288

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

zo 7. júla 2008

o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní

Národná banka Slovenska podľa § 116 ods. 1 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 10 ods. 1 zákona

§ 1

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska (ďalej len „predchádzajúci súhlas“) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej operácii alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,1) alebo na to, aby sa správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti obsahuje,

a) ak je žiadateľom fyzická osoba,

1. meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, aj obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,

2. štátnu príslušnosť žiadateľa,

b) ak je žiadateľom právnická osoba, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,

c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, v ktorej chce žiadateľ nadobudnúť alebo prekročiť podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach alebo ktorá sa má stať jeho dcérskou spoločnosťou,

d) strategický zámer rozvoja správcovskej spoločnosti pri nadobudnutí alebo prekročení podielu na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti vo výške najmenej 33 %, alebo ak sa správcovská spoločnosť stane dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti vrátane návrhu personálnych zmien v predstavenstve a dozornej rade a informáciu o tom, či žiadateľ rokoval so súčasnými akcionármi správcovskej spoločnosti a či existuje zhoda o ďalšom rozvoji správcovskej spoločnosti,

e) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, výšku základného imania a percentuálnu výšku podielu na základnom imaní právnických osôb a na hlasovacích právach v právnických osobách, v ktorých má

1. fyzická osoba podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo kontrolných orgánov, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,

2. právnická osoba podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,

f) údaje o akciách správcovskej spoločnosti, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, ako sú

1. menovitá hodnota akcií a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,

2. celková hodnota,

3. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,

g) údaje o hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to

1. počet hlasov,

2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,

h) údaje o akciách správcovskej spoločnosti, ktorých je žiadateľ majiteľom v čase podania žiadosti, ako sú

1. menovitá hodnota akcií a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,

2. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,

i) údaje o hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti, ktoré má žiadateľ v čase podania žiadosti, a to

1. počet hlasov,

2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,

j) odôvodnenie účelu nadobudnutia alebo prekročenia podielu na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti vrátane vyhlásenia žiadateľa, že nadobúda akcie na vlastný účet priamo alebo koná v zhode,

k) navrhovaný dátum nadobudnutia alebo prekročenia podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti,

l) údaj o spôsobe, akým sa správcovská spoločnosť stane dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a) ak je žiadateľom fyzická osoba,

1. odborný životopis žiadateľa,

2. výpis z registra trestov žiadateľa nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,

3. výpis z obchodného registra, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo výpis zo živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je táto osoba zapísaná, nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa výpis z registra alebo z inej evidencie obdobného charakteru, do ktorej je cudzinec zapísaný, nie starší ako tri mesiace,

4. ročné účtovné závierky za posledné tri kalendárne roky overené audítorom, ak ide o podnikateľa, ktorého účtovné závierky podliehajú overeniu; ak fyzická osoba podniká menej ako tri roky pred podaním žiadosti podľa odseku 1, prílohou k žiadosti sú také doklady len za účtovné obdobia od jej vzniku,

5. vyhlásenie žiadateľa o tom, že spĺňa požiadavky ustanovené zákonom,

6. doklady o prehľadnom a dôveryhodnom pôvode, dostatočnom objeme a vyhovujúcej skladbe finančných prostriedkov žiadateľa, ktoré budú použité na nadobudnutie akcií správcovskej spoločnosti za posledné tri kalendárne roky, a to prehľad o majetkovej a finančnej situácii žiadateľa, výpisy z účtov, výpis z katastra nehnuteľností alebo iný obdobný doklad,

b) ak je žiadateľom právnická osoba,

1. zápisnica z rokovania oprávneného orgánu žiadateľa, ktorého predmetom je návrh na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti, alebo na to, aby sa správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti,

2. výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom preukazujúci vznik právnickej osoby nie starší ako tri mesiace,

3. výpis z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera alebo výpis z registra emitenta cenného papiera,

4. podrobné grafické znázornenie štruktúry skupiny osôb s úzkymi väzbami,3)

5. zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach právnickej osoby žiadajúcej o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 je viac ako 10 %,

6. doklady o prehľadnom a dôveryhodnom pôvode, dostatočnom objeme a vyhovujúcej skladbe finančných prostriedkov žiadateľa, ktoré budú použité na nadobudnutie akcií správcovskej spoločnosti, napríklad účtovné závierky za posledné tri kalendárne roky overené audítorom, ak ide o podnikateľa, ktorého účtovné závierky podliehajú overeniu; ak právnická osoba je súčasťou konsolidovaného celku, aj konsolidované účtovné závierky za posledné tri kalendárne roky alebo správy o hospodárení za posledné tri kalendárne roky overené audítorom; ak právnická osoba vznikla pred menej ako tromi rokmi pred podaním žiadosti podľa odseku 1, prílohou k žiadosti sú tieto doklady len za účtovné obdobia od jej vzniku,

7. písomné stanovisko k zámeru nadobudnúť alebo prekročiť podiel vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti vydané orgánom, ktorý nad žiadateľom vykonáva dohľad v oblasti finančného trhu, ak ide o zahraničný regulovaný subjekt,

8. potvrdenie orgánu dohľadu v štáte, ktorý nie je členom Európskej únie, alebo v štáte, ktorý nie je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „nečlenský štát“), v ktorom má skupina s úzkymi väzbami úzke väzby,3) že výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v nečlenskom štáte, na ktorého území má skupina s úzkymi väzbami úzke väzby;3) ak nie je možné získať taký doklad, čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom.

§ 2

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zníženie základného imania správcovskej spoločnosti, ak nejde o zníženie z dôvodov straty, obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá chce znížiť svoje základné imanie, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,

b) výšku základného imania a zoznam akcionárov správcovskej spoločnosti vrátane ich podielov na základnom imaní správcovskej spoločnosti vyjadrených v percentách ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,

c) výšku základného imania správcovskej spoločnosti po jeho znížení, spôsob, akým sa má vykonať zníženie základného imania, zdôvodnenie zníženia základného imania, navrhovaný dátum konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodne o znížení základného imania, a zoznam akcionárov vrátane ich podielov na základnom imaní správcovskej spoločnosti v percentuálnom vyjadrení po znížení základného imania správcovskej spoločnosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, ktorého predmetom bol návrh na rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania správcovskej spoločnosti,

b) doklady preukazujúce splnenie podmienky podľa § 18 ods. 1 zákona,

c) analýza predpokladaného vplyvu zníženia základného imania na primeranosť vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti.

§ 3

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, za členov dozornej rady správcovskej spoločnosti a na menovanie prokuristu správcovskej spoločnosti (ďalej len „navrhované osoby“) obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, pre ktorú sa navrhujú navrhované osoby,

b) meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a štátnu príslušnosť navrhovaných osôb.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, ktorého predmetom je návrh na voľbu navrhovaných osôb,

b) odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi navrhovanej osoby,

c) výpis z registra trestov navrhovanej osoby nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,

d) vyhlásenie navrhovanej osoby o tom, že spĺňa požiadavky ustanovené v § 6 ods. 10 písm. a) až e) zákona.

(3) Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 podáva akcionár správcovskej spoločnosti, žiadosť obsahuje aj údaje o akcionárovi, a to meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, s ktorou sa správcovská spoločnosť chce zlúčiť (ďalej len „nástupnícka správcovská spoločnosť“),

b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá má byť zrušená bez likvidácie zlúčením,

c) odôvodnenie zlúčenia správcovských spoločností,

d) navrhovaný dátum, ku ktorému dôjde k zlúčeniu správcovských spoločností.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a) zápisnice z rokovaní oprávnených orgánov správcovských spoločností podľa odseku 1 písm. a) a b) o návrhu rozhodnutí valných zhromaždení o zlúčení správcovských spoločností,

b) návrh zmluvy o zlúčení,

c) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zlúčenie správcovských spoločností,

d) doklady preukazujúce, že bol ukončený prevod správy podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou, ktorá bude zrušená bez likvidácie na nástupnícku správcovskú spoločnosť alebo na inú správcovskú spoločnosť, alebo doklady preukazujúce, že tieto podielové fondy boli zrušené postupom podľa § 59 zákona,

e) návrh organizačnej štruktúry nástupníckej správcovskej spoločnosti,

f) doklady preukazujúce, že nástupnícka správcovská spoločnosť spĺňa podmienky podľa § 6 ods. 2 zákona,

g) zoznam osôb, ktoré v dôsledku zlúčenia správcovských spoločností získajú kvalifikovanú účasť na nástupníckej správcovskej spoločnosti, doklady na posúdenie ich vhodnosti v súlade s § 6 ods. 13 zákona a grafické znázornenie štruktúry skupiny osôb s úzkymi väzbami.

§ 5

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu stanov správcovskej spoločnosti obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorej stanovy sa majú zmeniť,

b) predpokladaný dátum konania valného zhromaždenia, ktoré bude rozhodovať o zmene stanov správcovskej spoločnosti,

c) odôvodnenie navrhovaných zmien stanov.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zmenu stanov správcovskej spoločnosti, alebo písomný návrh na zmenu stanov, ak zmenu stanov navrhuje akcionár správcovskej spoločnosti,

b) stanovisko zamestnanca správcovskej spoločnosti zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, ak zmenu stanov navrhujú akcionári,

c) text navrhovaných zmien stanov,

d) úplné znenie stanov správcovskej spoločnosti po zapracovaní navrhovaných zmien podpísané štatutárnym orgánom správcovskej spoločnosti v dvoch origináloch.

§ 6

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zverenie výkonu činnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) zákona inej právnickej osobe obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá žiada o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zverenie výkonu činnosti inej právnickej osobe,

b) názov podielového fondu, ktorého sa zverenie výkonu činnosti týka,

c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, právnickej osoby, ktorej má byť zverený výkon činnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) zákona ,

d) meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia vedúcich zamestnancov právnickej osoby podľa písmena c), ktorí budú zabezpečovať výkon činnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) zákona pre podielový fond podľa písmena b),

e) dátum, ku ktorému sa navrhuje zverenie výkonu činnosti právnickej osobe podľa písmena c).

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zverenie výkonu činnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) zákona,

b) výpis z obchodného registra právnickej osoby podľa odseku 1 písm. c) nie starší ako tri mesiace, ak ide o zahraničnú právnickú osobu, výpis z obchodného registra alebo z inej obdobnej evidencie nie starší ako tri mesiace, ak sa podľa práva štátu, ktorým sa táto zahraničná právnická osoba spravuje, taký výpis vyžaduje,

c) návrh zmluvy o zverení výkonu činnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) zákona právnickej osobe podľa odseku 1 písm. c),

d) doklad o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti finančného trhu a odborný životopis osôb podľa odseku 1 písm. d),

e) výpis z registra trestov osôb podľa odseku 1 písm. d) nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,

f) vyhlásenia osôb podľa odseku 1 písm. d) o splnení podmienok podľa § 6 ods. 10 písm. a) až e) zákona,

g) stanovisko depozitára k navrhovanému zvereniu výkonu činnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) zákona právnickej osobe podľa odseku 1 písm. c),

h) vyhlásenie právnickej osoby podľa odseku 1 písm. c), že sa zaväzuje dodržiavať štatút podielového fondu,

i) doklady preukazujúce, že právnická osoba podľa odseku 1 písm. c) má vecné a organizačné predpoklady na výkon zverenej činnosti,

j) povolenie na výkon činnosti vydané právnickej osobe podľa odseku 1 písm. c),

k) prijatý písomný návrh opatrení umožňujúcich členom predstavenstva správcovskej spoločnosti a depozitárovi priebežne a efektívne monitorovať aktivitu právnickej osoby podľa odseku 1 písm. c).

§ 7

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zriadenie pobočky správcovskej spoločnosti na území nečlenského štátu, ak je taký súhlas vyžadovaný právnymi predpismi tohto nečlenského štátu, obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá žiada o zriadenie pobočky,

b) názov nečlenského štátu, v ktorom má byť zriadená pobočka správcovskej spoločnosti,

c) odôvodnenie zriadenia pobočky správcovskej spoločnosti,

d) navrhovaný dátum zriadenia pobočky správcovskej spoločnosti,

e) zoznam navrhovaných činností pobočky správcovskej spoločnosti,

f) meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia navrhovaných vedúcich zamestnancov pobočky správcovskej spoločnosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o zriadení pobočky,

b) doklady preukazujúce primeranosť finančnej situácie vo vzťahu k navrhovaným činnostiam pobočky správcovskej spoločnosti, a to návrh rozpočtu a spôsob zabezpečenia činnosti pobočky správcovskej spoločnosti alebo iný obdobný doklad,

c) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zriadenie pobočky správcovskej spoločnosti,

d) výpis z registra trestov osôb podľa odseku 1 písm. f) nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,

e) doklad o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti finančného trhu a odborný životopis osôb podľa odseku 1 písm. f),

f) vyhlásenie osôb podľa odseku 1 písm. f) o splnení podmienok podľa § 6 ods. 10 písm. a) až e) zákona,

g) údaje o plánovaných spôsoboch verejnej ponuky podielových listov na území nečlenského štátu,

h) doklady preukazujúce vecné a organizačné predpoklady na činnosť pobočky správcovskej spoločnosti.

§ 8

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na predaj podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti4) obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorej podnik alebo ktorej časť podniku sa má predať,

b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak jej bolo pridelené, alebo údaje o fyzickej osobe podľa § 1 ods. 1 písm. a), ktorá má podnik správcovskej spoločnosti alebo jeho časť kúpiť,

c) odôvodnenie predaja podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti o návrhu rozhodnutia o predaji podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti,

b) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať v procese predaja podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti,

c) návrh zmluvy o predaji podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti,

d) zmluva o budúcej zmluve o predaji podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti,

e) doklady preukazujúce, že ku dňu podania žiadosti správcovská spoločnosť nespravuje žiaden podielový fond a bola riadne prevedená správa podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť alebo má vyrovnané všetky záväzky voči podielnikom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených podielových fondov.

§ 9

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti (ďalej len „povolenie“) obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá chce vrátiť povolenie,

b) odôvodnenie vrátenia povolenia,

c) navrhovaný dátum zániku povolenia.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti o návrhu na rozhodnutie valného zhromaždenia správcovskej spoločnosti o vrátení povolenia,

b) doklady preukazujúce, že ku dňu podania žiadosti správcovská spoločnosť nespravuje žiaden podielový fond a bola riadne prevedená správa podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť alebo má vyrovnané všetky záväzky voči podielnikom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených podie- lových fondov.

Predchádzajúci súhlas podľa § 57 ods. 1 zákona

§ 10

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na prevod správy otvoreného podielového fondu alebo zahraničného podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť (ďalej len „prevod správy“) obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti spravujúcej otvorený podielový fond alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej zahraničný podielový fond alebo núteného správcu,

b) názov otvoreného podielového fondu alebo zahraničného podielového fondu, ktorého správa má byť prevedená,

c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, na ktorú má byť prevedená správa,

d) odôvodnenie prevodu správy,

e) navrhovaný dátum prevodu správy,

f) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude vykonávať funkciu depozitára po prevode správy.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a) výpis z obchodného registra správcovskej spoločnosti, na ktorú má byť prevedená správa, nie starší ako tri mesiace,

b) harmonogram prevodu správy,

c) účtovné závierky správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. a) a správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c) zostavené k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúcemu podaniu žiadosti,

d) účtovná závierka otvoreného podielového fondu alebo zahraničného podielového fondu podľa odseku 1 písm. b) zostavená k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúcemu podaniu žiadosti,

e) doklady preukazujúce skutočnosť, že správcovská spoločnosť, na ktorú má byť prevedená správa, spĺňa vecné, organizačné a personálne predpoklady, prevodom správy nebudú ohrozené záujmy podielnikov a správcovská spoločnosť dodržiava pravidlá obozretného podnikania a pravidlá činnosti,

f) informácia o tom, na území ktorých štátov správcovská spoločnosť, na ktorú bude prevedená správa, plánuje verejne ponúkať podielové listy otvoreného podielového fondu alebo zahraničného podielového fondu podľa odseku 1 písm. b),

g) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje otvorený podielový fond, alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje zahraničný podielový fond, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na prevod správy,

h) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorú má byť prevedená správa otvoreného podielového fondu alebo zahraničného podielového fondu, na ktorom sa rozhodlo, že správcovská spoločnosť súhlasí s prevedením správy otvoreného podielového fondu alebo zahraničného podielového fondu,

i) súhlasné stanovisko depozitára podielových fondov, ktoré spravuje správcovská spoločnosť, na ktorú má byť prevedená správa.

§ 11

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára otvoreného podielového fondu obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje otvorený podielový fond,

b) názov otvoreného podielového fondu, ktorého sa zmena depozitára týka,

c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doterajšieho depozitára a nového depozitára,

d) meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, prokuristu a vedúcich zamestnancov nového depozitára, ktorí budú zabezpečovať výkon funkcie depozitára pre podielový fond spravovaný správcovskou spoločnosťou podľa písmena a),

e) navrhovaný dátum zmeny depozitára.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zmenu depozitára,

b) predbežný súhlas nového depozitára s výkonom činnosti depozitára pre otvorený podielový fond,

c) návrh depozitárskej zmluvy s novým depozitárom,

d) výpis z obchodného registra nového depozitára nie starší ako tri mesiace,

e) doklad o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti finančného trhu a odborný životopis prokuristu a vedúcich zamestnancov nového depozitára, ktorí budú zabezpečovať výkon funkcie depozitára pre podielový fond,

f) výpis z registra trestov osôb podľa odseku 1 písm. d) nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo príslušným orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,

g) vyhlásenie osôb podľa odseku 1 písm. d) o splnení podmienok podľa § 6 ods. 10 písm. a) až e) zákona.

§ 12

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti spravujúcej otvorený podielový fond,

b) názov otvoreného podielového fondu, ktorého štatút sa má zmeniť,

c) odôvodnenie navrhovaných zmien štatútu otvoreného podielového fondu.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zmenu štatútu jej otvoreného podielového fondu,

b) text navrhovaných zmien štatútu otvoreného podielového fondu,

c) úplné znenie štatútu otvoreného podielového fondu po zapracovaní navrhovaných zmien podpísané štatutárnym orgánom správcovskej spoločnosti v dvoch origináloch.

§ 13

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvorených podielových fondov obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorej otvorené podielové fondy sa majú zlúčiť,

b) názvy otvorených podielových fondov, ktoré sa majú zlúčiť, a názov otvoreného podielového fondu, do ktorého sa majú otvorené podielové fondy zlúčiť,

c) odôvodnenie zlúčenia otvorených podielových fondov,

d) navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k zlúčeniu otvorených podielových fondov.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zlúčenie otvorených podielových fondov,

b) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zlúčenie otvorených podielových fondov,

c) text navrhovaných zmien štatútu otvoreného podielového fondu, do ktorého sa otvorené podielové fondy zlučujú, a úplné znenie štatútu otvoreného podielového fondu po zapracovaní navrhovaných zmien podpísané štatutárnym orgánom správcovskej spoločnosti v dvoch origináloch,

d) stanovisko depozitára k návrhu na zlúčenie otvorených podielových fondov,

e) doklad o oznámení správcovskej spoločnosti určenom podielnikom otvorených podielových fondov o zámere zlúčiť otvorené podielové fondy,

f) doklady preukazujúce, že otvorený podielový fond, do ktorého sa otvorené podielové fondy zlučujú, spĺňa podmienky podľa § 36 ods. 2 zákona a otvorené podielové fondy, ktorých sa zlúčenie týka, spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom a ich zlúčením nebudú ohrozené záujmy podielnikov,

g) prehľad o stave majetku v otvorených podielových fondoch overený depozitárom ku dňu podania žiadosti, informácia o výkonnosti, investičnom zameraní a štruktúre poplatkov otvorených podielových fondov uvedených v odseku 1 písm. b).

§ 14

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá chce vrátiť povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu,

b) názov otvoreného podielového fondu, ktorého povolenie na vytvorenie chce správcovská spoločnosť vrátiť,

c) odôvodnenie vrátenia povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu,

d) navrhovaný dátum zániku povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na vrátenie povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu,

b) aktuálny prehľad o stave majetku otvoreného podielového fondu overený depozitárom, ktorého povolenie na vytvorenie chce správcovská spoločnosť vrátiť,

c) účtovná závierka otvoreného podielového fondu zostavená k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúcemu podaniu žiadosti,

d) prehľad nevysporiadaných záväzkov vzniknutých pri nakladaní s majetkom v otvorenom podielovom fonde,

e) informácie týkajúce sa štruktúry a likvidity majetku v otvorenom podielovom fonde,

f) základná charakteristika podielnikov a veľkosť ich podielov,

g) návrh spôsobu predaja majetku v otvorenom podielovom fonde a vysporiadanie jeho pohľadávok a záväzkov,

h) informácia o spôsobe výplaty podielových listov podielnikom,

i) harmonogram postupov potrebných na vykonanie činností súvisiacich so zrušením otvoreného podielového fondu.

§ 15

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie cenných papierov do majetku v otvorenom podielovom fonde od akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento otvorený podielový fond alebo na predaj cenných papierov z majetku otvoreného podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti spravujúcej tento otvorený podielový fond s výnimkou nadobudnutia cenných papierov, pri ktorých akcionár správcovskej spoločnosti poskytuje hlavnú investičnú službu upisovanie alebo umiestňovanie podľa osobitného zákona a s výnimkou anonymných obchodov obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti spravujúcej otvorený podielový fond,

b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo akcionára, ak je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt akcionára, ak je fyzickou osobou, ktorý žiadosť podáva spolu so správcovskou spoločnosťou podľa písmena a),

c) informáciu o priamom podiele alebo nepriamom podiele akcionára podľa písmena b) na základnom imaní správcovskej spoločnosti,

d) údaje o cenných papieroch, ktoré majú byť predmetom nadobudnutia do majetku v otvorenom podielovom fonde alebo predmetom predaja z majetku otvoreného podielového fondu, ako sú

1. druh, forma a počet,

2. menovitá hodnota,

3. celková hodnota vypočítaná podľa pravidiel na určenie hodnoty cenných papierov v majetku v podielovom fonde,

4. podiel na majetku v otvorenom podielovom fonde vyjadrený v percentách,

5. ISIN, ak bol pridelený,

6. reálna cena cenného papiera ku dňu podania žiadosti a priemerný kurz cenného papiera.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a) stanovisko depozitára k navrhovanému nadobudnutiu cenných papierov do majetku v otvorenom podielovom fonde alebo k predaju cenných papierov z majetku otvoreného podielového fondu, najmä či je splnená podmienka podľa § 20 ods. 3 písm. f) zákona,

b) stanovisko zamestnanca správcovskej spoločnosti zodpovedného za výkon vnútornej kontroly k navrhovanému nadobudnutiu cenných papierov do majetku v otvorenom podielovom fonde alebo k predaju cenných papierov z majetku otvoreného podielového fondu, najmä či je splnená podmienka podľa § 20 ods. 3 písm. f) zákona,

c) doklady preukazujúce, že nadobudnutie cenných papierov do majetku v otvorenom podielovom fonde alebo predaj cenných papierov z majetku otvoreného podielového fondu je v záujme podielnikov.

§ 16

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vedenie samostatnej evidencie depozitárom a správcovskou spoločnosťou obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje otvorený podielový fond, ktorého podielové listy majú byť vedené v samostatnej evidencii,

b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý žiadosť podáva spolu so správcovskou spoločnosťou podľa písmena a),

c) názov otvoreného podielového fondu, ktorého sa vedenie samostatnej evidencie týka,

d) informáciu o vedení samostatnej evidencie v členení podľa § 40a ods. 1 zákona a podľa osôb, ktoré budú jednotlivé časti samostatnej evidencie viesť.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a) stručný opis informačného systému a technických prostriedkov vedenia samostatnej evidencie v nadväznosti na údaje podľa odseku 1 písm. d),

b) doklady preukazujúce vecné, organizačné a personálne predpoklady depozitára a správcovskej spoločnosti na vedenie samostatnej evidencie v nadväznosti na údaje podľa odseku 1 písm. d),

c) informácie o bezpečnosti prenosu dát, vnútorné pracovné predpisy upravujúce organizačné zabezpečenie vedenia samostatnej evidencie s uvedením zoznamu osôb oprávnených na prístup k samostatnej evidencii,

d) doklady preukazujúce, že podielové listy, ktoré majú byť vedené v samostatnej evidencii, nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

e) návrh spoločného prevádzkového poriadku v troch origináloch podpísaný príslušnými štatutárnymi orgánmi správcovskej spoločnosti a depozitára.

Predchádzajúci súhlas podľa § 68 ods. 1 zákona

§ 17

Na žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na prevod správy uzavretého podielového fondu a prílohy k žiadosti sa primerane vzťahujú ustanovenia § 10.

§ 18

Na žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára uzavretého podielového fondu a prílohy k žiadosti sa vzťahujú primerane ustanovenia § 11.

§ 19

Na žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu uzavretého podielového fondu a prílohy k žiadosti sa primerane vzťahujú ustanovenia § 12.

§ 20

Na žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vytvorenie uzavretého podielového fondu a prílohy k žiadosti sa primerane vzťahujú ustanovenia § 14.

§ 21

Na žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie cenných papierov do majetku v uzavretom podielovom fonde od akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento uzavretý podielový fond alebo na predaj cenných papierov z majetku uzavretého podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti spravujúcej tento uzavretý podielový fond a prílohy k žiadosti sa primerane vzťahujú ustanovenia § 15.

§ 22

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond (ďalej len „premena“) obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje uzavretý podielový fond,

b) názov uzavretého podielového fondu, ktorý má byť premenený na otvorený podielový fond,

c) návrh názvu pre otvorený podielový fond, ktorý má vzniknúť premenou,

d) odôvodnenie navrhovanej premeny,

e) navrhovaný dátum premeny,

f) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude vykonávať funkciu depozitára pre otvorený podielový fond, ktorý vznikne premenou.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na premenu,

b) doklad o tom, že podielnici uzavretého podielového fondu boli informovaní o zámere správcovskej spoločnosti uskutočniť premenu najmenej šesť mesiacov pred podaním žiadosti,

c) návrh štatútu otvoreného podielového fondu, ktorý má vzniknúť premenou,

d) návrh postupu pri zmene hospodárenia vzniknutého otvoreného podielového fondu,

e) aktuálny prehľad majetku v uzavretom podielovom fonde overený depozitárom ku dňu podania žiadosti podľa odseku 1,

f) účtovná závierka uzavretého podielového fondu overená audítorom a zostavená k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúcemu podaniu žiadosti,

g) návrh predajného prospektu otvoreného podielového fondu, ktorý má vzniknúť premenou,

h) návrh zjednodušeného predajného prospektu otvoreného podielového fondu, ktorý má vzniknúť premenou,

i) doklady o tom, že uzavretý podielový fond spĺňa podmienky podľa § 63 ods. 2 zákona.

§ 23

Na žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie uzavretých podielových fondov a prílohy k žiadosti sa primerane vzťahujú ustanovenia § 13.

Predchádzajúci súhlas podľa § 74 ods. 1 zákona

§ 24

Na žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na prevod správy špeciálneho podielového fondu a prílohy k žiadosti sa primerane vzťahujú ustanovenia § 10.

§ 25

Na žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára špeciálneho podielového fondu a prílohy k žiadosti sa primerane vzťahujú ustanovenia § 11.

§ 26

Na žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu špeciálneho podielového fondu a prílohy k žiadosti sa primerane vzťahujú ustanovenia § 12.

§ 27

Na žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vytvorenie špeciálneho podielového fondu a prílohy k žiadosti sa primerane vzťahujú ustanovenia § 14.

§ 28

Na žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie cenných papierov do majetku v špeciálnom podielovom fonde od akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento špeciálny podielový fond alebo na predaj cenných papierov z majetku špeciálneho podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti spravujúcej tento špeciálny podielový fond a prílohy k žiadosti sa primerane vzťahujú ustanovenia § 15.

§ 29

Na žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na premenu špeciálneho podielového fondu na otvorený podielový fond a prílohy k žiadosti sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22.

§ 30

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na predĺženie doby, na ktorú môže byť špeciálny podielový fond vytvorený, obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti spravujúcej špeciálny podielový fond,

b) názov špeciálneho podielového fondu, ktorého doba trvania má byť predĺžená,

c) odôvodnenie predĺženia doby trvania špeciálneho podielového fondu,

d) dátum, od ktorého bude doba trvania špeciálneho podielového fondu predĺžená,

e) navrhovaná doba predĺženia špeciálneho podielového fondu, na ktorú môže byť vytvorený.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na predĺženie doby, na ktorú môže byť špeciálny podielový fond vytvorený,

b) text navrhovaných zmien štatútu špeciálneho podielového fondu a úplné znenie štatútu špeciálneho podielového fondu po zapracovaní navrhovaných zmien podpísané štatutárnym orgánom správcovskej spoločnosti v dvoch origináloch,

c) aktuálny prehľad majetku špeciálneho podielového fondu overený depozitárom ku dňu podania žiadosti,

d) doklady preukazujúce, že špeciálny podielový fond spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 2 zákona,

e) doklad preukazujúci, že podielnici špeciálneho podielového fondu boli najmenej šesť mesiacov pred podaním žiadosti informovaní o zámere správcovskej spoločnosti predĺžiť dobu, na ktorú môže byť špeciálny podielový fond vytvorený.

Predchádzajúci súhlas podľa § 79 ods. 1 zákona

§ 31

Na žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia udeleného podľa § 75 zákona sa primerane vzťahujú ustanovenia § 9.

§ 32

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na uzavretie zmluvy podľa § 78 ods. 5 zákona na výkon činností podľa § 78 ods. 3 zákona s ďalšou osobou obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,

b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo osoby podľa § 78 ods. 4 písm. b) až e) zákona, ktorá bude zabezpečovať činnosti podľa § 78 ods. 3 zákona.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a) návrh zmluvy podľa § 78 ods. 5 zákona,

b) návrh opatrení podľa § 78 ods. 3 zákona,

c) návrh postupov zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti zameraných na ochranu investorov.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 33

Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 1 až 32 podávajú osoby konajúce v zhode,1) prílohou k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu je aj plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za splnomocniteľov, ktorým splnomocnitelia poverili nimi vybraného spoločného zástupcu na zastupovanie v konaní o ich žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu.

§ 34

Doklady uvedené v § 1 až 32 sa predkladajú v origináli, a ak nie je možné predložiť ich originály, predkladajú sa ako úradne osvedčené kópie. Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu alebo jej prílohy sú vyhotovené v cudzom jazyku, prílohou k žiadosti je aj úradne osvedčený preklad tejto žiadosti alebo jej príloh do slovenského jazyka.

§ 35

Ak boli doklady uvedené v § 1 až 32 predložené Národnej banke Slovenska pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, možno ich nahradiť písomným vyhlásením žiadateľa o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé a zoznamom už predložených dokladov s uvedením dátumu ich predloženia Národnej banke Slovenska a veci, v akej sa konalo.


§ 36

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 615/2003 Z. z. o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre finančný trh podľa zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 37

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.


v z. Viliam Ostrožlík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

4) § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.