Vyhláška č. 767/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náležitostiach správy o činnosti zdravotnej poisťovne

Čiastka 309/2004
Platnosť od 31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005

OBSAH