503

ZÁKON

z 18. októbra 2001

o podpore regionálneho rozvoja

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje podmienky podpory regionálneho rozvoja a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a vyšších územných celkov, ktorými sú podľa osobitného zákona samosprávne kraje,1) pri poskytovaní tejto podpory.

§ 2

Základné pojmy

Na účely tohto zákona

a) región je územne vymedzený priestor na tvorbu a uskutočňovanie regionálnej a štrukturálnej politiky na úrovni druhého stupňa alebo tretieho stupňa podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek,

b) regionálny rozvoj je trvalý rast hospodárskeho potenciálu a sociálneho potenciálu regiónu, čo zvyšuje jeho hospodársku úroveň, výkonnosť, konkurencieschopnosť a životnú úroveň jeho obyvateľov; región tak prispieva k hospodárskemu rozvoju a k sociálnemu rozvoju krajiny,

c) sociálno-ekonomickí partneri sú ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy, obce a samosprávne kraje, podnikateľské subjekty, mimovládne neziskové organizácie, reprezentatívne združenia zamestnávateľov,2) reprezentatívne združenia odborových zväzov3) a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni,

d) programovanie je proces plánovania, organizovania, rozhodovania a finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni s cieľom dosiahnuť hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj v určenom období,

e) partnerstvo je aktívna spolupráca sociálno-ekonomických partnerov na príprave, uskutočňovaní, monitorovaní a hodnotení programových dokumentov s prihliadnutím na potrebu podporovať rovnoprávnosť mužov a žien,

f) koncentrácia je sústredenie prostriedkov na podporu rozvoja najmä tých regiónov, ktorých ekonomická výkonnosť a životná úroveň obyvateľov je dlhodobo nižšia,

g) doplnkovosť je finančné zabezpečenie podpory regionálneho rozvoja z predvstupových fondov Európskej únie, štrukturálnych fondov Európskej únie a Kohézneho fondu Európskej únie (ďalej len „fondy Európskej únie“), doplnkovosť je overovaná v priebehu programovania; prostriedky z fondov Európskej únie nesmú nahrádzať verejné alebo iné rovnocenné výdavky štátu,

h) sektor je vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) určený okruh odborov činností.

i) monitorovanie je proces pravidelnej kontroly čerpania finančných prostriedkov na podporu regionálneho rozvoja,3a)

j) hodnotenie je činnosť, ktorou sa sleduje účinnosť pomoci všetkých použitých finančných prostriedkov na podporu regionálneho rozvoja,3a)

k) Rámec podpory Spoločenstva je dokument schválený Európskou komisiou po dohode so Slovenskou republikou, ktorý vyplýva z hodnotenia Národného rozvojového plánu (ďalej len „národný plán") predloženého Slovenskou republikou,3a)

l) Iniciatíva Európskych spoločenstiev je forma pomoci Európskych spoločenstiev zo štrukturálnych fondov,3a)

m) sprostredkovateľský orgán je orgán verejnej moci alebo iná právnická osoba, ktoré vykonávajú úlohy v mene riadiaceho orgánu na základe splnomocnenia o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán3b) v súlade s osobitným predpisom,3c)

n) implementačný orgán pre Kohézny fond3d) je orgán verejnej moci alebo iná právnická osoba, ktoré zodpovedajú za vykonávanie projektov Kohézneho fondu v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev.

DRUHÁ ČASŤ

PODPORA REGIONÁLNEHO ROZVOJA

§ 3

Hlavné ciele podpory regionálneho rozvoja

(1) Hlavné ciele podpory regionálneho rozvoja sú:

a) zabezpečiť vyvážený hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj Slovenskej republiky,

b) odstrániť alebo zmierniť rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov,

c) zabrániť vzniku nových oblastí s nízkou ekonomickou výkonnosťou a životnou úrovňou obyvateľov,

d) trvalo udržať hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj regiónov.

(2) Podpora regionálneho rozvoja podľa odseku 1 je zameraná najmä na

a) rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia s cieľom zvýšiť jeho produktivitu, zlepšiť štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a stabilizovať ohrozené pracovné miesta,

b) rozvoj ľudských zdrojov s cieľom dosahovať rovnováhu vo vývoji dopytu a ponuky na regionálnom trhu práce a vytvárať rovnosť pracovných príležitostí pre mužov a ženy,

c) trvalý rozvoj výskumu a vývoja prispievajúceho k celkovému rozvoju regiónov s dôrazom na podporu zavádzania nových technológií a inovácií,

d) medzištátnu, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja v záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu,

e) rozvoj cestovného ruchu,

f) zlepšenie sociálnej infraštruktúry regiónu,

g) zlepšenie technickej infraštruktúry regiónu,

h) verejné práce4) podporujúce rozvoj regiónu,

i) rozvoj kultúry, kultúrnych činností a služieb vrátane rozvoja umeleckých činností, starostlivosti o kultúrne dedičstvo a o obnovu a revitalizáciu pamiatkového fondu,

j) rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne,

k) opatrenia na ochranu a tvorbu životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie,

l) podporu efektívneho využívania prírodných zdrojov regiónu,

m) podporu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

§ 4

Podporované regióny

(1) Podporované regióny podľa § 2 písm. f) sú:

a) hospodársky slabé regióny, ktoré podľa ukazovateľov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vykazujú podstatne nižšiu úroveň rozvoja, ako je priemerná úroveň v Slovenskej republike; určujú ich ukazovatele charakterizujúce najmä trh práce, úroveň a štruktúru hospodárstva, príjmy samosprávnych krajov, obcí a obyvateľov žijúcich na ich území, ako aj hustotu osídlenia,

b) regióny s nepriaznivou štruktúrou, v ktorých sú sústredené negatívne dôsledky štrukturálnych zmien, dochádza v nich k útlmu odvetví a výrobných podnikov a k rastu nezamestnanosti; určujú ich ukazovatele charakterizujúce najmä trh práce a rozvoj podnikania.

(2) Podporované regióny podľa odseku 1 určuje vláda na základe návrhu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(3) Pri podpore regionálneho rozvoja z fondov Európskej únie sa za hospodársky slabé regióny považujú regióny na úrovni druhého stupňa podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek, v ktorých hodnota hrubého domáceho produktu na obyvateľa v parite kúpnej sily je nižšia ako 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri roky.

§ 5

Základné programové dokumenty podpory regionálneho rozvoja

(1) Podpora regionálneho rozvoja sa vykonáva formou

a) národného plánu,

b) Rámca podpory Spoločenstva,

c) operačného programu,4a)

d) regionálneho operačného programu,

e) sektorového operačného programu,

f) jednotného programového dokumentu,4b)

g) strategického programového dokumentu pre Kohézny fond,4c)

h) programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja,

i) programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,

j) programu Iniciatívy Európskych spoločenstiev.3a)

(2) Zameranie, vypracúvanie a uskutočňovanie operačného programu, jednotného programového dokumentu, regionálneho operačného programu a sektorového operačného programu, rovnako ako aj ich počty určuje vláda.

§ 6

Národný plán

(1) Národný plán je základný strednodobý strategicko-plánovací dokument na rozvoj regiónov vypracovaný spravidla na päť až sedem rokov. Obsahuje analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie, environmentálnej situácie a situácie v oblasti kultúry v regiónoch a potenciálu potrebného na ich rozvoj, určenie rozvojových cieľov a prvoradých úloh potrebných na dosiahnutie týchto cieľov vrátane stratégie, plánovaných činností a vplyvu na životné prostredie. Národný plán obsahuje tiež rámcový návrh finančného a administratívneho zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja.

(2) Národný plán vypracúva ministerstvo v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi. Na základe odporúčania Národného monitorovacieho výboru (§ 15) ho ministerstvo predkladá na schválenie vláde.

§ 7

Regionálny operačný program

(1) Regionálny operačný program je strednodobý dokument vypracovaný na úrovni druhého stupňa podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek, ktorý obsahuje analýzu hospodárskej situácie a sociálnej situácie regiónu, ciele a prvoradé potreby v rozvoji regiónu, súhrnný popis opatrení plánovaných na dosiahnutie cieľov a prvoradých potrieb v rozvoji regiónu, rámcový finančný plán a ustanovenia na jeho zabezpečenie.

(2) Regionálny operačný program vypracúvajú samosprávne kraje vo vzájomnej spolupráci v rámci regiónu na úrovni druhého stupňa podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek na základe partnerstva v súlade s cieľmi a prvoradými potrebami ustanovenými v národnom pláne.

(3) Regionálny operačný program na základe odporúčania regionálneho monitorovacieho výboru (§ 18) a Národného monitorovacieho výboru schvaľuje na návrh ministerstva vláda.

§ 8

Sektorový operačný program

(1) Sektorový operačný program je strednodobý dokument vypracovaný pre vopred určené sektory; obsahuje ciele a prvoradé potreby sektoru, súhrnný popis opatrení plánovaných na dosiahnutie cieľov a prvoradých potrieb, rámcový finančný plán a ustanovenia na jeho zabezpečenie. Počet a zameranie sektorových operačných programov určí vláda.

(2) Sektorový operačný program vypracúva ústredný orgán štátnej správy v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi na základe partnerstva v súlade s cieľmi a prvoradými potrebami ustanovenými v národnom pláne.

(3) Sektorový operačný program na základe odporúčania Národného monitorovacieho výboru a na návrh ministerstva schvaľuje vláda.

§ 9

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja

(1) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja je strednodobý programový dokument, ktorý obsahuje najmä

a) analýzu hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja, environmentálneho rozvoja a rozvoja kultúry na území samosprávneho kraja, hlavné smery jeho vývoja a určenie jeho cieľov a prvoradých potrieb,

b) určenie okresov a obcí, ktorých rozvoj je potrebné podporovať s ohľadom na potrebu rovnováhy v rozvoji samosprávneho kraja,

c) úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry, v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach podľa § 3 ods. 2,

d) návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.

(2) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja je v súlade s cieľmi a prvoradými potrebami ustanovenými v národnom pláne a s podkladom na vypracovanie príslušného regionálneho operačného programu.

(3) Podkladom na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja sú aj programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na jeho území. Štát poskytuje samosprávnym krajom finančné prostriedky na výdavky súvisiace s vypracovaním programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja a programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí.

§ 10

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce

(1) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý programový dokument, ktorý obsahuje najmä

a) analýzu hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja, environmentálneho rozvoja a rozvoja kultúry obce, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cieľov a prvoradých potrieb,

b) úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry, v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach podľa § 3 ods. 2,

c) návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.

§ 11

Finančné zabezpečenie podpory regionálneho rozvoja

(1) Na finančné zabezpečenie podpory regionálneho rozvoja možno použiť prostriedky štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtu samosprávnych krajov, rozpočtu obcí, prostriedky fyzických osôb, prostriedky iných právnických osôb, úvery a príspevky medzinárodných organizácií.

(2) Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja môžu byť prostriedky z fondov Európskej únie.

(3) Koneční prijímatelia prostriedkov z finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja môžu byť podnikateľské subjekty, obce a nimi založené právnické osoby alebo združenia obcí, samosprávne kraje a nimi zriadené právnické osoby, neziskové organizácie5) a iné právnické osoby, ktoré o ne požiadajú a predložia projekt, podľa ktorého sa majú uskutočniť opatrenia obsiahnuté v operačných programoch, v regionálnych operačných programoch, v sektorových operačných programoch, v programoch hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja a v programoch hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.

(4) Na hospodárenie s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov a z fondov Európskej únie sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.6)

(5) Úlohy platobného orgánu pre štrukturálne fondy a platobného orgánu pre Kohézny fond plní v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev6a) Ministerstvo financií Slovenskej republiky; platobný orgán zodpovedá za metodické usmerňovanie finančného riadenia čerpania podpory zo štrukturálnych fondov a finančného riadenia čerpania podpory z Kohézneho fondu a certifikáciu výkazu výdavkov, na základe ktorej predkladá žiadosti o platby z Európskej komisie.6b)

(6) Platobná jednotka je organizačná zložka riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu, alebo iná právnická osoba6c) zodpovedná za prevod prostriedkov zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu konečnému prijímateľovi; vykonáva predbežnú finančnú kontrolu pred platbou konečnému prijímateľovi; platobnú jednotku určuje vláda v súlade s osobitným predpisom.3a)

(7) Sprostredkovateľský orgán platobného orgánu pre Kohézny fond je orgán verejnej moci zodpovedný za prevod prostriedkov z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu konečnému prijímateľovi.6d)

(8) Vykonávanie finančnej kontroly podpory regionálneho rozvoja z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov a fondov Európskej únie upravuje osobitný predpis.7)

TRETIA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY, OBCÍ A SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV PRI PODPORE REGIONÁLNEHO ROZVOJA

§ 12

Ministerstvo

Ministerstvo

a) koordinuje činnosť orgánov štátnej správy, obcí a samosprávnych krajov zúčastnených na príprave a uskutočňovaní národného plánu, operačných programov, regionálnych operačných programov a sektorových operačných programov,

b) monitoruje a analyzuje hospodársku situáciu a sociálnu situáciu v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky,

c) vypracúva v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi návrh národného plánu, predkladá ho vláde na schválenie, vyhodnocuje jeho plnenie a ročne predkladá vláde správu o jeho plnení,

d) riadi prípravu, plnenie, monitorovanie a vyhodnocovanie operačných programov v pôsobnosti ministerstva a regionálnych operačných programov,

e) raz ročne predkladá vláde správu o plnení operačných programov v pôsobnosti ministerstva, správu o plnení regionálnych operačných programov a správu o plnení sektorových operačných programov,

f) zabezpečuje výber projektov v rámci uskutočňovania operačných programov v pôsobnosti ministerstva, regionálnych operačných programov a v spolupráci s orgánmi štátnej správy, s obcami a samosprávnymi krajmi zabezpečuje ich nezávislé expertné posudzovanie,

g) pripravuje podklady pre činnosť regionálnych monitorovacích výborov a Národného monitorovacieho výboru,

h) zabezpečuje spoluprácu s orgánmi Európskej únie v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti a cezhraničnej spolupráce, koordinuje využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti a cezhraničnej spolupráce,

i) zriaďuje Agentúru na podporu regionálneho rozvoja, regionálne monitorovacie výbory a Národný monitorovací výbor,

j) požaduje od orgánov štátnej správy, obcí a samosprávnych krajov informácie potrebné na uskutočnenie pôsobnosti podľa písmen a) až g),

k) zabezpečuje spoluprácu s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.

§ 13

Ostatné ústredné orgány štátnej správy

(1) Ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti

a) plnia úlohy súvisiace s hlavnými cieľmi podpory regionálneho rozvoja podľa § 3,

b) spolupracujú pri vypracúvaní a uskutočňovaní národného plánu, operačných programov a regionálnych operačných programov v rozsahu, ktorý určí vláda,

c) v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi vypracúvajú operačné programy a sektorové operačné programy, ktoré súčasne uskutočňujú a pravidelne vyhodnocujú; vyhodnotenia predkladajú ročne ministerstvu,

d) zabezpečujú výber projektov v súlade s prvoradými potrebami ustanovenými v operačných programoch a v sektorových operačných programoch a ich nezávislé expertné posudzovanie,

e) spolupracujú pri vypracúvaní programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja,

f) zabezpečujú v rámci svojich kompetencií spoluprácu s orgánmi Európskej únie a využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie okrem § 12 písm. h).

(2) Na požiadanie ústredných orgánov štátnej správy spolupracujú pri plnení týchto úloh všetky orgány štátnej správy.

§ 13a

Riadiaci orgán pre príslušný programový dokument

(1) Riadiaci orgán3a) pre príslušný programový dokument je ústredný orgán štátnej správy, ktorý určuje vláda v súlade s osobitným predpisom.3c)

(2) Riadiaci orgán pre príslušný programový dokument je určený pre Rámec podpory Spoločenstva, operačný program, regionálny operačný program, sektorový operačný program, jednotný programový dokument a Iniciatívu Európskych spoločenstiev.

(3) Riadiaci orgán pre príslušný programový dokument je zodpovedný za účinnosť pomoci, za správnosť riadenia pomoci, za zohľadňovanie pomoci predovšetkým pre zaostávajúce regióny a za vykonávanie pomoci z fondov Európskej únie.7b)

(4) Riadiaci orgán pre príslušný programový dokument poverí výkonom časti svojich právomocí sprostredkovateľský orgán formou splnomocnenia o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu pre príslušný programový dokument na sprostredkovateľský orgán v súlade s osobitným predpisom.3c) Toto splnomocnenie nezbavuje zodpovednosti riadiaci orgán pre príslušný programový dokument.

(5) Riadiaci orgán pre príslušný programový dokument a sprostredkovateľský orgán konajú voči konečnému prijímateľovi a usmerňujú jeho činnosť. Na tento účel riadiaci orgán pre príslušný programový dokument alebo sprostredkovateľský orgán uzatvára zmluvu s konečným prijímateľom, v ktorej dohodne konkrétne podmienky poskytnutia pomoci a kontrolný mechanizmus.

§ 13b

Riadiaci orgán pre Kohézny fond

(1) Riadiaci orgán pre Kohézny fond6b) je ústredný orgán štátnej správy zodpovedný za celkové riadenie a koordináciu operácií v rámci Kohézneho fondu, ktorý určuje vláda podľa osobitného predpisu.3c)

(2) Riadiaci orgán pre Kohézny fond zabezpečuje

a) celkové riadenie a koordináciu pomoci z Kohézneho fondu v Slovenskej republike a metodické usmernenie orgánov zodpovedných za realizáciu projektov Kohézneho fondu,

b) vypracovanie strategického programového dokumentu pre Kohézny fond,

c) koordináciu súladu pomoci z Kohézneho fondu s politikami Európskych spoločenstiev a pomoci zo štrukturálnych fondov,

d) dôkladné hodnotenie projektov Kohézneho fondu pred prijatím rozhodnutia Európskej komisie o poskytnutí pomoci pre projekty Kohézneho fondu tak, aby sociálno-ekonomický prínos projektov Kohézneho fondu zodpovedal vynaloženým zdrojom.

(3) Riadiaci orgán pre Kohézny fond poverí výkonom časti svojich právomocí sprostredkovateľský orgán formou splnomocnenia o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu pre Kohézny fond na sprostredkovateľský orgán v súlade s osobitným predpisom.3c) Takto uskutočneným delegovaním sa riadiaci orgán pre Kohézny fond nezbavuje zodpovednosti za riadny výkon úlohy riadiaceho orgánu pre Kohézny fond. Rozsah delegovaných právomocí sa dohodne medzi riadiacim orgánom pre Kohézny fond a sprostredkovateľským orgánom.

(4) Na zabezpečovanie vymedzených úloh riadiaci orgán pre Kohézny fond a sprostredkovateľský orgán môžu konať voči konečnému prijímateľovi a usmerňovať jeho činnosť v súvislosti s vykonávaním projektov Kohézneho fondu. Na tento účel riadiaci orgán pre Kohézny fond alebo sprostredkovateľský orgán uzatvára zmluvu s konečným prijímateľom, v ktorej dohodne konkrétne podmienky poskytnutia pomoci a kontrolný mechanizmus.

§ 14

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja

(1) Agentúra na podporu regionálneho rozvoja zabezpečuje využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti a cezhraničnej spolupráce.

(2) Agentúra na podporu regionálneho rozvoja

a) zabezpečuje prípravu, riadenie, implementáciu, monitorovanie, hodnotenie, kontrolu využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v pôsobnosti ministerstva a informovanie verejnosti o ich využívaní,

b) plní pri využívaní finančných prostriedkov z predvstupových fondov Európskej únie v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti a cezhraničnej spolupráce úlohy spojené najmä s verejným obstarávaním,8) uzatváraním zmlúv, vykonávaním platieb, vedením účtovnej evidencie, technickým uskutočňovaním projektov, ako aj s komplexným monitorovaním a kontrolou použitia finančných zdrojov,

c) zabezpečuje pri využívaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti a cezhraničnej spolupráce finančné zdroje a platobný režim.

§ 14a

Monitorovací výbor

(1) Za monitorovanie Rámca podpory Spoločenstva, operačných programov, regionálnych operačných programov, sektorových operačných programov, jednotného programového dokumentu, strategického programového dokumentu pre Kohézny fond a Iniciatívy Európskych spoločenstiev je zodpovedný príslušný riadiaci orgán (§ 13a, § 13b), ktorý si na tento účel zriaďuje príslušný monitorovací výbor.

(2) Podrobnosti o organizácii a činnosti monitorovacieho výboru upravuje jeho štatút, ktorý schvaľuje príslušný monitorovací výbor.8a)

§ 15

Národný monitorovací výbor

(1) Národný monitorovací výbor

a) prerokúva a odporúča vláde na schválenie národný plán, operačné programy, regionálne operačné programy a sektorové operačné programy,

b) monitoruje napĺňanie cieľov a prvoradých potrieb určených v národnom pláne a navrhuje opatrenia na ich urýchlené a efektívne zabezpečenie,

c) prerokúva a odporúča vláde na schválenie výročné správy a záverečnú správu o napĺňaní cieľov a prvoradých potrieb určených v národnom pláne,

d) prerokúva a odporúča vláde na schválenie výročné správy a záverečné správy o napĺňaní cieľov a o plnení prvoradých potrieb určených v operačných programoch, v regionálnych operačných programoch a v sektorových operačných programoch,

e) prerokúva návrhy na zmenu obsahu národného plánu, operačných programov, regionálnych operačných programov, sektorových operačných programov a odporúča ich na schválenie vláde,

f) schvaľuje prerozdeľovanie prostriedkov medzi operačnými programami, regionálnymi operačnými programami a sektorovými operačnými programami.

(2) Členstvo v Národnom monitorovacom výbore je založené na partnerstve a sú v ňom zástupcovia

a) orgánov štátnej správy,

b) obcí a samosprávnych krajov,

c) regionálnych monitorovacích výborov,

d) ostatných sociálno-ekonomických partnerov,

e) verejnoprávnych inštitúcií.

(3) Predsedom Národného monitorovacieho výboru je minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(4) Národný monitorovací výbor je vytvorený na plánovacie obdobie národného plánu.

(5) Podrobnosti týkajúce sa zloženia, úloh, organizácie a činnosti Národného monitorovacieho výboru upravuje štatút.

§ 16

Samosprávny kraj

Samosprávny kraj na všeobecný rozvoj svojho územia a zabezpečenie potrieb jeho obyvateľov pri výkone samosprávy najmä

a) vypracúva, schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje plnenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia samosprávneho kraja, prípadne jeho častí, podieľa sa na ich uskutočňovaní a pravidelne vyhodnocuje jeho plnenie,

b) vypracúva regionálny operačný program v spolupráci s ďalšími samosprávnymi krajmi vytvárajúcimi štatistickú územnú jednotku na úrovni druhého stupňa (§ 4 ods. 3) na základe metodického usmernenia ministerstva, podieľa sa na jeho uskutočňovaní a pravidelne vyhodnocuje jeho plnenie,

c) spolupracuje s ministerstvom a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy na príprave národného plánu, na príprave operačných programov, na príprave sektorových operačných programov, spolupracuje s príslušným ústredným orgánom štátnej správy a s ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi [§ 2 písm. c)]; podieľa sa na pravidelnom vyhodnocovaní ich plnenia,

d) zabezpečuje trvalo udržateľný hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj na území samosprávneho kraja,

e) obstaráva a schvaľuje jednotlivé rozvojové projekty regionálneho charakteru, podieľa sa na ich uskutočňovaní a vyhodnocuje ich plnenie, vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť,

f) vypracúva, schvaľuje a vyhodnocuje plnenie jednotlivých programov medzinárodnej spolupráce na regionálnej úrovni [§ 3 ods. 2 písm. d)] a podieľa sa na ich uskutočňovaní,

g) pravidelne monitoruje a hodnotí rozvoj územia samosprávneho kraja a pravidelne vypracúva správy o hospodárskom rozvoji a sociálnom rozvoji samosprávneho kraja,

h) zabezpečuje prostriedky v rozsahu svojej pôsobnosti na odstraňovanie nežiaducich rozdielov na území samosprávneho kraja,

i) zabezpečuje vzájomnú spoluprácu s ďalšími samosprávnymi krajmi a rozvoj spolupráce s územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov9) vykonávajúcimi regionálne funkcie pri výkone samosprávy,

j) môže zriaďovať právnické osoby na podporu regionálneho rozvoja územia samosprávneho kraja, najmä územné agentúry na podporu regionálneho rozvoja,

k) vedie evidenciu programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja a obcí,

l) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými zákonmi.10)

§ 17

Obec

Obec na všestranný rozvoj svojho územia a zabezpečenie potrieb jeho obyvateľov pri výkone samosprávy najmä

a) vypracúva, schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje plnenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a zabezpečuje jeho plnenie,

b) poskytuje súčinnosť na príprave a uskutočňovaní programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, na území ktorého sa obec nachádza,

c) poskytuje súčinnosť na príprave regionálnych operačných programov,

d) spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových zámerov spoločných pre viacero obcí,

e) zriaďuje s inými obcami združenie obcí11) s predmetom činnosti, ktorým napomáha hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj obce, ako aj samosprávneho kraja,

f) vypracúva stanovisko k programom regionálneho rozvoja [§ 5 písm. a) až d)].

§ 18

Regionálny monitorovací výbor

(1) Regionálny monitorovací výbor

a) prerokúva a odporúča vláde na schválenie regionálny operačný program,

b) monitoruje plnenie úloh regionálneho operačného programu,

c) schvaľuje výročné správy a záverečnú správu o plnení regionálneho operačného programu, ktoré predkladá Národnému monitorovaciemu výboru,

d) určuje regionálne kritériá na výber projektov financovaných v rámci regionálneho operačného programu a berie na vedomie výber týchto projektov,

e) prerokúva návrhy na zmenu obsahu regionálneho operačného programu a predkladá ich Národnému monitorovaciemu výboru.

(2) Členstvo v regionálnom monitorovacom výbore je založené na partnerstve a sú v ňom zástupcovia

a) orgánov štátnej správy,

b) obcí a samosprávnych krajov,

c) ostatných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí pôsobia v príslušnom regióne.

(3) Regionálny monitorovací výbor je vytvorený na plánovacie obdobie národného plánu.

(4) Podrobnosti o organizácii, činnosti, úlohách, zložení a počte členov regionálneho monitorovacieho výboru upravuje štatút, ktorý schvaľuje ministerstvo.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

§ 19

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

2) § 2 ods. 2 zákona č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).

3) § 2 ods. 3 zákona č. 106/1999 Z. z.

3a) Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 ustanovujúce všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch.

3b) Nariadenie Rady (ES) č. 438/2001 z 2. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999, pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov.

3c) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

3d) Čl. 10 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994 zo 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond.

4) § 2 písm. a) zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.

4a) Čl. 18 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch.

4b) Čl. 19 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch.

4c) Nariadenie Rady (ES) č. 1164/1994 zo 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1386/2002 z 29. júla 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy v súvislosti s pomocou poskytovanou z Kohézneho fondu a postupy pri vykonávaní úprav financovania.

5) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z., zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6a) Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 ustanovujúce všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch.Nariadenie Rady (ES) č. 438/2001 z 2. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999, pokiaľ ide o systémy riadenia kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov.Nariadenie Komisie (ES) č. 448/2001 z 2. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999, pokiaľ ide o postup vykonávania úprav financovania pomoci poskytovanej zo štrukturálnych fondov.Nariadenie Rady (ES) č. 1164/1994 zo 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond.Nariadenie Komisie (ES) č. 16/2003 zo 6. januára 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá pre vykonanie nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994 týkajúce sa oprávnenosti výdavkov súvisiacich s opatreniami spolufinancovanými Kohéznym fondom.

6b) Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 ustanovujúce všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch.Nariadenie Komisie (ES) č. 1386/2002 z 29. júla 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy v súvislosti s pomocou poskytovanou z Kohézneho fondu a postupy pri vykonávaní úprav financovania.

6c) Zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6d) Nariadenie Komisie (ES) č. 1386/2002 z 29. júla 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy v súvislosti s pomocou poskytovanou z Kohézneho fondu a postupy pri vykonávaní úprav financovania.

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.,
zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 150/2001 Z. z.,
zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

7b) Čl. 34 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch.

8) Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

8a) Napríklad čl. 35 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch.

9) § 5 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z.

10) Napríklad zákon č. 302/2001 Z. z., zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.

11) § 20b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z.