Vyhláška č. 762/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré môže zdravotná poisťovňa individuálne obstarať pre poistenca

Čiastka 309/2004
Platnosť od 31.12.2004 do14.10.2005
Účinnosť od 01.01.2005 do14.10.2005
Zrušený 445/2005 Z. z.

762

Vyhláška

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2004,

ktorou sa ustanovujú lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré môže zdravotná poisťovňa individuálne obstarať pre poistenca

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 11 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Lieky, ktoré môže zdravotná poisťovňa individuálne obstarať pre poistenca u výrobcu liekov, sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 2

Zdravotnícke pomôcky, ktoré môže zdravotná poisťovňa individuálne obstarať pre poistenca u výrobcu zdravotníckych pomôcok, sú uvedené v prílohe č. 2.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Rudolf Zajac v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 762/2004 Z. z.

LIEKY, KTORÉ MÔŽE ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA INDIVIDUÁLNE OBSTARAŤ PRE POISTENCA U VÝROBCU LIEKOV

Zdravotná poisťovňa môže individuálne obstarať pre poistenca u výrobcu liekov lieky, ktoré obsahujú tieto liečivá:

ATC Názov liečiva CP
B02BD01 Koagulačné faktory IX., II. ,VII. a X. v kombinácii parent.
B02BD02 Faktor VIII parent.
B02BD03 Faktor VIII., inhibítor bypassing. aktivity parent.
B02BD04 Faktor IX. parent.
B02BD05 Faktor VII. parent.
B02BD08 Eptakog alfa aktivovaný parent.
B03XA01 Erytropoetín parent.
H01AC01 Somatotropín parent.
H01CA03 Lanreotid parent.
J02AC03 Vorlkonazol p. o.
J05AB04 Ribavirín p. o.
J05AB06 Gancyklovir p. o.
J05AB14 Valgancyklovir p. o.
J05AE01 Sakvinavir p. o.
J05AE04 Nelfinavír p. o.
J05AE05 Amprenavir p. o.
J05AE06 Loplnavir p. o.
J05AE06 Loplnavir parent.
J05AF30 Nukleozidy kombinácie p. o.
J06BA02 Imunoglobulín normálny ľudský pre i. v. parent.
J06BB16 Palivizumab parent.
J07AG51 Vakcíny proti haemophilus influenzae B s toxoidmi parent.
J07AG52 Vakcíny proti haemophilus influenzae B s pertussis a toxoidmi parent.
J07AH03 Meningokokové vakcíny parent.
J07AJ51 Vakcíny proti pertussis, inaktivované celobunkové, s toxoidmi parent.
J07AJ52 Vakcíny proti pertussis, purifikované, s toxoidmi parent.
J07AM01 Tetanlcký toxold parent.
J07AM51 Tetanlcký toxold s difterickým toxoidom parent.
J07BC01 Vakcíny proti vírusovej hepatitíde B parent.
J07BC02 Vakcína proti vírusovej hepatitíde A parent.
J07BD52 Vakcína proti osýpkam, príušniciam a rubeole parent.
J07BF02 Vakcína proti detskej obrne, trivalentná, živý atenuovaný vírus p. o.
J07BF03 Vakcína proti detskej obrne, trivalentná, inaktivovaný celý vírus parent.
J07CA Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis, detskej obrne, VHB parent.
J07CA02 Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis, detskej obrne parent.
J07CA05 Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis, VHB parent.
J07CA06 Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis, detskej obrne, haemophilus
influenze B
parent.
J07CA09 Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis, detskej obrne, haemophilus
influenze B, VHB
parent.
L01AD05 Fotemustín parent.
L01AX03 Temozolomid p. o.
L01BA04 Pemetrexed parent.
L01BB04 Kladribin parent.
L01BB05 Fludarabín parent.
L01BC05 Gemcitabín parent.
L01CA04 Vinorelbín parent.
L01CD01 Paklitaxel parent.
L01CD02 Docetaxel parent.
L01DB01 Doxorubicin parent.
L01XC03 Trastuzumab parent.
L01XC04 Alemtuzumab parent.
L01XD02 Verteporfin parent.
L01XX01 Amsakrin parent.
L01XX17 Topotekan parent.
L01XX28 Imatinib p. o.
L02AE03 Goserelín parent.
L02AE04 Triptorelín parent.
L03AA02 Filgrastim parent.
L03AB04 Interferón alfa- 2a parent.
L03AB05 Interferón alfa -2b parent.
L03AB07 Interferón beta-1a parent.
L03AB08 Interferón beta-1 b parent.
L03AB10 Peginterferón alfa-2b parent.
L03AB11 Peginterferón alfa-2a parent.
L04AA05 Takrolimus p. o.
L04AA10 Sirolimus p. o.
L04AA11 Etanercept parent.
L04AA12 Infliximab parent.
M03AX01 Botulotoxín parent.
R05CB13 Alfadornáza inhal.
V08AB02 Lohexol parent.
V08AB05 Lopromid parent.
V08AB07 Loversol parent.
V08AB09 Lodixanol parent.
V08AB10 Lomeprol parent.
V08CA01 Kyselina gadopentonová parent.
V08CA03 Gadodiamid parent.
V08CA05 Mangafodipir parent.
Liečivá v liekoch povolených podľa § 20 ods. 2 a 3 zákona č. 140/1998 Z. z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov

Vysvetlivky:
ATC

CP
parent.
p. o.
i. v.
VHB
anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikácia liečiva podľa
Svetovej zdravotníckej organizácie
cesta podania liečiva
parenterálne
perorálne
vnútrožilne
vírusová hepatitída B

Príloha č. 2 k vyhláške č. 762/2004 Z. z.

ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY, KTORÉ MÔŽE ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA INDIVIDUÁLNE OBSTARAŤ PRE POISTENCA U VÝROBCU ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

Zdravotná poisťovňa môže individuálne obstarať pre poistenca u výrobcu zdravotníckych pomôcok zdravotnícke pomôcky zaradené do týchto skupín zdravotníckych pomôcok:

1. elektrické invalidné vozíky,

2. oxygenátory,

3. špeciálne polohovacie postele,

4. kardiostimulátory,

5. implantáty,

6. totálne endoprotézy,

7. cievne protézy,

8. dreny pre neurochirurgiu,

9. chlopne pre kardiochirurgiu,

10. inzulínová pumpa,

11. programovateľné a neprogramovateľné ventily (pri hydrocefale),

12. N-CPAP – ventilačný prístroj na liečbu spánkového apnoe,

13. ICD – jednodutinové defibrilátory,

14. iné zdravotnícke pomôcky s konečnou cenou nad 100 000 Sk.

Vysvetlivky:

N-CPAP ventilačný prístroj na liečbu spánkového apnoe nazálnym kontinuálnym pozitívnym tlakom (trvalým pretlakom) v dýchacích cestách

ICD implantovateľné kardioverterdefibrilátory