Redakčné oznámenie č. r1/c221/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 424/2002 Z. z. a v zákone č. 341/2005 Z. z.

Čiastka 221/2005
Platnosť od 07.12.2005

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone č. 424/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a v zákone č. 341/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

1. V zákone č. 424/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v čl. I päťdesiatom treťom bode v uvádzacej vete majú byť namiesto slov „§ 372f“ správne uvedené slová „§ 372g“ a v uvádzacej vete a označení paragrafu majú byť namiesto slov „§ 372g“ správne uvedené slová „§ 372h“.

2. V zákone č. 341/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v čl. I šesťdesiatom piatom bode v uvádzacej vete majú byť namiesto slov „§ 200e ods. 1 písm. f)“ správne uvedené slová „§ 200e ods. 1 písm. e)“.