Zákon č. 416/2001 Z. z.Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

(v znení č. 567/2001 Z. z., 184/2002 Z. z., 543/2002 Z. z.(nepriamo), 103/2003 Z. z., 596/2003 Z. z.(nepriamo), 666/2004 Z. z.(nepriamo), 538/2005 Z. z.(nepriamo), 245/2008 Z. z.(nepriamo), 448/2008 Z. z.(nepriamo), 513/2009 Z. z.(nepriamo), 56/2012 Z. z.(nepriamo), 103/2014 Z. z.(nepriamo), 126/2015 Z. z.(nepriamo), 189/2015 Z. z.(nepriamo), 440/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 171/2001
Platnosť od 24.10.2001
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

okrem čl. I § 4 ods. 4 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a okrem ustanovení zákonov uvedených v čl. IV a čl. VIII v prvom bode až tridsiatom bode, v tridsiatom prvom bode § 68 písm. a) štvrtom bode, v tridsiatom druhom bode až sedemdesiatom bode, v čl. XV ...