Rozhodnutie č. 321/2004 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 135/2004
Platnosť od 22.05.2004

321

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

zo 17. mája 2004

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. b) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 18. septembra 2004;

b) podľa § 48 ods. 5 zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Pavol Hrušovský v. r.

Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 321/2004 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 18. septembra 2004

Obec Volí sa Okres Kraj
Jablonové starosta Malacky Bratislavský kraj
Dobrohošť starosta Dunajská Streda Trnavský kraj
Horné Trhovište starosta Hlohovec
Košolná poslanec Trnava
Livina starosta Partizánske Trenčiansky kraj
Diviacka Nová Ves starosta Prievidza
Trenčianske Teplice primátor Trenčín
Zemianska Olča starosta Komárno Nitriansky kraj
Svodín poslanci Nové Zámky
Čierne Kľačany starosta Zlaté Moravce
Bziny starosta Dolný Kubín Žilinský kraj
Jamník poslanec Liptovský Mikuláš
Partizánska Ľupča starosta
Jarabá poslanec Brezno Banskobystrický kraj
Mýto pod Ďumbierom poslanec
Kalonda starosta Lučenec
Poltár primátor Poltár
Turčok starosta Revúca
Lipovec starosta Rimavská Sobota
Veľká Čalomija starosta Veľký Krtíš
Lažany starosta Prešov Prešovský kraj
Valentovce starosta Medzilaborce
Giglovce starosta Vranov nad Topľou
Richnava starosta Gelnica Košický kraj
Bukovec starosta Košice - okolie
Rejdová starosta Rožňava
Hilvištia starosta Sobrance
Priekopa starosta
Bystrany starosta Spišská Nová Ves

Príloha č. 2

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

č. 321/2004 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 18. septembra 2004

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 - 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu
vyhlásenia volieb
obec 25. 6. 2004
65 dní 9 - 3 Určenie a zverejnenie volebných obvodov
a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť
pri volbách do obecného zastupiteľstva
obecné
zastupiteľstvo
15. 7. 2004
55 dní 16 - 2
21 - 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí kandidáti
25. 7. 2004
55 dní 14 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného ná-
hradníka do miestnej volebnej komisie pri
volbách do obecného zastupiteľstva
politické strany 25. 7. 2004
50 dní 14 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej
volebnej komisie
miestna
volebná komisia
30. 7. 2004
45 dní 17 - 2
22 - 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov
obecného zastupiteľstva a na starostu obce
miestna
volebná komisia
4. 8. 2004
40 dní 10 - 2 Utvorenie volebných okrskov a určenie
volebných miestností
starosta obce 9. 8. 2004
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných
kandidátov
miestna
volebná komisia
14. 8. 2004
30 dní 13 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej
volebnej komisie
obvodná volebná
komisia
19. 8. 2004
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu
voličov a o čase a mieste konania volieb
obec 24. 8. 2004
20 dní 15  - 1 Delegovanie jedného člena a jedného ná-
hradníka do okrskovej volebnej komisie pri
volbách do obecného zastupiteľstva
politické strany 29. 8. 2004
17 dní 30  - 1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
1. 9. 2004
15 dní 15 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej
volebnej komisie
okrsková volebná
komisia
3. 9. 2004
48 hodín 30 - 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
16. 9. 2004
  26 - 1 Volebný deň okrsková volebná
komisia
18. 9. 2004