Vyhláška č. 445/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré môže obstarať zdravotná poisťovňa

Čiastka 182/2005
Platnosť od 07.10.2005 do30.09.2009
Účinnosť od 15.10.2005 do30.09.2009
Zrušený 365/2009 Z. z.

445

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 26. septembra 2005,

ktorou sa ustanovujú lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré môže obstarať zdravotná poisťovňa

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 11 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Lieky, ktoré môže zdravotná poisťovňa obstarať u výrobcu liekov alebo u veľkodistribútora liekov, sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 2

Zdravotnícke pomôcky, ktoré môže zdravotná poisťovňa obstarať u výrobcu zdravotníckych pomôcok alebo u veľkodistribútora zdravotníckych pomôcok, sú uvedené v prílohe č. 2.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 762/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré môže zdravotná poisťovňa individuálne obstarať pre poistenca.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2005.


Rudolf Zajac v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 445/2005 Z. z.

LIEKY, KTORÉ MÔŽE ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA OBSTARAŤ U VÝROBCU LIEKOV ALEBO U VEĽKODISTRIBÚTORA LIEKOV

Zdravotná poisťovňa môže obstarať u výrobcu liekov alebo u veľkodistribútora liekov lieky, ktoré obsahujú tieto liečivá:

ATC Názov liečiva CP
B02BD01 Koagulačné faktory IX, II, VII a X v kombinácii parent.
B02BD02 Faktor VIII parent.
B02BD03 Faktor VIII, inhibítor bypassing, aktivity parent.
B02BD04 Faktor IX parent.
B02BD05 Faktor VII parent.
B02BD08 Eptakog alfa aktivovaný parent.
B03XA01 Erytropoetín parent.
H01AC01 Somatotropín parent.
H01CB02 Oktreotid parent.
H01CB03 Lanreotid parent.
J02AC03 Vorikonazol p.o.
J05AB04 Ribavirín p.o.
J05AB06 Gancyklovir p.o.
J05AB14 Valgancyklovir p.o.
J05AE Atazanavir p.o.
J05AE01 Sakvinavir p.o.
J05AE02 Idinavir p.o.
J05AE04 Nelfinavir p.o.
J05AE05 Amprenavir p.o.
J05AE06 Lopinavir p.o.
J05AE06 Lopinavir parent.
J05AF30 Nukleozidy kombinácie p.o.
J05AG01 Nevirapin p.o.
J06BA02 Imunoglobulín normálny ľudský pre i.v. parent.
J06BB16 Palivizumab parent.
J07AG51 Vakcíny proti haemophilus influenze B s toxoidmi parent.
J07AG52 Vakcíny proti haemophilus influenze B s pertussis a toxoidmi parent.
J07AH03 Meningokokové vakcíny parent.
J07AJ51 Vakcíny proti pertussis, inaktivované celobunkové, s toxoidmi parent.
J07AJ52 Vakcíny proti pertussis, purifikované, s toxoidmi parent.
J07AM01 Tetanický toxoid parent.
J07AM51 Tetanický toxoid s difterickým toxoidom parent.
J07BC01 Vakcíny proti vírusovej hepatitíde B - označené symbolom úhrady „I" parent.
J07BC02 Vakcína proti vírusovej hepatitíde A - označené symbolom úhrady „I" parent.
J07BD52 Vakcína proti osýpkam, príušniciam a rubeole - označené symbolom úhrady „I" parent.
J07BF02 Vakcína proti detskej obrne, trivalentná, živý atenuovaný vírus p.o.
J07BF03 Vakcína proti detskej obrne, trivalentná, inaktivovaný celý vírus parent.
J07CA Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis, detskej obrne, VHB parent.
J07CA02 Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis, detskej obrne parent.
J07CA05 Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis, VHB parent.
J07CA06 Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis, detskej obrne, haemophilus influenze B parent.
J07CA09 Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis, detskej obrne, haemophilus influenze B, VHB parent.
L01AD05 Fotemustín parent.
L01AX03 Temozolomid p.o.
L01BA04 Pemetrexed parent.
L01BB04 Kladribin parent.
L01BB05 Fludarabín parent.
L01BC05 Gemcitabín parent.
L01CA04 Vinorelbín parent.
L01CD01 Paklitaxel parent.
L01CD02 Docetaxel parent.
L01DB01 Doxorubicin parent.
L01XC03 Trastuzumab parent.
L01XC04 Alemtuzumab parent.
L01XD02 Verteporfin parent.
L01XX Temoporfin parent.
L01XX01 Amsakrin parent.
L01XX02 Asparagináza parent.
L01XX17 Topotekan parent.
L01XX28 Imatinib p.o.
L01XX32 Bortezomib parent.
L02AE01 Buserelin parent.
L02AE02 Leuprorelin parent.
L02AE03 Goserelín parent.
L02AE04 Triptorelín parent.
L02BB03 Bikalutamid p.o.
L03AA02 Filgrastim parent.
L03AB04 Interferón alfa-2a parent.
L03AB05 Interferón alfa-2b parent.
L03AB07 Interferón beta-1a parent.
L03AB08 Interferón beta -1 b parent.
L03AB10 Peginterferón alfa-2b parent.
L03AB11 Peginterferón alfa-2a parent.
L04AA05 Takrolimus p.o.
L04AA10 Sirolimus p.o.
L04AA11 Etanercept parent.
L04AA12 Infliximab parent.
M03AX01 Botulotoxín parent.
R05CB13 Alfadornáza inhal.
V08AB02 Lohexol parent.
V08AB05 Lopromid parent.
V08AB07 Loversol parent.
V08AB09 Lodixanol parent.
V08AB10 Lomeprol parent.
V08CA01 Kyselina gadopentonová parent.
V08CA03 Gadodiamid parent.
V08CA05 Mangafodipir parent.
všetky lieky povolené Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky1)
všetky registrované lieky, ktoré nie sú uvedené v platnom zozname liečiv a liekov2)
všetky lieky uvedené v zozname liečiv a liekov2) označené symbolom A a F
s konečnou cenou vyššou ako 30 000,- Sk za jedno balenie

1) § 20 ods. 2 písm. b) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

2) § 4 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Vysvetlivky:

ATC anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikácia liečiva podľa Svetovej zdravotníckej organizácie
CP cesta podania liečiva
parent. parenterálne
p.o. perorálne
i.v. vnútrožilne
VHB vírusová hepatitída B
inhal. inhalačne

Príloha č. 2 k vyhláške č. 445/2005 Z. z.

ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY, KTORÉ MÔŽE ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA OBSTARAŤ U VÝROBCU ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK ALEBO U VEĽKODISTRIBÚTORA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

Zdravotná poisťovňa môže obstarať zdravotnícke pomôcky u výrobcu zdravotníckych pomôcok alebo u veľkodistribútora zdravotníckych pomôcok zaradené do týchto skupín zdravotníckych pomôcok:

1. elektrické invalidné vozíky
2. oxygenátory
3. špeciálne polohovacie postele
4. kardiostimulátory
5. iné implantáty
6. totálne endoprotézy
7. cievne protézy
8. drény pre neurochirurgiu
9. chlopne pre kardiochirurgiu
10. inzulínová pumpa
11. programovateľné a neprogramovateľné ventily (pri hydrocefale)
12. N-CPAP - ventilačný prístroj na liečbu spánkového apnoe
13. ICD - jednodutinové defibrilátory
14. iné zdravotnícke pomôcky s konečnou cenou nad 100-tisíc Sk
15. lekárska elektrická odsávačka (skupina K9.14)
16. prístroj na kontinuálnu a podpornú pľúcnu ventiláciu (skupina K9.17)
17. implantáty nahradzujúce naslúchacie prístroje na kostné vedenie
18. zdravotnícke pomôcky pre inkontinentných pacientov (skupina B)

Vysvetlivky

N-CPAP ventilačný prístroj na liečbu spánkového apnoe nazálnym kontinuálnym pozitívnym
tlakom (trvalým pretlakom) v dýchacích cestách
ICD implantovateľné kardioverterdefibrilátory