pozornosť ochrane vodných organizmov, včiel a necieľových článkonožcov a vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- úrad verejného zdravotníctva musí venovať mimoriadnu pozornosť bezpečnosti operátora a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uviesť opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 105 Daminozid CAS číslo: 1596-84-5 CIPAC číslo: 330kyselina N-dimetylaminosukci-
namová
990 Nečistoty: N-nitrosodimethylamine: nie vyššie ako 2,0 mg/kg 1,1-dimethylhydrazide: nie vyššie ako 30 mg/kg 1. 3. 200628. 2. 2016ČASŤ A
Môže sa používať a registrovať výlučne ako rastový regulátor nepotravinárskych plodín.
ČASŤ B
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o daminozide, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. februára 2005, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom posudzovaní úrad verejného zdravotníctva venuje osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a pracovníkov pri opätovnom vstupe na miesto použitia. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 106 Metyl-tiofanát (stereochemicky neurčený) CAS číslo:23564-05-8 CIPAC číslo: 262 dimetyl 4,4’-(o-fenylén) bis(3-tioalofanát)9501. 3. 200628 .2. 2016ČASŤ A
Môže sa používať a registrovať výlučne ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o metyl-tiofanáte, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. februára 2005, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom posudzovaní referenčné laboratórium venuje osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov, dážďoviek a iných pôdnych makroorganizmov. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 107 Tribenuron CAS číslo 106040-48-6 (tribenuron) CIPAC číslo 5462-[4-metoxy-6-metyl-1,3,5- triazín-2-yl(metyl)karbamoyl sulfamoyl]benzoát 950 (vyjadrené ako tribenuron-
metyl)
1. 3. 200628. 2. 2016ČASŤ A
Môže sa používať a registrovať výlučne ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o tribenurone, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. februára 2005, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom posudzovaní musí referenčné laboratórium, hydrometeorologický ústav a výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových suchozemských rastlín, vyšších vodných rastlín a podzemnej vody v zraniteľných situáciách. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 108 MCPA CAS číslo: 94-74-6 CIPAC číslo: 2 4-chloro-o-tolyloxy acetát 9301. 5. 200630. 4. 2016ČASŤ A
Môže sa používať a registrovať výlučne ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o MCPA, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. apríla 2005, a najmä jej prílohy I a II. Výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnosti kontaminácie podzemných vôd, keď sa táto účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami, a vo svojom odbornom posudku uviesť opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín. Referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov a vo svojom odbornom posudku uviesť opatrenia na zníženie rizika, napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 109 MCPB CAS číslo: 94-81-5 CIPAC číslo: 50 4-(4-chloro-o-tolyloxy) butyrát 9201. 5. 200630. 4. 2016ČASŤ A
Môže sa používať a registrovať výlučne ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. apríla 2005, a najmä jej prílohy I a II. Výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnosti kontaminácie podzemných vôd, keď sa táto účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami, a vo svojom odbornom posudku uviesť opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín. Referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov a vo svojom odbornom posudku uviesť opatrenia na zníženie rizika, napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 110 Bifenazát CAS číslo: 149877-41-8 CIPAC číslo: 736Izopropyl 2-(4-metoxybifenyl-3-yl)hydrazinoformiát 9501. 12. 200530. 11. 2015ČASŤ A
Môže sa používať a registrovať výlučne ako akaricíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú bifenazát, na iné použitia ako na okrasné rastliny v skleníkoch, kontrolný ústav
a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť ustanoveniam § 11 ods. 12 zákona
č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.
a zabezpečia, aby žiadateľ poskytol všetky potrebné údaje a informácie. Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o bifenazáte, a najmä jej prílohy I a II, ktorej konečnú verziu vydal Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. júna 2005.
č. 111 Milbemektin je zmesou M.A3 a M.A4 CAS čísla: M.A3: 51596-10-2 M.A4: 51596-11-3 CIPAC číslo: 6M.A3: (10E,14E,16E,22Z)- (1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R, 20R,21R,24S)-21,24- dihydroxy-5’,6’,11,13,22- pentametyl-3,7,19-trioxatetracyklo[ 15.6.1.14,8.020,24] pentakoza-10,14,16,22- tetraén-6-spiro-2’- tetrahydropyrán-2-ón M.A4: (10E,14E,16E,22Z)- (1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R, 20R,21R,24S)-6’-etyl- 21,24-dihydroxy- 5’,11,13,22-tetrametyl- 3,7,19-trioxatetracyklo [15.6.1. 14,8020,24] pentakoza-10,14,16,22- tetraén-6-spiro-2’- tetrahydropyrán-2-ón 9501. 12. 200530. 11. 2015ČASŤ A
Môže sa povoliť len jeho použitie ako akaricídu alebo insekticídu.
ČASŤ B
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o milbemektine, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. júna 2005, a najmä jej prílohy I a II. V tomto celkovom posudzovaní referenčné laboratórium venuje osobitnú pozornosť najmä ochrane vodných organizmov. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 112 Chlórpyrifos CAS číslo: 2921-88-2 CIPAC číslo: 221 O,O-dietyl-O -3,5,6- trichlór-2- pyridyl fosforotioát 970 Nečistota O,O,O,O-tetraetyl ditiopyrofosfát (Sulfotep) sa považuje za toxikologické riziko. Jej maximálna úroveň je stanovená na 3 g/kg.1. 7. 2006 30. 6. 2016ČASŤ A
Môže sa používať a registrovať výlučne ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri používaní jednotných zásad sa zohľadnia závery revíznej správy o chlórpyrifose, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 3. júna 2005, a najmä jej prílohy I a II. Osobitná pozornosť sa venuje ochrane vtáctva, cicavcov, vodných organizmov, včiel
a necieľových článkonožcov a v posudkoch sa uvedú opatrenia na zníženie rizika vrátane ochranných pásiem, ktoré sa uvedú na etikete prípravku na ochranu rastlín. Požiada sa o predloženie ďalších štúdií týkajúcich sa hodnotenia rizika a jeho dosahu na vtáctvo a cicavce.
č. 113 Chlórpyrifos-metyl CAS číslo: 5598-13-0 CIPAC číslo: 486O,O-dimetyl- O-3,5,6- trichlór-2- pyridyl fosforotioát 960 Nečistoty O,O,O,O-tetrametyl ditiopyrofosfát (Sulfotemp) a O,O,O-trimetyl- O-(3,5,6-trichlór- 2-pyridinyl) difosforoditioát (Sulfotemp – ester) sa považujú za toxikologické riziko. Maximálna úroveň každej z týchto nečistôt je stanovená na 5 g/kg1. 7. 2006 30. 6. 2016ČASŤ A
Môže sa používať a registrovať výlučne ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri používaní jednotných zásad sa zohľadnia závery revíznej správy o chlórpyrifos-metyle, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 3. júna 2005, a najmä jej prílohy I a II. Osobitná pozornosť sa venuje ochrane vtáctva, cicavcov, vodných organizmov, včiel a necieľových článkonožcov a v posudkoch sa uvedú opatrenia na znižovanie rizika vrátane ochranných pásiem, ktoré sa uvedú na etikete prípravku na ochranu rastlín. Požiada sa o predloženie ďalších štúdií týkajúcich sa hodnotenia rizika a jeho dosahu na vtáctvo a cicavce v prípade použitia vo vonkajšom prostredí.
č. 114 Maneb CAS číslo: 12427-38-2 CIPAC číslo: 61 Komplex kyseliny etylénbisditiokar-
bamovej s mangánom (ditiokarbamát (polymér)
860 Vzniknutá technická nečistota – etyléntiomočovina – sa považuje za toxikologické riziko. Jej úroveň preto nesmie byť vyššia ako 0,5 % obsahu látky maneb.1. 7. 2006 30. 6. 2016 ČASŤ A
Môže sa používať a registrovať výlučne ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri používaní jednotných zásad sa zohľadnia závery revíznej správy o manebe, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 3. júna 2005, a najmä jej prílohy I a II. Venuje sa osobitná pozornosť možnosti kontaminácie podzemných vôd pri použití tejto účinnej látky v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo extrémnymi klimatickými podmienkami. Osobitná pozornosť sa venuje rezíduám danej látky v potravinách a posúdi sa vystavenie konzumentov s ohľadom na príjem tejto látky v rámci potravy. Osobitná pozornosť sa venuje ochrane vtáctva, cicavcov, vodných organizmov a necieľových článkonožcov a v posudkoch sa uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré sa uvedú na etikete prípravku na ochranu rastlín. Je potrebné predložiť ďalšie štúdie týkajúce sa hodnotenia rizika a jeho dosahu na vtáctvo a cicavce a vývojovú toxicitu.
č. 115 Mankozeb CAS číslo: 8018-01-7 (predtým 8065-67-5) CIPAC číslo: 34 Komplex kyseliny etylénbisditiokarbamovej s mangánom a zinkom (ditiokarbamát) (polymér) 800 Vzniknutá technická nečistota – etyléntiomočovina – sa považuje za toxikologické riziko. Jej úroveň preto nesmie byť vyššia ako 0,5 % obsahu látky mankozeb.1. 7. 2006 30. 6. 2016 ČASŤ A
Môže sa používať a registrovať výlučne ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri používaní jednotných zásad sa zohľadnia závery revíznej správy o mankozebe, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 3. júna 2005, a najmä jej prílohy I a II. Osobitná pozornosť sa venuje možnosti kontaminácie podzemných vôd pri použití tejto účinnej látky v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo extrémnymi klimatickými podmienkami. Osobitná pozornosť sa venuje rezíduám danej látky v potravinách a posúdi sa vystavenie konzumentov s ohľadom na príjem tejto látky v rámci potravy. Je potrebné, aby sa veľká pozornosť venovala ochrane vtáctva, cicavcov, vodných organizmov a necieľových článkonožcov, a v posudkoch sa uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré sa uvedú na etikete prípravku na ochranu rastlín. Je potrebné predložiť ďalšie štúdie týkajúce sa hodnotenia rizika a jeho dosahu na vtáctvo, cicavce a vývojovú toxicitu.
č. 116 Metiram CAS číslo: 9006-42-2 CIPAC číslo: 478 Komplex kyseliny etylénbisditiokarbamovej so zinkom (ditiokarbamát) poly[etylénbis
(tioramdisulfid)]
840 Vzniknutá technická nečistota – etyléntiomočovina – sa považuje za toxikologické riziko. Jej úroveň preto nesmie byť vyššia ako 0,5 % obsahu látky metiram. 1. 7. 2006 30. 6. 2016 ČASŤ A
Môže sa používať a registrovať výlučne ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri používaní jednotných zásad sa zohľadnia závery revíznej správy o metirame, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 3. júna 2005, a najmä jej dodatky I a II. Osobitná pozornosť sa venuje možnosti kontaminácie podzemných vôd pri použití tejto účinnej látky v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo extrémnymi klimatickými podmienkami. Takisto je potrebné venovať osobitnú pozornosť rezíduám danej látky v potravinách a posúdiť vystavenie konzumentov s ohľadom na príjem tejto látky v rámci potravy. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať ochrane vtáctva, cicavcov, vodných organizmov a necieľových článkonožcov a v posudkoch je potrebné uviesť opatrenia na zníženie rizika, ktoré sa uvedú na etikete prípravku. Predložia sa ďalšie štúdie týkajúce sa hodnotenia rizika a jeho dosahu na vtáctvo a cicavce.
č. 117 Oxamyl CAS číslo: 23135-22-0 CIPAC číslo: 342 (dimetylkarbamoyl)
(metylsulfanyl) metylidénam- ín-N-metylkar- bamát
970 1. 8. 2006 31. 7. 2016 ČASŤ A
Môže sa používať a registrovať výlučne ako nematocíd a insekticíd.
ČASŤ B
Pri používaní jednotných zásad sa zohľadnia závery revíznej správy o oxamyle, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 15. júla 2005, a najmä jej dodatky I a II. Pri odbornom posúdení sa venuje mimoriadna pozornosť ochrane vtákov a cicavcov, dážďoviek, vodných organizmov, povrchových a podzemných vôd. Ak je to vhodné, v posudkoch sa uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré sa uvedú na etikete prípravku na ochranu rastlín. Mimoriadna pozornosť sa venuje bezpečnosti operátora. Ak je to vhodné, v posudku sa uvedú ochranné opatrenia, ktoré sa uvedú na etikete prípravku. S cieľom potvrdiť posúdenie rizika kontaminácie podzemných vôd v kyslých pôdach, ako aj rizika pre vtáky, cicavce a dážďovky sa vyžiada predloženie ďalších štúdií.
č. 118 1-metylcyklopropén (pri tejto účinnej látke sa neberie do úvahy jej všeobecný názov podľa ISO) CAS číslo: 3100-04-7 CIPAC číslo: nepridelené 1-metylcyklopropén 960 Technické nečistoty 1-chlór-2- metylpropén
a 3-chlór-2-
metylpropén predstavujú závažné toxikologické riziko a obsah každej z nich v technickom materiáli nesmie byť vyšší ako 0,5 g/kg.
1. 4. 2006 31. 3. 2016 ČASŤ A
Môže sa používať a registrovať výlučne ako rastový regulátor na pozberové uskladnenie plodín v zaplombovateľných skladoch.
ČASŤ B
Pri používaní jednotných zásad sa zohľadnia závery revíznej správy
o 1-metylcyklopropéne, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. septembra 2005, a najmä jej dodatky I a II.
č. 119 Forchlórfenuron CAS číslo: 68157-60-8 CIPAC číslo: 633 1-(2-chlóro-4 -pyridinyl)-3- fenylmočovina 978 1. 4. 2006 31. 3. 2016 ČASŤ A
Môže sa používať a registrovať výlučne ako rastový regulátor.
ČASŤ B
Pri vyhodnocovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú forchlórfenuron na iné použitie než na kivi, sa venuje mimoriadna pozornosť kritériám podľa § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečí sa, aby sa pred vydaním takého rozhodnutia o registrácii poskytli všetky potrebné údaje a informácie. Pri používaní jednotných zásad sa zohľadnia závery revíznej správy o forchlórfenurone, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. septembra 2005, a najmä jej dodatky I a II. V tomto celkovom odbornom posudzovaní sa venuje mimoriadna pozornosť prípadnému znečisteniu podzemnej vody, keď sa táto účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi alebo klimatickými podmienkami. V prípade potreby sa uvedú v odbornom posudku ochranné opatrenia na zníženie rizika, ktoré budú uvedené na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 120 Indoxakarb CAS číslo: 173584-44-6 CIPAC číslo: 612 metyl (S)-N-[7-chló- ro-2,3,4a,5- tetrahydro- 4a-(metoxykarbonyl) indeno[ 1,2-e][1,3,4] oxadiazín-2- ylkarbonyl]- 4’-(trifluórometoxy)- karbanilátTechnický materiál: 628 indoxakarbu. 1. 4. 2006 31. 3. 2016 ČASŤ A
Môže sa používať a registrovať výlučne ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri používaní jednotných zásad sa zohľadňujú závery revíznej správy pre indoxakarb, najmä jej dodatky I a II, v konečnej verzii Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. septembra 2005. Pri tomto celkovom odbornom posúdení sa venuje osobitná pozornosť ochrane vodných organizmov. Tam, kde je to vhodné, sa v odbornom posudku uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré sa uvedú na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 121 Warfarín CAS číslo: 81-81-2 CIPAC číslo: 70 (RS)-4-hydroxy- 3-(3-oxo-l- -fenylbutyl) kumarín 3-(á-acetónylbenzyl)- 4- hydroxykumarín 990 1. 10. 2006 30. 9. 2013 ČASŤ A
Môže sa používať a registrovať výlučne ako rodenticíd vo forme predpripravených návnad, v prípade potreby vložených do špeciálne zhotovených zásobníkov.
ČASŤ B
Pri používaní jednotných zásad sa zohľadňujú závery revíznej správy pre warfarín, najmä jej dodatky I a II, v konečnej verzii Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. septembra 2005. V celkovom odbornom posúdení sa venuje osobitná pozornosť ochrane operátorov, vtáctva a necieľových cicavcov. Ak je to vhodné, v posudkoch sa uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré budú uvedené na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 123
Klotianidín
(Clothianidin)
CAS číslo: 210880-92-5
CIPAC číslo: 738
(E)-1-(2-chlór-1,3
-tiazol-5-ylmetyl)
-3-metyl
-2-nitroguanidín
≥ 960 1. 8. 200631. 7. 2016ČASŤ A
Registrovať sa môžu iba použitia prípravku ako insekticíd.
Na ochranu necieľových organizmov, najmä medonosných včiel, pri použití na ošetrenie osiva:
– pokrývanie osiva sa vykoná iba v profesionálnych zariadeniach vybavených na ošetrovanie osiva. V týchto zariadeniach sa musia používať najlepšie dostupné techniky, aby sa zabezpečila minimalizácia rozptylu prachu počas aplikácie na osivo a počas skladovania a prepravy,
– na výsadbu sa použije primerané zariadenie na zabezpečenie vysokého stupňa zapracovania do pôdy, minimalizácie strát a minimalizácie rozptylu prachu.
Na etikete, náveske alebo balení osiva ošetreného clothianidinom musí byť uvedené, že osivo bolo ošetrené touto účinnou látkou, ako aj opatrenia na zníženie rizika uvedené v rozhodnutí o registrácii prípravku.
Ústav včelárstva v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika najmä pri aplikácii postreku zameranom na ochranu medonosných včiel, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Ústav včelárstva v spolupráci s držiteľmi registrácií prípravkov s obsahom účinnej látky klotianidín uskutoční programy monitorovania s cieľom overiť skutočnú expozíciu včiel medonosných clothianidinom v oblastiach, ktoré vo veľkej miere využívajú včely na hľadanie potravy alebo včelári.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú revíznu správu o klotianidíne, a najmä jej dodatky I a II, ukončenú Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 27. januára 2006.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje:
– výskumný ústav mimoriadnu pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium mimoriadnu pozornosť riziku pre vtáky a cicavce živiace sa semenami, ak sa látka používa ako prípravok na ošetrenie semien.
Ak je to potrebné, odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 124 Petoxamid CAS číslo: 106700-29-2 CIPAC číslo: 655 2-chlór-N- (2-etoxyetyl)- N-(2- -metyl- 1-fenyl- -prop-1- -enyl) acetamid 940 1. 8. 2006 31. 7. 2016 ČASŤ A
Registrovať sa môžu iba použitia prípravku ako herbicíd.
ČASŤ B
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o petoxamide, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 27. januára 2006, najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení venuje:
- výskumný ústav mimoriadnu pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
- referenčné laboratórium mimoriadnu pozornosť ochrane vodného prostredia, najmä vyšších vodných rastlín. V prípade potreby odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín. V súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. f) sa informuje Komisia o špecifikácii obchodne vyrábaného technického materiálu.
č. 125 Clodinafop CAS číslo: 114420-56-3 CIPAC číslo: 683 kyselina (R)-2-[4- -(5-chlór- -3- -fluór-2- -pyridyloxy)- fenoxy]- propiónová 950 (vyjadrené ako clodinafoppropargyl)1. 2. 2007 31. 1. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu iba použitia prípravku ako herbicíd.
ČASŤ B
V rámci implementácie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o clodinafope, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 27. januára 2006, najmä jej dodatky I a II.
č. 126 Pirimikarb CAS číslo: 23103-98-2 CIPAC číslo: 231 2-dimetylamino- 5, 6-dimetylpyrimidin- 4- -yldimetylkarbamát 950 1. 2. 2007 31. 1. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
V rámci implementácie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o pirimikarbe, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 27. januára 2006, najmä jej dodatky I a II. Úrad verejného zdravotníctva musí venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátora a zabezpečiť, aby v podmienkach pri jeho používaní bolo predpísané používanie primeraných osobných ochranných pracovných pomôcok. Referenčné laboratórium musí venovať pozornosť ochrane vodných živočíchov a v prípade potreby, napr. v ochranných zónach, v odbornom posudku uvedie opatrenia na zmiernenie rizík, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín. Na požiadanie držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu ďalšie štúdie s cieľom potvrdiť dlhodobé posudzovanie rizika, ak ide o potenciálnu kontamináciu podzemnej vody, najmä ak ide o metabolit R35140.
č. 127 Rimsulfuron CAS číslo: 122931-48-0 (rimsulfuron) CIPAC číslo: 716 1-(4-6- -dimetoxypyrimidin- 2- -yl)-3-(3- -etylsulfonyl- 2- -pyridylsulfonyl) močovina 960 (vyjadrené ako rimsulfuron) 1. 2. 2007 31. 1. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
V rámci implementácie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia revíznu správu o rimsulfurone, ukončenú Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 27. januára 2006, najmä jej dodatky I a II. Referenčné laboratórium a výskumný ústav musia venovať mimoriadnu pozornosť ochrane necieľových rastlín a podzemnej vody v citlivých oblastiach. Tam, kde je to vhodné, odborné pracoviská v odbornom posudku uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 128 Tolklofos-metyl CAS číslo: 57018-04-9 CIPAC číslo: 479 O-2,6-dichlór- p- -tolyl- -O,O-di- -metyltiofosfát- -O-2,6- -dichlór-4- -metylfenyl- -O,O-dimetyltiofosfát 960 1. 2. 2007 31. 1. 2017 ČASŤ A
Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú tolklofos-metyl, na iné použitia ako na ošetrovanie hľuzovitých rastlín (osiva) pred sadením, ak ide o zemiaky, a na ošetrovanie pôdy, ak ide o šaláty v skleníkoch, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť ustanoveniam § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie. Na implementáciu jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia revíznu správu o tolklofos-metyle, ukončenú Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 27. januára 2006, najmä jej dodatky I a II.
č. 129 Tritikonazol CAS číslo: 131983-72-7 CIPAC číslo: 652 (±)-(E)-5- -(4-chlórbenzylidén)- 2,2- -dimetyl- -1-(1H-1, 2,4-triazol- 1- metyl) cyklopentanol 950 1. 2. 2007 31. 1. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú tritikonazol, na iné použitia ako na ošetrenie osiva kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť ustanoveniam § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie. Na uplatňovanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o tritikonazole, najmä jej dodatky I a II, v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 27. januára 2006. Pri tomto celkovom hodnotení venuje:
- úrad verejného zdravotníctva mimoriadnu pozornosť bezpečnosti operátorov. Ak je to vhodné, v odbornom posudku uvedie ochranné opatrenia, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín,
- v citlivých oblastiach výskumný ústav osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemnej vody najmä vysoko perzistentnou účinnou látkou a jej metabolitom RPA 406341,
- referenčné laboratórium mimoriadnu pozornosť ochrane vtáctva živiaceho sa zrnom (dlhodobé riziko). Ak je to vhodné, odborné pracoviská v odbornom posudku uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín. Na požiadanie držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu ďalšie štúdie na potvrdenie posúdenia rizika v prípade vtáctva živiaceho sa zrnom.
č. 130 Dimoxystrobín CAS číslo: 149961-52-4 CIPAC číslo: 739 (E)-o-(2,5- -dimetylfenoxymetyl)- -2-metoxyimino- -N-metylfenylacetamid 980 1. 10. 2006 30. 9. 2016 ČASŤ A
Použitie tejto látky možno registrovať len vo forme fungicídneho prípravku.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú dimoxystrobín na použitie vo vnútorných priestoroch, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť ustanoveniam § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 o rastlinolekárskej starostlivosti Z. z. v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby všetky potrebné údaje a informácie boli poskytnuté pred vydaním rozhodnutia o registrácii. Na uplatňovanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o dimoxystrobíne, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 27. januára 2006, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení venuje:
- výskumný ústav mimoriadnu pozornosť ochrane podzemných vôd tam, kde sa účinná látka používa v prípadoch, ak je faktor intercepcie na plodinách nízky, alebo v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami, – referenčné laboratórium osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov. Tam, kde je to vhodné, odborné pracoviská v odbornom posudku uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín. Kontrolný ústav a odborné pracoviská požiadajú o predloženie:
- presnejšieho posúdenia rizika pre vtáky a cicavce s ohľadom na účinnú látku tvoriacu súčasť prípravku,
- komplexného posúdenia rizika pre vodné organizmy s ohľadom na vysoké chronické riziko pre ryby a na účinnosť prípadných opatrení na zmiernenie rizika, najmä pokiaľ ide o odtok a odvodňovanie.
č. 131 Clopyralid CAS číslo: 1702-17-6 CIPAC číslo: 455 kyselina 3,6-dichlórpyridín- -2-karboxylová 950 1. 5. 2007 30. 4. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú clopyralid, na iné použitia ako na jarné aplikácie kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť ustanoveniam § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie. Na implementáciu jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o clopyralide, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zo 4. apríla 2006, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
- referenčné laboratórium a výskumný ústav ochrane necieľových rastlín a podzemnej vody v citlivých oblastiach. V odbornom posudku uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín, a v prípade potreby sa začnú monitorovacie programy na overenie potenciálnej kontaminácie podzemnej vody v citlivých oblastiach. Na požiadanie držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu ďalšie štúdie s cieľom potvrdiť výsledky týkajúce sa metabolizmu živočíchov.
č. 132 Cyprodinil CAS číslo: 121522- 61-2 CIPAC číslo: 511 4-cyklopropyl- 6- -metyl- -N-fenylpyrimidín- -2-amín 980 1. 5. 2007 30. 4. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Na implementáciu jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o cyprodinile, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zo 4. apríla 2006, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení venuje:
- úrad verejného zdravotníctva osobitnú pozornosť bezpečnosti operátora a zabezpečí, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie primeraných osobných ochranných pracovných pomôcok,
- referenčné laboratórium osobitnú pozornosť ochrane vtákov, cicavcov a vodných organizmov. V odbornom posudku odborné pracoviská uvedú opatrenia na zníženie rizika, ako sú ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín. Na požiadanie držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu ďalšie štúdie s cieľom potvrdiť posúdenie rizika týkajúce sa vtákov a cicavcov a možnej prítomnosti rezíduí metabolitu CGA 304075 v potravinách živočíšneho pôvodu.
č. 133 Fosetyl CAS číslo: 15845-66-6 CIPAC číslo: 384 etylhydrogénfosfonát 960 vyjadrený ako alumíniumfosetyl 1. 5. 2007 30. 4. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Na implementáciu jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o fosetyle, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zo 4. apríla 2006, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení venuje:
- referenčné laboratórium a ústav včelárstva osobitnú pozornosť ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov a necieľových článkonožcov. V odbornom posudku v prípade potreby kontrolný ústav a odborné pracoviská uvedú opatrenia na zníženie rizika, ako sú ochranné zóny, ktoré sa uvedú na etikete prípravku na ochranu rastlín. Na požiadanie držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu ďalšie štúdie s cieľom potvrdiť posúdenie rizika týkajúce sa necieľových článkonožcov, najmä ak ide o ich regeneráciu na mieste použitia, a bylinožravých cicavcov.
č. 134 Trinexapac CAS číslo: 104273- 73-6 CIPAC číslo: 732 kyselina (RS)-4- -cyklopropyl- -(hydroxy) metylén- 3,5- -dioxocyklohexán-
karboxylová
940 (vyjadrený ako etyltrinexapac) 1. 5. 2007 30. 4. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.
ČASŤ B
Na implementáciu jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o trinexapacu, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zo 4. apríla 2006, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení venuje: – referenčné laboratórium osobitnú pozornosť ochrane vtákov a cicavcov. V odbornom posudku v prípade potreby odborné pracoviská uvedú opatrenia
na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 135 Dichlórprop-P CAS číslo: 15165-67-0 CIPAC číslo: 476 kyselina (R)-2- -(2,4- -dichlórfenoxy) propánová 900 1. 6. 2007 31. 5. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Na uplatňovanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy pre dichlórprop-P, najmä jej dodatky I a II, v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. mája 2006. Pri tomto celkovom hodnotení venuje:
- referenčné laboratórium osobitnú pozornosť ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov a necieľových rastlín. V odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín. Na požiadanie držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu ďalšie štúdie na účel potvrdenia výsledkov posúdenia metabolizmu zvierat a posúdenia rizika pri akútnom a krátkodobom vystavení v prípade vtákov a akútnom vystavení v prípade bylinožravých cicavcov.
č. 136 Metconazole CAS číslo: 125116-23-6 (stereochemicky neurčený) CIPAC číslo: 706 (1RS, 5RS: 1RS, 5SR)- -5- -(4-chlórbenzyl)- 2, 2-dimetyl- -1-(1H-1, 2,4- -triazol-1- -ylmetyl) cyklopentanol 940 (zmes cisatrans- -izomérov) 1. 6. 2007 31. 5. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd a rastový regulátor.
ČASŤ B
Na uplatňovanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o metconazole, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. mája 2006, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom posúdení venuje:
- referenčné laboratórium osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov, vtákov a cicavcov. V odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín,
- úrad verejného zdravotníctva mimoriadnu pozornosť bezpečnosti operátora. Ak je to vhodné, v odbornom posudku uvedie ochranné opatrenia, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 137 Pyrimethanil CAS číslo: 53112-28-0 CIPAC číslo: nepridelenéN-(4,6- -dimetylpyrimidín- -2-yl)anilín 975 (vzniknutá technická nečistota kyánamid sa pokladá za závažné toxikologické riziko a hodnota nesmie byť vyššia ako 0,5 g/kg v technickom materiáli) 1. 6. 200731. 5. 2017ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Na uplatňovanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o pyrimethanile, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. mája 2006, a najmä jej dodatky. Pri tomto celkovom hodnotení venuje:
- referenčné laboratórium osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov. V odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako sú ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín,
- úrad verejného zdravotníctva osobitnú pozornosť bezpečnosti operátora a zabezpečí, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie primeraných osobných ochranných pracovných pomôcok. Na požiadanie držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu ďalšie štúdie na účel potvrdenia posúdenia rizika v prípade rýb.
č. 138 Triclopyr CAS číslo: 055335-06-3 CIPAC číslo: 376 kyselina [(3,5,6- -trichlórpyridín- -2-yl)-oxy] octová 960 (ako butoxy-
etylester-
triclopyr)
1. 6. 2007 31. 5. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú triclopyr, na iné použitie ako na jarné aplikácie na pastvinách a trávnych porastoch kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť ustanoveniam § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie. Na implementáciu jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o triclopyre, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. mája 2006, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení venuje:
- výskumný ústav osobitnú pozornosť ochrane podzemnej vody v citlivých oblastiach. V odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín, a v prípade potreby sa začnú monitorovacie programy v citlivých oblastiach,
- úrad verejného zdravotníctva osobitnú pozornosť bezpečnosti používateľov a zabezpečí, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie primeraných osobných ochranných pracovných pomôcok,
- referenčné laboratórium osobitnú pozornosť ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov a necielených rastlín. V odborných posudkoch odborné pracoviská v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika. Na požiadanie držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu ďalšie štúdie na účel potvrdenia posúdenia akútneho a dlhodobého rizika pre vtáky a cicavce a rizika vyplývajúceho z vystavenia vodných organizmov účinkom metabolitu 6-chlórpiridínu-2-ol.
č. 139 Metrafenone CAS číslo: 220889-03-6 CIPAC číslo: 752 3’-bróm-2,3,4, 6’-tetrametoxy- 2’,6- dimetylbenzofenón 940 1. 2. 2007 31. 1. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o metrafenone, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zo 14. júla 2006, a najmä jej dodatky I a II. Kontrolný ústav informuje Komisiu o špecifikácii technického materiálu, ktorý bol komerčne vyrobený.
č. 140 Bacillus subtilis (Cohn 1872) Kmeň QST 713 identický s kmeňom AQ 713 Odber kultúr č. NRRL B -21661 CIPAC číslo: nepridelené Neuplatňuje sa 1. 2. 2007 31. 1. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o Bacillus subtilis, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zo 14. júla 2006, a najmä jej dodatky I a II.
č. 141 Spinosad CAS číslo: 131929-60-7 (spinosyn A) 131929-63-0 (spinosyn D) CIPAC číslo: 636Spinosyn A: (2R,3aS,5aR, 5bS,9S,13S, 14R,16aS, 16bR)-2-(6- deoxy-2,3,4- tri-O-metylá- L-manopyranozyloxy)- 13-(4-dimetylamino- 2,3,4,6-tetradeoxy- ß-derytropyranozyloxy)- 9-etyl-2,3,3a, 5a,5b,6,7,9, 10,11,12,13, 14,15,16a, 16b-hexadekahydro- 14- metyl-1H-8- oxacyklododeka
[b]as -indacén- 7,15-dión
Spinosyn D: (2S,3aR,5aS, 5bS,9S,13S, 14R,16aS,16b S)-2-(6-deoxy
-2,3,4-tri-O-metyl- á-L - manopyranozyloxy)- 13-(4- dimetylamino- 2,3,4,6-tetradeoxy- ß-derytropyranozyloxy)-9-etyl-2, 3,3a, 5a,5b,6,7,9, 10,11,12,13, 14,15,16a, 16b-hexadekahydro- 4,14- dimetyl- 1H-8-oxacyklododeka
[b]as -indacén- 7,15-dión Spinosad je zmes 50 – 95 % spinosynu A a 5 – 50 % spinosynu D
8501. 2. 200731. 1. 2017ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o spinosade, ukončenej Stálym o výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zo 14. júla 2006, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení venuje referenčné laboratórium osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov a ohrozeniu dážďoviek pri použití látky v skleníkoch. V prípade potreby odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 142
Thiamethoxam
(Thiamethoxam)
CAS číslo: 153719-23-4
CIPAC číslo: 637
(E,Z)-3-(2-chlór-1,3-tiazol
-5-ylmetyl)-5-metyl-1,3,5
-oxadiazinan
-4-ylidén(nitro) amín
≥ 980 1. 2. 2007 31. 1. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
Na ochranu necieľových organizmov, najmä medonosných včiel, pri použití na ošetrenie osiva:
– pokrývanie osiva sa vykoná iba v profesionálnych zariadeniach vybavených na ošetrovanie osiva. V týchto zariadeniach sa musia používať najlepšie dostupné techniky, aby sa zabezpečila minimalizácia rozptylu prachu počas aplikácie na osivo a počas skladovania a prepravy,
– na výsadbu sa použije primerané zariadenie na zabezpečenie vysokého stupňa zapracovania do pôdy, minimalizácie strát a minimalizácie rozptylu prachu.
Na etikete, náveske alebo balení osiva ošetreného thiamethoxamom musí byť uvedené, že osivo bolo ošetrené touto účinnou látkou, ako aj opatrenia na zníženie rizika uvedené v rozhodnutí o registrácii prípravku.
Ústav včelárstva v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika najmä v prípade aplikácie postrekom zamerané na ochranu medonosných včiel, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Ústav včelárstva v spolupráci s držiteľmi registrácií prípravkov s obsahom účinnej látky thiamethoxam uskutoční programy monitorovania s cieľom overiť skutočnú expozíciu včiel medonosných clothianidinom v oblastiach, ktoré vo veľkej miere využívajú včely na hľadanie potravy alebo včelári.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o thiamethoxame ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 14. júla 2006, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje:
– výskumný ústav osobitnú pozornosť potenciálnemu znečisteniu podzemnej vody, najmä touto účinnou látkou a jej metabolitmi NOA 459602, SYN 501406 a CGA 322704, ak sa účinná látka aplikuje v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium osobitnú pozornosť ochrane vodných rastlín a dlhodobému ohrozeniu malých bylinožravcov, ak sa látka používa na ošetrenie osiva.
Ak je to potrebné, odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 143 Fenamifos CAS číslo: 22224-92-6 CIPAC číslo: 692 (RS)-etyl 4-metyltio-mtolyl izopropylfosforamidát 9401. 8. 2007 31. 7. 2017 ČASŤ A
Povolené môže byť len použitie ako nematocíd prostredníctvom kvapkovej závlahy v skleníkoch s trvalou konštrukciou.
ČASŤ B
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o fenamifose, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zo 14. júla 2006, a najmä jej dodatky I a II. V tomto celkovom posúdení: Referenčné laboratórium, ústav včelárstva a výskumný ústav venujú osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov, pôdnych necielených organizmov a podzemných vôd v citlivých situáciách. Odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zmierňovanie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku. V prípade potreby sa začnú monitorovacie programy na overenie možnej kontaminácie podzemných vôd v citlivých zónach.
č. 144 Etefón CAS číslo: 16672-87-0 CIPAC číslo: 373kyselina 2- chlóretylfosfónová 910 (technický materiál – TC) výrobné nečistoty MEMPHA (mono 2-chlóretyl ester, kyselina
2-chlóretylfos-fónová) a 1,2- -dichlóretán predstavujú toxikologické riziko a v rámci technického materiálu ich obsah nesmie byť vyšší v prvom prípade ako 20 g/kg a v druhom prípade ako 0,5 g/kg
1. 8. 200731. 7. 2017ČASŤ A
Povolené môžu byť len použitia ako rastový regulátor rastlín.
ČASŤ B
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o etefóne, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zo 14. júla 2006, a najmä jej dodatky I a II.
č. 145 Metamidofos CAS číslo: 10265-92-6 CIPAC číslo: 355O, S-dimetylamidotio-
fosfát
6801. 1. 200730. 6. 2008ČASŤ A
Povolené môže byť len použitie ako insekticíd na zemiakoch. Pri použití treba dodržať tieto podmienky: – v množstvách nepresahujúcich pri jednej aplikácii 0,5 kg účinnej látky na hektár, – maximálne tri aplikácie za sezónu. Nesmú sa povoliť tieto druhy použitia:
– letecká aplikácia,
– aplikácia amatérskymi používateľmi či profesionálmi prostredníctvom prenosných prístrojov na pleciach a ručných prenosných prístrojov, – v domácom záhradkárstve. Odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú všetky primerané opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré je potrebné uplatňovať a ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín. Zvýšenú pozornosť venuje: – referenčné laboratórium ochrane vtákov a cicavcov. V odbornom posudku referenčné laboratórium uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, ako je rozvážne časové plánovanie aplikácie a výber takých prípravkov, ktoré ako výsledok ich fyzickej prezentácie alebo prítomnosti agentov zabezpečujúcich primerané vyhýbanie sa, minimalizujú pôsobenie na príslušné druhy; tieto opatrenia kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- referenčné laboratórium a ústav včelárstva ochrane vodných organizmov a necieľových článkonožcov; v odborných posudkoch uvedú primeranú vzdialenosť, ktorú je potrebné zachovávať medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami, ako aj okrajmi polí s plodinami, ktorá môže závisieť od toho, či sa uplatňujú techniky alebo postrekovače na zabezpečenie rovnomerného postreku, alebo nie; túto primeranú vzdialenosť kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov, ktorí musia používať vhodný ochranný odev, najmä rukavice, overaly, gumové čižmy a ochranné prostriedky dýchacích orgánov počas miešania a plnenia, a rukavice, overaly, gumové čižmy a ochranu na tvár alebo ochranné okuliare počas aplikácie a čistenia zariadenia. Uvedené opatrenia sa musia aplikovať okrem prípadu, keď dizajn a vyhotovenie samotného zariadenia alebo pripevnenie špecifických ochranných komponentov na dané zariadenie adekvátne zabraňujú vystaveniu sa uvedenej látke.
ČASŤ B
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o metamidofose, a najmä jej dodatky I a II. Držitelia registrácií najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka predložia kontrolnému ústavu správu o dôsledkoch na zdravie operátorov a ďalšie informácie, ako sú údaje o predaji a prieskume spôsobov používania, s cieľom získať reálny obraz o podmienkach používania a možnom toxikologickom vplyve metamidofosu. Oznamovatelia, na ktorých žiadosť bola látka metamidofos zaradená do tejto prílohy, predložia Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie štúdie týkajúce sa hodnotenia rizík a ich dosahu na vtáctvo a cicavce do jedného roka od zaradenia účinnej látky metamidofos do tejto prílohy.
č. 146 Procymidone CAS číslo: 32809-16-8 CIPAC číslo: 383N-(3,5- dichlórofenyl)- 1,2-dimetylcyklopropán- 1,2- dikarboximid9851. 1. 200730. 6. 2008ČASŤ A
Povolené môže byť len použitie ako fungicíd pre tieto plodiny:
- uhorky v skleníkoch (uzavreté hydroponické systémy),
- slivky (na spracovanie), v dávkach nepresahujúcich 0,75 kg účinnej látky na hektár na jednu aplikáciu. Nesmú byť povolené tieto použitia: – letecká aplikácia,
- aplikácia prostredníctvom chrbtového a ručného postrekovača, či už amatérskymi, alebo profesionálnymi používateľmi, – v domácom záhradkárstve. Odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú všetky náležité opatrenia na zníženie rizika, ktoré je potrebné uplatňovať a ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Osobitnú pozornosť venuje:
- referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v odbornom posudku uvedie primeranú vzdialenosť, ktorú je potrebné zachovávať medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami, ktorá môže závisieť od toho, či sa uplatňujú postupy alebo zariadenia na zníženie úletu, alebo nie; túto primeranú vzdialenosť kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- referenčné laboratórium ochrane vtáctva a cicavcov; v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad časové plánovanie aplikácie a výber takých prípravkov, ktoré vďaka ich fyzikálnej úprave alebo prítomnosti činiteľov zabezpečujúcich adekvátnu prevenciu minimalizujú vystavenie príslušných druhov,
- úrad verejného zdravotníctva ochrane spotrebiteľov,1) pri ktorých je potrebné zabrániť akútnemu vystaveniu prostredníctvom výživy,
- výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka aplikuje v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami; v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov, ktorí musia používať vhodný ochranný odev, najmä rukavice, overaly, gumové čižmy a ochranu tváre alebo ochranné okuliare pri miešaní, plnení, aplikácii a čistení zariadení v prípade, ak dizajn a konštrukcia samotného zariadenia alebo pripevnenie osobitných ochranných komponentov na také zariadenia adekvátne nezabraňujú vystaveniu uvedenej látke, - úrad verejného zdravotníctva ochrane pracovníkov, ktorí musia používať vhodný ochranný odev, najmä rukavice, ak musia vstúpiť na ošetrované plochy pred uplynutím lehoty, počas ktorej je vstup zakázaný.
ČASŤ B
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa procymidonu, a najmä jej dodatky I a II. Držitelia registrácií predložia najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka správu o výskyte zdravotných problémov operátorov a ďalšie informácie, ako sú napríklad údaje o predaji a prehľad spôsobov používania, aby bolo možné získať reálny obraz o podmienkach používania a o možnom toxikologickom vplyve procymidonu. Držiteľ registrácie na požiadanie kontrolného ústavu predloží ďalšie podporné údaje a informácie s cieľom preukázať prijateľnosť použitia účinnej látky v situáciách, keď možno predpokladať, že voľne žijúce cicavce budú dlhodobo vystavené tejto látke, ako aj informácie o úprave odpadových vôd v prípade použitia látky v skleníkoch. Oznamovateľ, na ktorého žiadosť bol procymidone zaradený do tejto prílohy, do dvoch rokov po tom, čo Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) schváli usmernenia o testovaní na endokrinnú disrupciu, predloží Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie štúdie zamerané na vlastnosti procymidonu, ktoré môžu spôsobovať endokrinnú disrupciu.
č. 147 Flusilazol CAS číslo: 85509-19-9 CIPAC číslo: 435bis(4-fluórfenyl) (metyl) (1H-1,2,4-triazol- 1-ylmetyl) silán9251. 1. 200730. 6. 2008ČASŤ A
Povolené môže byť len použitie ako fungicíd pre tieto plodiny: – obilniny iné ako ryža, – kukurica, – repka olejná, – cukrová repa v dávkach nepresahujúcich 200 g účinnej látky na hektár na jednu aplikáciu. Nesmú byť povolené tieto použitia: – letecká aplikácia,
- aplikácia prostredníctvom chrbtového a ručného postrekovača, či už amatérskymi, alebo profesionálnymi používateľmi, – v domácom záhradkárstve. Odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú všetky náležité opatrenia na zníženie rizika, ktoré je potrebné uplatňovať a ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku. Osobitnú pozornosť venuje:
- referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v odbornom posudku uvedie primeranú vzdialenosť, ktorú je potrebné zachovávať medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami, ktorá môže závisieť od toho, či sa uplatňujú postupy alebo zariadenia na zníženie úletu, alebo nie; túto primeranú vzdialenosť kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- referenčné laboratórium ochrane vtáctva a cicavcov; v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, časové plánovanie aplikácie a výber takých prípravkov, ktoré vďaka ich fyzikálnej úprave alebo prítomnosti činiteľov zabezpečujúcich adekvátnu prevenciu minimalizujú vystavenie príslušných druhov; tieto opatrenia kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov, ktorí musia používať vhodný ochranný odev, najmä rukavice, overaly, gumové čižmy a ochranu tváre alebo ochranné okuliare pri miešaní, plnení, aplikácii a čistení zariadení v prípade, ak dizajn a konštrukcia samotného zariadenia alebo pripevnenie osobitných ochranných komponentov na také zariadenia adekvátne nezabraňujú vystaveniu uvedenej látke.
ČASŤ B
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o flusilazole, a najmä jej dodatky I a II. Držitelia registrácií predložia najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka správu o výskyte zdravotných problémov operátorov a ďalšie informácie, ako sú napr. údaje o predaji a prehľad spôsobov používania, aby bolo možné získať reálny obraz o podmienkach používania a o možnom toxikologickom vplyve flusilazolu. Oznamovateľ, na ktorého žiadosť bol flusilazol zaradený do tejto prílohy, predloží Komisii a kontrolnému ústavu do dvoch rokov po tom, čo Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) schváli usmernenia o testovaní na endokrinnú disrupciu ďalšie štúdie zamerané na vlastnosti flusilazolu, ktoré môžu spôsobovať endokrinnú disrupciu.
č. 148 Fenarimol CAS číslo: 60168-88-9 (stereochemicky neurčený) CIPAC číslo: 380(±)-2,4’-dichloroá-
(pyrimidín-5-yl) benzhydryl alkohol
9801. 1. 200730. 6. 2008ČASŤ A
Povolené môže byť len použitie ako fungicíd pre tieto plodiny: – rajčiaky, – paprika v skleníkoch, – baklažány, – uhorky v skleníkoch, – melóny,
- okrasné rastliny, stromy v škôlkach a viacročné rastliny v množstvách nepresahujúcich:
- 0,058 kg účinnej látky na hektár pri jednej aplikácii na rajčiaky na otvorenom priestranstve a 0,072 kg účinnej látky na hektár pri jednej aplikácii na rajčiaky v skleníkoch, – 0,072 kg účinnej látky na hektár pri jednej aplikácii na papriky, – 0,038 kg účinnej látky na hektár pri jednej aplikácii na baklažány, – 0,048 kg účinnej látky na hektár pri jednej aplikácii na uhorky,
- 0,024 kg účinnej látky na hektár pri jednej aplikácii na melóny na otvorenom priestranstve,
- 0,048 kg účinnej látky na hektár pri jednej aplikácii na melóny v skleníkoch,
- 0,054 kg účinnej látky na hektár pri jednej aplikácii na okrasné rastliny, stromy v škôlkach a viacročné rastliny na otvorenom priestranstve, – 0,042 kg účinnej látky na hektár pri jednej aplikácii na okrasné rastliny v skleníkoch. Nesmú byť povolené tieto spôsoby použitia: – letecká aplikácia,
- aplikácia amatérskymi užívateľmi prostredníctvom prenosných prístrojov na pleciach a ručných prenosných prístrojov, – v domácom záhradkárstve. Odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú všetky primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré je potrebné uplatňovať a ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku. Zvýšenú pozornosť venuje:
- referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v odbornom posudku uvedie, akú vzdialenosť, ktorá môže závisieť od toho, či sa uplatňujú techniky alebo prístroje na zníženie unášania, alebo nie, je potrebné zachovávať medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami,
- referenčné laboratórium ochrane dážďoviek; v odbornom posudku uvedie opatrenia
na zníženie rizika, ako napríklad výber najvhodnejšej kombinácie počtu a časového plánovania aplikácií, mieru aplikácie a v prípade potreby aj stupeň koncentrácie účinnej látky; tieto opatrenia kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- referenčné laboratórium ochrane vtáctva a cicavcov; v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, časové plánovanie aplikácií a výber takých prípravkov, ktoré vďaka svojej prítomnosti alebo vďaka prítomným činiteľom zaručujúcim obmedzenie rizika znižujú riziko vystavenia príslušných druhov na minimum; tieto opatrenia kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov, ktorí musia používať vhodný ochranný odev, najmä rukavice, overaly, gumené čižmy a ochranu na tvár alebo ochranné okuliare počas miešania, nakladania, aplikácie a čistenia zariadenia, pokiaľ dizajn a vyhotovenie samotného zariadenia alebo pripevnenie špecifických ochranných komponentov na dané zariadenie adekvátne nezabraňujú vystaveniu uvedenej látke,
- úrad verejného zdravotníctva ochrane pracovníkov, ktorí musia nosiť vhodné ochranné oblečenie, najmä rukavice, ak musia vstúpiť do ošetrenej oblasti pred skončením lehoty, po ktorej sa umožňuje opätovný vstup.
ČASŤ B
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o fenarimole, a najmä jej dodatky I a II. Držitelia registrácií najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka predložia správu o vplyve na zdravie operátorov a ďalšie informácie, ako je dátum predaja a prieskum o modeloch používania, s cieľom získať reálny obraz o podmienkach použitia a možnom toxikologickom účinku fenarimolu. Oznamovateľ, na ktorého žiadosť bol fenarimol do tejto prílohy zaradený, predloží Komisii a kontrolnému ústavu do dvoch rokov od prijatia usmernení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na testovanie narušenia endokrinného systému ďalšie štúdie týkajúce sa možnej schopnosti fenarimolu narušiť endokrinný systém.
č. 149
Karbendazím
(Carbendazim)
č. CAS: 10605-21-7
č. CIPAC 263
Metyl benzimidazol-
2-ylkarbamát
≥ 980
Významné
nečistoty 2-amino-3-
hydroxyfenazín (AHP):
najviac
0,0005 g/kg
2,3-diaminofenazín (DAP):
najviac
0,003 g/kg
1. 6. 201130. 11. 2014ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd pri týchto plodinách:
– obilniny,
– repka olejná,
– cukrová a kŕmna repa,
– kukurica,
v dávkach nepresahujúcich:
– 0,25 kg účinnej látky na hektár pri aplikácii na obilniny a repku olejnú,
– 0,075 kg účinnej látky na hektár pri aplikácii na cukrovú a kŕmnu repu,
– 0,1 kg účinnej látky na hektár pri aplikácii na kukuricu.
Nesmú byť povolené tieto použitia:
– letecká aplikácia,
– aplikácia chrbtovými alebo ručnými postrekovačmi, či už amatérskymi alebo profesionálnymi používateľmi,
– v domácom záhradkárstve.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú všetky primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku. Osobitnú pozornosť venuje
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v odbornom posudku uvedie primerané opatrenia na zmiernenie úletu s cieľom minimalizovať expozíciu povrchových vodných plôch, ako je dodržanie vzdialenosti medzi ošetrovanými oblasťami a povrchovými vodnými plochami samostatne alebo spolu s použitím techník alebo pomôcok na zmiernenie úletu; tieto opatrenia kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane dážďoviek a iných pôdnych makroorganizmov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako je výber najvhodnejšej kombinácie počtu a načasovania aplikácií a v prípade potreby aj stupňa koncentrácie účinnej látky, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vtákov (dlhodobé riziko); ak z výsledkov posúdenia rizika pre špecifické použitia vyplýva potreba cielených opatrení na zníženie rizika s cieľom minimalizovať expozíciu, uvedie tieto opatrenia v odbornom posudku; kontrolný ústav navrhované opatrenia uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov, ktorí musia používať vhodný ochranný odev, najmä rukavice, overaly, gumové čižmy a ochranu tváre alebo ochranné okuliare pri miešaní, nakladaní, aplikácii a čistení zariadení v prípade, ak dizajn a konštrukcia samotného zariadenia alebo pripevnenie osobitných ochranných komponentov na také zariadenie adekvátne nezabraňujú expozícii uvedenej látke.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa karbendazímu, a najmä jej dodatky I a II.
Žiadateľ predloží Komisii a kontrolnému ústavu:
– najneskôr do 1. decembra 2011 informácie, pokiaľ ide o toxikologickú a ekotoxikologickú relevanciu nečistoty AEF037197 ,
– najneskôr do 1. júna 2012 preskúmanie štúdií zahrnutých do zoznamu v návrhu novej hodnotiacej správy zo 16. júla 2009 (zväzok 1 úroveň 4‚ Ďalšie informácie, s. 155 – 157),
– najneskôr do 1. júna 2013 informácie o osude a správaní v životnom prostredí (postup aeróbnej degradácie v pôde) a dlhodobé riziko pre vtáky
č. 150 Dinocap CAS číslo: 39300-45-3 (pre zmes izomérov) CIPAC číslo: 982,6-dinitro-4- octylfenylkrotonáty a 2,4-dinitro-6- octylfenylkrotonáty, v ktorých ,octy` je zmes 1-metylheptylu, 1-etylhexylu a 1-propylpentylu9201. 1. 200731. 12. 2009ČASŤ A
Povolené môže byť len použitie ako fungicíd pre plodiny:
- vinič v množstvách nepresahujúcich pri jednej aplikácii 0,21 kg aktívnej látky na hektár. Nesmie byť povolené použitie:
- letecké aplikácie,
- amatérskymi užívateľmi prostredníctvom chrbtových a ručných postrekovačov,
- v domácom záhradkárstve. Odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú všetky primerané opatrenia na zmiernenie rizika. Osobitnú pozornosť venuje:
- referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v odbornom posudku uvedie primeranú vzdialenosť, ktorú je potrebné zachovávať medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami a ktorá môže závisieť od toho, či sa uplatňujú techniky alebo prístroje na zníženie unášania, alebo nie; tieto vzdialenosti kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- referenčné laboratórium ochrane vtákov a cicavcov; v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, časové plánovanie aplikácie a výber takých prípravkov, ktoré na základe svojich fyzikálnych vlastností alebo prítomnosti chemických prostriedkov zabezpečujú primeranú prevenciu a znižujú vystavenie sa príslušných druhov; tieto opatrenia kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov, ktorí musia používať vhodný ochranný odev, najmä rukavice, overaly, gumové čižmy a ochranu na tvár alebo ochranné okuliare, počas miešania, nakladania, aplikácie a čistenia zariadenia v prípade, ak dizajn a vyhotovenie samotného zariadenia alebo pripevnenie špecifických ochranných komponentov na dané zariadenie adekvátne nezabraňujú vystaveniu sa uvedenej látke,
- úrad verejného zdravotníctva ochrane pracovníkov, ktorí musia používať vhodný ochranný odev, najmä rukavice, ak musia vstúpiť na ošetrované územie pred uplynutím špecifického obdobia na opätovný vstup. Uvedené opätovné obdobie nemôže byť kratšie ako 24 hodín.
ČASŤ B
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o dinocape, najmä jej dodatky I a II. Držitelia registrácií najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka predložia kontrolnému ústavu správu o dôsledkoch na zdravie operátorov a ďalšie informácie, ako sú dátum predaja a prieskum o modeloch používania, s cieľom získať reálny obraz o podmienkach použitia a možnom toxikologickom vplyve dinocapu.
č. 151
Kaptán
CAS číslo: 133-06-02
CIPAC číslo: 40
N-(trichlórmetyltio)
cyklohex-4-
én-1,2-dikarboximid
≥ 910
Nečistoty:
Perchlórme-tylmerkap
-tán
(R005406)
najviac
5 g/kg.
Folpet
najviac
10g/kg.
Karbón
tetrachlorid
najviac
0,1 g/kg.
1. 10. 200730. 9. 2017ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú kaptán, na iné použitie ako na rajčiaky kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o kaptáne ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 29. septembra 2006, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje:
– úrad verejného zdravotníctva osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a pracovníkov, ako aj vystaveniu spotrebiteľov účinkom daných látok prostredníctvom výživy vzhľadom na budúce preskúmanie maximálnych hladín rezíduí; vo svojom odbornom posudku uvedie používanie primeraného osobného ochranného výstroja a opatrenia na zníženie rizika na účely zníženia vystavenia účinkom uvedených látok,
– výskumný ústav osobitnú pozornosť ochrane podzemnej vody v citlivých oblastiach,
– referenčné laboratórium ochrane vtákov, cicavcov a vodných organizmov.
V prípade potreby odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
Držiteľ registrácie predloží do 1. októbra 2009 Komisii ďalšie štúdie na účel potvrdenia posúdenia dlhodobého rizika pre vtáky a cicavce, ako aj toxikologického posúdenia metabolitov, ktoré môžu byť prítomné v podzemnej vode v citlivých oblastiach.
č. 152 Folpet CAS číslo: 133-07-3 CIPAC číslo: 75 N-(trichlórmetyltio) ftalimid 940 Nečistoty: Perchlórmetylmerkaptán (R005406): najviac 3,5 g/kg. Karbón tetrachlorid: najviac 4 g/kg. 1. 10. 2007 30. 9. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú folpet, na iné použitia ako na zimnú pšenicu, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám podľa § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie. Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o folpete, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 29. septembra 2006, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení venuje:
- úrad verejného zdravotníctva osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a pracovníkov, pričom v schválených podmienkach používania predpíše používanie primeraného osobného ochranného výstroja, ako aj vystaveniu spotrebiteľov účinkom daných látok prostredníctvom výživy vzhľadom na budúce preskúmanie maximálnych hladín rezíduí,
- referenčné laboratórium osobitnú pozornosť ochrane vtákov, cicavcov a vodných organizmov. V prípade potreby odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín. Držiteľ registrácie predloží do 1. októbra 2009 Komisii ďalšie štúdie na účel potvrdenia posúdenia dlhodobého rizika pre vtáky, cicavce a dážďovky.
č. 153 Formetanát CAS číslo: 23422-53-9 CIPAC číslo: 697 3-dimetylamino-
metylén aminofenyl metylkarbamát
910 1. 10. 2007 30. 9. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd a akaricíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú formetanát, na iné použitia ako na poľné rajčiaky a okrasné kry, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám podľa § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.
a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie. Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o formetanáte, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 29. septembra 2006, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje:
- referenčné laboratórium osobitnú pozornosť ochrane vtákov a cicavcov,
- ústav včelárstva osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov a včiel,
- úrad verejného zdravotníctva osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov, pričom v schválených podmienkach používania predpíše používanie primeraného osobného ochranného výstroja, ako aj osobitnú pozornosť vystaveniu spotrebiteľov účinkom daných látok prostredníctvom výživy vzhľadom na budúce preskúmanie maximálnych hladín rezíduí. V prípade potreby odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín. Držiteľ registrácie predloží do 1. októbra 2009 Komisii ďalšie štúdie na účel potvrdenia posúdenia dlhodobého rizika pre vtáky, cicavce a necieľové článkonožce.
č. 154 Metiokarb CAS číslo: 2032-65-7 CIPAC číslo: 165 4-metyltio-
3,5-xylyl metylkarbamát
980 1. 10. 2007 30. 9. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent pri ošetrovaní semien, insekticíd a moluskocíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú metiokarb, na iné použitia ako na ošetrovanie semien kukurice, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám podľa § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie. Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o metiokarbe, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 29. septembra 2006, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení venuje: - referenčné laboratórium osobitnú pozornosť ochrane vtákov a cicavcov,
- ústav včelárstva osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov,
- úrad verejného zdravotníctva osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a iných prítomných osôb, pričom v schválených podmienkach používania predpíše používanie primeraného osobného ochranného výstroja, ako aj osobitnú pozornosť vystaveniu spotrebiteľov účinkom daných látok prostredníctvom výživy vzhľadom na budúce preskúmanie maximálnych hladín rezíduí. V prípade potreby odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín. Držiteľ registrácie predloží do 1. októbra 2009 Komisii ďalšie štúdie s cieľom potvrdiť posúdenie rizika týkajúce sa vtákov, cicavcov a necieľových článkonožcov s cieľom potvrdiť toxikologické posúdenie metabolitov, ktoré môžu byť prítomné v plodinách.
č. 155 Dimetoát CAS číslo: 60-51-5 CIPAC číslo: 59 O,O-Dimethyl-S- -(N-methylcarba-
moylmethyl) phosphorodithioate; 2-Dimethoxyphosphi-
nothioylthio -N-methylacetamide
950 Nečistoty: – ometoát: najviac 2 g/kg – izodimetoát: najviac 3 g/kg 1. 10. 2007 30. 9. 2017 Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
Časť B
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o dimetoáte, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 24. novembra 2006, najmä jej dodatkov I a II. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
- referenčné laboratórium a ústav včelárstva ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov a iných necieľových článkonožcov; ak je to potrebné, v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ako sú ochranné zóny, a na zníženie odtoku vody a úniku z kanalizácie do povrchových vôd, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete,
- úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov účinkom daných látok prostredníctvom výživy,
- úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraného osobného ochranného výstroja. Držiteľ registrácie predloží do 1. októbra 2009 Komisii ďalšie štúdie s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky, cicavce a necieľové článkonožce, ako aj s cieľom potvrdiť toxikologické posúdenie metabolitov, ktoré môžu byť prítomné v plodinách.
č. 156 Dimethomorph CAS čislo: 110488-70-5 CIPAC čislo: 483 (E, Z) 4- -chlorophenyl)-3- -(3,4- -dimethoxyphenyl) acryloyl]morpholine 965 1. 10. 2007 30. 9. 2017Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
Časť B
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o dimetomorfe, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 24. novembra 2006, najmä jej dodatkov I a II. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
- úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov; v odbornom posudku predpíše používanie primeraného osobného ochranného výstroja, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete,
- referenčné laboratórium ochrane vtákov, cicavcov a vodných organizmov. Ak je to potrebné, odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete.
č. 157 Glufozinát CAS čislo: 77182-82-2 CIPAC čislo: 437.007ammonium(DL)- -homoalanin-4- -yl(methyl) phosphinate9501. 10. 200730. 9. 2017Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Časť B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú glufozinát, na iné použitie ako v jabloňových sadoch, najmä pokiaľ ide o expozíciu operátora a spotrebiteľa, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám podľa § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o glufozináte, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 24. novembra 2006, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
- úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov, pracovníkov a ostatných prítomných osôb; ak je to potrebné, v odbornom posudku uvedie ochranné opatrenia, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- výskumný ústav možnej kontaminácii podzemných vôd, ak sa použije účinná látka v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami,
- referenčné laboratórium, ústav včelárstva ochrane cicavcov, necieľových článkonožcov a necieľových rastlín. Ak je to potrebné, odborné pracoviská uvedú v odborných posudkoch opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku. Držiteľ registrácie predloží do 1. októbra 2009 Komisii ďalšie štúdie s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre cicavce a necieľové článkonožce v jabloňových sadoch.
č. 158 Metribuzin CAS čislo: 21087-64-9 CIPAC čislo: 283 4-amino-6-tert- -butyl-3- -methylthio-1,2,4- -triazin-5(4H)-one 910 1. 10. 2007 30. 9. 2017 Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Časť B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú metribuzin, na iné použitia ako postemergentný selektívny herbicíd určený na ošetrenie zemiakov kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám podľa § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie. Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o metribuzine, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 24. novembra 2006, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
- referenčné laboratórium ochrane rias, vodných rastlín, necieľových rastlín mimo ošetrovaného poľa a v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete,
- úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraného osobného ochranného výstroja, čo kontrolný ústav uvedie na etikete. Držiteľ registrácie predloží do 1. októbra 2009 Komisii ďalšie údaje na účel potvrdenia posúdenia rizika v prípade podzemných vôd.
č. 159 Fosmet CAS čislo: 732-11-6 CIPAC čislo: 318 O,O-dimethyl S- -phthalimidomethyl-
phosphorodithioate; N- -(dimethoxyphosphinothioylthiomethyl) phatalimide
950 Nečistoty: – fosmetoxón: najviac 0,8 g/kg – izofosmet: najviac 0,4 g/kg 1. 10. 2007 30. 9. 2017 Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd a akaricíd.
Časť B
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o fosmete, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 24. novembra 2006, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
- referenčné laboratórium a ústav včelárstva ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov, včiel a iných necieľových článkonožcov; v odbornom posudku, ak je to potrebné, uvedú opatrenia na zníženie rizika, ako sú ochranné zóny, a na zníženie odtoku vody a úniku z kanalizácie do povrchových vôd, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete,
- úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraného osobného ochranného výstroja a ochranného zariadenia dýchacích orgánov, čo kontrolný ústav uvedie na etikete. Držiteľ registrácie predloží do 1. októbra 2009 Komisii ďalšie štúdie s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky (akútne riziko) a bylinožravé cicavce (dlhodobé riziko).
č. 160 Propamokarb CAS čislo: 24579-73-5 CIPAC čislo: 399 Propyl 3- -(dimethylamino) propylcarbamate 920 1. 10. 2007 30. 9. 2017 Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
Časť B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú propamokarb, na iné použitie ako na aplikáciu na listy kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám podľa § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení zákona č. 295/2007 Z. z., ak ide o expozíciu pracovníkov jeho účinkom, a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie. Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o propamokarbe, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 24. novembra 2006, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
- úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov; ak je to potrebné, v odbornom posudku uvedie ochranné opatrenia, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete,
- úrad verejného zdravotníctva presunu pôdnych rezíduí pri použití osevného postupu alebo pri následných plodinách,
- výskumný ústav a hydrometeorologický ústav ochrane povrchovej a podzemnej vody v citlivých oblastiach,
- referenčné laboratórium ochrane vtákov, cicavcov a vodných organizmov; ak je to potrebné, v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete.
č. 161 Ethoprophos CAS číslo: 13194-48-4 CIPAC číslo: 218 O-ethyl S,S-dipropylfosforo-
ditioát
> 940 1. 10. 2007 30. 9. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia na pôdnu aplikáciu ako insekticíd alebo nematocíd. Môže sa registrovať len na použitie profesionálnymi používateľmi.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú ethoprophos, na iné použitie ako na zemiaky nepestované na konzum a kŕmenie zvierat kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám podľa § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie. Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o ethoprophose, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zo 16. marca 2007, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
- úrad verejného zdravotníctva rezíduám a zhodnotí expozíciu spotrebiteľov účinkom daných látok pri konzumácii potravín vzhľadom na budúce preskúmanie maximálnych hladín rezíduí, - úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora; v odbornom posudku uvedie podmienky použitia prípravku, ktoré musia obsahovať predpisy na používanie primeraných osobných a dýchacích ochranných prostriedkov, a iné opatrenia na zníženie rizika, ako je použitie uzavretého prepravného systému na distribúciu prípravku,
- referenčné laboratórium, výskumný ústav a hydrometeorologický ústav ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov, povrchovej a podzemnej vode v citlivých oblastiach; v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad vymedzenie ochranných pásiem a dosiahnutie úplného zapracovania granúl do pôdy. Držiteľ registrácie predloží do 1. októbra 2009 Komisii ďalšie štúdie s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky a cicavce živiace sa dážďovkami, a to z krátkodobého a dlhodobého hľadiska.
č. 162
pirimifos-metyl
(Pirimiphos-methyl) č. CAS: 29232-93-7
č. CIPAC: 239
O,O-dimetyl-O- (2-dietylamino-6- metylpyrimidín-4-yl)- fosforotioát ≥ 880 1. 10. 2007 30. 9. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd pre pozberové skladovanie. Ručné aplikácie sa nemôžu registrovať.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadosti o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú pirimifos-metyl, na iné použitie ako na aplikácie automatizovanými systémami v prázdnych sýpkach kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám podľa osobitného predpisu;13a) žiadateľ o registráciu pred udelením takejto registrácie poskytne všetky potrebné údaje a informácie. Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o pirimifos-metyle finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 16. marca 2007, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov; v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest a opatrenia na zníženie rizika s cieľom obmedziť expozíciu, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov prostredníctvom potravy vzhľadom na budúce preskúmanie maximálnych hladín rezíduí.
č. 163
Fipronil
(Fipronil)
CAS číslo: 120068-37-3
CIPAC číslo: 581
(±)-5-amino-1
-(2,6-dichlór-á,á,á
-trifluoroparatolyl)
-4-trifluorometylsul-
finylpyrazol-3
-karbonitril
≥ 950 1. 10. 2007 30. 9. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd na ošetrenie osiva.
Na ochranu necieľových organizmov, najmä včiel medonosných:
– pokrývanie osiva sa vykoná iba v profesionálnych zariadeniach vybavených na ošetrovanie osiva. V týchto zariadeniach sa musia používať najlepšie dostupné techniky, aby sa zabezpečila minimalizácia rozptylu prachu počas aplikácie na osivo a počas skladovania a prepravy,
– na výsadbu sa použije primerané zariadenie na zabezpečenie vysokého stupňa zapracovania do pôdy, minimalizácie strát a minimalizácie rozptylu prachu.
Na etikete, náveske alebo balení osiva ošetreného fipronilom musí byť uvedené, že osivo bolo ošetrené touto účinnou látkou, ako aj opatrenia na zníženie rizika uvedené v rozhodnutí o registrácii prípravku.
Ústav včelárstva v spolupráci s držiteľmi registrácií prípravkov s obsahom účinnej látky fipronil uskutoční programy monitorovania s cieľom overiť skutočnú expozíciu včiel medonosných fipronilom v oblastiach, ktoré vo veľkej miere využívajú včely na hľadanie potravy alebo včelári.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o fipronile ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 16. marca 2007, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
– technický ústav a kontrolný ústav baleniu predávaných prípravkov, aby sa vyhlo fotodegradácii daných prípravkov,
– výskumný ústav potenciálnemu znečisteniu podzemnej vody najmä v dôsledku metabolitov s väčšou perzistenciou, ako je perzistencia pôvodnej zlúčeniny v prípade aplikácie účinnej látky v regiónoch s citlivou pôdou a/alebo citlivými klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva ochrane vtáctva a cicavcov živiacich sa zrnom, vodných organizmov, necieľových článkonožcov a medonosných včiel.
Ak je to potrebné, odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží do 1. októbra 2008 Komisii ďalšie štúdie s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky a cicavce živiace sa zrnom, medonosné včely, najmä včelie larvy.
č. 164 Beflubutamid CAS číslo: 113614-08-7 CIPAC číslo: 662 (RS)-N-benzyl-2-(4- -fluoro-3-trifluoromethylphenoxy) butanamid 970 1. 12. 2007 30. 11. 2017 Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Časť B
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o beflubutamide, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 15. mája 2007, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení: – referenčné laboratórium venuje osobitnú pozornosť riziku pre vodné organizmy. V prípade potreby sa v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 165 Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus CIPAC číslo: nepridelené neuplatňuje sa 1. 12. 2007 30. 11. 2017 Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
Časť B
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy pre JMV Spodoptera exigua, a najmä jej dodatkov I a II, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 15. mája 2007.
č. 166 Prosulfocarb CAS čislo: 52888-80-9 CIPAC čislo: 539 S-benzyldipropyltio-
karbamát
970 1. 11. 2008 31. 10. 2018 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o prosulfocarbe, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 9. októbra 2007, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musí osobitnú pozornosť venovať:
- úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a vo svojom odbornom posudku uvedie používanie primeraného osobného ochranného výstroja, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a vo svojom odbornom posudku uvedie v prípade potreby ochranné opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochrannú zónu, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku a ochrane necieľových rastlín a vo svojom odbornom posudku v prípade potreby uvedie ochranné opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochrannú zónu bez postreku v rámci poľa, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 167 Fludioxonil CAS čislo: 131341-86-1 CIPAC čislo: 522 benzodioxol-4-yl-1
H-pyrol- 3-karbonitril
950 1. 11. 2008 31. 10. 2018 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú fludioxonil, na iné použitia ako na ošetrenie osiva kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám podľa § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii žiadatelia poskytli všetky potrebné údaje a informácie. Výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemnej vody, najmä metabolitmi fotolýzy v pôde CGA 339833 a CGA 192155 v citlivých oblastiach a referenčné laboratórium ochrane rýb a vodných bezstavovcov. Odborné pracoviská v prípade potreby uvedú vo svojich odborných posudkoch opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku. Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o fludioxonile, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 9. októbra 2007, a najmä jej dodatky I a II.
č. 168 Clomazone CAS čislo: 81777-89-1 CIPAC čislo: 509 2-(2-chlórbenzyl)-4,4- dimetyl-1,2-oxazolidín- 3-ón 960 1. 11. 2008 31. 10. 2018 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o klomazóne, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 9. októbra 2007, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
- úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a vo svojom odbornom posudku uvedie používanie primeraného osobného ochranného výstroja, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- referenčné laboratórium ochrane necieľových rastlín a vo svojom odbornom posudku v prípade potreby uvedie ochranné opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 169 Benthiavalicarb CAS čislo: 413615-35-7 CIPAC čislo: 744 kyselina [(S)-1-{[(R)-1-(6-fluór-
1,3-benzotiazol-2-yl) etyl]karbamoyl}-2-metylpropyl]karbámová
910 Uvedené výrobné nečistoty predstavujú závažné toxikologické riziko a v rámci technického materiálu ich obsah nesmie prekročiť určitú hodnotu: 6,6’-difluór-2,2’ -dibenzotiazol: < 3,5 mg/kg bis(2-amino-5-fluórfenyl) disulfid: < 14 mg/kg1. 8. 2008 31. 7. 2018 Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
Časť B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa bentiavalikarbu, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 22. januára 2008, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
- úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora,
- ústav včelárstva ochrane necieľových článkonožcov. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch v prípade potreby uvedú primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku. Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú bentiavalikarb na iné použitia ako v skleníkoch, venuje kontrolný ústav a odborné pracoviská osobitnú pozornosť kritériám podľa § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie. Kontrolný ústav informuje Komisiu o špecifikácii technického materiálu, ktorý bol komerčne vyrobený.
č. 170 Boscalid CAS čislo: 188425-85-6 CIPAC čislo: 673 2-chlór-N-(4’-chlór-
bifenyl-2-yl)nikotínamid
960 g/kg 1. 8. 2008 31. 7. 2018 Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
Časť B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o boscalide, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 22. januára 2008, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
- úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora,
- referenčné laboratórium dlhodobému riziku pre vtáky a pôdne organizmy,
- výskumný ústav riziku akumulácie v pôde, ak sa látka využíva pri viacročných plodinách alebo nasledujúcich plodinách v prípade striedavého obrábania pôdy. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch v prípade potreby uvedú primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 171 Carvone CAS čislo: 99-49-0
(d/l zmes) CIPAC čislo: 602
5-izopropenyl-2-metyl-
cyklohex-2- én-1-ón
930 s pomerom d/l minimálne 100 : 1 1. 8. 2008 31. 7. 2018 Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.
Časť B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o carvone, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 22. januára 2008, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musí úrad verejného zdravotníctva venovať osobitnú pozornosť riziku, ktorému sú vystavení operátori. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 172 Fluoxastrobín CAS čislo: 361377-29-9 CIPAC čislo: 746 (E)-{2-[6-(2-chlórfeno-
xy)-5-fluórpyrimidín-4-
yloxy]fenyl}
(5,6-dihydro-1,4,2-
dioxazín-3-yl)metanón O-metyloxím
940 1. 8. 2008 31. 7. 2018 Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
Časť B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o fluoxastrobíne, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 22. januára 2008, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
- úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora, najmä pri narábaní s nerozriedeným koncentrátom; vo svojom posudku uvedie primerané ochranné opatrenia, ako je napríklad nasadenie ochranného krytu na tvár,
- referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v prípade potreby vo svojom odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako sú napríklad ochranné zóny,
- úrad verejného zdravotníctva hladinám rezíduí metabolitov fluoxastrobínu tam, kde sa slama z postrekovaných oblastí používa ako krmivo pre zvieratá; v prípade potreby vo svojom odbornom posudku uvedie obmedzenia týkajúce sa kŕmenia zvierat,
- výskumný ústav riziku akumulácie na pôdnom povrchu, ak sa látka využíva pri viacročných plodinách alebo nasledujúcich plodinách v prípade striedavého obrábania pôdy. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch uvedú v prípade potreby opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete. Kontrolný ústav požiada o predloženie:
- údajov umožňujúcich úplné posúdenie rizika týkajúceho sa vôd, zohľadňujúc úlet pri postreku, odtok, odvodnenie a účinnosť potenciálnych opatrení na zníženie rizika,
- údajov týkajúcich sa toxicity metabolitov u iných zvierat ako potkanov v prípade, že sa slama z postrekovaných oblastí používa ako krmivo. Oznamovateľ, na ktorého žiadosť bol fluoxastrobín zaradený do tejto prílohy, poskytne Komisii také štúdie do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky do tejto prílohy.
č. 173 Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 1974 kmeň 251 (AGAL:
č. 89/030550) CIPAC čislo: 753
neuplatňuje sa 1. 8. 2008 31. 7. 2018 Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako nematocíd.
Časť B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o Paecilomyces lilacinus, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 22. januára 2008, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť: - úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora (hoci nebolo potrebné stanoviť prijateľnú úroveň vystavenia operátora, vo všeobecnosti platí, že mikroorganizmy by sa mali považovať za organizmy potenciálne zvyšujúce citlivosť),
- ústav včelárstva ochrane necieľových článkonožcov žijúcich na listoch. Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 174 Prothioconazole CAS čislo: 178928-70-6 CIPAC čislo: 745 (RS)-2-[2-(1-chlórocyk-
lopropyl)-3- (2-chlórfenyl)-2-hydro-
xypropyl]-2,4-
dihydro-1,2,4-triazol-3-
tión
970 Uvedené výrobné nečistoty predstavujú závažné toxikologické riziko a v rámci technického materiálu ich obsah nesmie prekročiť určitú hodnotu: – toluén: < 5 g/kg – protiokona-
zoldesthio (2-(1-chlórcyk-
lopropyl)1-(2-chlór-
fenyl)-3-
(1,2,4-triazol-1-yl)-propán-2-
ol): < 0,5 g/kg (limit určenia)
1. 8. 2008 31. 7. 2018 Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
Časť B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o prothioconazole, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 22. januára 2008, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
- úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora pri aplikovaní striekaním; v odbornom posudku uvedie primerané ochranné opatrenia, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v prípade potreby vo svojom odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako sú napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- referenčné laboratórium ochrane vtákov a malých cicavcov; v prípade potreby vo svojom odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku. Odborné pracoviská v prípade potreby vo svojich odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku. Kontrolný ústav požiada o predloženie:
- údajov umožňujúcich posúdenie expozície spotrebiteľov derivátom metabolitov triazolu v prvotných plodinách, v striedajúcich sa plodinách a v produktoch živočíšneho pôvodu,
- porovnania spôsobu pôsobenia prothioconazolu a derivátov metabolitov triazolu umožňujúcich posúdenie toxicity vyplývajúcej z kombinovanej expozície týmito zlúčeninami,
- údajov týkajúcich sa dlhodobého ohrozenia vtákov živiacich sa zrnom a cicavcov, vyplývajúceho z používania prohtioconazolu, ak sa látka používa na ošetrovanie osiva. Oznamovateľ, na ktorého žiadosť bol prothioconazole zaradený do tejto prílohy, poskytne Komisii také štúdie do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky do tejto prílohy.
č. 175 Amidosulfuron CAS čislo: 120923-37-7 CIPAC čislo: 515 3-(4,6-dimetoxypyrimi-
dín-2-yl)-1- [(N-metyl-N-metylsulfo-
nylamino)sulfonyl] močovina alebo 1-(4,6-dimetoxypyrimi-
dín-2-yl)-3- metyl sulfonyl(metyl) sulfamoylmočovina
970 1. 1. 2009 31. 12. 2018 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú amidosulfuron na iné použitia ako na lúky a pastviny, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám podľa § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii žiadateľ poskytol všetky potrebné údaje a informácie. Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o amidosulfurone, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 22. januára 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
- výskumný ústav ochrane podzemných vôd vzhľadom na možnosť kontaminácie podzemných vôd niektorými produktmi rozkladu tam, kde sa účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickým podmienkami,
- referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov. V súvislosti s identifikovanými rizikami odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 176
Nicosulfuron
č. CAS 111991-09-4
č. CIPAC 709
2-[(4,6-
dimetoxypyrimi-dín-2-
ylkarbamoyl)sulfamoyl]-N,Ndimetylnikotínamid
alebo
1-(4,6-dimetoxy-pyrimidín-2-yl)-3
-(3-dimetylkar-
bamoyl-2-
pyridylsulfonyl)močovina
910 1. 1. 2009 31. 12. 2018ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o nicosulfurone ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 22. januára 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav a hydrometeorologický ústav možnej expozícii vodného prostredia metabolitom DUDN tam, kde sa nicosulfuron používa v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami,
– referenčné laboratórium ochrane vodných rastlín a vo svojom odbornom posudku uvedie v prípade potreby ochranné opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane necieľových rastlín a vo svojom odbornom posudku uvedie podľa potreby opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochrannú zónu bez postreku, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav a hydrometeorologický ústav ochrane podzemných a povrchových vôd v prípade citlivých pôdnych a klimatických podmienok.
č. 177
Clofentezine
CAS číslo: 74115-24-5
CIPAC číslo: 418
3,6-bis(2-chlórfenyl)-1, 2,4,5-tetrazín ≥ 980
(suchého
materiálu)
1. 1. 2009 31. 12. 2018 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako akaricíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa clofentezinu, a najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 11. mája 2010.
Pri tomto celkovom hodnotení
– musí kontrolný ústav venovať osobitnú pozornosť, aby špecifikácia technického materiálu ako komerčne vyrobeného bola potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi; v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý v dokumentoch toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu,
– musí úrad verejného zdravotníctva venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátora a pracovníka a v odbornom posudku podľa potreby predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– hydrometeorologický ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnosti rozsiahleho prenosu vzduchom,
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva musia venovať osobitnú pozornosť riziku pre necieľové organizmy; v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Oznamovateľ predloží Komisii do 31. júla 2011 program monitorovania na hodnotenie možnosti rozsiahleho prenosu clofentezinu vzduchom a súvisiacich environmentálnych rizík. Výsledky uvedeného programu monitorovania odovzdá ako správu o monitorovaní spravodajskému členskému štátu a Komisii do 31. júla 2013.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 30. júna 2012 potvrdzujúce štúdie metabolitov clofentezinu vzťahujúce sa na posúdenie rizika, ktoré predstavujú z toxikologického a environmentálneho hľadiska.
č. 178 Dicamba CAS čislo: 1918-00-9 CIPAC čislo: 85kyselina 3,6-dichlór-2- metoxybenzoová 850 1. 1. 2009 31. 12. 2018 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa dicamby, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
č. 179 Difenoconazole CAS čislo: 119446-68-3 CIPAC čislo: 687 3-chlór-4-[(2RS,4RS;
2RS,4SR)-4- metyl-2-(1H-1,2,4-triazol
-1-ylmetyl)- 1,3-dioxolán-2-yl]fenyl 4- chlórfenyléter
940 1. 1. 2009 31. 12. 2018 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa difenoconazolu, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musí referenčné laboratórium venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov. Odborné pracoviská v prípade potreby uvedú v odborných posudkoch primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 180
Diflubenzuron
CAS číslo: 35367-38-5
CIPAC číslo: 339
1-(4-chlórfenyl)-3-(2,6-difluórbenzoyl) močovina ≥ 950
nečistota:
max. 0,03 g/kg
4-chlóranilín
1. 1. 2009 31. 12. 2018 Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa diflubenzuronu, a najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 11. mája 2010.

Pri tomto celkovom hodnotení
– musí kontrolný ústav venovať osobitnú pozornosť, aby špecifikácia technického materiálu ako komerčne vyrobeného bola potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi; v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý v dokumentoch toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu,
– referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov,
– referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane suchozemských organizmov,
– ústav včelárstva musí venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov vrátane včiel.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 30. júna 2011 ďalšie štúdie zamerané na nečistotu a metabolit 4-chlóranilín (PCA) z hľadiska jej možného toxikologického významu.
č. 181 Imazaquin CAS čislo: 81335-37-7 CIPAC čislo: 699 kyselina 2-[(RS)-4-izopropyl-4-
metyl- 5-oxo-2-imidazolín-2-yl]chinolín-3- karboxylová
960 (racemická zmes) 1. 1. 2009 31. 12. 2018 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa imazaquinu, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
č. 182
Lenacil
CAS číslo: 2164-08-1
CIPAC číslo: 163
3-cyklohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidín-2,4(3H)-dión ≥ 9751. 1. 2009 31. 12. 2018 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa lenacilu, a najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 11. mája 2010.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy, najmä riasy a vodné rastliny; v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, akými sú napríklad ochranné zóny medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi alebo klimatickými podmienkami; v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 30. júna 2012 potvrdzujúce informácie o identite a charakterizácii metabolitov v pôde Polar B a Polars a metabolitov M1, M2 a M3, ktoré sa vyskytli v lyzimetrických štúdiách, a potvrdzujúce údaje o striedajúcich sa plodinách vrátane možných fytotoxických účinkov.
Ak z rozhodnutia o klasifikácii lenacilu vyplynie potreba ďalších informácií o relevantnosti metabolitov IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B a Polars, držiteľ registrácie predloží také informácie Komisii a kontrolnému ústavu do šiestich mesiacov od oznámenia takého rozhodnutia o klasifikácii.
č. 183
Oxadiazon
CAS číslo: 19666-30-9
CIPAC číslo: 213
5-tert-butyl-3-(2,4-dichlór-5-
izopropoxyfenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ón
≥ 940 1. 1. 2009 31. 12. 2018 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa oxadiazonu, a najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 11. mája 2010.
Pri tomto celkovom hodnotení
– musí kontrolný ústav venovať osobitnú pozornosť, aby špecifikácia technického materiálu ako komerčne vyrobeného bola potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi; v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý v dokumentoch toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu,
– musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť možnosti kontaminácie podzemných vôd metabolitom AE0608022 pri používaní účinnej látky v situáciách, keď možno očakávať výskyt dlhodobých anaeróbnych podmienok alebo v regiónoch s citlivými pôdnymi alebo klimatickými podmienkami; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 30. júna 2012
– ďalšie štúdie zamerané na nečistotu v navrhovanej technickej špecifikácii z hľadiska jej možného toxikologického významu,
– informácie, ktoré by bližšie objasnili výskyt metabolitu AE0608033 v prvotných a striedajúcich sa plodinách,
– ďalšie skúšky na striedajúcich sa plodinách (najmä koreňové plodiny a obilniny) a štúdiu metabolizmu u prežúvavcov s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre spotrebiteľov,
– informácie na ďalšie riešenie rizika pre vtáky a cicavce živiace sa dážďovkami a dlhodobého rizika pre ryby.
č. 184
Picloram
CAS číslo: 1918-02-1
CIPAC číslo: 174
kyselina
4-amino-3,5,6-
trichlórpyridín-2-
karboxylová
≥ 920 1. 1. 2009 31. 12. 2018 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa picloramu, a najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 11. mája 2010.
Pri celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť
– výskumný ústav možnosti kontaminácie podzemných vôd, ak sa picloram použije v regiónoch s citlivými pôdnymi alebo klimatickými podmienkami; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 30. júna 2012
– ďalšie informácie s cieľom potvrdiť, že analytická metóda monitorovania použitá v reziduálnych skúškach správne kvantifikuje rezíduá picloramu a jeho konjugátov,
– štúdiu fotolýzy v pôde s cieľom potvrdiť hodnotenie rozkladu picloramu.
č. 185
Pyriproxyfén
CAS číslo: 95737-68-1
CIPAC číslo: 715
4-fenoxyfenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyléter ≥ 970 1. 1. 2009 31. 12. 2018 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa pyriproxyfénu, a najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 11. mája 2010.
Pri celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 30. júna 2012 ďalšie informácie potvrdzujúce posúdenie rizika, ktoré predstavuje pyriproxyfén a metabolit DPH-pyr pre vodný hmyz, a rizika, ktoré predstavuje pyriproxyfén pre opeľovače.
č. 186 Bifenox CAS čislo: 42576-02-3 CIPAC čislo: 413 metyl-5-(2,4-dichlór-
fenoxy)-2-nitrobenzoát
970 nečistoty: max. 3 g/kg 2,4-dichloro-
fenol max. 6 g/kg 2,4-dichloro-
anisole
1. 1. 200931. 12. 2018ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa bifenoxu, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zo 14. marca 2008, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musí úrad verejného zdravotníctva venovať osobitnú pozornosť:
- bezpečnosti operátorov, pričom v odbornom posudku v schválených podmienkach používania predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- expozícii spotrebiteľov rezíduami bifenoxu prostredníctvom potravy v produktoch živočíšneho pôvodu a nasledujúcich striedajúcich sa plodinách. Držiteľ registrácie predloží:
- informácie o rezíduách bifenoxu a jeho metabolite kyseline hydroxybifenoxovej v potravinách živočíšneho pôvodu a o rezíduách bifenoxu v striedajúcich sa plodinách,
- informácie, ktoré pomôžu pri riešení dlhodobého rizika pre bylinožravé cicavce, ktoré vyplýva z používania bifenoxu. Držiteľ registrácie poskytne tieto potvrdzujúce údaje a informácie Komisii a kontrolnému ústavu do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky.
č. 187 Diflufenican CAS čislo: 83164-33-4 CIPAC čislo: 462 2’,4’-difluór-2-(α,α,α-
trifluór-m-tolyloxy) nikotínanilid
970 1. 1. 200931. 12. 2018ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o diflufenicane, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zo 14. marca 2008, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musí referenčné laboratórium venovať osobitnú pozornosť:
- ochrane vodných organizmov; v prípade potreby v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- ochrane necieľových rastlín; v prípade potreby v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné zóny bez postreku v rámci poľa, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 188 Fenoxaprop-P CAS čislo: 113158-40-0 CIPAC čislo: 484 kyselina (R)-2[4-[(6-chlór-2-
benzoxazolyl) oxy]-fenoxy]-propánová
920 1. 1. 200931. 12. 2018ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o fenoxaprope-P, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zo 14. marca 2008, a najmä jej dodatkov I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
- úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov, pričom v odbornom posudku v schválených podmienkach používania predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- referenčné laboratórium ochrane necieľových rastlín,
- úrad verejného zdravotníctva prítomnosti safenera mefenpyr-dietyl vo formulovaných prípravkoch, pokiaľ ide o expozíciu operátora, pracovníka alebo inej prítomnej osoby,
- výskumný ústav a hydrometeorologický ústav perzistencii tejto látky a niektorých jej degradačných produktov v chladnejších zónach a oblastiach, kde môžu vzniknúť anaeróbne podmienky. Odborné pracoviská v prípade potreby uvedú v odborných posudkoch primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 189 Fenpropidin CAS čislo: 67306-00-7 CIPAC čislo: 520 (R,S)-1-[3-(4-tert-
butylfenyl)-2- metylpropyl]-piperidín
960 (racemát) 1. 1. 200931. 12. 2018ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o fenpropidine, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zo 14. marca 2008, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
- úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka, pričom v odbornom posudku v schválených podmienkach používania predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov, pričom v odbornom posudku uvedie v prípade potreby ochranné opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochrannú zónu, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku. Držiteľ registrácie predloží:
- informácie, ktoré pomôžu pri ďalšom riešení dlhodobého rizika pre bylinožravé a hmyzožravé vtáky, ktoré vyplýva z používania fenpropidinu. Držiteľ registrácie poskytne tieto potvrdzujúce údaje a informácie Komisii a kontrolnému ústavu do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky.
č. 190 Quinoclamine CAS čislo: 2797-51-5 CIPAC čislo: 648 2-amino-3-chlór-1,4-
-naftochinón
965 nečistoty: dichlón (2,3-dichlór-1,4-naftochinón) max. 15 g/kg 1. 1. 200931. 12. 2018ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú quinoclamine, na iné použitia ako na okrasné rastliny alebo výpestky kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie. Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa quinoclaminu, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zo 14. marca 2008, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
- úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora, pracovníka a inej prítomnej osoby, pričom v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov, vtákov a malých cicavcov. Odborné pracoviská v prípade potreby uvedú v odborných posudkoch primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 191 Chloridazon CAS čislo: 1698-60-8 CIPAC čislo: 111 5-amino-4-chloro-2- phenylpyridazin-3(2H)-
one
920 Vzniknutá technická nečistota 4- amino-5-chlór-
izomér sa považuje za závažné toxikologické riziko. Jej hodnota preto nesmie byť vyššia ako 60 g/kg.
1. 1. 2009 31. 12. 2018 ČASŤ A
Môžu sa registrovať len použitia ako herbicíd v maximálnom množstve 2,6 kg/ha každý tretí rok na tom istom poli.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o chloridazone, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zo 4. decembra 2007, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
- úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a vo svojom odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
- referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov,
- výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku a držiteľ registrácie v prípade potreby uskutoční monitorovacie programy na overenie potenciálnej kontaminácie podzemnej vody metabolitmi B a B1 v citlivých oblastiach.
č. 192 Tritosulfuron CAS číslo: 142469-14-5 CIPAC číslo: 7351-(4-metoxy-6-trifluór-
metyl- 1,3,5-triazín-2-yl)-3-(2-
trifluórmetyl- benzénsulfonyl)močovina
960 Uvedená
výrobná nečistota predstavuje závažné toxikologické riziko a v rámci technického materiálu jej obsah nesmie prekročiť určitú hodnotu: 2-amino-4-
metoxy-6-(tri
-fluórmetyl)
-1,3,5-tria-
zín: < 0,2 g/kg
1. 12. 200830. 11. 2018ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o tritosulfurone, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 20. mája 2008, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
- výskumný ústav možnej kontaminácii podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami,
- referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a ochrane malých cicavcov. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 193
Flutolanil
CAS No 66332-96-5
CIPAC No 524
α,α,α-trifluoro-3′-
isopropoxy-
-otoluanilide
≥ 9751. 3. 200928. 2. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú flutolanil, na iné použitia ako na ošetrenie hľúz zemiakov kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa flutolanilu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 20. mája 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami.
Odborné pracoviská v prípade potreby uvedú v odborných posudkoch opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 194
Benfluralin
CAS No 1861-40-1
CIPAC No 285
N-butyl-N-ethyl-
α,α,α-trifluoro-2,6-
dinitro-p-toluidine
≥ 960
Nečistoty:
ethyl-butyl-nitrosamine
max. 0,1 mg/kg
1. 3. 200928. 2. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú benfluralin, na iné použitia ako na šalát a endíviu kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby boli pred vydaním rozhodnutia o registrácii poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa benfluralinu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 20. mája 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva ochrane bezpečnosti operátora; v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a opatrenia na zníženie rizika na účely zníženia expozície, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva rezíduám v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a zhodnotí expozíciu spotrebiteľa prostredníctvom potravy,
– referenčné laboratórium a hydrometeorologický ústav ochrane vtákov, cicavcov, povrchových vôd a vodných organizmov; v súvislosti s týmito identifikovanými rizikami v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží:
– ďalšie štúdie o metabolizme striedajúcich sa plodín a
– ďalšie štúdie na účely potvrdenia rizika pre metabolit B12 a vodné organizmy.
Držiteľ registrácie poskytne tieto potvrdzujúce údaje a informácie Komisii a kontrolnému ústavu do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky.
č. 195
Fluazinam
CAS No 79622-59-6
CIPAC No 521
3-chloro-N-(3-
chloro-5-trifluoromethyl-
2-pyridyl)-
α,α,α-trifluoro-2, 6-
dinitro-p-toluidine
≥ 960

Nečistoty:
5-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorome-thyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-4,6-
dinitro-o-toluidine
nie viac ako 2 g/kg
1. 3. 200928. 2. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú fluazinam, na iné použitia ako na zemiaky kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fluazinamu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 20. mája 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva ochrane bezpečnosti operátorov a pracovníkov; v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a opatrenia na zníženie rizika s cieľom znížiť expozíciu, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva rezíduám v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a zhodnotí expozíciu spotrebiteľa prostredníctvom potravy,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v súvislosti s týmto identifikovaným rizikom v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží ďalšie štúdie s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vodné organizmy a pôdne makroorganizmy. Držiteľ registrácie poskytne tieto potvrdzujúce údaje a informácie Komisii a kontrolnému ústavu do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky.
č. 196
Fuberidazole
CAS No 3878-19-1
CIPAC No 525
2-(2′-furyl)benzimi-dazole≥ 9701. 3. 200928. 2. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú fuberidazole, na iné použitia ako na ošetrenie osiva kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fuberidazolu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 20. mája 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium dlhodobému riziku pre cicavcov a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku; v tomto prípade by sa mal použiť primeraný mechanizmus, ktorým sa zabezpečí vysoký stupeň zapracovania danej látky do pôdy a minimalizuje sa riziko jej rozliatia počas aplikácie.
Odborné pracoviská v prípade potreby v odborných posudkoch uvedú primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 197
Mepiquat
CAS No 15302-91-7
CIPAC No 440
1,1-dimethylpiperi-dinium chloride
(mepiquat chloride)
≥ 9901. 3. 200928. 2. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú mepiquat, na iné použitia ako na jačmeň kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa mepiquatu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 20. mája 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Úrad verejného zdravotníctva venuje osobitnú pozornosť rezíduám v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a prehodnocuje expozíciu spotrebiteľa prostredníctvom potravy.
č. 198
Diuron
CAS číslo: 330-54-1
CIPAC číslo: 100
3-(3,4-dichlórfenyl)-
1,1-dimetylmočo-vina
9301. 10. 200830. 9. 2018ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd v množstvách nepresahujúcich 0,5 kg/ha (plošný priemer).
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o diurone ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. júla 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora v podmienkach, ktoré si v prípade potreby vyžadujú použitie osobných ochranných prostriedkov,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a necieľových rastlín.
V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 199
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai
KMEŇ: ABTS-1857
Odber kultúr: č. SD-1372,
KMEŇ: GC-91
Odber kultúr: č. NCTC 11821
Neuplatňuje saŽiadne relevantné nečistoty1. 5. 200930. 4. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Bacillus thuringiensis subsp. aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) a GC-91 (SANCO/1538/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 200
Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis
(sérotyp H-14)
KMEŇ: AM65-52
Odber kultúr: č. ATCC-1276
Neuplatňuje saŽiadne relevantné nečistoty1. 5. 200930. 4. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 201
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
KMEŇ: ABTS 351
Odber kultúr: č. ATCC
SD-1275
KMEŇ: PB 54
Odber kultúr: č. CECT 7209
KMEŇ: SA 11
Odber kultúr: č. NRRL B-30790
KMEŇ: SA 12
Odber kultúr: č. NRRL B-30791
KMEŇ: EG 2348
Odber kultúr: č. NRRL B-18208
Neuplatňuje saŽiadne relevantné nečistoty1. 5. 200930. 4. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 a EG 2348 (SANCO/1543/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 202
Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis
KMEŇ: NB 176 (TM 14 1)
Odber kultúr: č. SD-5428
Neuplatňuje saŽiadne relevantné nečistoty1. 5. 200930. 4. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 203
Beauveria bassiana
KMEŇ: ATCC 74040
Odber kultúr: č. ATCC 74040
KMEŇ: GHA
Odber kultúr: č. ATCC 74250
Neuplatňuje saMaximálna úroveň
beauveria
5 mg/kg
1. 5. 200930. 4. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) a GHA (SANCO/1547/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 204
Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)
Neuplatňuje saKontaminu-júce mikroorga-nizmy (Bacillus
cereus) < 1 × 106 CFU/g
1. 5. 200930. 4. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 205
Lecanicillium muscarium
(predtým Verticilium lecanii)
KMEŇ: Ve 6
Odber kultúr: č. CABI (=IMI) 268317,
CBS 102071, ARSEF 5128
Neuplatňuje saŽiadne relevantné nečistoty1. 5. 200930. 4. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Lecanicillium muscarium (predtým Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 206
Metarhizium anisopliae var. anisopliae (predtým Metarhizium anisopliae)
KMEŇ: BIPESCO 5/F52
Odber kultúr: č. M.a. 43; č. 275-86
(akronymy V275 alebo KVL 275); č. KVL
99-112 (Ma 275 alebo V 275); č. DSM
3884; č. ATCC 90448; č. ARSEF 1095
Neuplatňuje saŽiadne relevantné nečistoty1. 5. 200930. 4.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd a akaricíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Metarhizium anisopliae var. anisopliae (predtým Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 a F52 (SANCO/1862/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 207
Phlebiopsis gigantea
KMEŇ: VRA 1835
Odber kultúr: č. ATCC 90304
KMEŇ: VRA 1984
Odber kultúr: č. DSM16201
KMEŇ: VRA 1985
Odber kultúr: č. DSM 16202
KMEŇ: VRA 1986
Odber kultúr: č. DSM 16203
KMEŇ: FOC PG B20/5
Odber kultúr: č. IMI 390096
KMEŇ: FOC PG SP log 6
Odber kultúr: č. IMI 390097
KMEŇ: FOC PG SP log 5
Odber kultúr: č. IMI 390098
KMEŇ: FOC PG BU 3
Odber kultúr: č. IMI 390099
KMEŇ: FOC PG BU 4
Odber kultúr: č. IMI 390100
KMEŇ: FOC PG 410.3
Odber kultúr: č. IMI 390101
KMEŇ: FOC PG97/1062/116/1.1
Odber kultúr: č. IMI 390102
KMEŇ: FOC PG B22/SP1287/3.1
Odber kultúr: č. IMI 390103
KMEŇ: FOC PG SH 1
Odber kultúr: č. IMI 390104
KMEŇ: FOC PG B22/SP1190/3.2
Odber kultúr: č. IMI 390105
Neuplatňuje saŽiadne relevantné
nečistoty
1. 5. 200930. 4. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 208
Pythium oligandrum
KMEŇ: M1
Odber kultúr: č. ATCC 38472
Neuplatňuje saŽiadne relevantné
nečistoty
1. 5. 200930. 4. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 209
Streptomyces K61 (predtým S. griseoviridis)
KMEŇ: K61
Odber kultúr: č. DSM 7206
Neuplatňuje saŽiadne relevantné
nečistoty
1. 5. 200930. 4. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Streptomyces (predtým Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 210
Trichoderma atroviride
(predtým T. harzianum)
KMEŇ: IMI 206040
Odber kultúr: č. IMI 206040,
ATCC 20476;
KMEŇ: T11
Odber kultúr: č.
Odber kultúr španielskeho typu CECT
20498, identické s IMI 352941
Neuplatňuje saŽiadne relevantné
nečistoty
1. 5. 200930. 4. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Trichoderma atroviride (predtým T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) a T-11 (SANCO/1841/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 211
Trichoderma polysporum
KMEŇ: Trichoderma polysporum IMI
206039
Odber kultúr: č. IMI 206039, ATCC
20475
Neuplatňuje saŽiadne relevantné
nečistoty
1. 5. 200930. 4. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 212
Trichoderma harzianum Rifai
KMEŇ:
Trichoderma harzianum T-22;
Odber kultúr: č. ATCC 20847
KMEŇ: Trichoderma harzianum ITEM 908;
Odber kultúr: č. CBS 118749
Neuplatňuje saŽiadne relevantné
nečistoty
1. 5. 200930. 4. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) a ITEM 908 (SANCO/1840/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 213
Trichoderma asperellum
(predtým T. harzianum)
KMEŇ: ICC012
Odber kultúr: č. CABI CC
IMI 392716
KMEŇ: Trichoderma asperellum
(predtým T. viride T25)
T25
Odber kultúr: č. CECT
20178
KMEŇ: Trichoderma asperellum
(predtým T. viride TV1)
TV1
Odber kultúr: č. MUCL
43093
Neuplatňuje saŽiadne relevantné nečistoty1. 5. 200930. 4. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné
pracoviská zohľadia závery revíznej správy o Trichoderma
asperellum (predtým T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) a Trichoderma asperellum (predtým T. viride T25 a TV1) T25 a TV1 (SANCO/1868/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie
na etikete prípravku.
č. 214
Trichoderma gamsii
(predtým T. viride)
KMEŇ:
ICC080
Odber kultúr: č. IMI CC č. 392151 CABI
Neuplatňuje saŽiadne relevantné
nečistoty
1. 5. 200930. 4. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Trichoderma gamsii (SANCO/1868/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 215
Verticillium albo-atrum
(predtým Verticillium dahliae)

KMEŇ: Verticillium albo-
-atrum
izolát
WCS850
Odber kultúr: č. CBS 276.92
Neuplatňuje saŽiadne relevantné
nečistoty
1. 5. 200930. 4. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Verticillium albo-
-atrum (predtým Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 216
Abamectin
CAS No 71751-41-2
avermectin B1a
CAS No 65195-55-3
Avermectin B1b
CAS No 65195-56-4
abamectin
CIPAC No 495
AvermectinB1a
(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,
13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-
sec-butyl]-21,24-dihydroxy-
5′,11.13,22-tetramethyl-2-
oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.1 4,8
020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-
spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′ H-pyran)-
12-yl 2,6-dideoxy-4-
O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-
α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabinohexopy-ranoside
AvermectinB1b
(10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,
13S,20R,21R,24S)-21,24-
dihydroxy-6′-isopropyl-
5′,11.13,22-tetramethyl-2-
oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[ 15.6.1.1 4,8
020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-
spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′ H-pyran)-
12-yl 2,6-dideoxy-4-
O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-
α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabinohexopy-ranoside
≥ 8501. 5. 200930. 4. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd, akaricíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú abamectin, na iné použitia ako na citrusy, šalát a paradajky kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby boli pred vydaním rozhodnutia o registrácii poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa abamectinu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. júla 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva rezíduám rastlinného pôvodu v potravinách a zhodnotí expozíciu spotrebiteľa prostredníctvom výživy,
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva ochrane včiel, necielených článkonožcov, vtákov, cicavcov a vodných organizmov; v súvislosti s týmito identifikovanými rizikami v odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné zóny, ochranné obdobia, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží:
– ďalšie štúdie o špecifikácii,
– informácie týkajúce sa hodnotenia rizika pre vtáky a cicavce,
– informácie týkajúce sa vodných organizmov vzhľadom na hlavné metabolity v pôde,
– informácie týkajúce sa rizika pre podzemnú vodu vzhľadom na metabolit U8.
Držiteľ registrácie poskytne tieto štúdie Komisii a kontrolnému ústavu do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky.
č. 217
Epoxiconazole
CAS No 135319-73-
2 (formerly 106325-
08-0)
CIPAC No 609
(2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-
2,3-epoxy-2-(4-
fluorophenyl)
propyl]-1H-
1.2,4-triazole
≥ 9201. 5. 200930. 4. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad sa zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa epoxiconazolu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. júla 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľa metabolitmi epoxiconazolu (triazolu) prostredníctvom výživy,
– hydrometeorologický ústav možnému rozsiahlemu prenosu vzduchom,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy, vtáky a cicavce; v prípade potreby v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie do dvoch rokov od prijatia usmernení OECD o testovaní narúšania endokrinného systému alebo usmernení o testovaní schválených Spoločenstvom predloží kontrolnému ústavu a Komisii ďalšie štúdie o možnom narúšaní endokrinného systému v súvislosti s epoxiconazolom.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a Komisii najneskôr do 30. júna 2009 monitorovací program na hodnotenie rozsiahleho prenosu epoxiconazolu vzduchom a súvisiacich environmentálnych rizík. Výsledky tohto monitorovania predloží vo forme monitorovacej správy kontrolnému ústavu a Komisii najneskôr do 31. decembra 2011.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a Komisii najneskôr do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky informácie o rezíduách metabolitov epoxiconazolu v prvotných plodinách, v striedajúcich sa plodinách a v produktoch živočíšneho pôvodu, ako aj informácie týkajúce sa dlhodobého rizika pre bylinožravé vtáky a cicavce.
č. 218
Fenpropimorph
CAS No 67564-91-4
CIPAC No 427
(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-
2-methylpropyl]-2,6-
dimethylmor-pholine
≥ 9301. 5. 200930. 4. 2019Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
Časť B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa fenpropimorphu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. júla 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov; v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a opatrenia na zníženie rizika s cieľom znížiť expozíciu, napríklad obmedzenie pracovnej záťaže, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako sú ochranné zóny, zníženie odtoku vody a trysky na zníženie úletu, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží ďalšie štúdie s cieľom potvrdiť mobilitu metabolitu BF-421-7 v pôde. Tieto štúdie poskytne kontrolnému ústavu a Komisii do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky.
č. 219
Fenpyroximate
CAS No 134098-61-6
CIPAC No 695
Tert-butyl (E)-alpha-(1,3-
dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate
> 9601. 5. 200930. 4. 2019Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako akaricíd.
Nesmú sa registrovať tieto použitia:
– použitie na vysoké plodiny s vysokým rizikom rozprášenia postreku, napríklad použitie vzdušného rozprašovača pripojeného k traktoru a ručné aplikácie.
Časť B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa fenpyroximatu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. júla 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva vplyvu na vodné organizmy a necielené článkonožce, pričom vo svojich posudkoch uvedú v prípade potreby opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží informácie na ďalšie riešenie:
– rizika pre vodné organizmy pochádzajúceho z metabolitov s obsahom benzylu,
– rizika biomagnifikácie vodných potravinových reťazcov.
Držiteľ registrácie poskytne tieto informácie kontrolnému ústavu a Komisii do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky.
č. 220
Tralkoxydim
CAS No 87820-88-0
CIPAC No 544
(RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)
propyl]-3-hydroxy-5-
mesitylcyclohex-2-en-1-one
≥ 9601. 5. 200930. 4. 2019Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Časť B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa tralkoxydimu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. júla 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, najmä pred metabolitom R173642 v pôde, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium ochrane bylinožravých cicavcov.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú v prípade potreby opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží:
– informácie, ktoré pomôžu pri riešení dlhodobého rizika pre bylinožravé cicavce, ktoré vyplýva z používania tralkoxydimu.
Držiteľ registrácie poskytne takéto informácie kontrolnému ústavu a Komisii do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky.
č. 221
Aclonifen
č. CAS: 74070-46-5
č. CIPAC: 498
2-chloro-6-nitro-3-
phenoxyaniline
≥ 970
Nečistota fenol predstavuje
toxikologic-ké riziko. Jej maximálna
hodnota je stanovená na
5 g/kg.
1. 8. 200931. 7. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú aclonifen, na iné použitia ako na slnečnicu kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa aclonifenu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. septembra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení:
– musí kontrolný ústav venovať osobitnú pozornosť, aby špecifikácia technického materiálu ako komerčne vyrobeného bola potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi; v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý v dokumentoch toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu,
– musí úrad verejného zdravotníctva venovať osobitnú pozornosť ochrane bezpečnosti operátora; v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a opatrenia na zníženie rizika s cieľom znížiť expozíciu, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– musí úrad verejného zdravotníctva venovať osobitnú pozornosť rezíduám striedajúcich sa plodín a zhodnotiť expozíciu spotrebiteľov prostredníctvom výživy,
– musí referenčné laboratórium venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov a necieľových rastlín; v súvislosti s týmito identifikovanými rizikami vo svojom odbornom posudku uvedie v prípade potreby opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží ďalšie štúdie týkajúce sa rezíduí striedajúcich sa plodín a príslušné informácie s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky, cicavce, vodné organizmy a necieľové rastliny. Držiteľ registrácie takéto potvrdzujúce údaje a informácie poskytne Komisii a kontrolnému ústavu do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky.
č. 222
Imidakloprid
(Imidacloprid)
č. CAS: 138261-41-3
č. CIPAC: 582
(E)-1-(6-chloro-3
-pyridinylmethyl)
-N-nitroimidazolidin
-2-ylideneamine
≥ 9701. 8. 200931. 7. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
Na ochranu necieľových organizmov, najmä medonosných včiel a vtákov, pri použití na ošetrenie osiva:
– pokrývanie osiva sa vykoná iba v profesionálnych zariadeniach vybavených na ošetrovanie osiva. V týchto zariadeniach sa musia používať najlepšie dostupné techniky, aby sa zabezpečila minimalizácia rozptylu prachu počas aplikácie na osivo a počas skladovania a prepravy,
– na výsadbu sa použije primerané zariadenie na zabezpečenie vysokého stupňa zapracovania do pôdy, minimalizácie strát a minimalizácie rozptylu prachu.
Na etikete, náveske alebo balení osiva ošetreného imidaclopridom musí byť uvedené, že osivo bolo ošetrené touto účinnou látkou, ako aj opatrenia na zníženie rizika uvedené v rozhodnutí o registrácii prípravku.
Ústav včelárstva v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika najmä v prípade aplikácie postrekom zamerané na ochranu medonosných vèiel, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Ústav včelárstva v spolupráci s držiteľmi registrácií prípravkov s obsahom účinnej látky imidakloprid uskutočnia programy monitorovania s cieľom overiť skutočnú expozíciu včiel medonosných imidaclopridom v oblastiach, ktoré vo veľkej miere využívajú včely na hľadanie potravy alebo včelári.

ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú imidakloprid, na iné použitia ako na rajčiaky v skleníkoch kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 13 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa imidaklopridu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. septembra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka, pričom v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva vplyvu na vodné organizmy, necieľové článkonožce, dážďovky, iné pôdne makroorganizmy, pričom v odborných posudkoch uvedú, ak je to potrebné, opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží:
– informácie týkajúce sa hodnotenia rizika pre operátorov a pracovníkov,
– informácie týkajúce sa hodnotenia rizika pre vtáky a cicavce.
Držiteľ registrácie poskytne takéto potvrdzujúce údaje a informácie Komisii a kontrolnému ústavu do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky.
č. 223
Metazachlór
č. CAS: 67129-08-2
č. CIPAC: 411
2-chloro-N-(pyrazol-1-
ylmethyl)acet-2′,6′-xylidide
≥ 940

Toluén, nečistota vznikajúca
pri výrobe, sa
považuje za toxikologické
riziko. Jej maximálna
hodnota je
stanovená na 0,05 %.
1. 8. 200931. 7. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd v maximálnom množstve 1,0 kg/ha iba každý tretí rok na tom istom poli.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa metazachlóru finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. septembra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku, a začnú sa monitorovacie programy na overenie potenciálnej kontaminácie podzemnej vody metabolitmi 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 a 479M12 v citlivých oblastiach.
Ak bude metazachlór klasifikovaný podľa § 23 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov ako látka „s obmedzenými dôkazmi o karcinogénnom účinku“, držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie týkajúce sa relevantnosti metabolitov 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 a 479M12 so zreteľom na rakovinu.
Držiteľ registrácie poskytne tieto informácie Komisii a kontrolnému ústavu do šiestich mesiacov od oznámenia rozhodnutia o klasifikácii tejto účinnej látky.
č. 224
Kyselina octová (Acetic acid)
č. CAS: 64-19-7
č. CIPAC: nepridelené
Kyselina octová≥ 9801. 9. 200931. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o kyseline octovej (SANCO/2602/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 225
Síran hlinito-amónny (Aluminium ammonium sulphate)
č. CAS: 7784-26-1
č. CIPAC: nepridelené
Síran hlinito-
-amónny
≥ 9601. 9. 200931. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o sírane hlinito-
-amónnom (SANCO/2985/2008) finali­zovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 226
Kremičitan hlinitý (Aluminium silicate)
č. CAS: 1332-58-7
č. CIPAC: nepridelené
Nie je k dispozícii. Chemický názov: kaolín≥ 999,81. 9. 200931. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o kremičitane hlinitom (SANCO/2603/2008) finalizo­vanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 227
Octan amónny (Ammonium acetate)
č. CAS: 631-61-8
č. CIPAC: nepridelené
Octan amónny≥ 970

Relevantná nečistota: ťažké kovy, ako je napr. olovo (Pb), najviac 10 ppm
1. 9. 200931. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako atraktant.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o octane amónnom (SANCO/2986/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 228
Krvná múčka (Blood meal)
č. CAS: nepridelené
č. CIPAC: nepridelené
Nie je k dispozícii.≥ 9901. 9. 200931. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent. Krvná múčka musí byť v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o krvnej múčke (SANCO/2604/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 299
Tetraconazole
(Tetrakonazol)
CAS číslo: 112281-77-3
CIPAC číslo: 726
(RS)-2-(2,4- dichlórfenyl)-3- (1H-1,2,4- triazol-1-yl)- propyl- 1,1,2,2- tetrafluóretyl éter≥ 950
(racemická zmes)
Toluén (nečistota):
najviac 13 g/kg
1. 1. 201031. 12. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa tetraconazolu, a najmä jej dodatky I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 26. februára 2009.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov
a necieľových astlín; v súvislosti s týmito
identifikovanými rizikami v prípade potreby v odbornom
posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako sú
ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete
prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná
látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo
klimatickými podmienkami.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. decembra 2011
– ďalšie informácie týkajúce sa podrobného posúdenia
rizika pre spotrebiteľov,
– ďalšie informácie o špecifikácii, pokiaľ ide
o ekotoxikológiu,
– ďalšie informácie o osude a správaní prípadných
metabolitov vo všetkých príslušných zložkách životného
prostredia, podrobné posúdenie rizika takýchto
metabolitov pre vtáky, cicavce, vodné organizmy
a necieľové článkonožce,
– ďalšie informácie o prípadných účinkoch narúšajúcich
endokrinný systém vtákov, cicavcov a rýb.
č. 230
Uhličitan vápenatý (Calcium carbonate)
č. CAS: 471-34-1
č. CIPAC: nepridelené
Uhličitan vápenatý≥ 9951. 9. 200931. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o uhličitane vápenatom (SANCO/2606/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 231
Oxid uhličitý (Carbon dioxide)
č. CAS: 124-38-9
Oxid uhličitý≥ 99,9 %1. 9. 200931. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fumigant.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o oxide uhličitom (SANCO/2987/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 232
Denatónium-benzoát (Denathonium benzoate)
č. CAS: 3734-33-6
č. CIPAC: nepridelené
Benzyldietyl[[2,6-xylyľkarba-moyl] metyl] amónium benzoát≥ 9951. 9. 200931. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o denatónium-benzoáte (SANCO/2607/2008) finalizo­vanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 233
Etylén
č. CAS: 74-85-1
č. CIPAC: nepridelené
Etén≥ 99%1. 9. 200931. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o etyléne (SANCO/2608/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 234
Výťažok z čajovníka (tea tree)
č. CAS: Olej z čajovníka 68647-73-4
Jeho hlavnými zložkami sú:
terpinen-4-ol 562-74-3
γ-terpinene 99-85-4
α-terpinene 99-86-5
1,8-cineol 470-82-6
č. CIPAC: nepridelené
Olej z čajovníka je zložitá zmes chemických látok.Hlavné zložky:
terpinen-4-ol ≥ 300 g/kg
γ-terpinene 100 g/kg
α-terpinene ≥ 50 g/kg
1,8-cineol stopy
1. 9. 200931. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o výťažku z čajovníka (SANCO/2609/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 235
Zvyšky z destilácie tuku (Fat destillation residues)
č. CAS: nepridelené
č. CIPAC: nepridelené
Nie je k dispozícii.≥ 40 % štiepených mastných kyselín.
Relevantná nečistota: nikel (Ni) najviac 200 mg/kg
1. 9. 200931. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent. Zvyšky z destilácie tuku živočíšneho pôvodu musia byť v súlade s nariadením (ES) č. 1774/ 2002.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o zvyškoch z destilácie tuku (SANCO/2610/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 236
Mastné kyseliny C7 - C20
č. CAS: 112-05-0 (kyselina pelargónová)
67701-09-1 (C7-C18 mastné kyseliny a C18 nenasýtené draselné soli)
124-07-2 (kyselina kaprylová)
334-48-5 (kyselina kaprínová)
143-07-7 (kyselina laurová)
112-80-1 (kyselina olejová)
85566-26-3 (mastné kyseliny C8-C10 metylestery)
111-11-5 (metyl-oktanoát)
110-42-9 (metyl-dekanoát)
č. CIPAC: nepridelené
Kyselina nonánová,
kyselina kaprylová, kyselina pelargónová, kyselina kaprí­nová, kyselina laurová, kyse­lina olejová (pri každej kyseline je uvedený kód ISO),
kyselina oktánová, kyselina nonánová, kyselina deká-nová, kyselina dodekánová, kyselina cis-9-oktadekánová (pri každej kyseline je uvedený názov IUPAC),
mastné kyseliny, C7-C10, metylestery
≥ 889 (kyselina pelargónová)
≥ 838 mastné
kyseliny
≥ 99 % metylestery mastných kyselín
1. 9. 200931. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd, akaricíd, herbicíd a rastový regulátor rastlín.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o mastných kyselinách (SANCO/2610/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 237
Výťažok z cesnaku
č. CAS: 8008-99-9
č. CIPAC: nepridelené
Potravinový koncentrát cesnakovej
šťavy
≥ 99,9 %1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent, insekticíd a nematocíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o výťažku z cesnaku (SANCO/2612/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 238
Kyselina giberelínová (Gibberellic acid)
č. CAS: 77-06-5
č. CIPAC: 307
(3S,3aS,4S,4aS,7-S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihy-droxy-3-metyl-
6-metylén-2-oxoperhydro-4a, 7-metano-9b,3-propenol(l,2-b)furán-4-kyselina karboxylová
Alt: (3S,3aR,4S,4aS,6-S,8aR,8bR,HS)- 6,11-dihy-droxy- 3 -metyl-12-metylén-2-oxo-4a,6-metano-3,8b-prop-lenoperhydroindenol (1,2-b) furán-4-kyselina karboxylová
≥ 8501. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o kyseline giberelínovej (SANCO/2613/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 239
Giberelíny (Gibberellins)
č. CAS: GA4: 468-44-0
GA7: 510-75-8
zmes GA4A7: 8030-53-3
č. CIPAC: nepridelené
GA4:
(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9b R,12S)-12-hydroxy-3-metyl-6-metylén-2-oxoperhydro-4a, 7-metano-3,9b-propanoazuleno[l,2-b]furán-4-kyselina karboxy­lová
GA7:
(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9b R,12S)-12-hydroxy-3-metyl-6-metylén-2-oxoperhydro-4a, 7-metano-9b,3-propenoazuleno[l,2-b]furán-4-kyselina karboxylová
Revízna správa (SANCO/2614/2008)1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o giberelínoch (SANCO/2614/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 240
Hydrolyzované proteíny
(hydrolysed proteins)
č. CAS: nepridelené
č. CIPAC: nepridelené
Nie je k dispozícii.Revízna správa (SANCO/2615/2008)1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako atraktant. Hydrolyzované proteíny živočíšneho pôvodu musia byť v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad prílohy kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o hydrolyzovaných proteínoch (SANCO/2615/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 241
Síran železnatý (Iron sulphate)
Síran železnatý bezvodý č. CAS: 7720-78-7
Monohydrát síranu železnatého
č. CAS: 17375-41-6
Heptahydrát síranu železnatého
č. CAS: 7782-63-0
č. CIPAC: nepridelené
Síran železnatýSíran železnatý bezvodý
≥ 367,5

Monohydrát síranu železnatého
≥ 300

Heptahydrát síranu železnatého
≥ 180
1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o sírane železnatom (SANCO/2616/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 242
Kremelina (infuzóriová hlinka) (Kieselgur (Diatomaceous earth))
č. CAS: 61790-53-2
č. CIPAC: 647
Kremelina (infuzóriová
hlinka)
920 ± 20
Si02
infuzóriovej hlinky.
Najviac 0,1 % častíc kryštalického kremeňa (s priemerom nižším ako 50 µm).
1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd a akaricíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o kremeline (SANCO/2617/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 243
Vápenec (Limestone)
č. CAS: 1317-65-3
č. CIPAC: nepridelené
Nie je k dispozícii.≥ 9801. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o vápenci (SANCO/2618/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 244
Metyl(nonyl)ketón
č. CAS: 112-12-9
č. CIPAC: nepridelené
Undekán-2-ol≥ 9751. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o metyl(nonyl)ketóne (SANCO/2619/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 245
Čierne korenie (Pepper)
č. CAS: nepridelené
č. CIPAC: nepridelené
Čierne korenie - Piper nigrumČierne korenie je zložitá zmes chemických látok, obsah zložky piperín ako ukazovateľa by mal byť najmenej
4 %.
1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o čiernom korení (SANCO/2620/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 246
Rastlinné oleje/citronelový olej
č. CAS: 8000-29-1
č. CIPAC: nepridelené
Citronelový olej je zložitá zmes chemických látok.
Jeho hlavnými zložkami sú:
citronelál (3,7-dimetyl-6-oktenal),
geraniol ((E)-3,7-dimetyl-2,6-oktadién-l-ol),
citronelol (3,7-dimetyl-6-oktán-2-ol),
geranylacetát (3,7-dimetyl-6-oktén-lyl acetát).
Relevantné nečistoty:
metyl-eugenol a metyl-izoeugenol najviac 0,1 %
1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o citronelovom oleji (SANCO/2621/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 247
Rastlinné oleje/klinčekový olej (clove oil)
č. CAS: 94961-50-2 (klinčekový olej)
97-53-0 (Eugenol – hlavná zložka)
č. CIPAC: nepridelené
Klinčekový olej je zložitá zmes chemických látok.
Jeho hlavnou zložkou je eugenol.
≥ 8001. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd a baktericíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o klinčekovom oleji (SANCO/2622/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 248
Rastlinné oleje/repkový olej
č. CAS: 8002-13-9
č. CIPAC: nepridelené
Repkový olejRepkový olej je zložitá zmes mastných kyselín.1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd a akaricíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o repkovom oleji (SANCO/2623/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 249
Rastlinné oleje/mätový olej (spear mint oil)
č. CAS: 8008-79-5
č. CIPAC: nepridelené
Mätový olej≥ 550
ako L-karvón
1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o mätovom oleji (SANCO/2624/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 250
Hydrogénuhličitan draselný (Potassium hydrogen carbonate)
č. CAS: 298-14-6
č. CIPAC: nepridelené
Hydrogénuhliči-tan draselný≥ 99,5 %1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o hydrogénuhličitane draselnom (SANCO/2625/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 251
Putrescín (1,4-diaminobután)
č. CAS: 110-60-1
č. CIPAC: nepridelené
Bután-1,4-diamín≥ 9901. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako atraktant.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o putrescíne (SANCO/2626/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 252
Pyretríny
č. CAS: (A) a (B):
Pyretríny: 8003-34-7
Výťažok A: výťažky z Chrysanthemum
cinerariaefolium:
89997-63-7
pyretrín 1: CAS 121-21-1
pyretrín 2: CAS 121-29-9
cinerín 1: CAS 25402-06-6
cinerín 2: CAS 121-20-0
jasmolín 1: CAS 4466-14-2
jasmolín 2: CAS 1172-63-0
Výťažok B: pyretrín 1: CAS 121-21-1
pyretrín 2: CAS 121-29-9
cinerín 1: CAS 25402-06-6
cinerín 2: CAS 121-20-0
jasmolín 1: CAS 4466-14-2
jasmolín 2: CAS 1172-63-0
č. CIPAC: 32
Pyretríny sú zložité zmesi chemických látok.Výťažok A:
≥ 500 pyretrínov

Výťažok B: ≥ 480 pyretrínov
1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o pyretrínoch (SANCO/2627/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 253
Kremenný piesok (Quartz sand)
č. CAS: 14808-60-7
č. CIPAC: nepridelené
Kremeň, oxid kremičitý, Si02≥ 915
Najviac 0,1 % častíc kryštalického kremeňa (s priemerom nižším ako 50 µm).
1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o kremennom piesku (SANCO/2628/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 254
Repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/rybí olej
č. CAS: 100085-40-3
č. CIPAC: nepridelené
Rybí olej≥ 99 %1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent. Rybí olej musí byť v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o rybom oleji (SANCO/2629/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 255
Repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/ovčí tuk
č. CAS: 98999-15-6
č. CIPAC: nepridelené
Ovčí tukČistý ovčí tuk obsahuje najviac 0,18 hmotnostných percent vody.1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent. Ovčí tuk musí byť v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o ovčom tuku (SANCO/2630/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 256
Repelenty (podľa pachu) živočíšneho
alebo rastlinného pôvodu/surový
tallový olej
č. CAS: 8002-26-4
č. CIPAC: nepridelené
Surový tallový olejSurový tallový olej je
zložitá zmes živice
z tallového oleja
a mastných kyselín.
1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o surovom tallovom oleji (SANCO/2631/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 257
Repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/decht z tallového oleja (tall oil pitch)
č. CAS: 8016-81-7
č. CIPAC: nepridelené
Decht z tallového olejaZložitá zmes esterov mastných kyselín, živice a malého množstva dimérov a trimérov živičných a mastných kyselín.1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o dechte z tallového oleja (SANCO/2632/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 258
Výťažok z morských rias (predtým výťažok z morských rias a chaluhy)
č. CAS: nepridelené
č. CIPAC: nepridelené
Výťažok z morských rias.Výťažok z morských rias je zložitá zmes. Jeho hlavnými zložkami ako ukazovateľmi sú: manitol, fukoidany a algináty. Revízna správa SANCO/2634/ 20081. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o výťažku z morských rias (SANCO/2634/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 259
Kremičitan hlinitosodný (Sodium aluminium silicate)
č. CAS: 1344-00-9
č. CIPAC: nepridelené
Kremičitan hlinitosodný:
Nax[(A102)x(Si02)y] × zh20
1 0001. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o kremičitane hlinitosodnom (SANCO/2635/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 260
Chlórnan sodný (Sodium hypochlorite)
č. CAS: 7681-52-9
č. CIPAC: nepridelené
Chlórnan sodný10 hmotnostných percent vyjadrených ako chlór.1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako dezinfekčný prostriedok.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o chlórnane sodnom (SANCO/2988/2008) finalizo­vanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 261
Lineárne motýlie feromóny (Straight chain lepidopteran pheromones)

(E)-5-decén-l-yl acetát:
č. CAS: 38421-90-8
č. CIPAC: nepridelené

(E)-8-dodecen-l-yl acetate
č. CAS: 38363-29-0
č. CIPAC: nepridelené

(E/Z)-8-dodecén-l-yl acetát č. CAS: nie je k dispozícii
č. CIPAC: nie je k dispozícii


(Z)-8-dodecén-l-yl acetát
č. CAS: 28079-04-1
č. CIPAC: nepridelené

(Z)-9-dodecén-l-yl acetát
č. CAS: 16974-11-1
č. CIPAC: 422

(E,Z)-7,9-dodekadién-l-yl acetát
č. CAS: 54364-62-4
č. CIPAC: nepridelené

(E)-11-tetradecén-1-yl acetát
č. CAS: 33189-72-9
č. CIPAC: nepridelené

(Z)-9-tetradecén-l-yl acetát č. CAS: 16725-53-4
č. CIPAC: nepridelené


(Z)-11-tetradecén-1-yl acetát
č. CAS: 20711-10-8
č. CIPAC: nepridelené

(Z,E)-9, 12-tetradekadién-l-yl acetát
č. CAS: 31654-77-0
č. CIPAC: nepridelené

(Z)-11-hexadecén-l-yl acetát č. CAS: 34010-21-4
č. CIPAC: nepridelené

(Z,E)-7, 11-hexadekadién-l-yl acetát
č. CAS: 51606-94-4
č. CIPAC: nepridelené

(E,Z)-2, 13-oktadekadién-l-yl acetát
č. CAS: 86252-65-5
č. CIPAC: nepridelené

Skupina alkoholov:

(E)-5-decén-l-ol
č. CAS: 56578-18-8
č. CIPAC: nepridelené

(Z)-8-dodecén-l-ol
č. CAS: 40642-40-8
č. CIPAC: nepridelené

(E,E)-8,10-dodekadién-l-ol
č. CAS: 33956-49-9
č. CIPAC: nepridelené

tetradekán-1-ol
č. CAS: 112-72-1
č. CIPAC: nepridelené

(Z)-11-hexadecén-1-ol
č. CAS: 56683-54-6
č. CIPAC: nepridelené

Skupina aldehydov:


(Z)-7-tetradecenal
č. CAS: 65128-96-3
č. CIPAC: nepridelené

(Z)-9-hexadecenal
č. CAS: 56219-04-6
č. CIPAC: nepridelené

(Z)-11–hexadecenal
č. CAS: 53939-28-9
č. CIPAC: nepridelené

(Z)-l 3-oktadecenal
č. CAS: 58594-45-9
č. CIPAC: nepridelené

Zmesi acetátov:
i) (Z)-8-dodecén-l-yl acetát
č. CAS: 28079-04-1
č. CIPAC: nepridelené

a ii) dodecyl acetát
č. CAS: 112-66-3
č. CIPAC: nepridelené

i) (Z)-9-dodecén-l-yl acetát
č. CAS: 16974-11-1
č. CIPAC: 422 a

ii) dodecyl acetát
č. CAS: 112-66-3
č. CIPAC: 422;

i) (E,Z)-7,9-dodekadién-l-yl acetát
č. CAS: 55774-32-8
č. CIPAC: nepridelené

ii) (E,E)-7,9-dodekadién-l-yl acetát
č. CAS: 54364-63-5
č. CIPAC: nepridelené

i) (Z,Z)-7,11-hexadekadién-l-yl acetát a


ii) (Z,E)-7,11-hexadekadién-l-yl acetát
č. CAS: i) & ii) 53042-79-8
č. CAS: i) 52207-99-5
č. CAS: ii) 51606-94-4
č. CIPAC: nepridelené;

Zmesi aldehydov:


i) (Z)-9-hexadecenal
č. CAS 56219-04-6
č. CIPAC nepridelené a

ii) (Z)-11-hexadecenal
č. CAS: 53939-28-9
č. CIPAC: nepridelené a

iii) (Z)-13-oktadecenal
č. CAS: 58594-45-9
č. CIPAC: nepridelené;

Rôzne zmesi:
i) (E)-5-decén-l-yl acetát
č. CAS: 38421-90-8
č. CIPAC: nepridelené a

ii) (E)-5-decén-l-ol
č. CAS: 56578-18-8
č. CIPAC: nepridelené;

i) (E/Z)-8-dodecén-l-yl acetát
č. CAS: ako jednotlivé izoméry
č. CIPAC: nepridelené; a

i) (E)-8-dodecén-l-yl acetát
č. CAS: (E) 38363-29-0
č. CIPAC: nepridelené a

i) (Z)-8-dodecén-l-yl acetát
č. CAS: (Z) 28079-04-1
č. CIPAC: nepridelené a

ii) (Z)-8-dodecén-l-ol
č. CAS: ii) 40642-40-8
č. CIPAC: nepridelené;

i) (Z)-11-hexadecenal
č. CAS: 53939-28-9
č. CIPAC: nepridelené a

ii) (Z)-11-hexadecén-l-yl acetát
č. CAS: 34010-21-4
č. CIPAC: nepridelené
Skupina acetátov(E)-5-decén-l-yl acetát


(E)-8-dodecén-l-yl acetát


(E/Z)-8-dodecén-l-yl acetát ako jednotlivé izoméry

(Z)-8-dodecén-l-yl acetát


(Z)-9-dodecén-l-yl acetát


(E,Z)-7,9-dodekadién-1-yl acetát(E)-11-tetradecén-1-yl acetát


(Z)-9-tetradecén-l-yl acetát

(Z)-11-tetradecén-1-yl acetát


(Z,E)-9, 12-tetradekadién-l-yl acetát


Z-11-hexadecen-l-yl acetate

(Z,E)-7, 11-hexadekadién-l-yl acetát


(E,Z)-2, 13-oktadekadién-l-yl acetát


Skupina alkoholov:
(E)-5-decén-l-ol(Z)-8-dodecén-l-ol


(E,E)-8,10-dodekadién-1-ol


tetradekán-1-ol(Z)-11-hexadecén-1-ol


Skupina aldehydov:

(Z)-7-tetradecenal


(Z)-9-hexadecenal


(Z)-11-hexadecenal


(Z)-l3-oktadecenal


Zmesi acetátov:
i) (Z)-8-dodecen-l-yl acetate

a ii) dodecyl acetate;


i) (Z)-9-dodecen-l-yl acetate a

ii) dodecyl acetát;


i) (E,Z)-7,9-dodekadién-l-yl acetát,


ii) (E,E)-7,9-dodecadien-l-yl acetate;


i) (Z,Z)- 7,11-hexadecadien-1-yl acetate a

ii) (Z,E)-7,11- hexadecadien-1-yl acetate
Zmesi aldehydov:

i) (Z)-9-hexadecenal a


ii) (Z)-11-hexadecenal


iii) (Z)-13-oktadecenal;


Rôzne zmesi:
i) (E)-5-decén-l-yl acetát a


ii) (E)-5-decén-l-ol;


i) (E/Z)-8-dodecén-l-yl acetát ai) (E)-8-dodecén-l-yl acetát a

i) (Z)-8-dodecén-l-yl acetát a


ii) (Z)-8-dodecén-l-ol
a

i) (Z)-11-hexadecenal a


ii) (Z)-11-hexadecén-1-yl acetát
Revízna správa
(SANCO/263 3/2008)
1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako atraktanty.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o lineárnych motýlích feromónoch (SANCO/2633/ 2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 262
Trimethylamine hydrochloride
č. CAS: 593-81-7
č. CIPAC: nepridelené
Trimethylamine hydrochloride≥ 9881. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako atraktant.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o trimetylamóne hydrochloride (SANCO/2636/ 2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 263
Močovina
č. CAS: 57-13-6
č. CIPAC: 8352
Močovina≥ 98 hmotnostných percent1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako atraktant a fungicíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o močovine (SANCO/2637/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 264
Z-13-hexadecén-11-yn-l-yl acetát
č. CAS: 78617-58-0
č. CIPAC: nepridelené
Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate≥ 75%1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako atraktant.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Z-13- hexadecén-11-yn-l-yl acetáte (SANCO/ 2649/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 265
Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-l-yl izobutyrát
č. CAS: 135459-81-3
č. CIPAC: nepridelené
Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosa-tetraen-1-yl izobutyrát≥ 90%1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako atraktant.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-l-yl izobutyráte (SANCO/2650/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 266
Fosfid hlinitý
(Aluminium
phosphide)
č. CAS: 20859-73-8
č. CIPAC: 227
fosfid hlinitý≥ 8301. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd, rodenticíd, talpicíd a leporicíd vo forme prípravkov pripravených na použitie s obsahom fosfidu hlinitého. Ako rodenticíd, talpicíd a leporicíd sa môžu registrovať len použitia vo vonkajších priestoroch.
Registrácie by mali byť určené len pre profesionálnych používateľov.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fosfidu hlinitého finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva ochrane spotrebiteľov a zaisteniu, aby spotrebované prípravky pripravené na použitie, ktoré obsahujú fosfid hlinitý, boli odstránené z potravinových tovarov pri použití proti škodlivým organizmom počas skladovania, a v odbornom posudku určí primeranú dodatočnú zadržovaciu lehotu, ktorú kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a ochranných prostriedkov dýchacích orgánov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov a pracovníkov počas fumigácie pri použití vo vnútorných priestoroch,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane pracovníkov počas opätovného vstupu (po období fumigácie) pri použití vo vnútorných priestoroch,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane okolostojacich osôb proti úniku plynu pri použití vo vnútorných priestoroch,
– referenčné laboratórium ochrane vtákov a cicavcov; vo svojom odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, ako napríklad uzavretie nôr, a v prípade potreby dosiahnutie úplného zapracovania granúl do pôdy, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; vo svojom odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, akými sú napr. ochranné pásma medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 267
Fosfid vápenatý
(Calcium phosphide)
č. CAS: 1305-99-3
č. CIPAC: 505
fosfid vápenatý ≥ 1601. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia vo vonkajších priestoroch ako rodenticíd a talpicíd vo forme prípravkov pripravených na použitie s obsahom fosfidu vápenatého.
Registrácie by mali byť určené len pre profesionálnych používateľov.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fosfidu vápenatého finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka a vo svojom odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a ochranných prostriedkov dýchacích orgánov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete,
– referenčné laboratórium ochrane vtákov a cicavcov; vo svojom odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, ako napríklad uzavretie nôr, a v prípade potreby dosiahnutie úplného zapracovania granúl do pôdy, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; vo svojom odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, akými sú napr. ochranné pásma medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete.
č. 268
Fosfid horečnatý
(Magnesium phosphide)
č. CAS: 12057-74-8
č. CIPAC: 228
fosfid horečnatý≥ 8801. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd, rodenticíd, talpicíd a leporicíd vo forme prípravkov pripravených na použitie s obsahom fosfidu horečnatého. Ako rodenticíd, talpicíd a leporicíd sa môžu registrovať len použitia vo vonkajších priestoroch.
Registrácie by mali byť určené len pre profesionálnych používateľov.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fosfidu horečnatého finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec
a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva ochrane spotrebiteľov a zaisteniu, aby spotrebované prípravky pripravené na použitie s obsahom fosfidu horečnatého boli odstránené z potravinových tovarov pri použití proti škodlivým organizmom počas skladovania, a v odbornom posudku uvedie primeranú dodatočnú zadržovaciu lehotu, ktorú kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a ochranných prostriedkov dýchacích orgánov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov a pracovníkov počas fumigácie pri použití vo vnútorných priestoroch,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane pracovníkov počas opätovného vstupu (po období fumigácie) pri použití vo vnútorných priestoroch,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane okolostojacich osôb proti úniku plynu pri použití vo vnútorných priestoroch,
– referenčné laboratórium ochrane vtákov a cicavcov; vo svojom odbornom posudku uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, ako napríklad uzavretie nôr, a v prípade potreby dosiahnutie úplného zapracovania granúl do pôdy, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; vo svojom odbornom posudku uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, akými sú napr. ochranné zóny medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 269
Cymoxanil
č. CAS: 57966-95-7
č. CIPAC: 419
1 -[(E/Z)-2-cyano-2-meto-xyiminoacetyl]-3-etylmočovina≥ 9701. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.


ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa cymoxanilu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozor­nosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi a/ alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, akým sú napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 270
Dodemorph
č. CAS: 1593-77-7
č. CIPAC: 300
cis/trans-[4-cyklododecyl]-2,6-dimetylmorfolín≥ 9501. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd na okrasné rastliny v skleníkoch.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa dodemorphu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka a v odbornom posudku predpíše v prípade potreby používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 271
Metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej (2,5-Dichlorobenzoic acid methylester)
č. CAS: 2905-69-3
č. CIPAC: 686
metyl-2,5-dichlórbenzoát 9951. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia vo vnútorných priestoroch ako rastový regulátor rastlín a fungicíd na štepenie viniča.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa metylesteru kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, najmä dodatkov I a II tejto správy, a to v podobe, v akej túto správu finalizoval Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008.
č. 272
Metamitron
č. CAS: 41394-05-2
č. CIPAC: 381
4-amino-4,5-dihydro-3-metyl-6-fenyl-1,2,4-triazín-5-ón≥ 9601. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.

ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú metamitron, na iné použitia ako na koreňové plodiny členské štáty venujú osobitnú pozornosť kritériám stanoveným v § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii žiadateľ poskytol všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa metamitronu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium riziku pre vtáky a cicavce, ako aj pre necieľové suchozemské rastliny.

Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.

Držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie o vplyve metabolitu
M 3 v pôde na podzemné vody, o rezíduách v striedajúcich sa plodinách, o dlhodobom riziku pre hmyzožravé vtáky a o špecifickom riziku pre vtáky a cicavce, ktoré sa môžu nakaziť konzumáciou vody na poliach. Držitelia registrácie poskytnú takéto informácie Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 31. augusta 2011.
č. 273
Sulcotrione
č. CAS: 99105-77-8
č. CIPAC: 723
2-(2-chloro-4-mesylbenzoyl) cyklohexán-
1,3-dión
≥ 950

Nečistoty
– kyanovodík: najviac 80 mg/kg
– toluén: najviac 4 g/kg
1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa sulcotrionu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozor­nosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva riziku pre hmyzožravé vtáky, vodné a suchozemské necieľové rastliny a necieľové článkonožce.

Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie, pokiaľ ide o degradáciu zložky cyklohexadién v pôde a vo vode a o dlhodobé riziko pre hmyzožravé vtáky. Držitelia registrácie poskytnú takéto informácie Komisii a kontrolnému ústavu najne­skôr do 31. augusta 2011.
č. 274
Tebuconazole
č. CAS: 107534-96-3
č. CIPAC: 494
(RS)-1-p-chlórofenyl-
4,4-dimetyl-3-(lH-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)-pentán-3-ol
≥ 9051. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa tebuconazolu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov účinkom metabolitov tebuconazolu (triazolu) prostredníctvom výživy,
– referenčné laboratórium ochrane vtákov a cicavcov živiacich sa zrnom a bylinožravých cicavcov a v odbornom posudku uvedie v prípade potreby opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a v odbornom posudku uvedie v prípade potreby opatrenia na zmiernenie rizika, ako napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držitelia registrácie predložia ďalšie informácie s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky a cicavce. Držitelia registrácie poskytnú takéto informácie Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 31. augusta 2011.
Držitelia registrácie predložia Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie informácie o možnom narúšaní endokrinného systému v súvislosti s tebuconazolom v období dvoch rokov od prijatia usmernení OECD o testovaní narúšania endokrinného systému alebo od usmernení o testovaní schválených Spoločenstvom.
č. 275
Triadimenol
č. CAS: 55219-65-3
č. CIPAC: 398
(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlórofenoxy)-3,3 -dimetyl-l-(lH-l,2,4-triazol-1-yl)bután-2-ol≥ 920

izomér
A (1RS,2SR),
izomér
B (1RS,2RS)
diastereomér A, RS + SR, rozsah: 70 až 85 %

diastereomér B, RR + SS, rozsah: 15 až 30 %
1. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa triadimenolu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva prítomnosti N-metylpyrolidónu vo formulovaných prípravkoch, pokiaľ ide o expozíciu operátora, pracovníka a okolostojacej osoby,
– referenčné laboratórium ochrane vtákov a cicavcov. V súvislosti s týmito identifikovanými rizikami vo svojom odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, akými sú napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držitelia registrácie predložia Komisii a kontrolnému ústavu
– ďalšie informácie o špecifikácii,
– informácie týkajúce sa ďalšieho hodnotenia rizika pre vtáky a cicavce,
– informácie týkajúce sa rizika výskytu účinkov narúšajúcich endokrinný systém rýb.
Držitelia registrácie poskytnú takéto informácie Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 31. augusta 2011.
Držitelia registrácie predložia Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie informácie o možnom narúšaní endokrinného systému v súvislosti s triadimenolom v období dvoch rokov od prijatia usmernení OECD o testovaní narúšania endokrinného systému alebo od usmernení o testovaní schválených Spoločenstvom.
č. 276
Bensulfuron
CAS č. 83055-99-6
CIPAC č. 502.201
kyselina 2-{{{{[(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)amino]karbonyl}amino}
sulfonyl}metyl}benzoová
(bensulfuron)

metyl-2-{{{{[(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)amino]karbonyl}amino}
sulfonyl}metyl}benzoát
(bensulfuron-metyl)
≥ 9751. 11. 200931. 10. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa bensulfuronu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 8. decembra <?xml:namespace prefix = st1 />2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v súvislosti s týmito identifikovanými rizikami vo svojom odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako sú napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a Komisii
– ďalšie štúdie o špecifikácii,
– ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu a rýchlosti degradácie bensulfuron-metylu za aeróbnych podmienok v zaplavenej pôde,
– informácie týkajúce sa relevancie metabolitov na posúdenie rizika pre spotrebiteľa.
Držiteľ registrácie predloží tieto štúdie kontrolnému ústavu a Komisii do 31. októbra 2011.
č. 277
Nátrium-5-nitroguajakolát
(Sodium 5-nitroguaiacolate)

č. CAS 67233-85-6
č. CIPAC nepridelené
nátrium-2-metoxy-5-nitrofenolát
≥ 980
1. 11. 200931. 10. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako rastový regulátor rastlín.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa nátrium-5-nitroguajakolátu, nátrium-2-nitrofenolátu a nátrium-4-nitrofenolátu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 2. decembra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí:
– kontrolný ústav venovať osobitnú pozornosť, aby špecifikácia technického materiálu ako komerčne vyrobeného bola potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi; v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý v dokumentoch toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu,
– úrad verejného zdravotníctva venovať pozornosť ochrane operátorov a bezpečnosti pracovníkov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a opatrenia na zníženie rizika s cieľom znížiť expozíciu, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav venovať pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie do 31. októbra 2011 predloží kontrolnému ústavu a Komisii ďalšie štúdie týkajúce sa rizika pre podzemnú vodu.
č. 278
Nátrium-2-nitrofenolát (Sodium o-nitrophenolate)

č. CAS 824-39-5
č. CIPAC nepridelené
nátrium-2-nitrofenolát; nátrium-o-
nitrofenolát
≥ 980

Z toxikolo-gického hľadiska vyvolávajú
obavy tieto nečistoty:

fenol

max. obsah:
0,1 g/kg

2,4-dinitrofenol

max. obsah:
0,14 g/kg

2,6-dinitrofenol

max. obsah:
0,32 g/kg
1. 11. 200931. 10. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako rastový regulátor rastlín.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa nátrium-5-nitroguajakolátu, nátrium-2-nitrofenolátu a nátrium-4-nitrofenolátu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 2. decembra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí:
– kontrolný ústav venovať osobitnú pozornosť, aby špecifikácia technického materiálu ako komerčne vyrobeného bola potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi; v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý v dokumentoch toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu,
– úrad verejného zdravotníctva venovať osobitnú pozornosť ochrane operátorov a bezpečnosti pracovníkov; v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a opatrenia na zníženie rizika s cieľom znížiť expozíciu, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav venovať pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie do 31. októbra 2011 predloží kontrolnému ústavu a Komisii ďalšie štúdie týkajúce sa rizika pre podzemnú vodu.
č. 279
Nátrium-4-nitrofenolát (Sodium p-nitrophenolate)

č. CAS 824-78-2
č. CIPAC nepridelené
nátrium-4-nitrofenolát;
nátrium-p-nitrofenolát
≥ 998

Z toxikolo-gického hľadiska vyvolávajú
obavy tieto nečistoty:

Fenol

max. obsah:
0,1 g/kg

2,4-dinitrofenol

max. obsah:
0,07 g/kg

2,6-dinitrofenol

max. obsah:
0,09 g/kg
1. 11. 200931. 10. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako rastový regulátor rastlín.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa nátrium-5-nitroguajakolátu, nátrium-2-nitrofenolátu a nátrium-4-nitrofenolátu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 2. decembra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí:
– kontrolný ústav venovať osobitnú pozornosť, aby špecifikácia technického materiálu ako komerčne vyrobeného bola potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi; v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý v dokumentoch toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu,
– úrad verejného zdravotníctva venovať osobitnú pozornosť ochrane operátorov a bezpečnosti pracovníkov; v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a opatrenia na zníženie rizika s cieľom znížiť expozíciu, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav venovať pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie do 31. októbra 2011 predloží kontrolnému ústavu a Komisii ďalšie štúdie týkajúce sa rizika pre podzemnú vodu.
č. 280
Tebufenpyrad
č. CAS 119168-77-3
č. CIPAC 725
N-(4-terc-butylbenzyl)-4-chlór-3-etyl-1-metylpyrazol-5-karboxamid≥ 9801. 11. 200931. 10. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako insekticíd a akaricíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú tebufenpyrad, v inej formulácii ako vrecúška rozpustné vo vode, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa tebufenpyradu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 2. decembra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov a v odbornom posudku uložiť používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane hmyzožravých vtákov a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a Komisii:
– ďalšie informácie, ktoré potvrdia neprítomnosť relevantných nečistôt,
– ďalšie informácie týkajúce sa rizika pre hmyzožravé vtáky.

Držiteľ registrácie poskytne takéto štúdie kontrolnému ústavu a Komisii do 31. októbra 2011.
č. 281
Chlormequat
CAS číslo: 7003-89-6
(chlormequat)
CAS číslo: 999-81-5
(chlormequat chloride)
CIPAC číslo: 143
(Chlormequat)
CIPAC číslo: 143.302
(chlormequat chloride)
2-chloroethyl­trimethylammo- nium (chlormequat)
2-chloroethyl-
trimethylammonium chloride (chlormequat chloride)
636 g/kg
Nečistoty 1,2 -
dichlóretán: max. 0,1 g/kg (na suchú hmotnosť chlormequate chloridu).
Chlóretén (vinylchlorid): max. 0,0005 g/kg (na
suchú hmotnosť chlormequate
chloridu)
1. 12. 200930. 11. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu iba použitia ako rastový regulátor rastlín na obilninách a nejedlých plodinách.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú chlormequat, na iné použitia ako na ryžu a tritikale, najmä pokiaľ ide o expozíciu spotrebiteľov, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 13 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa chlormequatu, a najmä jej dodatky I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. januára 2009. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vtákov a cicavcov.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie o osude a správaní tejto látky (adsorpčné štúdie, ktoré sa majú vykonať pri 20 °C, prepočet predpokladaných koncentrácií v podzemnej vode, povrchovej vode a usadeninách), metódach monitorovania na stanovenie prítomnosti látky v živočíšnych produktoch a vo vode a o riziku pre vodné organizmy, vtáky a cicavce. Držiteľ registrácie poskytne takéto informácie Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 30. novembra 2011.
č. 282
zlúčeniny medi:

hydroxid meďnatý (Copper hydroxide)
č. CAS 20427-59-2
č. CIPAC 44.305

oxichlorid meďnatý (Copper oxychlorid)
č. CAS 1332-65-6 alebo 1332-40-7
č. CIPAC 44.602hydroxid meďnatý (II)Dicopper chlo-
ride trihydroxide573
550
1. 12. 200930. 11. 2016ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako baktericíd a fungicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú meď, na iné použitia ako na rajčiaky v skleníkoch, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 13 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa zlúčenín medi, a najmä jej dodatky I a II, v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. januára 2009.

oxid meďný
(Copper oxide)
č. CAS 1317-39-1
č. CIPAC 44.603

zmes bordeaux
(Bordeaux mixture)
č. CAS 8011-63-0
č. CIPAC 44.604

tribázický síran meďnatý
(Tribasic copper sulphate)
č. CAS 12527-76-3
č. CIPAC 44.306


oxid meďný
neurčený


neurčený


820
245 g/kg


490 g/kg


Nečistoty, ktoré vyvolávajú obavy súvisiace s ich toxickými účinkami a ktoré nesmú presahovať hladiny uvedené ďalej, sú tieto:
olovo – max. 0,0005 g/kg
z obsahu medi
kadmium –max. 0,0001 g/kg
z obsahu medi
arzén – max. 0,0001 g/kg
z obsahu medi
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– kontrolný ústav špecifikácii technického materiálu ako komerčne vyrobeného, ktorá musí byť potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi. V spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovací materiál použitý v dokumentoch týkajúcich sa toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka a v odbornom posudku podľa potreby predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav, hydrometeorologický ústav a referenčné laboratórium ochrane vody a necieľových organizmov. V súvislosti s týmito identifikovanými rizikami vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, akými sú napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– odborné pracoviská a kontrolný ústav množstvu použitej účinnej látky a zabezpečia, aby povolené množstvá, vzhľadom na ich dávku a počet aplikácií, boli najnižšie nevyhnutné množstvá na dosiahnutie žiaducich účinkov.
Držiteľ registrácie predloží informácie na ďalšie riešenie:
– rizika pri inhalácii,
– posúdenia rizika pre necieľové organizmy, pôdu a vodu.
Držiteľ registrácie poskytne takéto informácie Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 30. novembra 2011. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečí vykonávanie programov monitorovania v citlivých oblastiach, kde hrozí kontaminácia pôdnej zložky meďou, s cieľom určiť, ak je to vhodné, limity, akými sú maximálne aplikačné dávky.
č. 283
Propaquizafop
č. CAS 111479-05-1
č. CIPAC 173
2-
isopropylidena-
mino-oxyethyl (R)-2-[4-(6- chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate
920

toluén – maximálny obsah 5 g/kg
1. 12. 200930. 11.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa propaquizafopu, a najmä jej dodatky I a II, v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. januára 2009. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– kontrolný ústav špecifikácii technického materiálu ako komerčne vyrobeného, ktorá musí byť potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi. V spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovací materiál použitý v dokumentoch týkajúcich sa toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku podľa potreby predpíše ­po­užívanie primeraných osobných ochranných ­pro­striedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a necieľových rastlín a v odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– ústav včelárstva ochrane necieľových článkonožcov a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu:
– ďalšie informácie o relevantnej nečistote Ro 41-5259,
– informácie na ďalšie riešenie rizika pre vodné organizmy a necieľové článkonožce.
Držiteľ registrácie poskytne takéto štúdie Komisii a kontrolnému ústavu do 30. novembra 2011.
č. 284
Quizalofop-P:

Quizalofop-P-etyl
č. CAS 100646-51-3
č. CIPAC 641.202Quizalofop-P-tefuryl
č. CAS 119738-06-6
č. CIPAC 641.226ethyl (R)-2-[4-(6- chloroquinoxalin-2- yloxy)phenoxy] propionate(RS)-Tetrahydro-furfuryl (R)-2-[4-(6- chloroquinoxalin-2- yloxy)phenoxy] propionate950

795
1. 12. 200930. 11. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa quizalofopu-P, a najmä jej dodatky I a II, v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. januára 2009. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– kontrolný ústav špecifikácii technického materiálu ako komerčne vyrobeného, ktorá musí byť potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi. V spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovací materiál použitý v dokumentoch týkajúcich sa toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka a v odbornom posudku predpíše ­po­užívanie primeraných osobných ochranných ­pro­striedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane necieľových rastlín a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie informácie o riziku pre necieľové článkonožce.
Držiteľ registrácie poskytne takéto informácie Komisii a kontrolnému ústavu do 30. novembra 2011.
č. 285
Teflubenzuron
č. CAS 83121-18-0
č. CIPAC 450
1-(3,5-dichloro-2,4-difluorophe-nyl)-3-(2,6-di-
fluorobenzoyl) urea
9701. 12. 200930. 11. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako insekticíd v skleníkoch (na umelom substráte alebo uzavretých hydroponických systémoch).
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú teflubenzuron, na iné použitia ako na rajčiaky v skleníkoch, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 13 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa teflubenzuronu, a najmä jej dodatky I a II, v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. januára 2009. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka a v odbornom posudku predpíše ­po­užívanie primeraných osobných ochranných ­pro­striedkov,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov. Musí sa minimalizovať objem teflubenzuronu uvoľneného pri jeho použití v skleníkoch a v každom prípade by nemal mať možnosť dostať sa vo ­vý­znamnom množstve do vôd v susedstve,
– ústav včelárstva ochrane včiel, ktorým by mal byť zabránený prístup do skleníka,
– ústav včelárstva ochrane opeľujúcich rojov zámerne umiestnených do skleníka,
– výskumný ústav, hydrometeorologický ústav a referenčné laboratórium bezpečnému zneškodneniu kondenzovanej vody, drenážnej vody a substrátu, aby sa zamedzilo rizikám pre necieľové organizmy a kontaminácii povrchovej a podzemnej vody.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 286
zeta-cypermethrin
č. CAS 52315-07-8
č. CIPAC 733
zmes stereoizomérov (S)- -cyano-3- phenoxybenzyl (1 RS,3RS; 1RS,3SR )-3- (2,2-dichloro-
vinyl)-2,2- dimethylcyclo-
propanecarbo-
xylate, v ktorom pomer (S);(1RS,3RS)- izoméru k (S);(1RS,3SR)- izoméru leží v rozsahu od 45-55 do 55-45
850

Nečistoty:
toluén: max. 2 g/kg

dechty: max. 12,5 g/kg
1. 12. 200930. 11. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú zeta-cypermethrin, na iné použitie ako na obilniny, najmä pokiaľ ide o expozíciu spotrebiteľov účinkom MPB aldehydu, produktu rozkladu, ktorý môže vzniknúť pri spracovaní, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 13 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o zeta-cypermethrine, a najmä jej dodatky I a II, v konečnej verzii Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. januára 2009.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva ochrane vtákov, vodných organizmov, včiel, necieľových článkonožcov a necieľových pôdnych makroorganizmov.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie o osude a správaní tejto látky (aeróbny rozklad v pôde), dlhodobom riziku pre vtáky, vodné organizmy a necieľové článkonožce. Držiteľ registrácie poskytne takéto informácie Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 30. novembra 2011.
č. 287
Chlorsulfuron
č. CAS 64902- 72-3
č. CIPAC 391
1-(2-chlórfenyl-
sulfonyl)-3- (4-metoxy-6-me-tyl-1,3,5- triazín-2-yl) močovina
950 g/kg

Nečistoty:
2-chlórbenzénsul-
fónamid (IN-A4097) najviac 5 g/kg a 2-amino-4- metoxy-6- metyl-1,3,5-triazín (IN-A4098) najviac
6 g/kg
1. 1. 201031. 12. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa chlorsulfuronu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2009, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom posúdení musí venovať osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a necieľových rastlín; v súvislosti s týmito identifikovanými rizikami podľa potreby v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie štúdie o špecifikácii do 1. januára 2010.
Ak bude chlorsulfuron klasifikovaný ako karcinogénna látka kategórie 3 v súlade s bodom 4.2.1 prílohy č. 6 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 z 27. marca 2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie o relevantnosti metabolitov IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 a IN-V7160 v súvislosti s rakovinou. Držiteľ registrácie poskytne uvedené informácie Komisii a kontrolnému ústavu do šiestich mesiacov od oznámenia rozhodnutia o klasifikácii uvedenej látky.
č. 288
Cyromazín
(Cyromazine)
č. CAS 66215- 27-8
č. CIPAC 420
N-cyklopropyl
-1,3,5-triazín- 2,4,6-triamín
950 g/kg1. 1. 201031. 12. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd v skleníkoch.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín s obsahom cyromazínu na iné použitia ako na paradajky, najmä pokiaľ ide o expozíciu spotrebiteľov, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 13 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zabezpečia, aby pred vydaním takého rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa cyromazínu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2009, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom posúdení musí venovať osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov,
– ústav včelárstva ochrane opeľovačov.
V prípade potreby odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie o osude a správaní sa pôdneho metabolitu NOA 435343 a o riziku pre vodné organizmy. Držiteľ registrácie poskytne tieto informácie Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 31. decembra 2011.
č. 289
Dimetachlór
(Dimethachlor)
č. CAS 50563- 36-5
č. CIPAC 688
2-chlór-N-(2-
metoxyetyl) acet-2’,6’-xylidid
950 g/kg

Nečistota: 2,6-dimetylanilín najviac 0,5 g/kg
1. 1. 201031. 12. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd pri aplikácii maximálneho množstva 1,0 kg/ha každý tretí rok na tom istom poli.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa dimetachlóru finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2009, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom posúdení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a necieľových rastlín; v súvislosti s týmito identifikovanými rizikami podľa potreby uvedie v odbornom posudku opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku, a v prípade potreby Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečí vykonávanie monitorovacích programov na overenie možnej kontaminácie podzemných vôd metabolitmi CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 a SYN 528702 v citlivých oblastiach.
Držiteľ registrácie do 1. januára 2010 predloží Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie štúdie o špecifikácii.
Ak bude dimetachlór klasifikovaný ako karcinogénna látka kategórie 3 v súlade s bodom 4.2.1 prílohy č. 6 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 z 27. marca 2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie o relevantnosti metabolitov CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 a SYN 528702 v súvislosti s rakovinou. Držiteľ registrácie poskytne uvedené informácie Komisii a kontrolnému ústavu do šiestich mesiacov od oznámenia rozhodnutia o klasifikácii uvedenej látky.
č. 290
Etofenprox
č. CAS 80844- 07-1
č. CIPAC 471
2-(4-etoxyfenyl)- 2-metylpropyl(3-fenoxybenzyl) éter 980 g/kg1. 1. 201031. 12. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa etofenproxu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2009, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom posúdení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov a v odbornom posudku predpíše ­po­užívanie primeraných osobných ochranných ­pro­striedkov,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v súvislosti s týmito identifikovanými rizikami podľa potreby v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– ústav včelárstva ochrane včiel a necieľových článkonožcov; v súvislosti s týmito identifikovanými rizikami podľa potreby v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží:
– ďalšie informácie o riziku pre vodné organizmy vrátane rizika pre organizmy žijúce v sedimentoch a o biomagnifikácii,
– ďalšie štúdie o možnosti endokrinnej disrupcie v prípade vodných organizmov (štúdia o celom životnom cykle rýb).
Držiteľ registrácie poskytne takéto informácie a štúdie Komisii a kontrolnému ústavu do 31. decembra 2011.
č. 291
Lufenuron
č. CAS: 103055-07-8
č. CIPAC 704
(RS)-1-[2,5-di-
chlór-4- (1,1,2,3,3,3-he-
xafluórpropoxy)
fenyl]-3-(2,6- difluórbenzoyl) močovina
970 g/kg1. 1. 201031. 12. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd vo vnútorných priestoroch alebo vo vonkajších stanovištiach s návnadou.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa lufenuronu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2009, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom posúdení musia venovať osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav a referenčné laboratórium vysokej perzistencii v životnom prostredí a vysokému riziku bioakumulácie a v odborných posudkoch uvedú také podmienky, aby použitie lufenuronu nemalo nepriaznivé dlhodobé účinky na necieľové organizmy; tieto podmienky kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium, ústav včelárstva a hydrometeorologický ústav ochrane vtákov, cicavcov, necieľových pôdnych organizmov, včiel, necieľových článkonožcov, povrchových vôd a vodných organizmov v citlivých situáciách.
Držiteľ registrácie do 1. januára 2010 predloží Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie štúdie o špecifikácii.
č. 292
Penkonazol
(Penconazole)
č. CAS 66246- 88-6
č. CIPAC 446
(RS)-1-[2-(2,4-
dichlórfenyl) pentyl]-1H-
[1,2,4] -triazol
950 g/kg1. 1. 201031. 12. 2019ČASŤ A
Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa penkonazolu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2009, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom posúdení musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.
V prípade potreby odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie o osude a správaní sa pôdneho metabolitu CGA179944 v kyslých pôdach. Držiteľ registrácie poskytne takéto informácie Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 31. decembra 2011.
č. 293
Tri-alát
(Tri-allate)
č. CAS 2303- 17-5
č. CIPAC 97
S-2,3,3-tri-
chlóralyl (diizopropyl) (tiokarbamát)
940 g/kg

NDIPA (nitrózodiizopropylamín) najviac 0,02 mg/kg
1. 1. 201031. 12. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa tri-alátu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2009, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom posúdení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov,
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov prostredníctvom potravy rezíduami tri-alátu v ošetrených plodinách, ako aj v nasledujúcich striedajúcich sa plodinách a v produktoch živočíšneho pôvodu,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a necieľových rastlín a v odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav možnej kontaminácii podzemných vôd produktmi rozkladu TCPSA, ak sa použije účinná látka v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami; v prípade potreby v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu:
– ďalšie informácie na posúdenie primárneho rastlinného metabolizmu,
– ďalšie informácie o osude a správaní sa pôdneho metabolitu diizopropylamín,
– ďalšie informácie o možnosti biomagnifikácie vo vodných potravinových reťazcoch,
– informácie na účely ďalšieho posúdenia rizika pre cicavce živiace sa rybami a dlhodobého rizika pre dážďovky.
Držiteľ registrácie poskytne takéto informácie Komisii a kontrolnému ústavu do 31. decembra 2011.
č. 294
Triflusulfuron
č. CAS 126535-15-7
č. CIPAC 731
kyselina 2-[4-dimetyla-
mino- 6-(2,2,2-tri-
fluóretoxy)- 1,3,5-triazín- 2-ylkarbamoyl-
sulfamoyl]-me-
tylbenzoová
960 g/kg

N,N-dimetyl-6-(2,2,2-trifluóreto- xy)-1,3,5-triazín- 2,4-diamín najviac 6 g/kg
1. 1. 201031. 12. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd pri aplikácii na cukrovú a kŕmnu repu v maximálnom množstve 60 g/ha každý tretí rok na tom istom poli. Listy ošetrených plodín nemožno použiť ako krmivo pre hospodárske zvieratá.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa triflusulfuronu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2009, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom posúdení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov prostredníctvom potravy rezíduami metabolitov IN-M7222 a IN-E7710 v nasledujúcich striedajúcich sa plodinách a v produktoch živočíšneho pôvodu,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a vodných rastlín pred rizikom vyplývajúcim z triflusulfuronu a metabolitu IN-66036 a v odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav možnej kontaminácii podzemných vôd produktmi rozkladu IN-M7222 a IN-W6725, ak sa použije účinná látka v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami; v prípade potreby v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Ak bude triflusulfuron klasifikovaný ako karcinogénna látka kategórie 3 v súlade s bodom 4.2.1 prílohy č. 6 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 z 27. marca 2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie o relevantnosti metabolitov IN-M7222, IN-D8526 a IN-E7710 v súvislosti s rakovinou. Držiteľ registrácie poskytne uvedené informácie Komisii a kontrolnému ústavu do šiestich mesiacov od oznámenia rozhodnutia týkajúceho sa klasifikácie uvedenej látky.
č. 295
Difenakum (Difenacoum)
č. CAS 56073-07-5
č. CIPAC 514
3-[(1RS,3RS;
1RS,3SR)-3- (bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahyd-
ro-1-naftyl)]-4- hydroxy-2H-1-
benzopyrán
-2-ón
905 1. 1. 201030. 12. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rodenticíd vo forme predpripravených návnad uložených v špeciálne zhotovených zásobníkoch na návnady, ktoré sú odolné voči neoprávnenej manipulácii a zaistené. Nominálna koncentrácia účinnej látky v prípravkoch nepresahuje 50 mg/kg. Môže sa registrovať len na použitie profesionálnymi používateľmi.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o účinnej látke difenakum, a najmä jej dodatky I a II, v konečnom znení sformulovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2009.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje referenčné laboratórium osobitnú pozornosť ochrane vtákov a necieľových cicavcov pred primárnou a sekundárnou otravou. V prípade potreby odborné pracoviská uvedú v odborných posudkoch opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie informácie o metódach na stanovenie rezíduí účinnej látky difenakum v telesných tekutinách. Tieto informácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 30. novembra 2011.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie informácie o špecifikácii technickej účinnej látky. Tieto informácie poskytne Komisii a kontrolnému ústavu do 31. decembra 2009.
č. 296
Didecyl(dimetyl)amónium-chlorid
(Didecyldimethylammonium chloride)
CAS: nepridelené
CIPAC: nepridelené
Didecyl(dimetyl)amónium-chlo-
rid je zmes alkylových kvartérnych amónnych solí s typickou dĺžkou alkylového reťazca C8, C10 a C12 s viac ako 90 % podielom C10
70 % (technický koncentrát) 1. 1. 201031. 12. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako baktericíd, fungicíd, herbicíd a algicíd pre okrasné rastliny v uzavretých priestoroch.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o účinnej látke didecyl(dimetyl)amónium-chlorid, a najmä jej dodatky I a II, v konečnom znení sformulovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 12. marca 2009.
V rámci tohto celkového hodnotenia musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva ochrane bezpečnosti operátorov a pracovníkov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a opatrenia na zníženie rizika s cieľom znížiť expozíciu, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov.
V prípade potreby odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 1. januára 2010 ďalšie informácie o špecifikácii technickej účinnej látky a do 31. decembra 2011 ďalšie informácie o riziku pre vodné organizmy.
č. 297
Síra (sulphur)
č. CAS 7704-34-9
č. CIPAC 18
síra 990 1. 1. 201031. 12. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd a akaricíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o síre, a najmä jej dodatky I a II, v konečnom znení sformulovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 12. mája 2009.
V rámci tohto celkového hodnotenia venujú osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov a necieľových článkonožcov a v prípade potreby v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie informácie s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky, cicavce, organizmy žijúce v sedimentoch a necieľové článkonožce. Tieto informácie poskytne Komisii a kontrolnému ústavu do 30. júna.
č. 298
Methomyl

CAS číslo: 16752-77-50

CIPAC číslo: 264
S-metyl-(EZ)-N- [(metylkarbamoyl)oxy] tioacetimidát≥ 9801. 9. 200931. 8. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako insekticíd na zeleninu, pričom dávky nepresiahnu 0,25 kg účinnej látky na hektár na jednu aplikáciu, a za jedno vegetačné obdobie sa môže látka aplikovať najviac dvakrát. Môže sa registrovať len na použitie profesionálnymi používateľmi.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa metomylu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 12. júna 2009, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora: v odbornom posudku pre dané podmienky používania predpíše používanie primeraných osobných ochranných pomôcok, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku. Osobitnú pozornosť venuje expozícii operátorov, ktorí používajú chrbtové aplikátory alebo iné ručné aplikačné zariadenia;
– referenčné laboratórium ochrane vtákov;
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov: v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako sú ochranné zóny, zníženie odtoku vody a trysky obmedzujúce úlet, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku;
– ústav včelárstva ochrane necieľových článkonožcov, najmä včiel: v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, aby sa predišlo akémukoľvek kontaktu so včelami, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie zabezpečí, aby prípravky s obsahom metomylu obsahovali účinný repelent a/alebo dávidlo.
V prípade potreby odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú ďalšie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 299
Tetraconazole

CAS číslo 112281-77-3

CIPAC číslo 726
(RS)-2-(2,4-dichlórfenyl)-3- (1H-1,2,4-triazol-1-yl)-propyl- 1,1,2,2-tetrafluóretyl éter≥ 950 (racemická zmes)

Toluén (nečistota): najviac 13 g/kg
1. 1. 201030. 12. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako fungicíd na poľné plodiny v maximálnom množstve 0,100 kg/ha každý tretí rok na tom istom poli. Použitia na jablká a hrozno sa nesmú registrovať.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa tetraconazolu, a najmä jej dodatky I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 26. februára 2009.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a necieľových rastlín; v súvislosti s týmito identifikovanými rizikami v prípade potreby v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako sú ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. decembra 2011
– ďalšie informácie týkajúce sa podrobného posúdenia rizika pre spotrebiteľov,
– ďalšie informácie o špecifikácii, pokiaľ ide o ekotoxikológiu,
– ďalšie informácie o osude a správaní prípadných metabolitov vo všetkých príslušných zložkách životného prostredia,
– podrobné posúdenie rizika takýchto metabolitov pre vtáky, cicavce, vodné organizmy a necieľové článkonožce,
– ďalšie informácie o prípadných účinkoch narúšajúcich endokrinný systém vtákov, cicavcov a rýb.
č. 300
parafínové oleje

CAS číslo 64742-46-7

CAS číslo 72623-86-0

CAS číslo 97862-82-3

CIPAC číslo nie je k dispozícii
parafínový olejEurópsky liekopis 6.01. 1. 201031. 12. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako insekticíd a akaricíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa parafínových olejov CAS číslo 64742-46-7, CAS číslo 72623-86-0 a CAS číslo 97862-82-3, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v prípade potreby v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 30. júna 2010 špecifikáciu komerčne vyrábaného technického materiálu na overenie súladu s kritériami čistoty uvedenými v Európskom liekopise 6.0.
č. 301
parafínový olej
CAS číslo 8042-47-5
CIPAC číslo nie je k dispozícii
parafínový olejEurópsky liekopis 6.0 1. 1. 201031. 12. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako insekticíd a akaricíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa parafínového oleja CAS číslo 8042-47-5, a najmä jej dodatky I a II. Odborné pracoviská v prípade potreby v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 30. júna 2010 špecifikáciu komerčne vyrábaného technického materiálu na overenie súladu s kritériami čistoty uvedenými v Európskom liekopise 6.0.
č. 302
Cyflufenamid
č. CAS: 180409-60-3
č. CIPAC: 759
N-{(Z)-α-[(cyklopropylmethoxy)imino] – 2,3-difluor-6-(trifluorometyl)benzyl}-2- fenylacetamid> 9801. 4. 201031. 3. 2020ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa cyflufenamidu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 2. októbra 2009, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, keď sa táto účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 303
Fluopikolid
(Fluopicolide)
č. CAS 239110-15-7
č. CIPAC 787
2,6-dichlór-N-[3-chlór
-5-(trifluórmetyl)
-2- pyridylmetyl] benzamid
≥ 970 g/kg
Toluén ako
nečistota nesmie
prekročiť
3 g/kg v technickom
materiáli
1. 6. 201031. 5. 2020ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fluopicolidu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 27. novembra 2009, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– úrad verejného zdravotníctva riziku operátorov počas aplikácie,
– hydrometeorologický ústav možnému rozsiahlemu prenosu vzduchom.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch, ak je to potrebné, uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zaradí fluopikolid do monitorovacieho programu stavu vôd na overenie potenciálnej akumulácie a expozície v citlivých oblastiach.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 30. apríla 2012 ďalšie informácie o vplyve metabolitu M15 na podzemnú vodu.
č. 304
Heptamaloxyloglukán
(Heptamaloxyloglucan)
č. CAS 870721-81-6
č. CIPAC nie je k dispozícii
úplný názov IUPAC*)
Xyl p: xylopyranozyl
Glc p: glukopyranozyl
Fuc p: fukopyranozyl
Gal p: galaktopyranozyl
Glc p: glucitol
≥ 780 g/kg patulín
ako nečistota nesmie
prekročiť
50 g/kg v technickom
materiáli
1. 6. 201031. 5. 2020ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa heptamaloxyloglukánu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 27. novembra 2009, a najmä jej dodatky I a II.
č. 305
2-Phenylphenol (2-fenylfenol)
(vrátane jeho solí, napr. sodnej soli)
CAS číslo: 90-43-7
CIPAC číslo: 246
bifenyl-2-ol≥ 998 g/kg1. 1. 201031. 12. 2019ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd po zbere vo vnútorných priestoroch.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa 2-fenylfenolu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 27. novembra 2009, zmenenej a doplnenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov
a pracovníkov a v odbornom posudku predpíše
používanie primeraných osobných ochranných
prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete
prípravku,
– kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku zákaz
vypúšťania odpadových roztokov do kanalizácie, ktoré
ostanú po použití, vrátane vody na čistenie uzatvoreného
aplikačného systému a ostatných aplikačných systémov
a zároveň uvedie povinnosť zneškodnenia uvedených
odpadových roztokov ako nebezpečného odpadu.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 31. decembra 2011
– ďalšie informácie týkajúce sa možnej depigmentácie
pokožky pracovníkov a spotrebiteľov vzhľadom na možné
vystavenie metabolitu 2-fenylhydrochinónu (PHQ) na
kôre citrusov,
– ďalšie informácie na potvrdenie toho, že pomocou
použitej analytickej metódy sa správne kvantifikujú
rezíduá 2-fenylfenolu, PHQ a ich konjugátov.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 31. decembra 2012 ďalšie informácie na potvrdenie hladín rezíduí, ktoré sa vyskytujú dôsledkom iných techník používania ako používanie v uzatvorených aplikačných komorách.
č. 306
Penoxsulam
(Penoxsulam)
č. CAS 219714-96-2
č. CIPAC 758
3-(2,2-difluóretoxy)
- N-(5,8-dimetoxy
[1,2,4] triazolo
[1,5-c]pyrimidín
-2- yl)-,,
-trifluórtoluén

-2- sulfonamid
> 980 g/kg nečistota bis-CHYMP 2-chlór-4
-[2-(2-chlór
-5- metoxy
-4-pyrimidinyl)
hydrazino]
-5-metoxypyrimidín
nesmie
prekročiť
0,1 g/kg v technickom
materiáli
1. 8. 201031. 7. 2020ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa penoxsulamu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 22. januára 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom posúdení musí venovať osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov,
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov účinkom rezíduí metabolitu BSCTA prostredníctvom potravy v nasledujúcich striedajúcich sa plodinách,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.
Ak je to potrebné, odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. júla 2012 ďalšie informácie s cieľom zabrániť riziku pre vyššie vodné rastliny vyskytujúce sa mimo ošetrovanej plochy.
č. 307
Prochinazid
(Proquinazid)
č. CAS 189278-12-4
č. CIPAC 764
6-jód-2-propoxy
-3- propylchinazolín
-4(3H)-ón
≥ 950 g/kg1. 8. 201031. 7. 2020ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa prochinazidu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 22. januára 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom posúdení musí venovať osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium dlhodobému riziku pre vtáky živiace sa dážďovkami v prípade použitia vo viniči,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy,
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov účinkom rezíduí prochinazidu prostredníctvom potravy v produktoch živočíšneho pôvodu a nasledujúcich striedajúcich sa plodinách,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora.
Ak je to potrebné, odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 308
Spirodiklofén
(Spirodiclofen )
č. CAS 148477-71-8
č. CIPAC 737
3-(2,4-dichlórfenyl)
-2-oxo- 1-oxaspiro[4.5]
dec-3-en-4- yl 2,
2-dimetylbutyrát
≥ 965 g/kg v technickom materiáli nesmú
prekročiť
určité množstvo tieto nečistoty:
3-(2,4-dichlór- fenyl)-4- hydroxy-1-
oxaspiro[4.5] dec-3-en
-2-ón (BAJ- 2740 enol):
6 g/kg
N,N-dimetylacetamid:
4 g/kg
1. 8. 2010 31. 7. 2020ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako akaricíd alebo insekticíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa spirodiklofénu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 22. januára 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom posúdení musí venovať osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium dlhodobému riziku pre vodné organizmy,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora,
– ústav včelárstva riziku pre včelie larvy.
Ak je to potrebné, odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 309
Metalaxyl
č. CAS 57837-19-1
č. CIPAC 365
Metyl N
-(metoxyacetyl)
-N-(2,6- xylyl)
-DL-alaninát
950 g/kg
Nečistota 2,6-dimetyla- nilín
sa považuje za toxikologické riziko. Jej hodnota preto nesmie byť vyššia ako
1 g/kg.
1. 7. 201030. 6. 2020ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa metalaxylu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 12. marca 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnosti kontaminácie podzemných vôd účinnou látkou alebo produktmi jej rozpadu CGA 62826 a CGA 108906, ak sa účinná látka bude používať v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami. V odbornom posudku, ak je to potrebné, uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 310
Flonicamid (IKI-220)
č. CAS 158062-67-0
č. CIPAC 763
N-cyanometyl
-4-(trifluórmetyl)
nikotínamid
≥ 960 g/kg
Toluén ako nečistota
nesmie
prekročiť
3 g/kg
v technickom
materiáli.
1. 9. 201031. 8. 2020ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa flonicamidu finalizovanej v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 22. januára 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva riziku pre operátorov a pracovníkov, ktorí opakovane vstupujú na miesta, kde sa použil insekticíd,
– ústav včelárstva riziku pre včely.
Odborné pracoviská, ak je to potrebné, uvedú v odborných posudkoch opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Kontrolný ústav informuje Komisiu o špecifikácii technického materiálu, ktorý bol komerčne vyrobený.
č. 311
Triflumizole
č. CAS: 99387-89-0
č. CIPAC: 730
(E)-4-chloro-,,
-trifluoro-N-(1-imidazol
-1-yl-2-propoxyetyli
-
dén)-o-toluidín
≥ 980 g/kg
Nečistoty:
toluén:
najviac
1 g/kg
1. 7. 201030. 6. 2020ČASŤ A
Registrovať sa môžu iba použitia ako fungicíd v skleníkoch na umelých substrátoch.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa triflumizolu, finalizovanej v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 12. marca 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov: v odbornom posudku predpíše používanie primeraného osobného ochranného výstroja, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium možnému vplyvu na vodné organizmy, pričom v odbornom posudku ak je to potrebné uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 312
Malatión
(Malathion)
č. CAS: 121-75-5
č. CIPAC: 12
dietyl (dimetoxyfosfinotioyltio)
sukcinát
alebo S-1,2-bis(etoxykarbonyl)
etyl O,O-dimetyl fosforoditioát
racemát
> 950 g/kg Nečistoty:
Isomalathion:
najviac
2 g/kg
1. 5. 201030. 4. 2020ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd. Môže sa registrova len na použitie profesionálnymi používateľmi.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa malationu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 22. januára 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venujú osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov, pričom v schválených podmienkach používania predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov, pričom v odbornom posudku, ak je to potrebné, uvedú opatrenia na zníženie rizika, ako sú primerané ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva ochrane hmyzožravých vtákov a medonosných včiel, pričom v odborných posudkoch, ak je to potrebné, uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku. Ak ide o včely, ústav včelárstva uvedie v odbornom posudku odporučenia ako predchádzať expozícii včiel, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie prípravkov s účinnou látkou malatión uvedie na etikete prípravku potrebné inštrukcie na zabránenie vzniku izomalatiónu nad maximálne povolené množstvá počas skladovania a prepravy prípravku.
Odborné pracoviská, ak je to potrebné, uvedú v odborných posudkoch opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predložil Komisii a kontrolnému ústavu:
– informácie, ktoré potvrdzujú posúdenie rizika z hľadiska spotrebiteľa, a posúdenie akútneho a dlhodobého rizika pre hmyzožravé vtáky,
– informácie o kvantifikácii rôzneho toxikologického potenciálu malaoxonu a malatiónu.
č. 314
Haloxyfop-P
CAS číslo:
kyselina: 95977- 29-0
ester: 72619-32-0

CIPAC číslo:
kyselina: 526 ester: 526.201
kyselina: kyselina (R)-2- {4-[3-chlór-5- (trifluórmetyl)- 2-pyridyloxy] fenoxy} propánová ester: O-metyl-(R)-2-{4-[3-chlór-5- (trifluórmetyl)-2- pyridyloxy]fenoxy} propanoát≥ 940 (haloxyfop-P-metylester)1. 1. 201131. 12. 2020ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa látky haloxyfop-P finalizovanej v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov;
v odbornom posudku predpíše používanie primeraných
osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný
ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov;
v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia
na zníženie rizika, ako sú primerané ochranné zóny,
ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti spotrebiteľov,
pokiaľ ide o výskyt metabolitov DE-535 pyridinolu
a DE-535 pyridinónu v podzemnej vode.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 31. decembra 2012 informácie potvrdzujúce posúdenie expozície podzemnej vody v súvislosti s účinnou látkou a jej pôdnymi metabolitmi DE-535 fenolom, DE-535 pyridinolom a DE-535 pyridinónom.
č. 315
Napropamide
(Napropamid)

CAS číslo: 15299-99-7
(RS)-N,N-dietyl- 2-(1-naftyl- oxy)propionamid≥ 930
(racemická zmes)

relevantná nečistota toluén: najviac 1,4 g/kg
1. 1. 201131. 12. 2020ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa napropamidu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov;
v odbornom posudku v prípade potreby predpíše
používanie primeraných osobných ochranných
prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete
prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov;
v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia
na zníženie rizika, ako sú vhodné ochranné zóny, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti spotrebiteľov,
pokiaľ ide o výskyt metabolitu kyseliny
2-(1-naftyloxy)propánovej (ďalej len „NOPA“) v podzemnej
vode.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 31. decembra 2012 informácie potvrdzujúce hodnotenie expozície povrchovej vody, pokiaľ ide o metabolity fotolýzy a metabolit NOPA, a informácie na hodnotenie rizika vodných rastlín.
č. 316
Chinmerak
(Quinmerac)
č. CAS: 90717-03-6
č. CIPAC: 563
Kyselina 7-chlór-3-metylchinolín- 8-karboxylová≥ 9801. 5. 201130. 4. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa chinmeraku finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, keď sa účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov účinkom rezíduí chinmeraku (a jeho metabolitov) prostredníctvom potravy v nasledujúcich striedajúcich sa plodinách,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy a dlhodobému riziku pre dážďovky.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 30. apríla 2013 potvrdzujúce údaje a informácie o:
– možnosti, že rastlinný metabolizmus povedie k otvoreniu chinolínového kruhu,
– rezíduách v striedajúcich sa plodinách a dlhodobom riziku pre dážďovky v dôsledku metabolitu BH 518-5.
č. 317
Metosulam
č. CAS: 139528- 85-1
č. CIPAC: 707
2’,6’-dichlór-5,7- dimetoxy- 3’-metyl[1,2,4]triazolo [1,5-a]pyrimidín-2- sulfonanilid≥ 9801. 5. 201130. 4. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa metosulamu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, keď sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy,
– referenčné laboratórium riziku pre necieľové rastliny mimo ošetrovanej plochy.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ do 30. októbra 2011 predloží kontrolnému ústavu a Komisii ďalšie informácie o špecifikácii technickej účinnej látky.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 30. apríla 2013 potvrdzujúce informácie, ak ide o potenciálnu:
– závislosť pôdnej adsorpcie, extrakcie do podzemných vôd a expozície povrchových vôd od pH pre metabolity M01 a M02,
– genotoxicitu jednej nečistoty.
č. 318
Pyridabén
č. CAS: 96489-71-3
č. CIPAC: 583
2-terc-butyl-5-(4-terc- butylbenzylsulfanyl)-4- chlórpyridazín-3(2H)-ón> 9801. 5. 201130. 4. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd a akaricíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa pyridabénu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy
a cicavce,
– ústav včelárstva riziku pre necieľové článkonožce vrátane včiel. Odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika a v prípade potreby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky iniciuje monitorovacie programy na overenie skutočnej expozície včiel pyridabénu v oblastiach, kde včely často hľadajú potravu alebo ktoré často využívajú včelári.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 30. apríla 2013 potvrdzujúce informácie o:
– rizikách pre vodné prostredie vyplývajúcich z expozície metabolitom W-1 a B-3 pri fotolýze vo vodnom prostredí,
– potenciálnom dlhodobom riziku pre cicavce,
– posúdení rezíduí rozpustných v tukoch.
č. 318
Hymexazol
č. CAS: 10004-44-1
č. CIPAC: 528
5-metylizoxazol-3-ol (alebo 5-metyl-1,2-oxazol-3-ol)≥ 9851. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd na granulovanie osiva cukrovej repy v profesionálnych zariadeniach na ošetrovanie osiva.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa hymexazolu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 23. novembra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie ochranné opatrenia, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– riziku pre vtáky a cicavce živiace sa zrnom.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 31. mája 2013 potvrdzujúce informácie týkajúce sa charakteru rezíduí v koreňových plodinách a rizika pre vtáky a cicavce živiace sa zrnom.
č. 319
Zinc phosphide
(fosfid zinočnatý)
CAS číslo: 1314-84-7
CIPAC číslo: 69
difosfid trizinočnatý≥ 8001. 5. 201130. 4. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rodenticíd vo forme návnad pripravených na použitie, umiestnených v stanovištiach s návnadami alebo v cieľových miestach.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fosfidu zinočnatého finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje referenčné laboratórium osobitnú pozornosť ochrane necieľových organizmov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika najmä s cieľom zabrániť šíreniu návnad, pri ktorých bola spotrebovaná iba časť obsahu.
č. 320
Fenbuconazole
(Fenbukonazol)
CAS číslo: 114369-43-6
CIPAC číslo: 694
(R,S)-2-fenyl-4- (4-chlórfenyl)-2- (1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl) butánnitril≥ 9651. 5. 201130. 4. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 sa zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fenbukonazolu finalizovanej v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov
a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných
osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný
ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov
účinkom rezíduí metabolitov derivátov triazolu (TDM)
prostredníctvom potravy,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy
a cicavce.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 30. apríla 2013 potvrdzujúce údaje týkajúce sa rezíduí metabolitov derivátov triazolu (triazole derivative metabolites, TDM) v primárnych plodinách, striedajúcich sa plodinách a v produktoch živočíšneho pôvodu.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie informácie o možnom narúšaní endokrinného systému v súvislosti s fenbukonazolom v období dvoch rokov od prijatia usmernení OECD o testovaní narúšania endokrinného systému alebo od prijatia usmernení o testovaní schválených Európskou úniou.
č. 321
Cykloxydim
č. CAS: 101205-02-1
č. CIPAC: 510
(5RS)-2-[(EZ)-1- (etoxyimino)butyl]-3- hydroxy-5- [(3RS)-tian-3-yl]cyklohex-2-én-1-ón≥ 9401. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa cykloxydimu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 23. novembra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje referenčné laboratórium pozornosť najmä riziku pre necieľové rastliny.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 31. mája 2013 ďalšie informácie o metódach analýzy rezíduí cykloxydimu v rastlinných a živočíšnych produktoch.
č. 322
6-Benzyladenín
(6-Benzyladenine)
č. CAS: 1214-39-7
č. CIPAC: 829
N6-benzyladenín≥ 9731. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa 6-benzyladenínu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 23. novembra 2010, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení referenčné laboratórium venuje osobitnú pozornosť najmä ochrane vodných organizmov. V prípade potreby v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 323
Bromukonazol
(Bromuconazole)
č. CAS: 116255-48-2
č. CIPAC: 680
1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4- bróm-2-(2,4-dichlórfenyl) tetrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4-triazol≥ 9601. 2. 201131. 1. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa bromukonazolu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 23. novembra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov; vo svojom odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravkov,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako sú vhodné ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.

Žiadateľ, na žiadosť ktorého bol bromukonazol zaradený do tejto prílohy, predloží najneskôr do 31. januára 2013 kontrolnému ústavu a Komisii:
– ďalšie údaje týkajúce sa rezíduí metabolitov derivátov triazolu v primárnych plodinách, striedajúcich sa plodinách a v produktoch živočíšneho pôvodu,
– informácie týkajúce sa ďalšieho riešenia dlhodobého rizika pre bylinožravé cicavce.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii ďalšie informácie o možnom narúšaní endokrinného systému v súvislosti s bromukonazolom v období dvoch rokov od prijatia usmernení OECD o testovaní narúšania endokrinného systému alebo od prijatia usmernení o testovaní schválených Európskou úniou.
č. 324
Myklobutanil
(Myclobutanil)
č. CAS: 88671-89-0
č. CIPAC: 442
a-n-butyl-a-(4- chlórfenyl)-1H- 1,2,4-triazol-1- propánnitril≥ 925
Hmotnosť nečistoty 1- metyl-2- pyrolidónu nesmie prekročiť 1 g/kg v tech- nickom materiáli.
1. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa myklobutanilu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 23. novembra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení úrad verejného zdravotníctva venuje osobitnú pozornosť bezpečnosti operátora a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. januára 2013 potvrdzujúce informácie o rezíduách myklobutanilu a jeho metabolitov v nasledujúcich vegetačných obdobiach, ako aj informácie potvrdzujúce, že sa dostupné údaje o rezíduách týkajú všetkých zložiek definície rezíduí.
č. 325
Buprofezín
č. CAS: 953030-84-7
č. CIPAC: 681
(Z)-2-terc-butylimino-3- isopropyl-5-fenyl-1,3,5- tiadiazinán-4-ón≥ 9851. 2. 201131. 1. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd a akaricíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa buprofezínu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 23. novembra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov a v odbornom posudku v prípade potreby predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov metabolitom buprofezínu (anilínu) prostredníctvom potravy v spracovaných potravinách,
– úrad verejného zdravotníctva uplatňovaniu primeranej čakacej lehoty pre následné plodiny v skleníkoch,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku. Žiadateľ predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 31. januára 2013 potvrdzujúce informácie v súvislosti s faktormi spracovania a premeny v posúdení rizika
pre spotrebiteľov.
č. 326
Dodín
(Dodine)
č. CAS: 2439-10-3
č. CIPAC: 101
1-dodecylguanidínium- acetát≥ 9501. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa dodínu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 23. novembra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium možnému dlhodobému riziku pre vtáky a cicavce,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy a v odbornom posudku uvedie primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium riziku pre necieľové rastliny mimo ošetrovanej plochy a v odbornom posudku uvedie primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva monitorovaniu hladín rezíduí v jadrovom ovocí.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. mája 2013 potvrdzujúce informácie o posúdení:
– dlhodobého rizika pre vtáky a cicavce,
– rizika pre prirodzené systémy povrchových vôd, v ktorých sa potenciálne vytvorili hlavné metabolity.
č. 328
Triflumurón
(Triflumuron)
č. CAS: 64628-44-0
č. CIPAC: 548
1-(2-chlórbenzoyl)-3-[4- trifluórmetoxyfenyl] močovina≥ 955
Nečistoty: – N,N’- bis-[4-(trifluór- -metoxy) fenyl] močovina: najviac 1 g/kg

– 4- trifluór- -metoxy- -anilín: najviac 5 g/kg
1. 4. 201131. 3. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery hodnotiacej správy týkajúcej sa triflumurónu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav, hydrometeorologický ústav a referenčné laboratórium ochrane vodného prostredia,
– ústav včelárstva ochrane medonosných včiel; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. marca 2013 potvrdzujúce informácie, ak ide o dlhodobé riziko pre vtáky, pre vodné bezstavovce a riziko pre vývoj včelieho plodu.
č. 329
Bipyribac
č. CAS: 125401-75-4
č. CIPAC: 748
kyselina 2,6-bis(4,6- dimetoxypyrimidín-2- yl-oxy)benzoová≥ 930 (pod názvom sodná soľ bipyribacu)1. 8. 201131. 7. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd do ryže.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa bipyribacu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, keď sa táto účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. júla 2013 ďalšie informácie, ak ide o možné znečistenie podzemnej vody metabolitmi M03 (2-hydroxy-4,6-dimetoxypyrimidín), M04 (2,4-dihydroxy-6-metoxypyrimidín) a M10 (2-hydroxy-6-(4-hydroxy-6-metoxypyrimidín-2-yl- oxy)benzoát sodný).
č. 330
Profoxydim
č. CAS: 139001-49-3
č. CIPAC: 621
2-[(1 E/Z)-[(2 RS)-2-(4- chlorofenoxy) propoxyimino] butyl]-3- hydroxy-5-[(3 RS; 3 SR)-tetrahydro-2 H- thiopyran-3-yl]cyclohex- 2-enón> 9401. 8. 201131. 7. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa profoxydimu, ktorú 28. januára 2011 vypracoval Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom posúdení musí venovať osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, keď sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium dlhodobému riziku pre necieľové organizmy.
V prípade potreby odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete.
č. 331
Dietofenkarb
(Diethofencarb)
č. CAS: 87130-20-9
č. CIPAC: 513
izopropyl 3,4-dietoxy-
karbanilát
≥ 970
nečistoty:
toluén: najviac 1 g/kg
1. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o dietofenkarbe, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 28. januára 2011 finalizoval Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje referenčné laboratórium a ústav včelárstva osobitnú pozornosť riziku pre vodné organizmy a necieľové článkonožce a v odborných posudkoch uvedú primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. mája 2013 potvrdzujúce informácie, ak ide o:
– možný výskyt metabolitu 6-NO2-DFC v následných plodinách,
– posúdenie rizík pre necieľové druhy článkonožcov.
č. 332
Etridiazol
(Etridiazole)
č. CAS: 2593-15-9
č. CIPAC: 518
etyl-3-trichlórmetyl-1,2,4-tiadiazol-5-yl-éter≥ 9701. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako fungicíd v skleníkoch v systémoch, ktoré nie sú viazané na pôdu.
ČASŤ B
Pri vyhodnocovaní žiadosti o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú etridiazol na iné použite ako na okrasné rastliny, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú mimoriadnu pozornosť kritériám podľa osobitného predpisu;13a) žiadateľ o registráciu pred udelením takejto registrácie poskytne kontrolnému ústavu a odborným pracoviskám všetky potrebné informácie. Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa etridiazolu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení:
1. venuje úrad verejného zdravotníctva mimoriadnu pozornosť riziku pre operátorov a pracovníkov a v odbornom posudku uvedie uplatňovanie primeraných opatrení na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
2. kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku zákaz vypúšťania odpadových vôd zo zavlažovania systémov pestovania, ktoré nie sú viazané na pôdu, do kanalizácie alebo do prírodných vodných útvarov a zároveň uvedie povinnosť zneškodnenia uvedených odpadových vôd ako nebezpečného odpadu,
3. referenčné laboratórium venuje mimoriadnu pozornosť riziku pre vodné organizmy a v odbornom posudku uvedie primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie o:
1. špecifikácii technického materiálu ako komerčne vyrobeného na základe vhodných analytických údajov,
2. relevantnosti nečistôt,
3. zhode medzi špecifikáciami technického materiálu ako komerčne vyrobeného a skúšobného materiálu použitého v rámci dokumentácie o ekotoxicite,
4. relevantnosti rastlinných metabolitov kyseliny 5-hydroxy-etoxyetridiazolovej a 3-hydroxymetyletridiazolu,
5. nepriamej expozícii podzemných vôd a pôdnych organizmov etridiazolom a jeho pôdnym metabolitom dichlóretridiazolom a kyselinou etridiazolovou,
6. transporte kyseliny etridiazolovej prostredníctvom atmosféry na dlhé a krátke vzdialenosti.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii ďalšie informácie uvedené v bodoch 1, 2 a 3 do 1. decembra 2011 a informácie uvedené v bodoch 4, 5 a 6 do 31. mája 2013.
č. 333
Kyselina
indolylmaslová
(Indolylbutyric acid)
č. CAS: 133-32-4
č. CIPAC: 830
kyselina 4-(1H-indol-3-yl)maslová≥ 9941. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor okrasných rastlín.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa kyseliny indolylmaslovej, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje úrad verejného zdravotníctva osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a pracovníkov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a opatrenia na zníženie rizika na zníženie expozície, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. mája 2013 ďalšie informácie potvrdzujúce:
– neprítomnosť možnej klastogenicity kyseliny indolylmaslovej,
– tlak pary kyseliny indolylmaslovej spolu so štúdiou inhalačnej toxicity,
– prirodzenú pozaďovú koncentráciu kyseliny indolylmaslovej v pôde.
č. 334
Oryzalín
(Oryzalin)
č. CAS: 19044-88-3
č. CIPAC: 537
3,5-dinitro-N4,N4- dipropylsulfanilamid≥ 960
N-nitrózodipropyl amín: 0,1 mg/kg
Toluén: 4 g/kg
1. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa oryzalínu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a necieľových rastlín,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium riziku pre bylinožravé vtáky a cicavce,
– ústav včelárstva riziku pre včely počas obdobia kvitnutia.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v prípade potreby zaradí oryzalín do programov monitorovania stavu vôd na účely preverenia potenciálnej kontaminácie podzemných vôd metabolitmi OR13 (2-etyl-7- nitro-1-propyl-1H-benzimidazol- 5-sulfonamid) a OR15 (2- etyl-7-nitro-1H-benzimidazol- 5-sulfonamid) v citlivých zónach. Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie, ak ide o:
1. špecifikáciu technického materiálu, ktorý je komerčne vyrábaným materiálom, prostredníctvom primeraných analytických údajov vrátane informácií o relevancii nečistôt, na ktoré sa z dôvodu zachovania dôverného charakteru informácií odkazuje ako na nečistoty 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
2. relevanciu testovacieho materiálu použitého v dokumentácii toxicity vzhľadom na špecifikáciu technického materiálu,
3. posúdenie rizika pre vodné organizmy,
4. relevanciu metabolitov OR13 a OR15 a príslušné posúdenie rizík týkajúcich sa podzemných vôd, ak bude oryzalín klasifikovaný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) ako podozrivý, že spôsobuje rakovinu.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii informácie ustanovené v bodoch 1 a 2 do 1. decembra 2011 a informácie ustanovené v bode 3 do 31. mája 2013. Informácie ustanovené v bode 4 predloží do šiestich mesiacov od oznámenia rozhodnutia o klasifikácii oryzalínu.
č. 335
tau-fluvalinát
(tau-fluvalinate)
č. CAS: 102851-06-9
č. CIPAC: 786
(RS)-á-kyano-3- fenoxybenzyl-N-(2-chlór-á,á,á- trifluór-p-tolyl)-D- valinát (Pomer izomérov 1:1)≥ 920
(pomer R-á-kyano a S-á-kyano izomérov 1:1)
Nečistoty: toluén: najviac 5 g/kg
1. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd a akaricíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o tau-fluvalináte finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy a v odbornom posudku uvedie primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– ústav včelárstva riziku pre necieľové článkonožce a v odbornom posudku uvedie primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– kontrolný ústav v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý v dokumentoch týkajúcich sa toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. mája 2013 potvrdzujúce informácie o:
– riziku bioakumulácie/biomagnifikácie vo vodnom prostredí,
– riziku pre necieľové článkonožce.
Žiadateľ dva roky po prijatí špecifických usmernení poskytne kontrolnému ústavu a Komisii potvrdzujúce informácie o: možnom environmentálnom dosahu potenciálnej enantioselektívnej degradácie v environmentálnych matriciach.
č. 336
Cletodim
(Clethodim)
č. CAS: 99129-21-2
č. CIPAC: 508
(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chlóralyloxyimino] propyl}-5-[(2RS)-2- (etyltio)propyl]-3- hydroxycyklohex-2-én-1-ón≥ 930
Nečistoty: toluén: najviac 4 g/kg
1. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd na cukrovú repu.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa cletodimu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje referenčné laboratórium osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov, vtákov a cicavcov a v odbornom posudku uvedie primerané opatrenia na zmiernenie rizika.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. mája 2013 potvrdzujúce informácie na základe najnovších vedeckých poznatkov, ak ide o:
– posúdenie expozície pôdy a podzemných vôd,
– definíciu rezíduí pre posúdenie rizika.
č. 337
Bupirimát
(Bupirimate)
č. CAS: 41483-43-6
č. CIPAC: 261
5-butyl-2-etylamino-6-metylpyrimidín-4-yl- dimetylsulfamát≥ 945
nečistoty:
etirimol: najviac 2 g/kg

toluén: najviac 3 g/kg
1. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa bupirimátu, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 28. januára 2011 finalizoval Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, keď sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– ústav včelárstva riziku, ktorému sú necieľové článkonožce vystavené na poli.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii informácie potvrdzujúce:
1. špecifikáciu technického materiálu, tak ako je vyrábaný na komerčné účely, na základe vhodných analytických údajov vrátane informácií o relevantnosti nečistôt,
2. rovnováhu medzi špecifikáciami technického materiálu, tak ako je vyrábaný na komerčné účely, a špecifikáciami skúšobného materiálu použitého v dokumentácii o toxicite,
3. kinetické parametre, degradáciu pôdy a adsorpčné a desorpčné vlastnosti hlavného pôdneho metabolitu DE-B (de-etyl-bupirimát).
Žiadateľ predloží potvrdzujúce údaje a informácie ustanovené v bodoch 1 a 2 do 30. novembra 2011 a informácie ustanovené v bode 3 do 31. mája 2013.
č. 338
Fenbutatín-oxid
(Fenbutatin oxide)
č. CAS: 13356-08-6
č. CIPAC: 359
oxid bis[tris(2-metyl-2- fenylpropyl) ciničitý≥ 970
Nečistoty: oxid bis [hydroxybis(2-metyl- 2-fenylpropyl) ciničitý] (SD 31723): najviac 3 g/kg
1. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako akaricíd v skleníkoch.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa fenbutatín-oxidu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje osobitnú pozornosť:
– kontrolný ústav technickej špecifikácii obsahu nečistoty,
– úrad verejného zdravotníctva hladinám rezíduí v odrodách malých rajčín (drobnoplodé rajčiny),
– bezpečnosti operátora a v odbornom posudku predpíše, aby sa v prípade potreby používali primerané osobné ochranné prostriedky, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. mája 2013 informácie potvrdzujúce na základe najnovších vedeckých poznatkov výsledky posúdenia rizika, ak ide o nečistotu SD 31723. Uvedené informácie sa týkajú týchto bodov:
a) genotoxikologický potenciál,
b) ekotoxikologická relevancia,
c) spektrá, stabilita pri skladovaní a metódy analýzy v zmesi.
č. 339
Fenoxykarb
(Fenoxycarb)
č. CAS: 79127-80-3
č. CIPAC: 425
etyl 2-(4-fenoxyfenoxy) etyl-karbamát≥ 970 g/kg Nečistoty: toluén: najviac 1 g/kg1. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o fenoxykarbe, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 28. januára 2011 finalizoval Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– ústav včelárstva riziku pre včely a necieľové článkonožce; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. mája 2013 informácie potvrdzujúce posúdenie rizika pre necieľové článkonožce a včelie larvy.
č. 340
1-dekanol
(1-decanol)
č. CAS: 112-30-1
č. CIPAC: 831
Dekán-1-ol≥ 9601. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa 1-dekanolu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva riziku pre spotrebiteľov spojenému s rezíduami v prípade použitia na potravinárske alebo kŕmne plodiny,
– úrad verejného zdravotníctva riziku pre operátora a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, keď sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy,
– ústav včelárstva riziku pre necieľové článkonožce a včely, ktoré môžu byť touto účinnou látkou exponované na kvitnúcej burine, ktorá sa v čase aplikácie vyskytuje medzi plodinami.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. mája 2013 potvrdzujúce informácie, ak ide o riziko pre vodné organizmy, a informácie potvrdzujúce posúdenie expozície podzemných vôd, povrchových vôd a sedimentov.
č. 341
Izoxaben
(Isoxaben)
č. CAS: 82558-50-7
č. CIPAC: 701
N-[3-(1-etyl-1- metylpropyl)-1,2- oxazol-5-yl]-2,6- dimetoxybenzamid≥ 910
toluén: ≤ 3 g/kg
1. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o izoxabene, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 28. januára 2011 finalizoval Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje referenčné laboratórium a výskumný ústav osobitnú pozornosť riziku pre vodné organizmy, riziku pre necieľové suchozemské rastliny a potenciálnemu úniku metabolitov do podzemnej vody.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii potvrdzujúce informácie o:
a) špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu,
b) relevantnosti nečistôt,
c) rezíduách v plodinách pestovaných v systéme striedania plodín,
d) možnom riziku pre vodné organizmy.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii informácie uvedené v písmenách a) a b) do šiestich mesiacov od dátumu zaradenia účinnej látky a informácie uvedené v písmenách c) a d) do 31. mája 2013.
č. 342
Flurochloridón
(Flurochloridone)
č. CAS: 61213-25-0
č. CIPAC: 430
(3RS,4RS;3RS,4SR)-3- chlór-4-chlórmetyl-1- (α,α,α-trifluór-m-tolyl)-2- pyrolidín≥ 940
Relevantné nečistoty: toluén: najviac 8 g/kg
1. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa flurochloridónu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 4. februára 2011, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium riziku pre necieľové rastliny a vodné organizmy,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii ďalšie potvrdzujúce informácie, ak ide o:
1. relevanciu nečistôt okrem toluénu,
2. súlad materiálu určeného na ekotoxikologické testovanie s technickými špecifikáciami,
3. relevanciu metabolitu R42819 (4RS)-4-(chlórmetyl)-1-[3-(trifluórmetyl)fenyl] pyrolidín-2-ónu vyskytujúceho sa v podzemnej vode,
4. vlastnosti flurochloridónu potenciálne narúšajúce endokrinný systém.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii informácie ustanovené v bodoch 1 a 2 do 1. decembra 2011, informácie ustanovené v bode 3 do 31. mája 2013 a informácie ustanovené v bode 4 do dvoch rokov od prijatia usmernení OECD týkajúcich sa testovania v súvislosti s narúšaním endokrinného systému.
č. 343
Hexytiazox
(Hexythiazox)
č. CAS:
78587-05-0
č. CIPAC: 439
(4RS,5RS)-5-
(4-chlórfenyl)-N-cyklohexyl-4- metyl-2-oxo-
1,3-tiazolidín-3-karboxamid
≥ 976
(1:1 zmes
(4R, 5R)
a (4S, 5S))
1. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako akaricíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa hexytiazoxu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. marca 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie ochranné opatrenia, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o
a) toxikologickú relevantnosť metabolitu PT-1-3,*)
b) potenciálny výskyt metabolitu PT-1-3 v spracovaných komoditách,
c) potenciálne nepriaznivé účinky hexytiazoxu na včelí plod,
d) posúdenie rizika možného dosahu preferenčnej degradácie a/alebo konverzie zmesi izomérov na pracovníka, posúdenie rizika pre ­spo­trebiteľa a životné prostredie.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii informácie ustanovené v písmenách a) až c) do 31. mája 2013 a informácie ustanovené v písmene d) dva roky po prijatí špecifických usmernení.
*) (4S,5S)-5-(4-chlórfenyl)-4-metyl-1,3-tiazolidín-2-ón a (4R,5R)-5-(4-chlórfenyl)-4-metyl-1,3-tiazolidín-2-ón.
č. 343
Fluometurón
(Fluometuron)
č. CAS: 2164-17-2
č. CIPAC: 159
1,1-dimethyl-3-(a,a,a-
trifluoro-m-tolyl)
urea
≥ 9401. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd do bavlny.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o fluometuróne finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. marca 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov a pracovníkov; v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody, ak sa účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako aj povinnosť vykonávať programy monitorovania na overenie možného priesaku fluometurónu a pôdnych metabolitov desmetyl-fluometurónu a trifluorometylanilínu v citlivých oblastiach, ktoré kontrolný ústav uvedie v rozhodnutí o registrácii alebo na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium riziku pre necieľové pôdne makroorganizmy okrem dážďoviek a pre necieľové rastliny; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadatelia predložia potvrdzujúce informácie o
a) toxikologických vlastnostiach rastlinného metabolitu kyseliny ­tri­fluóroctovej,
b) analytických metódach na monitorovanie fluometurónu vo vzduchu,
c) analytických metódach na monitorovanie pôdneho metabolitu ­tri­fluorometylanilínu v pôde a vo vode,
d) relevantnosti pôdnych metabolitov desmetyl-fluometurónu a trifluorometylanilínu pre podzemnú vodu, ak je fluometurón ­po­dľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 klasifikovaný v kategórii podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
Žiadatelia poskytnú kontrolnému ústavu a Komisii informácie ustanovené v písmenách a) až c) do 31. marca 2013 a informácie ustanovené v písmene d) do šiestich mesiacov od oznámenia rozhodnutia o klasifikácii fluometurónu.
č. 344
Ditianón
(Dithianon)
č. CAS: 3347-22-6
č. CIPAC: 153
5,10-dihydro-
5,10-dioxonafto[2,3-b]-1,4-
dithiín- 2,3-dikarbonitril
≥ 9301. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa ditianónu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. marca 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora; v odbornom posudku v prípade potreby predpíše používanie primeraného osobného ochranného výstroja, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium dlhodobému riziku pre vtáky; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží do 31. mája 2013 kontrolnému ústavu a Komisii potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o
a) stabilitu pri skladovaní a povahu rezíduí v spracovaných produktoch,
b) posúdenie expozície vody a podzemnej vody, pokiaľ ide o kyselinu ftalovú,
c) posúdenie rizika pre vodné organizmy vzhľadom na kyselinu ftalovú, ftalaldehyd a 1,2 benzenedimetanol.
č. 345
Fenazachín
(Fenazaquin )
č. CAS: 120928-09-8
č. CIPAC: 693
4-terc-
butylfenetyl chinazolín-4-yl éter
≥ 9751. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako akaricíd na okrasné rastliny v skleníkoch.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa fenazachínu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. marca 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení
– referenčné laboratórium venuje osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov,
– úrad verejného zdravotníctva venuje osobitnú pozornosť riziku pre operátorov; v odbornom posudku predpíše používanie primeraného osobného ochranného výstroja, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– ústav včelárstva venuje osobitnú pozornosť ochrane včiel; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– kontrolný ústav a odborné pracoviská stanovia také podmienky ­po­užívania, ktorými sa zabezpečí, že v plodinách určených na ľudskú a živočíšnu spotrebu nezostanú žiadne rezíduá fenazachínu.
č. 346
Flutriafol
č. CAS: 76674-21-0
č. CIPAC: 436
(RS)-2,4’-
difluór-a-(1H-
1,2,4- triazol-1-
ylmetyl)benz­hydryl alkohol
≥ 920
(racemát)
Relevantné
nečistoty:
Dimetylsulfát: max. obsah: 0,1 g/kg
Dimetylformamid:
max. obsah:
1 g/kg
Metanol:
max. obsah:
1 g/kg
1. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa flutriafolu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. marca 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom posúdení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti pracovníkov; v odbornom posudku predpíše používanie primeraného osobného ochranného výstroja, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody, keď sa účinná látka aplikuje v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium dlhodobému riziku pre hmyzožravé vtáky.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o
a) relevantnosť nečistôt prítomných v technických špecifikáciách,
b) rezíduá metabolitov derivátov triazolu (TDMs) v prvotných plodinách, striedajúcich sa plodinách a v produktoch živočíšneho pôvodu,
c) dlhodobé riziko pre hmyzožravé vtáky.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii informácie ustanovené v písmene a) do 1. decembra 2011, informácie ustanovené v písmenách b) a c) do 31. mája 2013.
č. 347
Sintofén
(Sintofen)
č. CAS: 130561-48-7
č. CIPAC: 717
kyselina 1-(4-
chlórfenyl)-1,4- dihydro-5-(2-
metoxyetoxy)-4- oxocinolín-3-
karboxylová
≥ 980
Nečistoty:
2-metoxyetanol, nie viac ako 0,25 g/kg
N,N-dimetylfor-mamid, nie viac ako 1,5 g/kg
1. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor pre pšenicu na produkciu hybridov na siatie, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa sintofénu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. marca 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom posúdení úrad verejného zdravotníctva venuje osobitnú pozornosť riziku operátorov a pracovníkov a v odbornom posudku uvedie primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku. Kontrolný ústav na etikete prípravku uvedie, že pšenica ošetrená sintofénom sa nesmie dostať do potravinového a krmivového reťazca.
Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o
1. špecifikáciu komerčne vyrábaného technického materiálu podloženú primeranými analytickými údajmi,
2. relevantnosť nečistôt prítomných v technických špecifikáciách okrem nečistôt 2-metoxyetanolu a N,N-dimetylformamidu,
3. relevantnosť testovacieho materiálu použitého v dokumentácii týkajúcej sa toxicity a ekotoxicity vzhľadom na špecifikáciu technického materiálu,
4. metabolický profil sintofénu v striedajúcich sa plodinách.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii informácie ustanovené v bodoch 1 až 3 do 1. decembra 2011 a informácie ustanovené v bode 4 do 31. mája 2013.
č. 348
Diklofop
(Diclofop)
č. CAS 40843-25-2 (parentálna látka)
č. CAS 257-141-8 (diklofop-metyl)
č. CIPAC 358 (parentálna látka)
č. CIPAC 358.201 (diklofop-metyl)
Diklofop
kyselina (RS)-2-
[4-(2,4-
dichlórfeno-
xy)fenoxy]propiónová
diklofop-metyl
metylester kyseliny (RS)-2-[4- (2,4-dichlórfeno-xy)fenoxy]propiónovej
≥ 980
(vyjadrené ako diklofop-metyl)
1. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o diklofope, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov; v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy a necieľové rastliny; v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie o
a) štúdii metabolizmu v obilninách,
b) aktualizácii hodnotenia rizika, pokiaľ ide o možný vplyv preferenčnej degradácie/konverzie izomérov na životné prostredie.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii informácie ustanovené v písmene a) do 31. mája 2013 a informácie ustanovené v písmene b) najneskôr dva roky po prijatí osobitných usmernení o hodnotení zmesí izomérov.
č. 349
Polysulfid
vápenatý
(Lime sulphur)
č. CAS:
1344-81-6
č. CIPAC: 17
Polysulfid
vápenatý
≥ 2901. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa polysulfidu vápenatého finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. marca 2011, a najmä jej doda­tky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov; v odbornom posudku uvedie primerané ochranné opatrenia, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva ochrane vodných organizmov a necieľových článkonožcov; v odborných posudkoch uvedú vhodné opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 350
Azadirachtín
č. CAS: 11141-17-6 ako
azadirachtín A
č. CIPAC: 627 ako
azadirachtín A
Azadirachtín A: dimetyl (2aR,3S,4S,4aR, 5S,7aS,8S, 10R,10aS,10bR)
-10- acetoxy-
3,5-dihydroxy-4-
[(1aR,2S,3aS,
6aS,7S,7aS)- 6a-hydroxy-7a-metyl- 3a,6a,7,7a-tet­rahydro-2,7- metanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a
(2H)- yl]-4-metyl-8-
{[(2E)-2- metylbut-2-
enoyl]oxy}
oktahydro-1H-
nafto
[1,8a-c:4,5- b´c´]difurán-
5,10a (8H)-
dikarboxylát
Vyjadrený ako azadirachtín A
≥ 111
Suma aflatoxínov B 1, B 2, G 1,
G 2 nesmie presahovať
300 mg/kg
obsahu azadirachtínu A.
1. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o azadirachtíne, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov prostredníctvom potravy vzhľadom na budúce prehodnotenie maximálnych hladín rezíduí,
– ústav včelárstva a referenčné laboratórium ochrane necieľových článkonožcov a vodných organizmov; v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. decembra 2013 potvrdzujúce informácie o vzťahu medzi azadirachtínom A a ostatnými účinnými zložkami vo výťažku zo semien stromu neem (Azadirachta indica), pokiaľ ide o množstvo, biologickú aktivitu a perzistenciu, s cieľom potvrdiť výber azadirachtínu A ako hlavnej účinnej zložky a s cieľom potvrdiť špecifikáciu technického materiálu, definíciu rezíduí a posúdenie rizika pre podzemnú vodu.
č. 351
Síran hlinitý
(Aluminium sulphate)
č. CAS: 10043-01-3
č. CIPAC:
nie je
k dispozícii
síran hlinitý≥ 9701. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia vo vnútorných priestoroch ako baktericíd pre okrasné rastliny po zbere.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o sírane hlinitom, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 1. decembra 2011 potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o špecifikáciu komerčne vyrábaného technického materiálu vo forme vhodných analytických údajov.
č. 352
Bromadiolón
(Bromadiolone)
č. CAS: 28772-56-7
č. CIPAC: 371
3-[(1RS,3RS;
1RS,3SR)-3-(4’-

bromobifenyl-
4-yl)-3-hydroxy-
1-fenylpropyl]- 4-
hydroxykumarín
≥ 9701. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rodenticíd vo forme predpripravených návnad umiestnených do dier vyhĺbených hlodavcami. Nominálna koncentrácia účinnej látky v prípravkoch na ochranu rastlín nepresahuje 50 mg/kg. Registrovať sa môžu len použitia pre profesionálnych používateľov.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o bromadiolóne, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti profesionálnych operátorov; v odbornom posudku v prípade potreby predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium riziku primárnej a sekundárnej otravy vtákov a necieľových cicavcov.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie o
a) špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu, a to vo forme vhodných analytických údajov,
b) relevantnosti nečistôt,
c) stanovení bromadiolónu vo vode s medzou kvantifikácie 0,01 mg/l,
d) účinnosti navrhovaných opatrení na zníženie rizika pre vtáky a necieľové cicavce,
e) posúdení expozície podzemných vôd vzhľadom na metabolity.
Žiadateľ poskytne kontrolnému ústavu a Komisii potvrdzujúce údaje a informácie ustanovené v písmenách a) až c) do 30. novembra 2011 a informácie ustanovené v písmenách d) a e) do 31. mája 2013.
č. 353
Paklobutrazol
(Paclobutrazol)
č. CAS: 76738-62-0
č. CIPAC: 445
(2RS,3RS)-1-(4-chlórfenyl)-4,4-dimetyl-2- (1H-
1,2,4-triazol-1- yl)pentan-3-ol
≥ 9301. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o paklobutrazole, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje referenčné laboratórium osobitnú pozornosť riziku pre vodné rastliny a v odbornom posudku uvedie v prípade potreby opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie o
1. špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu,
2. analytických metódach pre metabolit NOA457654 v pôde a povrchových vodách,
3. rezíduách derivátov metabolitov triazolu v primárnych plodinách, striedajúcich sa plodinách a vo výrobkoch živočíšneho pôvodu,
4. možných vlastnostiach paklobutrazolu narúšať endokrinný systém,
5. možných nepriaznivých účinkoch produktov rozkladu rôznych optických štruktúr paklobutrazolu a jeho metabolitu CGA 149907 na zložky životného prostredia ako pôda, voda a ovzdušie.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii informácie uvedené v bodoch 1 a 2 do 30. novembra 2011, informácie uvedené v bode 3 do 31. mája 2013, informácie uvedené v bode 4 do dvoch rokov od prijatia usmernení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o testovaní v súvislosti s narúšaním endokrinného systému a informácie uvedené v bode 5 do dvoch rokov od prijatia osobitných usmernení.
č. 354
Pencykurón
(Pencycuron)
č. CAS: 66063-05-6
č. CIPAC: 402
1-(4-
chlórbenzyl)-1-
cyklopentyl-3-
fenylurea
≥ 9801. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o pencykuróne, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Pri tomto celkovom hodnotení venuje referenčné laboratórium osobitnú pozornosť ochrane veľkých všežravých cicavcov.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. mája 2013 potvrdzujúce informácie o
– osude a správaní chlórfenylových a cyklopentylových zložiek pencykurónu v pôde,
– osude a správaní chlórfenylových a fenylových zložiek pencykurónu v prírodnej povrchovej vode a systémoch sedimentov,
– dlhodobom riziku pre veľké všežravé cicavce.
č. 355
Tebufenozid
(Tebufenozide)
č. CAS: 112410-23-8
č. CIPAC: 724
N-terc-butyl-N’-(4-etylbenzoyl)- 3,5-
dimetylbenzohydrazid
≥ 970 g/kg
Relevantná nečistota
t-butylhydrazín
< 0,001 g/kg
1. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o tebufenozide, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov po opätovnom vstupe na miesto použitia a v odbornom posudku uvedie použitie primeraných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium riziku pre necieľové motýle.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží do 31. mája 2013 kontrolnému ústavu a Komisii potvrdzujúce informácie o
– relevantnosti metabolitov RH-6595, RH-2651, M2,
– degradácii tebufenozidu v anaeróbnych a zásaditých pôdach.
č. 356
Karbetamid
(Carbetamide)
č. CAS: 16118-49-3
č. CIPAC: 95
(R)-1-
(etylkarbamoyl)
etyl karbanilát
≥ 9501. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o karbetamide, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd v prípade, že sa účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium riziku pre necieľové rastliny a pre vodné organizmy.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 357
Karboxín
(Carboxin)
č. CAS: 5234-68-4
č. CIPAC: 273
5,6-dihydro-2-
metyl-1,4-
oxatiín-3-
karboxanilid
≥ 9701. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako fungicíd na ošetrenie osiva. V rozhodnutí o registrácii kontrolný ústav uvedie, že nanášanie prípravku na osivo sa musí vykonávať výlučne v profesionálnych zariadeniach na ošetrenie osiva a že tieto zariadenia musia používať najlepšie dostupné techniky, aby sa vylúčilo uvoľnenie oblakov prachu počas skladovania, prepravy a aplikácie.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa karboxínu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. marca 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva riziku pre operátorov,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka ­po­užije v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium riziku pre vtáky a cicavce.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie o
a) špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu vrátane vhodných analytických údajov,
b) relevantnosti nečistôt,
c) porovnaní a verifikácii testovacieho materiálu použitého v dokumentácii týkajúcej sa toxicity a ekotoxicity vo vzťahu k cicavcom so špecifikáciou technického materiálu,
d) analytických metódach na monitorovanie metabolitu M6*) v pôde, podzemnej vode a povrchovej vode a na monitorovanie metabolitu M9**) v podzemnej vode,
e) doplnkových hodnotách týkajúcich sa obdobia potrebného na 50 % disipáciu v pôde v prípade pôdnych metabolitov P/V-54***) a P/V-55,****)
f) metabolizme plodín pestovaných v systéme striedania plodín,
g) dlhodobom riziku pre vtáky živiace sa zrnom, cicavce živiace sa zrnom a bylinožravé cicavce,
h) relevantnosti pôdnych metabolitov P/V-54, P/V-55 a M9 pre podzemnú vodu, ak je karboxín klasifikovaný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 ako podozrivý, že spôsobuje rakovinu.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii informácie ustanovené v písmenách a) až c) do 1. decembra 2011, informácie ustanovené v písmenách d) až g) do 31. mája 2013 a informácie ustanovené v písmene h) do šiestich mesiacov od oznámenia rozhodnutia o klasifikácii karboxínu.
*) 2-{[anilín(oxo)acetyl]sulfanyl}etyl acetát.
**) (2RS)-2-hydroxy-2-metyl-N-fenyl-1,4-oxatián-3-karboxamid 4-oxid.
***) 2-metyl-5,6-dihydro-1,4-oxatiín-3-karboxamid 4-oxid.
****) 2-metyl-5,6-dihydro-1,4-oxatiín-3-karboxamid 4,4-dioxid.
č. 358
Cyprokonazol
(Cyproconazole)
č. CAS: 94361-06-5
č. CIPAC: 600
(2RS,3RS;2RS,3
SR)-2-(4-
chlórfenyl)-3-
cyklopropyl-1-
(1H-1,2,4-
triazol-1-yl) bután-2-ol
≥ 9401. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o cyprokonazole, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov rezíduami metabolitov derivátov triazolu (TDM – triazole derivative metabolites) prostredníctvom potravy,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie o
a) toxikologickej relevantnosti nečistôt v technickej špecifikácii,
b) analytických metódach monitorovania cyprokonazolu v pôde, teles­ných tekutinách a tkanivách,
c) rezíduách metabolitov derivátov triazolu v primárnych plodinách, plodinách pestovaných v systéme striedania plodín a produktoch živočíšneho pôvodu,
d) dlhodobom riziku pre bylinožravé cicavce,
e) možnom environmentálnom dosahu preferenčnej degradácie a/alebo konverzie zmesi izomérov.
Žiadateľ poskytne kontrolnému ústavu a Komisii informácie ustanovené v písmene a) do 1. decembra 2011, informácie ustanovené v písmenách b) až d) do 31. mája 2013 a informácie ustanovené v písmene e) do dvoch rokov od prijatia osobitného usmernenia.
č. 359
Dazomet
č. CAS: 533-74-4
č. CIPAC: 146
3,5-dimetyl-
1,3,5-
tiadiazinán-2-
tión alebo tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-
tiadiazín-2-tión
≥ 9501. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako nematocíd, fungicíd, herbicíd a insekticíd. Registrovať sa môže len aplikácia ako pôdny fumigant. Použitie sa musí obmedziť na jednu aplikáciu za tri roky.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o dazomete sfinalizovanom Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. marca 2011, a najmä dodatky I a II k nej. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva riziku pre operátorov, pracovníkov a ostatné prítomné osoby,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka ­po­užíva v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. mája 2013 potvrdzujúce informácie o
– možnej kontaminácii podzemných vôd metyl-izotiokyanátom,
– posúdení potenciálu diaľkového atmosférického prenosu metyl-izotiokyanátu a súvisiacich rizík pre životné prostredie,
– akútnom riziku pre hmyzožravé vtáky,
– dlhodobom riziku pre vtáky a cicavce.
Č. 360
Metaldehyd
(Metaldehyde)
č. CAS:
108-62-3
(tetramér)
9002-91-9
(homopolymér)
č. CIPAC: 62
r-2, c-4, c-6,
c-8-
tetrametyl-
1,3,5,7-
tetroxokán
≥ 985
acetaldehyd najviac 1,5 g/kg
1. 6. 201131. 5. 2021ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako moluskocíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery z revíznej správy o metaldehyde, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva riziku pre operátorov a pracovníkov,
– úrad verejného zdravotníctva situácii, pokiaľ ide o expozíciu spotrebiteľov prostredníctvom potravy vzhľadom na budúce prehodnotenie maximálnych hladín rezíduí,
– referenčné laboratórium akútnemu riziku a dlhodobému riziku pre vtáky a cicavce.
V rozhodnutí o registrácii kontrolný ústav uvedie, že prípravok na ochranu rastlín musí obsahovať účinný repelent proti psom. Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.

Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 373/2008 Z. z.

ZÁSADY SPRÁVNEJ EXPERIMENTÁLNEJ PRAXE

Správnou experimentálnou praxou (GEP) sa rozumie uplatňovanie súboru pravidiel a podmienok na skúšanie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov na účely posúdenia ich biologickej účinnosti s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť a spoľahlivosť výsledkov týchto pokusov a skúšok. Tieto pravidlá sa týkajú podmienok, za ktorých sa tieto skúšky a pokusy plánujú, organizujú, vykonávajú, kontrolujú, zaznamenávajú, predkladajú a archivujú.

Hlavným cieľom správnej experimentálnej praxe je zaistenie vysokokvalitného vedenia pokusov čo dáva istotu, že výsledky môžu používať rozličné registračné autority. Správna experimentálna prax je spojená s vedením efektívneho hodnotenia pokusov na poli a s podmienkami, za ktorých boli pokusy plánované, vedené, hodnotené, zaznamenávané a predstavené, takže ich výsledky sú spoľahlivé a porovnateľné.

Zásady správnej experimentálnej praxe zahŕňajú:

a) dodržiavanie požiadaviek uvedených v bodoch 1 až 8,

b) vypracovanie a uplatňovanie štandardných pracovných postupov (ŠPP),

c) zabezpečenie vnútorného systému kontroly kvality vykonávaných skúšok,

d) dodržiavanie metodík skúšania prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, skúšobných podmienok a cieľa skúšok určených kontrolným ústavom alebo prihlasovateľom prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov do skúšok,

e) spracovanie dokumentácie o organizačných a technických podmienkach a uplatňovanie pravidiel skúšobných zariadení:1)

1. všeobecné údaje o skúšobnom zariadení,

2. pokusnícka činnosť,

3. organizačná štruktúra skúšobného pracoviska,

4. zamestnanci sídla a jednotlivých skúšobných miest,

5. stavby, priestory a pokusné pozemky sídla skúšobného zariadenia a jednotlivých skúšobných miest,

6. prístroje a zariadenia sídla a skúšobných miest,

7. dokumentácia, archivácia v sídle a na jednotlivých skúšobných miestach,

8. štandardné pracovné postupy (ŠPP) a vnútorný systém kvality.

1. Všeobecné údaje o skúšobnom zariadení

1.1. činnosti v oblasti poľnohospodárstva,

1.2. podiel činnosti súvisiacej s ochranou rastlín,

1.3. stav zamestnancov vrátane sezónnych zamestnancov,

1.4. vzdelanie a odborná prax vedúceho skúšobného zariadenia.

2. Pokusnícka činnosť

2.1. doterajšie a predpokladané zameranie pokusníckej činnosti v porovnaní s ostatnými aktivitami,

2.2. predpokladaná maximálna kapacita skúšobného zariadenia v oblasti skúšok a ďalších pokusov s prípravkami na ochranu rastlín a inými prípravkami,

2.3. podiel pokusov s cieľom získať podklady na registráciu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v celkovom počte pokusov s prípravkami na ochranu rastlín a inými prípravkami podľa zamerania pokusov.

3. Organizačná štruktúra skúšobného pracoviska

1.1. sídlo

1.1.1. stav stálych a sezónnych zamestnancov,

1.1.2. organizačná štruktúra sídla vrátane zodpovednosti v oblasti riadenia a pri výkone odborných činností,

1.1.3. organizačný a pracovný vzťah medzi sídlom a skúšobnými miestami,

1.2. skúšobné miesta2)

1.2.1. lokalizácia,

1.2.2. vzdelanie a odborná prax vedúceho skúšobného miesta,

1.2.3. stav stálych a predpokladaný stav sezónnych pracovníkov,

1.2.4. organizačná štruktúra vrátane zodpovednosti jednotlivých zamestnancov v oblasti riadenia skúšobného miesta a výkonu odborných činností,

1.2.5. súčasná a predpokladaná kapacita pre pokusnícku činnosť podľa zamerania pokusov.

4. Zamestnanci sídla a jednotlivých skúšobných miest

4.1. kvalifikácia zamestnancov, plán ich ďalšieho vzdelávania, ich súčasné a predpokladané začlenenie v systéme práce,

4.2. výber, zaškoľovanie a začlenenie sezónnych zamestnancov v systéme práce,

4.3. vnútorný systém školenia zamestnancov v oblasti zabezpečenia kvality práce, pracovných postupov a bezpečnosti práce,

4.4. pravidlá odmeňovania zamestnancov.

5. Stavby, priestory a pokusné pozemky sídla skúšobného zariadenia a jednotlivých skúšobných miest

5.1. kancelárske priestory a miesta na spracovanie informácií,

5.2. priestory na archiváciu,

5.3. priestory na skladovanie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,

5.4. priestory na manipuláciu s prípravkami na ochranu rastlín a inými prípravkami, na prípravu vzoriek,

5.5. laboratórne priestory a miesta na analýzu vzoriek,

5.6. miesta na uskladnenie zozbieraných rastlín a rastlinných produktov,

5.7. miesta na uskladnenie techniky a manipulácia s ňou,

5.8. skleníky,

5.9. iné priestory,

5.10. pokusné pozemky

5.10.1. výmera a využitie,

5.10.2. rozdelenie plochy pozemku na hony, používaný osevný postup a spôsob rotácie pokusov,

5.10.3. systém hnojenia, ochrany a kultivácie,

5.10.4. zabezpečenie priebežnej vyrovnanosti plochy pozemku,

5.10.5. užívateľský vzťah skúšobného zariadenia k pozemku.

6. Prístroje a zariadenia sídla a skúšobných miest

6.1. zabezpečenie činnosti skúšobného zariadenia vhodnými prístrojmi,

6.2. zabezpečenie nastavenia, kalibrácie, údržby a vypracovanie príslušných štandardných pracovných postupov pre každý prístroj a pre každé zariadenie,

6.3. vytvorenie a zabezpečenie stálej aktualizácie metrologického poriadku organizácie.

7. Dokumentácia, archivácia v sídle a v jednotlivých skúšobných miestach

7.1. zabezpečenie zodpovedajúcej literatúry, dokumentácie (štruktúrované podľa EÚ) a jej aktualizácia

7.1.1. metodiky zakladania pokusov,

7.1.2. literatúra z oblasti diagnostiky chorôb a škodcov (systematický prehľad, zoznam EWRS, resp. Bayer kódov, slovníky atď.),

7.1.3. literatúra z oblasti poznávania a určovania burín (systematický prehľad, zoznam EWRS, resp. Bayer kódov, slovníky atď.),

7.1.4. literatúra z oblasti biometriky,

7.2. využitie informačných prostriedkov,

7.3. archivácia a zaznamenávanie údajov.

8. Štandardné pracovné postupy (ŠPP) a vnútorný systém kvality

8.1. zabezpečenie vypracovania ŠPP pre odborné činnosti súvisiace so skúšaním prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,

8.2. tvorba a aktualizácia ŠPP,

8.3. používanie a harmonizácia ŠPP alebo iných písomne spracovaných metód v rámci skúšobného miesta,

8.4. zabezpečenie dostupnosti a ovládanie ŠPP zamestnancami,

8.5. zabezpečenie a kontrola ŠPP,

8.6. vytvorenie, zdokumentovanie a uplatňovanie vnútorného systému kontroly kvality,

8.7. zapojenie zamestnancov skúšobného zariadenia v oblasti metodológie, normalizácie, metrológie alebo skúšania prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov na národnej či medzinárodnej úrovni.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 373/2008 Z. z.

PODMIENKY A ČASOVÝ HARMONOGRAM PRE PREHODNOTENIE REGISTRÁCIÍ PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN S OBSAHOM ÚČINNÝCH LÁTOK ZARADENÝCH DO ZOZNAMU POVOLENÝCH ÚČINNÝCH LÁTOK

Por. čísloNázov
účinnej látky
Termín prehodnotenia účinnej látky a zmeny alebo zrušenia registrácie prípravku na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky (§ 4 ods. 5)Podmienky prehodnotenia a termín zmeny alebo zrušenia registrácie prípravku na ochranu rastlín s obsahom jednej účinnej látky
(§ 4 ods. 5)
Podmienky prehodnotenia a termín zmeny alebo
zrušenia registrácie prípravku na ochranu rastlín s obsahom viacerých účinných látok

(§ 4 ods. 5)
Revízne správyĎalšie ustanovenia
1Imazalil31. január 2012
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. júl 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2015 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky imazalil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011.
Pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky imazalil spolu s inými účinnými látkami zaradenými do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011, z ktorých najmenej jedna bola zaradená do zoznamu povolených účinných látok v období medzi 1. januárom 2009 a 31. júlom 2011, sa registrácia, ak je to potrebné, zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná.
2Azoxystrobin
(Azoxystrobín)
31. január 2012
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. júl 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2015 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky azoxystrobín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011.
Pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky azoxystrobín spolu s inými účinnými látkami zaradenými do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011, z ktorých najmenej jedna bola zaradená do zoznamu povolených účinných látok v období medzi 1. januárom 2009 a 31. júlom 2011, sa registrácia, ak je to potrebné, zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná.
3Kresoxim-metyl Nerelevantné31. október 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky kresoxim-metyl s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu uvedeného v tomto nariadení vlády pre danú účinnú látku. Nerelevantné
4SpiroxamínNerelevantné31. október 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky spiroxamín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu uvedeného v tomto nariadení vlády pre danú účinnú látku. Nerelevantné
5Azimsulfuron
(Azimsulfurón)
31. január 2012
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. júl 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2015 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky azimsulfurón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011.
Pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky azimsulfurón spolu s inými účinnými látkami zaradenými do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011, z ktorých najmenej jedna bola zaradená do zoznamu povolených účinných látok v období medzi 1. januárom 2009 a 31. júlom 2011, sa registrácia, ak je to potrebné, zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná.
6Fluroxypyr30. jún 2006Termín stanoví kontrolný ústavAk je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fluroxypyr spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu stanoveného kontrolným ústavom alebo do štyroch rokov od zaradenia poslednej z účinných látok do zoznamu povolených účinných látok. Nerelevantné
7Metsulfuron-
metyl
30. jún 2006Termín stanoví kontrolný ústavAk je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metsulfuron-metyl s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu stanoveného kontrolným ústavom alebo do štyroch rokov od zaradenia poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.Nerelevantné
8Prohexadione
(Prohexadión)
31. január 2012
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. júl 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2015 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky prohexadión spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011.
Pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky prohexadión spolu s inými účinnými látkami zaradenými do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011, z ktorých najmenej jedna bola zaradená do zoznamu povolených účinných látok v období medzi 1. januárom 2009 a 31. júlom 2011, sa registrácia, ak je to potrebné, zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná.
9Triasulfuron30. jún 2006Termín stanoví kontrolný ústav Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky triasulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu stanoveného kontrolným ústavom alebo do štyroch rokov od zaradenia poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.Nerelevantné
10Esfenvalerate30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky esfenvalerate s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do štyroch rokov od zaradenia poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.Nerelevantné
11Bentazón30. jún 2006Termín stanoví kontrolný ústavAk je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky bentazón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu stanoveného kontrolným ústavom alebo do štyroch rokov od zaradenia poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.Nerelevantné
12Lambda-
cyhalothrin
30. jún 2006Termín stanoví kontrolný ústavAk je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky lambda-cyhalothrin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do štyroch rokov od zaradenia poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok. Nerelevantné
13FenhexamidNerelevantné30. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky KBR 2738 (fenhexamid) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu uvedeného v tomto nariadení vlády pre danú účinnú látku.Uchováva sa
14Amitrole 30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky amitrole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do štyroch rokov od zaradenia poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok. Uchováva sa
15Diquat 30. jún 2006Termín stanoví kontrolný ústavAk je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky diquat spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu stanoveného kontrolným ústavom alebo do štyroch rokov od zaradenia poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.Uchováva sa
16Pyridate30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky pyridate spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do štyroch rokov od zaradenia poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.Uchováva sa
17Thiabendazole30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky thiabendazole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do štyroch rokov od zaradenia poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.Uchováva sa
18Paecilomyces
fumosoroseus Apopka kmeň 97, PFR 97 alebo CG 170, ATCC20874
Nerelevantné24. máj 2007Pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom Paecilomyces fumosoroseus spolu s inou účinnou látkou sa lehota uvedená v stĺpci 4 predĺži tak, ako je uvedené v tomto nariadení vlády pre takúto účinnú látku.Uchováva sa
19Flupyrsulfuron-metyl Nerelevantné30. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu uvedeného v tomto nariadení vlády pre danú účinnú látku.Uchováva sa
20Acibenzolar-s-
metyl
Nerelevantné30. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky acibenzolar-s-metyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu uvedeného v tomto nariadení vlády pre danú účinnú látku.Uchováva sa
21CyclanilideNerelevantné30. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky cyclanilide spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu uvedeného v tomto nariadení vlády pre danú účinnú látku.Uchováva sa
22Fosforečnan železitýNerelevantné30. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fosforečnan železitý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu uvedeného v tomto nariadení vlády pre danú účinnú látku.Uchováva sa
23PymetrozineNerelevantné30. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky pymetrozine spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu uvedeného v tomto nariadení vlády pre danú účinnú látku.Uchováva sa
24Pyraflufen-etylNerelevantné30. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky pyraflufen-etyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu uvedeného v tomto nariadení vlády pre danú účinnú látku.Uchováva sa
25Glyphosate 30. jún 2006Termín stanoví kontrolný ústavAk je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky glyphosate spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu stanoveného kontrolným ústavom alebo do štyroch rokov po zaradení poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok. Uchováva sa
26Thifensulfuron-metyl30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky thifensulfuron-metyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do štyroch rokov po zaradení poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.Uchováva sa
272,4-D30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky 2,4-D spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do štyroch rokov od zaradenia poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok. Uchováva sa
28Isoproturon30. jún 2006Termín stanoví kontrolný ústavAk je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky isoproturon spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu stanoveného kontrolným ústavom alebo do štyroch rokov po zaradení poslednej z týchto účinných látok do zoznamu povolených účinných látok. Uchováva sa
29Ethofumesate 30. november 200730. jún 2008Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky ethofumesate spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. marca 2003. Uchováva sa
30Iprovalicarb30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky iprovalicarb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. júla 2002.Uchováva sa
31Prosulfuron30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky prosulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. júla 2002.Uchováva sa
32Sulfosulfuron30. jún 2006Termín stanoví kontrolný ústavAk je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší do termínu stanoveného kontrolným ústavom pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky sulfosulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. júla 2002.Uchováva sa
33Cinidon-etyl30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky cinidon-etyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. októbra 2002.Uchováva sa
34Cyhalofop butyl30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky cyhalofop butyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. októbra 2002.Uchováva sa
35Famoxadone30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky famoxadone spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. októbra 2002.Uchováva sa
36Florasulam30. jún 200630. jún 2008Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky florasulam spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. októbra 2002.Uchováva sa
37Metalaxyl-M30. jún 2006Termín stanoví kontrolný ústavAk je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší do termínu stanoveného kontrolným ústavom pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metalaxyl-M spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. októbra 2002.Uchováva sa
38Picolinafen30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky picolinafen spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. októbra 2002.Uchováva sa
39Flumioxazín 30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky flumioxazín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 1. januára 2003.Uchováva sa
40Deltamethrin 30. jún 2006Termín stanoví kontrolný ústav Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší do termínu stanoveného kontrolným ústavom pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky deltamethrin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. októbra 2003.Uchováva sa
41Imazamox30. jún 2006Termín stanoví kontrolný ústavAk je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší do termínu stanoveného kontrolným ústavom pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky imazamox spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2003.Nerelevantné
42Oxasulfuron30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky oxasulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2003.Nerelevantné
43Foramsulfuron30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky foramsulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2003.Nerelevantné
44Oxadiargyl30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky oxadiargyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2003.Nerelevantné
45Etoxysulfuron30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky etoxysulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2003.Nerelevantné
46Cyazofamid30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky cyazofamid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2003.Nerelevantné
472,4-DB 30. jún 200631. december 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky 2,4-DB spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2003.Nerelevantné
48Beta-cyfluthrin30. jún 200631. december 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky beta-cyfluthrin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2003.Nerelevantné
49Cyfluthrin30. jún 200631. december 2007 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky cyfluthrin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2003.Nerelevantné
50Iprodión30. jún 200630. jún 2008Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky iprodión spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2003.Nerelevantné
51Linuron30. jún 200631. december 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky linuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2003.Nerelevantné
52Hydrazid kyseliny maleínovej30. jún 200631. december 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky hydrazid kyseliny maleínovej spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2003.Nerelevantné
53Pendimethaline30. jún 200631. december 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky pendimethaline spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2003.Nerelevantné
54Propineb30. jún 200631. marec 2008Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky propineb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. marca 2004.Nerelevantné
55Propyzamid30. jún 200631. marec 2008 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky propyzamid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. marca 2004.Nerelevantné
56Mecoprop30. jún 200631. máj 2008Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky mecoprop spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. mája 2004.Nerelevantné
57Mecoprop-p30. jún 200631. máj 2008 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky mecoprop-p spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. mája 2004.Nerelevantné
58Propiconazol30. jún 200631. máj 2008 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky propiconazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. mája 2004.Nerelevantné
59Trifloxystrobin30. jún 2006Termín stanoví kontrolný ústavAk je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší do termínu stanoveného kontrolným ústavom alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky trifloxystrobin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. septembra 2004.Nerelevantné
60Carfentrazone-
etyl
30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky carfentrazone-etyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. septembra 2004.Nerelevantné
61Mesotrión30. jún 2006Termín stanoví kontrolný ústavAk je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší do termínu stanoveného kontrolným ústavom alebo alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky mesotrión spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. septembra 2004.Nerelevantné
62Fenamidón30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fenamidón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. septembra 2004.Nerelevantné
63Isoxaflutole30. jún 2006Termín stanoví kontrolný ústav Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší do termínu stanoveného kontrolným ústavom alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky isoxaflutole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. septembra 2004.Nerelevantné
64Flurtamón30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky flurtamón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2004. Nerelevantné
65Flufenacet30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky flufenacet spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2004.Nerelevantné
66Iodosulfuron30. jún 2006Termín stanoví kontrolný ústav Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší do termínu stanoveného kontrolným ústavom alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky iodosulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2004.Nerelevantné
67Dimethenamid-p30. jún 2006Termín stanoví kontrolný ústavAk je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší do termínu stanoveného kontrolným ústavom alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky dimethenamid-p spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2004.Nerelevantné
68Picoxystrobin30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky picoxystrobin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2004.Nerelevantné
69Fostiazate30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fostiazate spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2004.Nerelevantné
70Siltiofam30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2008 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky siltiofam spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2004.Nerelevantné
71Coniothyrium minitans31. december 2007Termín stanoví kontrolný ústavAk je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší do termínu stanoveného kontrolným ústavom alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Coniothyrium minitans spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. decembra 2004.Nerelevantné
72Molinate30. jún 200631. júl 2008Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky molinate spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. júla 2004.Nerelevantné
73Thiram30. jún 200631. júl 2008Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky thiram spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. júla 2004.Nerelevantné
74Ziram30. jún 200631. júl 2008Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2008 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky ziram spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. júla 2004.Nerelevantné
76Mezosulfurón30. jún 2006Termín stanoví kontrolný ústavAk je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky mezosulfurón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu stanoveného kontrolným ústavom alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne termíny, relevantný je neskorší termín.Nerelevantné
77Propoxykar-
bazón
30. jún 2006Termín stanoví kontrolný ústavAk je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky propoxycarbazón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do do termínu stanoveného kontrolným ústavom alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne termíny, relevantný je neskorší termín.Nerelevantné
78Zoxamid30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky zoxamid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne termíny, relevantný je neskorší termín.Nerelevantné
79Chlorpropham30. jún 200631. január 2009Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2009 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky chlorpropham spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. januára 2005.Nerelevantné
80Kyselina benzoová30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky kyselina benzoová spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne termíny, relevantný je neskorší termín.Nerelevantné
81Flazasulfuron30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky flazasulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne termíny, relevantný je neskorší termín.Nerelevantné
82Pyraclostrobin30. jún 200630. jún 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky pyraclostrobin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne termíny, relevantný je neskorší termín.Nerelevantné
83Quinoxyfen30. jún 200630. jún 2009Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2009 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky quinoxyfen spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2004.Nerelevantné
84Alfa-cypermeth- rin31. december 200628. február 2009Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2009 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky alfa-cypermethrin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná.Nerelevantné
85Benalaxyl31. december 200628. február 2009 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2009 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky benalaxyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná.Nerelevantné
86Bromoxynil31. december 200628. február 2009Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2009 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky bromoxynil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná. Nerelevantné
87Desmedipham30. november 200728. február 2009Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2009 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky desmedipham spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná. Nerelevantné
88Ioxynil31. december 200628. február 2009Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2009 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky ioxynil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná. Nerelevantné
89Phenmedipham30. november 200728. február 2009 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2009 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky phenmedipham spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná. Nerelevantné
90Pseudomonas chlororaphis31. december 200631. december 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2008 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Pseudomonas chlororaphis spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2004.Nerelevantné
91Mepanipyrim31. december 200631. december 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2008 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky mepanipyrim spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2004.Nerelevantné
92Acetamiprid31. december 200631. december 2007Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2008 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky acetamiprid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2004.Nerelevantné
93Thiacloprid31. december 200631. december 2007 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2008 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky thiacloprid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2004.Nerelevantné
94Ampelomyces quisqualis 31. december 200631. december 2007 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2008 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Ampelomyces quisqualis spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. marca 2005.Nerelevantné
95Gliocladium catenulatum31. december 200631. december 2007 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2008 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Gliocladium catenulatum spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. marca 2005. Nerelevantné
96Imazosulfuron31. december 200631. december 2007 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2008 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky imazosulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. marca 2005. Nerelevantné
97Laminarin31. december 200631. december 2007 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2008 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky laminarin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. marca 2005. Nerelevantné
98Metoxyfenozid31. december 200630. jún 2008 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2008 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metoxyfenozid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. marca 2005. Nerelevantné
99S-metolachlór31. december 200631. december 2007 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2008 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky S-metolachlór spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. marca 2005. Nerelevantné
100Etoxazol31. máj 2006 30. november 2006Ak je to potrebné, registrácia pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky etoxazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. novembra 2006 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne termíny, relevantný je neskorší termín. Nerelevantné
101Tepraloxydim31. máj 200630. november 2006Ak je to potrebné, registrácia pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tepraloxydim spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. novembra 2006 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne termíny, relevantný je neskorší termín.Nerelevantné
102Chlórothalonil 31. august 200628. február 2010Ak je to potrebné, registrácia pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky chlórothalonil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2010 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne termíny, relevantný je neskorší termín.Nerelevantné
103Chlórtolurón31. august 200628. február 2010Ak je to potrebné, registrácia pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky chlórtolurón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2010 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne termíny, relevantný je neskorší termín.Nerelevantné
104Cypermetrín31. august 200628. február 2010Ak je to potrebné, registrácia pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky cypermetrín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2010 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne termíny, relevantný je neskorší termín.Nerelevantné
105Daminozid31. august 200628. február 2010Ak je to potrebné, registrácia pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky daminozid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2010 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne termíny, relevantný je neskorší termín.Nerelevantné
106Metyl-tiofanát31. august 200628. február 2010Ak je to potrebné, registrácia pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metyl-tiofanát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2010 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne termíny, relevantný je neskorší termín.Nerelevantné
107Tribenuron31. august 200628. február 2010Ak je to potrebné, registrácia pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tribenuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2010 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne termíny, relevantný je neskorší termín.Nerelevantné
108MCPA31. október 200630. apríl 2010Ak je to potrebné, registrácia pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky MCPA spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2010 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne termíny, relevantný je neskorší termín.Nerelevantné
109MCPB31. október 200630. apríl 2010Ak je to potrebné, registrácia pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky MCPB spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2010 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne termíny, relevantný je neskorší termín.Nerelevantné
110Bifenazát31. máj 200631. máj 2007Ak je to potrebné, registrácia pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky bifenazát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2007 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne termíny, relevantný je neskorší termín.
111Milbemektin31. máj 200631. máj 2007Ak je to potrebné, registrácia pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky milbemektin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2007 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok. Ak sú v tomto nariadení vlády uvedené rôzne termíny, relevantný je neskorší termín.Nerelevantné
112Chlórpyrifos 31. december 2006 30. jún 2010 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2010 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky chlórpyrifos spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2006.
113Chlórpyrifos-
-metyl
31. december 2006 30. jún 2010 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2010 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky chlórpyrifos-metyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2006.
114 Maneb 31. december 2006 30. jún 2010 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2010 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky maneb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2006.
115 Mankozeb 31. december 2006 30. jún 2010 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2010 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky mankozeb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2006.
116 Metiram 31. december 2006 30. jún 2010 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2010 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky metiram spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júna 2006.
117 Oxamyl 31. január 2007 30. júl 2010 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júla 2010 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky oxamyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. júla 2006.
118 1-metylcyklo- propén 30. september 2006 30. september 2007 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. septembra 2007 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky 1-metylcyklopropén spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. marca 2006.
119 Forchlórfenuron 30. september 2006 30. september 2007 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. septembra 2007 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky forchlórfenuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. marca 2006.
120 Indoxakarb 30. september 2006 30. september 2007 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. septembra 2007 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky indoxakarb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 31. marca 2006.
121 Warfarín 31. marec 2007 30. september 2010 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. septembra 2010 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky warfarín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. septembra 2006.
122 Tolylfluanid 31. marec 2007 30. september 2010 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. septembra 2010 alebo do dátumu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, pre každý prípravok s obsahom účinnej látky tolylfluanid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok najneskôr do 30. septembra 2006.
123Klotianidin 31. január 2007.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačné- mu súboru údajov pre účinnú látku.
31. január 2008 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2008 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky klotianidin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2006. Nerelevantné
124 Petoxamid 31. január 2007. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. január 2008 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2008 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky petoxamid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2006.Nerelevantné
125Clodinafop 31. júl 2007. Prehodnocuje sa predov?etkým splnenie podmienok prílohy e. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v easti B tejto prílohy, a zároveo sa preveruje, ei dr?ite3 registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentae- nému súboru údajov pre úeinnú látku. 31. január 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky clodinafop spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. januára 2007. Nerelevantné
126Pirimikarb 31. júl 2007. Prehodnocuje sa predov?etkým splnenie podmienok prílohy e. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v easti B tejto prílohy, a zároveo sa preveruje, ei dr?ite3 registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentaené- mu súboru údajov pre úeinnú látku. 31. január 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky pirimikarb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. januára 2007.Nerelevantné
127Rimsulfuron 31. júl 2007. Prehodnocuje sa predov?etkým splnenie podmienok prílohy e. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v easti B tejto prílohy, a zároveo sa preveruje, ei dr?ite3 registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentae-
nému súboru údajov pre úeinnú látku.
31. január 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky rimsulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. januára 2007. Nerelevantné
128 Tolklofos-metyl 31. júl 2007. Prehodnocuje sa predov?etkým splnenie podmienok prílohy e. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v easti B tejto prílohy, a zároveo sa preveruje, ei dr?ite3 registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentae-
nému súboru údajov pre úeinnú látku.
31. január 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tolklofos-metyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. januára 2007. Nerelevantné
129Tritikonazol 31. júl 2007. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. január 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tritikonazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. januára 2007.Nerelevantné
130Dimoxystrobín 31. marec 2007. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. marec 2008 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. marca 2008 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky dimoxystrobín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2006.Nerelevantné
131Clopyralid 31. október 2007. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
30. apríl 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky clopyralid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2007. Nerelevantné
132Cyprodinil 31. október 2007. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
30. apríl 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky cyprodinil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2007.Nerelevantné
133Fosetyl 31. október 2007. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
30. apríl 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fosetyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2007.Nerelevantné
134Trinexapac 31. október 2007. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
30. apríl 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky trinexapac spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2007. Nerelevantné
135Dichlorprop-P 30. november 2007. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky dichlorprop-P spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2007.Nerelevantné
136Metconazole 30. november 2007. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metconazole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2007.Nerelevantné
137Pyrimethanil 30. november 2007. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky pyrimethanil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2007. Nerelevantné
138Triclopyr 30. november 2007. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky triclopyr spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2007.Nerelevantné
139Metrafenone 31. júl 2007. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač­-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. júl 2008 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2008 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metrafenone spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. januára 2007.Nerelevantné
140Bacillus subtilis 31. júl 2007. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. júl 2008 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2008 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Bacillus subtilis spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. januára 2007.Nerelevantné
141Spinosad 31. júl 2007. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačné-
mu súboru údajov pre účinnú látku.
31. júl 2008 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2008 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky spinosad spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. januára 2007.Nerelevantné
142Thiamethoxam 31. júl 2007. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. júl 2008 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2008 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky thiamethoxam spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. januára 2007.Nerelevantné
143Fenamifos 31. január 2008. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. júl 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fenamifos spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2007.Nerelevantné
144Etefón 31. január 2008. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. júl 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky etefón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2007.Nerelevantné
145Metamidofos 30. jún 2007. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
30. jún 2008 30. júna 2008 Nerelevantné
146Procymidone 30. jún 2007. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
30. jún 2008 30. júna 2008 Nerelevantné
147Flusilazol 30. jún 2007. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
Termín stanoví kontrolný ústav Termín stanoví kontrolný ústav Nerelevantné
148Fenarimol 30. jún 2007. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
30. jún 2008 30. júna 2008 Nerelevantné
149Karbendazím
(Carbendazim)
1. december 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
1. december 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 1. decembra 2013 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky karbendazím spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 1. júna 2011. Nerelevantné
150Dinocap 30. jún 2007. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. december 2009 31. december 2009 Nerelevantné
151Kaptán 31. marec 2008. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
30. september 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. septembra 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky kaptán spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.Nerelevantné
152 Folpet 31. marec 2008. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
30. september 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. septembra 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky folpet spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.Nerelevantné
153Formetanát 31. marec 2008. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
30. september 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. septembra 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky formetanát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.Nerelevantné
154Metiokarb 31. marec 2008. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
30. september 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. septembra 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metiokarb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.Nerelevantné
155Dimetoát 31. marec 2008. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
30. september 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. septembra 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky dimetoát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.Nerelevantné
156Dimetomorf 31. marec 2008. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
30. september 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. septembra 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky dimetomorf spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.Nerelevantné
157Glufozinát31. marec 2008. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
30. september 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. septembra 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky glufozinát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.
158Metribuzin31. marec 2008. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
30. september 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. septembra 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metribuzin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.Nerelevantné
159Fosmet31. marec 2008. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
30. september 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. septembra 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fosmet spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007. Nerelevantné
160Propamocarb31. marec 2008. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
30. september 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. septembra 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky propamokarb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.Nerelevantné
161Ethoprophos 31. marec 2008. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
30. september 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. septembra 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky ethoprophos spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007. Nerelevantné
162Pirimiphos- -methyl 31. marec 2008. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup
k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
30. september 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. septembra 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky pirimiphos-methyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007. Nerelevantné
163Fipronil31. marec 2008. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
30. september 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. septembra 2011 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fipronil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. septembra 2007.Nerelevantné
164Beflubutamid 31. máj 2008. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2009 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2009 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky beflubutamid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2007. Nerelevantné
165Spodoptera
exigua
nuclear
polyhedrosis virus
31. máj 2008. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2009 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2009 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2007.Nerelevantné
166Prosulfocarb30. apríl 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač- nému súboru údajov pre účinnú látku. 31. október 2012Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. októbra 2012 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky prosulfocarb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2008.Nerelevantné
167Fludioxonil30. apríl 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. október 2012Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. októbra 2012 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fludioxonil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2008.Nerelevantné
168Clomazone30. apríl 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. október 2012Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. októbra 2012 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky clomazone spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2008.Nerelevantné
169Benthiavalicarb31. január 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. január 2010Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2010 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky benthiavalicarb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2008.Nerelevantné
170Boscalid31. január 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. január 2010Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2010 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky boscalid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2008.Nerelevantné
171Carvone31. január 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. január 2010Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2010 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky carvone spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2008.Nerelevantné
172Fluoxastrobin31. január 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. január 2010Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2010 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fluoxastrobin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2008.Nerelevantné
173Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 1974 kmeň 251 (AGAL: č. 89/030550) 31. január 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. január 2010Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2010 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 1974 kmeň 251 spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2008.Nerelevantné
174Prothioconazole31. január 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. január 2010Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2010 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky prothioconazole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2008.Nerelevantné
175Amidosulfuron 30. jún 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 12. 2012Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2012 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre
príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky
amidosulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
Nerelevantné
176Nicosulfuron30. jún 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 12. 2012
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2012 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre
príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky
amidosulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
Nerelevantné
177Clofentezine30. jún 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. december 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2013 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky clofentezine spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
178Dicamba30. jún 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. december 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2013 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky dicamba spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
179Difenoconazole30. jún 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. december 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2013 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky difenoconazole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
180Diflubenzuron30. jún 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. december 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2013 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky diflubenzuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
181Imazaquin30. jún 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. december 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2013 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky imazaquin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
182Lenacil30. jún 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. december 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2013 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky lenacil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
183Oxadiazon30. jún 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. december 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2013 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky oxadiazon spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
184Picloram30. jún 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. december 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2013 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky picloram spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
185Pyriproxyfen30. jún 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. december 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2013 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky pyriproxyfen spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
186Bifenox30. jún 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. december 2012Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2012 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky bifenox spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
187Diflufenican30. jún 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. december 2012Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2012 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky diflufenican spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
188Fenoxaprop-P30. jún 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. december 2012Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2012 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fenoxaprop-P spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
189Fenpropidin30. jún 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. december 2012Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2012 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fenpropidin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
190Quinoclamine30. jún 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. december 2012Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2012 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky quinoclamine spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
191Chloridazon 30. jún 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. december 2012Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2012 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky chloridazon spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.Nerelevantné
192Tritosulfuron31. máj 2009. Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentač-
nému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2010 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2010 alebo do termínu, ktorý je stanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tritosulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2008.Nerelevantné
193Flutolanil31. august 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky flutolanil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 28. februára 2009.Nerelevantné
194Benfluralin31. august 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky benfluralin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 28. februára 2009.Nerelevantné
195Fluazinam31. august 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fluazinam spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 28. februára 2009.Nerelevantné
196Fuberidazole31. august 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fuberidazole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 28. februára 2009.Nerelevantné
197Mepiquat31. august 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky mepiquat spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 28. februára 2009.Nerelevantné
198Diuron NerelevantnéNerelevantnéNerelevantnéNerelevantné
199Bacillus thuringiensis subsp. aizawai
KMEŇ: ABTS-1857
Odber kultúr: č. SD-1372
KMEŇ: GC-91
Odber kultúr: č. NCTC 11821
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Bacillus thuringiensis subsp. aizawai spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.Nerelevantné
200Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis
(sérotyp H-14)
KMEŇ: AM65-52
Odber kultúr: č. ATCC-1276
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.Nerelevantné
201Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
KMEŇ: ABTS 351
Odber kultúr: č. ATCC SD-1275
KMEŇ: PB 54
Odber kultúr: č. CECT 7209
KMEŇ: SA 11
Odber kultúr: č. NRRL B-30790
KMEŇ: SA 12
Odber kultúr: č. NRRL B-30791
KMEŇ: EG 2348
Odber kultúr: č. NRRL B-18208
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.Nerelevantné
202Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis
KMEŇ: NB 176
(TM 141)
Odber kultúr: č. SD-5428
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.Nerelevantné
203Beauveria bassiana
KMEŇ: ATCC 74040
Odber kultúr: č. ATCC 74040
KMEŇ: GHA
Odber kultúr: č. ATCC 74250
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Beauveria bassiana spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.Nerelevantné
204Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.Nerelevantné
205Lecanicillium muscarium
(predtým Verticilium lecanii)
KMEŇ: Ve 6
Odber kultúr: č. CABI (=IMI) 268317,
CBS 102071, ARSEF 5128
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Lecanicillium muscarium
(predtým Verticilium lecanii) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
Nerelevantné
206Metarhizium anisopliae var. anisopliae (predtým Metarhizium anisopliae)
KMEŇ: BIPESCO 5/F52
Odber kultúr: č. M.a. 43; č. 275-86
(akronymy V275 alebo KVL 275); č. KVL
99-112 (Ma 275 alebo V 275); č. DSM
3884; č. ATCC 90448; č. ARSEF 1095
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Metarhizium anisopliae var. anisopliae (predtým Metarhizium anisopliae) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.Nerelevantné
207Phlebiopsis gigantea
KMEŇ: VRA 1835
Odber kultúr: č. ATCC 90304
KMEŇ: VRA 1984
Odber kultúr: č. DSM16201
KMEŇ: VRA 1985
Odber kultúr: č. DSM 16202
KMEŇ: VRA 1986
Odber kultúr: č. DSM 16203
KMEŇ: FOC PG B20/5
Odber kultúr: č. IMI 390096
KMEŇ: FOC PG SP log 6
Odber kultúr: č. IMI 390097
KMEŇ: FOC PG SP log 5
Odber kultúr: č. IMI 390098
KMEŇ: FOC PG BU 3
Odber kultúr: č. IMI 390099
KMEŇ: FOC PG BU 4
Odber kultúr: č. IMI 390100
KMEŇ: FOC PG 410.3
Odber kultúr: č. IMI 390101
KMEŇ: FOC PG97/1062/116/1.1
Odber kultúr: č. IMI 390102
KMEŇ: FOC PG B22/SP1287/3.1
Odber kultúr: č. IMI 390103
KMEŇ: FOC PG SH 1
Odber kultúr: č. IMI 390104
KMEŇ: FOC PG B22/SP1190/3.2
Odber kultúr: č. IMI 390105
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Phlebiopsis gigantea spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.Nerelevantné
208Pythium oligandrum
KMEŇ: M1
Odber kultúr: č. ATCC 38472
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Pythium oligandrum spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.Nerelevantné
209Streptomyces K61 (predtým S. griseoviridis)
KMEŇ: K61
Odber kultúr: č. DSM 7206
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa
toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Streptomyces K61 (predtým S. griseoviridis) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
Nerelevantné
210Trichoderma atroviride
(predtým T. harzianum)
KMEŇ: IMI 206040
Odber kultúr: č. IMI 206040,
ATCC 20476;
KMEŇ: T11
Odber kultúr španielskeho typu CECT
20498, identické s IMI 352941
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Trichoderma atroviride
(predtým T. harzianum) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
Nerelevantné
211Trichoderma polysporum
KMEŇ: Trichoderma polysporum IMI
206039
Odber kultúr: č. IMI 206039, ATCC
20475
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Trichoderma polysporum
spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
Nerelevantné
212Trichoderma harzianum Rifai
KMEŇ:
Trichoderma harzianum T-22;
Odber kultúr: č. ATCC 20847
KMEŇ: Trichoderma harzianum ITEM 908;
Odber kultúr: č. CBS 118749
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Trichoderma harzianum Rifai spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.Nerelevantné
213Trichoderma asperellum
(predtým T. harzianum)
KMEŇ: ICC012
Odber kultúr: č. CABI CC IMI 392716
KMEŇ: Trichoderma asperellum
(predtým T. viride T25) T11
Odber kultúr: č. CECT 20178
KMEŇ: Trichoderma asperellum
(predtým T. viride TV1) TV1
Odber kultúr: č. MUCL 43093
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Trichoderma asperellum
(predtým T. harzianum) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
Nerelevantné
214Trichoderma gamsii (predtým T. viride)
KMEŇ:
ICC080
Odber kultúr: č. IMI CC č. 392151 CABI
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Trichoderma gamsii (predtým T. viride) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.Nerelevantné
215Verticillium albo-atrum
(predtým Verticillium dahliae)
KMEŇ: Verticillium albo-atrum izolát
WCS850
Odber kultúr: č. CBS 276.92
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Verticillium albo-atrum
(predtým Verticillium dahliae) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
Nerelevantné
216Abamectin31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky abamectin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. 4. 2009.Nerelevantné
217Epoxiconazole31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky epoxiconazole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. 4. 2009.Nerelevantné
218Fenpropimorph31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fenpropimorph spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. 4. 2009.Nerelevantné
219Fenpyroximate31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fenpyroximate spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.Nerelevantné
220Tralkoxydim31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tralkoxydim spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.Nerelevantné
221Aclonifen31. január 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 1. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky aclonifen spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2009.Nerelevantné
222Imidacloprid31. január 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 1. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky imidacloprid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2009.Nerelevantné
223Metazachlor31. január 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 1. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metazachlor spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2009.Nerelevantné
224 Kyselina octová (Acetic acid)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky kyselina octová spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
225Síran hlinito-amónny (Aluminium ammonium sulphate)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky síran hlinito-amónny spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
226Kremičitan hlinitý (Aluminium silicate)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky kremičitan hlinitý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
227Octan amónny (Ammonium acetate)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky octan amónny spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
228Krvná múčka (Blood meal)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky krvná múčka spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
229Acetylid vápenatý (Calcium carbide)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky acetylid vápenatý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
230Uhličitan vápenatý (Calcium carbonate)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky uhličitan vápenatý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
231Oxid uhličitý (Carbon dioxide)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky oxid uhličitý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
232Denatónium-benzoát (Denathonium benzoate)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky denatónium-benzoát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
233Etylén28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky etylén spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
234Výťažok z čajovníka (tea tree)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom výťažku z čajovníka spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
235Zvyšky z destilácie tuku (Fat distillation residues)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom zvyškov z destilácie tuku spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
236Mastné kyseliny C7 – C2028. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom mastných kyselín C7 – C20 spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
237Výťažok z cesnaku28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom výťažku z cesnaku spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
238Kyselina giberelínová (Gibberellic acid)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky kyselina giberelínová spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
239Giberelíny (Gibberellins)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom giberelínov spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
240Hydrolyzované proteíny28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom hydrolyzovaných proteínov spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
241Síran železnatý
(Iron sulphate)
28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky síran železnatý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
242Kremelina (infuzóriová hlinka) (Kieselgur (Diatomaceous earth)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky kremelina spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
243Vápenec (Limestone)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky vápenec spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
244Metyl(nonyl)ketón28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metyl(nonyl)ketón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
245Čierne korenie (Pepper)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky čierne korenie spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
246Rastlinné oleje/citronelový olej28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom rastlinných olejov/citronelový olej spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
247Rastlinné oleje/klinčekový olej (Clove oil)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom rastlinných olejov/klinčekový olej spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
248Rastlinné oleje/repkový olej28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom rastlinných olejov/repkový olej spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
249Rastlinné oleje/mätový olej (spear mint oil)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom rastlinných olejov/mätový olej spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
250Hydrogénuhličitan draselný (Potassium hydrogen carbonate)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky hydrogénuhličitan draselný spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
251Putrescín (1,4-diaminobután)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom putrescínu spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
252Pyretríny28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom pyretrínov spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
253Kremenný piesok (Quartz sand)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky kremenný piesok spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
254Repelenty (podľa pachu) živočíšneho
alebo rastlinného pôvodu/rybí olej
28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom repelentov (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/rybí olej spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
255Repelenty (podľa pachu) živočíšneho
alebo rastlinného pôvodu/ovčí tuk
28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom repelentov (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/ovčí tuk spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
256Repelenty (podľa pachu) živočíšneho
alebo rastlinného pôvodu/surový
tallový olej
28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom repelentov (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/surový tallový olej spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
257Repelenty (podľa pachu) živočíšneho
alebo rastlinného pôvodu/decht
z tallového oleja (Tall oil pitch)
28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom repelentov (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/decht z tallového oleja spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
258Výťažok z morských rias (predtým výťažok z morských rias a chaluhy)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom výťažku z morských rias spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
259Kremičitan hlinitosodný (Sodium aluminium silicate)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky kremičitan hlinitosodný spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
260Chlórnan sodný (Sodium hypochlorite)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky chlórnan sodný spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
261Lineárne motýlie feromóny (Straight chain lepidopteran pheromones)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom lineárnych motýlích feromónov spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
262Trimethylamine hydrochloride28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky trimethylamine hydrochloride spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
263Močovina28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky močovina spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
264Z- 13- hexadecén-11-yn-1-yl acetát28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Z- 13- hexadecén-11-yn-1-yl acetát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
265Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-yl
izobutyrát
28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-yl izobutyrát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
266Fosfid hlinitý (Aluminium phosphide)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fosfid hlinitý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
267Fosfid vápenatý (Calcium phosphide)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fosfid vápenatý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
268Fosfid horečnatý (Magnesium phosphide)28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fosfid horečnatý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
269Cymoxanil28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky cymoxanil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
270Dodemorph28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky dodemorph spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
271Metylester kyseliny 2,5-
dichlórbenzoovej (2,5-Dichlorobenzoic acid)
28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
272Metamitron28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metamitron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
273Sulcotrione28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky sulcotrione spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
274Tebuconazole28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tebuconazole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
275Triadimenol28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky triadimenol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.Nerelevantné
276Bensulfuron30. apríl 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky bensulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2009.Nerelevantné
277Nátrium-5-nitroguajakolát
(Sodium 5-nitroguaiacolate)
30. apríl 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky nátrium-5-nitroguajakolát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2009.Nerelevantné
278Nátrium-2-nitrofenolát (Sodium
o-nitrophenolate)
30. apríl 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky nátrium-2-nitrofenolát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2009.Nerelevantné
279Nátrium-4-nitrofenolát (Sodium
p-nitrophenolate)
30. apríl 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky nátrium-4-nitrofenolát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2009.Nerelevantné
280Tebufenpyrad30. apríl 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tebufenpyrad spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2009.Nerelevantné
281 Chlórmequat31. máj 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 5. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky chlórmequat spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2009.
282Zlúčeniny medi:
hydroxid meďnatý (Copper hydroxide)
oxichlorid meďnatý (Copper oxychlorid)
oxid meďný
(Copper oxide)
zmes bordeaux
(Bordeaux mixture)
tribázický síran meďnatý
(Tribasic copper sulphate)
31. máj 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 5. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom zlúčenín medi ako účinnej látky spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2009.
283 Propaquizafop31. máj 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 5. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky propaquizafop spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2009.
284Quizalofop-P31. máj 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 5. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky quizalofop-P spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2009.
285Teflubenzuron31. máj 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 5. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky teflubenzuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2009.
286Zeta-cypermethrin31. máj 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 5. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky zeta-cypermethrin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2009.
287Chlórsulfuron30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky chlórsulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
288Cyromazín
(Cyromazine)
30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky cyromazín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
289Dimetachlór
(Dimethachlor)
30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky dimetachlór spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
290Etofenprox30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky etofenprox spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
291Lufenuron30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky lufenuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
292Penkonazol
(Penconazole)
30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky penkonazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
293Tri-alát
(Tri-allate)
30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tri-alát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
294Triflusulfuron30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky triflusulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
295Difenakum (Difenacoum)30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky difenakum spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
296Didecyl(dimetyl)amónium-chlorid
(Didecyldimethylammonium chloride)
30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Didecyl(dimetyl)amónium-chlo-
rid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
297Síra (sulphur)30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom síry ako účinnej látky spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
298MethomylNerelevantnéNerelevantnéNerelevantnéNerelevantné
299Tetraconazole30. júna 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tetraconazole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.Nerelevantné
300
parafínové oleje

CAS číslo 64742-46-7

CAS číslo 72623-86-0

CAS číslo 97862-82-3

CIPAC číslo nie je k dispozícii
30. júna 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky parafínový olej CAS číslo 64742-46-7, CAS číslo 72623-86-0, CAS číslo 97862-82-3 spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
301
parafínový olej

CAS číslo 8042-47-5

CIPAC číslo nie je k dispozícii
30. júna 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky parafínový olej CAS číslo 8042-47-5 spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009. Nerelevantné
302 Cyflufenamid30. septembra 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 9. 2011Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. septembra 2011 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky cyflufenamid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. marca 2010.Nerelevantné
303Fluopikolid
(Fluopicolide)
30. november 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveò sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 11. 2011Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. novembra 2011alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fluopikolid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2010.Nerelevantné
304Heplamaloxyloglukán
(Heptamaloxyloglucan)
30. november 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 11. 2011Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. novembra 2011alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky heptamaloxyloglukán spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2010.Nerelevantné
3052-fenylfenol
(2-phenylphenol)
(vrátane jeho solí, napr. sodnej soli)
31. decembra 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 12. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky 2-fenylfenol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.Nerelevantné.
306Penoxsulam
(Penoxsulam)
31. január 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 1. 2012Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2012 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených úèinných látok pod¾a toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky penoxsulam spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2010.Nerelevantné
307Prochinazid
(Proquinazid)
31. január 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre úèinnú látku.
31. 1. 2012Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2012alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky prochinazid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2010.Nerelevantné
308Spirodiklofén
(Spirodiclofen)
31. január 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 1. 2012Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2012 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky spirodiklofén spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2010.Nerelevantné
309Metalalxyl
31. december 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metalaxyl spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. júna 2010.Nerelevantné
310Flonicamid28. február 2011.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
29. 2. 2012Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 29. februára 2012 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky flonicamid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2010.Nerelevantné
311TriflumizoleNerelevantnéNerelevantnéNerelevantnéNerelevantné
312Malatión
(Malathion)
NerelevantnéNerelevantnéNerelevantnéNerelevantné
316Chinmerak
(Quinmerac)
31. október 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. apríl 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky quinmerac spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2011.
317Metosulam31. október 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. apríl 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metosulam spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2011.
318Pyridabén31. október 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. apríl 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky pyridabén spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2011.
318Hymexazol30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky hymexazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
319Zinc phosphide
(Fosfid zinočnatý)
1. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. apríl 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fosfid zinočnatý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2011.
320Fenbuconazole
(Fenbukonazol)
1. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. apríl 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fenbukonazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2011.
321Cykloxydím
(Cycloxydim)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky cykloxydím spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
3226-Benzyladenín
(6-Benzyladenine)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky 6-benzyladenine spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
323Bromukonazol
(Bromuconazole)
nerelevantnénerelevantnénerelevantné
324Myklobutanil
(Myclobutanil)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky myklobutanil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
325Buprofezínnerelevantnénerelevantnénerelevantné
326Dodín
(Dodine)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky dodín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
328Triflumuronnerelevantnénerelevantnénerelevantné
329Bipyribac
(Bispyribac)
31. január 2012
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. január 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky bispyribac spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011.
330Profoxydím31. január 2012
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. január 2013Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky profoxydím spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011.
331Dietofenkarb
(Diethofencarb)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky dietofenkarb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
332Etridiazol
(Etridiazole)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky etridiazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
333Kyselina
indolylmaslová
(Indolylbutyric acid)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky kyselina indolylmaslová spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
334Oryzalín
(Oryzalin)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky oryzalín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
335tau-fluvalinát
(tau-fluvalinate)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tau-fluvalinát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
336Cletodím
(Clethodim)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky cletodím spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
337Bupirimát
(Bupirimate)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky bupirimát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
338Fenbutatín-oxid
(Fenbutatin oxide)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fenbutatín-oxid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
339Fenoxykarb
(Fenoxycarb)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fenoxykarb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
3401-dekanol
(1-decanol)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky 1-dekanol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011.
341Izoxabén
(Isoxaben)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky izoxabén spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
342Flurochloridón
(Flurochloridone)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré