Zákon č. 567/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 416/2001 Z. z.

(v znení č. 568/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 222/2001
Platnosť od 23.12.2001
Účinnosť od 01.02.2010

567

ZÁKON

z 12. decembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 416/2001 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky sa mení takto:

„V čl. XXII sa slová „sedemdesiatom bode“ nahrádzajú slovami „šesťdesiatom treťom bode“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 386/1997 Z. z. v znení zákona č. 567/2001 Z. z.

Příloha 01