Čiastka č. 124/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 01.06.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
350/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia 01.06.2006
351/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred účinkami optického žiarenia pri práci 01.06.2006
352/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zariadenia, pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom, a náležitosti ich prevádzkového poriadku 01.06.2006
353/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia 01.06.2006
354/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu 01.06.2006