Čiastka č. 171/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 24.10.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
416/2001 Z. z. Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 01.01.2002
417/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky
418/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonáva § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách