Nariadenie vlády č. 354/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

(v znení č. 496/2010 Z. z., 8/2016 Z. z.)

Čiastka 124/2006
Platnosť od 01.06.2006
Účinnosť od 01.01.2016 do14.10.2017
Zrušený 355/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 150/2017 Z. z. vložil do § 65 zákona č. 355/2007 Z. z. nový bod 27, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 354/2006 Z. z.