Zákon č. 341/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. r1/c221/2005 Z. z., 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 145/2005
Platnosť od 30.07.2005
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

okrem ustanovenia čl. I tretieho bodu, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2006