Vyhláška č. 390/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona

Čiastka 156/1999
Platnosť od 31.12.1999 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2003
Zrušený 202/1995 Z. z.

390

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska

z 21. decembra 1999,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona

Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 4 a § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 388/1999 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovujú:


Plnenie ohlasovacej povinnosti (k § 8 zákona)

§ 1

Tuzemec s výnimkou banky a pobočky zahraničnej banky, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,1) a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku plnia ohlasovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona voči Národnej banke Slovenska ohlásením svojich aktív a pasív, ako aj inkás a platieb, ktoré s nimi súvisia, vo vzťahu k cudzozemcom a vo vzťahu k tuzemcom v zahraničí v rozsahu a spôsobom uvedeným na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Tuzemec s výnimkou banky a pobočky zahraničnej banky plní ohlasovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 1 písm. b) a c) zákona voči Národnej banke Slovenska ohlásením skutočností týkajúcich sa

a) priamych investícií, a to

1. inkás a platieb vyplývajúcich zo vzniku alebo zo zmeny podielu na priamej investícii v zahraničí vrátane poskytnutých úverov, ktoré majú charakter priamej investície, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,

2. inkás a platieb vyplývajúcich zo vzniku alebo zo zmeny podielu na priamej investícii cudzozemca v tuzemsku vrátane prijatých úverov, ktoré majú charakter priamej investície, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,

b) finančného úveru, a to inkás a platieb súvisiacich s prijatím finančného úveru od cudzozemca a s poskytnutím finančného úveru cudzozemcovi, s výnimkou priamych investícií na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,

c) cenných papierov, a to

1. inkás spojených s predajom tuzemských cenných papierov (akcií) cudzozemcovi na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 k tejto vyhláške,

2. platieb spojených s kúpou tuzemských cenných papierov (akcií) od cudzozemca na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 k tejto vyhláške,

3. platieb spojených s kúpou zamestnaneckých akcií a inak finančne zvýhodnených akcií, ktorých emitentom je cudzozemec, podľa § 15 ods. 4 písm. d) a e) zákona na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 k tejto vyhláške,

d) zriadenia a stavu účtu v zahraničí na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6; rozsah tejto povinnosti nezahŕňa zriadenie a vedenie účtov tuzemca-fyzickej osoby počas jeho pobytu v zahraničí.

(2) Ohlasovacia povinnosť podľa odseku 1 písm. a) až c) sa plní voči Národnej banke Slovenska prostredníctvom devízového miesta uvedeného v § 2 písm. o) bode 1 zákona.

(3) Ohlasovacia povinnosť podľa odseku 1 písm. d) sa plní priamo voči Národnej banke Slovenska.

§ 3

Banka a pobočka zahraničnej banky plnia ohlasovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 1 písm. b) a c) zákona voči Národnej banke Slovenska ohlásením inkás a platieb týkajúcich sa ich priamych investícií, finančného úveru, cenných papierov a zriadenia a stavu účtu v zahraničí spôsobom uvedeným v § 2, ak na tieto operácie nie je oprávnená na základe povolenia pôsobiť ako banka podľa osobitného predpisu.2)

§ 4

(1) Ohlasovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 3 zákona plní tuzemec alebo cudzozemec v cestovnom styku pri dovoze alebo vývoze

a) bankoviek a mincí v slovenskej mene a v cudzej mene v úhrnnej hodnote prevyšujúcej 150 000 Sk,

b) zlata.

(2) Ohlasovaciu povinnosť plní tuzemec alebo cudzozemec pri poštovej zásielke3) alebo inej zásielke odosielanej do zahraničia alebo zo zahraničia do tuzemska, ak obsahuje

a) bankovky a mince v úhrnnej hodnote prevyšujúcej 20 000 Sk,

b) zlato.

(3) Ohlasovaciu povinnosť uvedenú v odsekoch 1 a 2 plní tuzemec alebo cudzozemec voči Národnej banke Slovenska odovzdaním vyplneného tlačiva podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 7 colnému orgánu.

(4) Hodnota bankoviek a mincí v cudzej mene sa určuje kurzom príslušnej cudzej meny vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným v deň dovozu alebo vývozu bankoviek a mincí alebo v deň podania poštovej alebo inej zásielky.

§ 5

Pri vypĺňaní tlačív podľa § 1 až 4 tejto vyhlášky sa používajú číselníky kódov uvedených v prílohe č. 8 a platobné tituly podľa osobitného predpisu.4)

§ 6

(1) Tuzemec, ktorý vo vzťahu k cudzozemcom v zahraničí vykazuje záväzky v cudzej mene, plní ohlasovaciu povinnosť voči Národnej banke Slovenska na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 9 až 13.

(2) Za záväzok podľa odseku 1 sa považuje záväzok vrátane nájmu (leasing), ktorého splatnosť odo dňa podpísania zmluvy do dňa poslednej splátky je dlhšia ako jeden rok.

§ 7

Ohlasovaciu povinnosť podľa § 8 zákona plní tuzemec alebo cudzozemec v lehotách uvedených v prílohách č. 1 až 7 a 9 až 13.

Operácie so zahraničnými cennými papiermi (k § 15 zákona)

§ 8

Devízové povolenie sa nevyžaduje na vydanie zahraničných cenných papierov, s ktorými sa má obchodovať v tuzemsku, alebo na obchodovanie so zahraničnými cennými papiermi v tuzemsku.

§ 9

Devízové povolenie sa nevyžaduje na uzavretie zmluvy na kúpu zahraničného cenného papiera a na kúpu zahraničného cenného papiera alebo na prijatie zahraničného cenného papiera od cudzozemca ako úhradu peňažnej pohľadávky tuzemca voči cudzozemcovi.

§ 10

Devízové povolenie sa nevyžaduje na predaj zahraničných cenných papierov.

§ 11

Nadobúdanie nehnuteľností v zahraničí (k § 20 zákona)

Devízové povolenie sa nevyžaduje, ak sa tuzemec zmluvne zaväzuje kúpiť nehnuteľnosti v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj alebo v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru a plní peňažné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.

§ 12

Investovanie v zahraničí (k § 21 zákona)

Devízové povolenie sa nevyžaduje na investovanie v zahraničí, ak ide o priamu investíciu v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj alebo v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru.


§ 14

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 335/1996 Z. z.

§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Brigita Schmögnerová v. r.

Marián Jusko v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 390/1999 Z. z.

Příloha 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 390/1999 Z. z.

Príloha 02

Príloha č. 4 k vyhláške č. 390/1999 Z. z.

Príloha 04

Príloha č. 6 k vyhláške č. 390/1999 Z. z.

Príloha 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 390/1999 Z. z.

Príloha 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 390/1999 Z. z.

Časť l Klasifikácia sektorov podľa Systému národných účtov (SNA)
Kód Názov položky
000 Zatiaľ nezaradené
100 Nefinančné korporácie a kvázikorporácie
101 Verejné nefinančné korporácie a kvázikorporácie
102 Súkromné nefinančné korporácie a kvázikorporácie
103 Nefinančné korporácie a kvázikorporácie pod zahraničnou kontrolou
400 Peňažné inštitúcie a korporácie
410 Ústredná banka
420 Iné peňažné inštitúcie
421 Verejné peňažné inštitúcie
422 Súkromné peňažné inštitúcie
423 Peňažné inštitúcie pod zahraničnou kontrolou
430 Iné úverové inštitúcie
431 Verejné úverové inštitúcie
432 Súkromné úverové inštitúcie
433 Úverové inštitúcie pod zahraničnou kontrolou
440 Peňažné pomocné inštitúcie
441 Verejné peňažné pomocné inštitúcie
442 Súkromné peňažné pomocné inštitúcie
443 Pomocné peňažné inštitúcie pod zahraničnou kontrolou
450 Investičné fondy
452 Súkromné investičné fondy
453 Investičné fondy pod zahraničnou kontrolou
460 Investičné spoločnosti
462 Súkromné investičné spoločnosti
463 Investičné spoločnosti pod zahraničnou kontrolou
500 Poisťovacie spoločnosti
501 Verejné poisťovacie spoločnosti
502 Súkromné poisťovacie spoločnosti
503 Poisťovacie spoločnosti pod zahraničnou kontrolou
600 Vládny sektor
610 Ústredný vládny sektor
630 Miestny vládny sektor
640 Fondy sociálneho zabezpečenia
700 Súkromné nezárobkové inštitúcie slúžiace prevažne domácnostiam
800 Domácnosti
900 Zvyšok sveta (nerezidenti)
Časť 2 Klasifikácia odvetví Odvetvová klasifikácia ekonomických činností (OKEČ)
Kód OKEČ Názov OKEČ
01 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby
02 Lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby
05 Rybolov, chov rýb; služby v rámci rybolovu
10 Ťažba čierneho a hnedého uhlia; ťažba rašeliny
11 Ťažba ropy a zemného plynu; súvisiace služby okrem prieskumu
12 Ťažba a úprava uránových a tónových rúd
13 Ťažba a úprava rúd
14 Ťažba a úprava ostatných nerastov
15 Výroba potravín a nápojov
16 Spracovanie tabaku
17 Textilná výroba
18 Odevná výroba; spracovanie a farbenie kožušín
19 Vyčiňovanie a úprava kože; výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a obuvi
20 Drevárska a korkárska výroba okrem výroby nábytku; výroba výrobkov zo slamy, prútia a podobných materiálov
21 Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera
22 Vydavateľstvo, tlač a reprodukcia nahraných nosičov záznamu
23 Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrových palív
24 Výroba chemikálií a chemických výrobkov
25 Výroba výrobkov z gumy a plastov
26 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
27 Výroba kovov
28 Výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výroby strojov a zariadení
29 Výroba strojov a zariadení
30 Výroba kancelárskych strojov a počítačov
31 Výroba elektrických strojov a prístrojov
32 Výroba rádiových, televíznych a spojových zariadení a prístrojov
33 Výroba zdravotníckych, presných a optických prístrojov a hodín
34 Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov
35 Výroba ostatných dopravných zariadení
36 Výroba nábytku; výroba
37 Recyklovanie druhotných surovín
40 Výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej vody
41 Výroba a rozvod vody
45 Stavebníctvo
50 Predaj, údržba a oprava motorových vozidiel a motocyklov; maloobchodný predaj pohonných látok
51 Veľkoobchod a sprostredkovanie veľkoobchodu okrem motorových vozidiel a motocyklov
52 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov; oprava spotrebného tovaru
55 Hotely a reštaurácie
60 Pozemná doprava, potrubná doprava
61 Vodná doprava
62 Vzdušná doprava
63 Vedľajšie a pomocné činnosti v doprave; činnosti cestovných kancelárií
64 Pošta a telekomunikácie
65 Peňažníctvo
66 Poisťovníctvo okrem povinného sociálneho zabezpečenia
67 Činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním
70 Činnosti v oblasti nehnuteľností
71 Prenájom strojov a zariadení bez obsluhy; prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť
72 Počítačové a súvisiace činnosti
73 Výskum a vývoj
74 Iné obchodné služby
75 Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
80 Školstvo
85 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
90 Čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov, hygienické a podobné činnosti
91 Činnosti členských organizácií
92 Rekreačné, kultúrne a športové činnosti
93 Ostatné služby
95 Súkromné domácnosti s domácim personálom
99 Exteritoriálne organizácie a združenia
Časť 3 Klasifikácia právnej formy
Kód Názov položky
000 Zatiaľ neurčené
100 Fyzická osoba-príležitostne činná-zapísaná v registri daňového informačného systému
101 Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
102 Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri
103 Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
104 Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri
105 Slobodné povolanie-fyzilcká osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona
106 Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri
107 Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri-podnikajúci súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník
108 Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri-podnikajúci súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník
109 Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri-podnikajúci súčasne ako osoba so slobodným povolaním
110 Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri-podnikajúci súčasne ako osoba so slobodným povolaním
111 Verejná obchodná spoločnosť
112 Spoločnosť s ručením obmedzeným
113 Komanditná spoločnosť
114 Spoločnosť komanditná na akcie
115 Spoločný podnik
116 Záujmové združenie
117 Nadácia
118 Neinvestičný fond
119 Nezisková organizácia
121 Akciová spoločnosť
131 Svojpomocné poľnohospodárske družstvo
201 Poľnohospodárske družstvo
205 Družstvo
211 Družstevný podnik poľnohospodársky
231 Výrobné družstvo
232 Spotrebné družstvo
233 Bytové družstvo
234 Iné družstvo
241 Družstevný podnik (s jedným zakladateľom)
242 Spoločný podnik (s viacerými zakladateľmi)
251 Záujmová organizácia družstiev
261 Spoločná záujmová organizácia družstiev
271 Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.
301 Štátny podnik
311 Národná banka Slovenska
312 Banka - štátny peňažný ústav
321 Rozpočtová organizácia
331 Príspevková organizácia
332 Organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou právnou subjektivitou
341 Štátna hospodárska organizácia riadená okresným úradom
343 Obecný podnik
351 Železnice SR
381 Fondy
382 Verejnoprávna inštitúcia
401 Združenie medzinárodného obchodu
411 Podnik so zahraničnou majetkovou účasťou
Kód Názov položky
421 Zahraničná osoba
431 Banka - akciová spoločnosť
432 Sporiteľňa
433 Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne
434 Doplnková dôchodková poisťovňa
435 Poisťovňa - štátny podnik
436 Poisťovňa - akciová spoločnosť
441 Podnik zahraničného obchodu
442 Účelová zahraničnoobchodná organizácia
445 Komoditná burza
501 Odštepný závod alebo iná organizačná zložka podniku zapisujúca sa do obchodného registra
511 Pobočka štátneho peňažného ústavu
513 Pobočka sporiteľne
514 Oblastný závod poisťovne
521 Samostatná drobná prevádzkareň obecného úradu
534 Jednotka štátnej železnično-technickej inšpekcie
535 Jednotka zboru ozbrojenej ochrany železníc
536 Jednotka železničného správneho úradu
601 Vysoká škola
602 Fakulta vysokej školy
603 Iné pracovisko vysokej školy/fakulty
611 Stredná škola
621 Základná škola
701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)
702 Poisťovací spolok
705 Podnik alebo hospodárske zariadenie združenia
711 Politická strana, politické hnutie
715 Podnik alebo hospodárske zariadenie politickej strany
721 Cirkevná organizácia
731 Organizačná jednotka združenia
732 Organizačná jednotka politickej strany, politického hnutia
741 Stavovská organizácia - profesná komora
745 Komora (s výnimkou profesných komôr)
751 Záujmové združenie právnických osôb
801 Obec (obecný úrad)
802 Krajský úrad a okresný úrad
901 Zastupiteľské orgány iných štátov
911 Zahraničné kultúrne, informačné stredisko, rozhlasová, tlačová a televízna agentúra
921 Medzinárodné organizácie a združenia
931 Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby
Časť 4 Číselník kódov krajín
Kód OSN Abecedné skratky krajín Slovenský skrátený názov
2* 3**Oficiálny názov
004 AF AFG Afganistan
Afganský islamský štát
008 AL ALB Albánsko
Albánska republika
010 AQ ATA Antarktída
Antarktída
012 DZ DZA Alžírsko
Alžírska demokratická a ľudová republika
016 AS ASM Americká Samoa
Teritórium Americká Samoa
020 AD AND Andorra
Andorrské kniežatstvo
024 AO AGO Angola
Angolská republika
028 AG ATG Antigua a Barbuda
Antigua a Barbuda
031 AZ AZE Azerbajdžan
Azerbajdžanská republika
032 AR ARG Argentína
Argentínska republika
036 AU AUS Austrália
Austrálsky zväz
040 AT AUT Rakúsko
Rakúska republika
044 BS BHS Bahamy
Bahamské spoločenstvo
048 BH BHR Bahrajn
Bahrajnský štát
050 BD BGD Bangladéš
Bangladéšska ľudová republika
051 AM ARM Arménsko
Arménska republika
052 BB BRB Barbados
Barbados
056 BE BEL Belgicko
Belgické kráľovstvo
060 BM BMU Bermudy
Bermudské ostrovy
064 BT BTN Bhután
Bhutánske kráľovstvo
068 BO BOL Bolívia
Bolívijská republika
070 BA BIH Bosna a Hercegovina
Republika Bosna a Hercegovina
072 BW BWA Botswana
Botswanská republika
074 BV BVT Bouvetov ostrov
Bouvetov ostrov
076 BR BRA Brazília
Brazílska federatívna republika
084 BZ BLZ Belize
Belize
086 IO IOT Britské indickooceánske teritórium
Britské indickooceánske teritórium
090 SB SLB Šalamúnove ostrovy
Šalamúnove ostrovy
092 VG VGB Britské Panenské ostrovy
Britské Panenské ostrovy
096 BN BRN Brunej
Brunej Darussalam
100 BG BGR Bulharsko
Bulharská republika
104 MM MMR Mjanmarsko
Mjanmarský zväz
108 BI BDI Burundi
Burundská republika
112 BY BLR Bielorusko
Bieloruská republika
116 KH KHM Kambodža
Kambodžské kráľovstvo
120 CM CMR Kamerun
Kamerunská republika
124 CA CAN Kanada
Kanada
132 CV CPV Kapverdy
Kapverdská republika
136 KY CYM Kajmanie ostrovy
Kajmanie ostrovy
140 CF CAF Stredoafrická republika
Stredoafrická republika
144 LK LKA Srí Lanka
Srílanská demokratická socialistická republika
148 TD TCD Čad
Čadská republika
152 CL CHL Chile
Čílska republika
156 CN CHN Čína
Čínska ľudová republika
158 TW TWN Taiwan
Taiwan, Čínska republika
162 CX CXR Vianočný ostrov
Teritórium Vianočný ostrov
166 CC CCK Kokosové ostrovy
Teritórium Kokosové ostrovy
170 CO COL Kolumbia
Kolumbijská republika
174 KM COM Komory
Komorská federatívna islamská republika
175 YT MYT Mayotte
Mayotte
178 CG COG Kongo
Konžská republika
180 CD COD Demokratická republika Kongo
Demokratická republika Kongo
184 CK COK Cookove ostrovy
Samosprávne zámorské teritórium Cookove ostrovy
188 CR CRI Kostarika
Kostarická republika
191 HR HRV Chorvátsko
Chorvátska republika
192 CU CUB Kuba
Kubánska republika
196 CY CYP Cyprus
Cyperská republika
203 CZ CZE Česko
Česká republika
204 BJ BEN Benin
Beninská republika
208 DK DNK Dánsko
Dánske kráľovstvo
212 DM DMA Dominika
Dominické spoločenstvo
214 DO DOM Dominikánska republika
Dominikánska republika
218 EC ECU Ekvádor
Ekvádorská republika
222 SV SLV Salvádor
Salvádorská republika
226 GQ GNQ Rovníková Guinea
Guinejská rovníková republika
231 ET ETH Etiópia
Etiópia
232 ER ERI Eritrea
Eritrejská republika
233 EE EST Estónsko
Estónska republika
234 FO FRO Faerské ostrovy
Faerské ostrovy
238 FK FLK Falklandy (Malvíny)
Falklandské (Malvínske) ostrovy
239 GS SGS J. Georgia a J. Sandwich ostrovy
Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy
242 FJ FJI Fidži
Fidžijská republika
246 FI FIN Fínsko
Fínska republika
250 FR FRA Francúzsko
Francúzska republika
254 GF GUF Francúzska Guyana
Zámorský departement Francúzska Guyana
258 PF PYF Francúzska Polynézia
Zámorské teritórium Francúzska Polynézia
260 TF ATF Francúzske južné územia
Francúzske južné a antarktické územia
262 DJ DJI Džibutsko
Džibutská republika
266 GA GAB Gabon
Gabonská republika
268 GE GEO Gruzínsko
Gruzínska republika
270 GM GMB Gambia
Gambijská republika
276 DE DEU Nemecko
Nemecká spolková republika
288 GH GHA Ghana
Ghanská republika
292 GI GIB Gibraltár
Gibraltár
296 KI KIR Kiribati
Kiribatská republika
300 GR GRC Grécko
Grécka republika
304 GL GRL Grónsko
Grónsko
308 GD GRD Grenada
Grenada
312 GP GLP Guadeloupe
Zámorský departement Guadeloupe
316 GU GUM Guam
Guamské teritórium
320 GT GTM Guatemala
Guatemalská republika
324 GN GIN Guinea
Guinejská republika
328 GY GUY Guyana
Guyanská kooperatívna republika
332 HT HTI Haiti
Haitská republika
334 HM HMD Heardov ostrov
Teritórium Heardov ostrov a McDonaldove ostrovy
336 VA VAT Vatikán
Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát)
340 HN HND Honduras
Honduraská republika
344 HK HKG Hongkong
Hongkong
348 HU HUN Maďarsko
Maďarská republika
352 IS ISL Island
Islandská republika
356 IN IND India
Indická republika
360 ID IDN Indonézia
Indonézska republika
364 IR IRN Irán
Iránska islamská republika
368 IQ IRQ Irak
Iracká republika
372 IE IRL Írsko
írska republika
376 IL ISR Izrael
Izraelský štát
380 IT ITA Taliansko
Talianska republika
384 CI CIV Pobrežie Slonoviny
Republika Pobrežie Slonoviny
388 JM JAM Jamajka
Jamajka
392 JP JPN Japonsko
Japonsko
398 KZ KAZ Kazachstan
Kazašská republika
400 JO JOR Jordánsko
Jordánske hášimovské kráľovstvo
404 KE KEN Keňa
Kenská republika
408 KP PRK Severná Kórea
Kórejská ľudovodemokratická republika
410 KR KOR Južná Kórea
Kórejská republika
414 KW KWT Kuvajt
Kuvajtský štát
417 KG KGZ Kirgizsko
Kirgizská republika
418 LA LAO Laos
Laoská ľudovodemokratická republika
422 LB LBN Libanon
Libanonská republika
426 LS LSO Lesotho
Lesothské kráľovstvo
428 LV LVA Lotyšsko
Lotyšská republika
430 LR LBR Libéria
Libérijská republika
434 LY LBY Líbya
Líbyjská arabská ľudová socialistická džamahírija
438 LI LIE Lichtenštajnsko
Lichtenštajnské kniežatstvo
440 LT LTU Litva
Litovská republika
442 LU LUX Luxembursko
Luxemburské veľkovojvodstvo
446 MO MAC Macao
Teritórium Macao
450 MG MDG Madagaskar
Madagaskarská republika
454 MW MWI Malawi
Malawijská republika
458 MY MYS Malajzia
Malajzia
462 MV MDV Maledivy
Maledivská republika
466 ML MLI Mali
Malijská republika
470 MT MLT Malta
Maltská republika
474 MQ MTQ Martinique
Zámorský departement Martinique
478 MR MRT Mauritánia
Mauritánska islamská republika
480 MU MUS Maurícius
Maurícijská republika
484 MX MEX Mexiko
Spojené štáty mexické
492 MC MCO Monako
Monacké kniežatstvo
496 MN MNG Mongolsko
Mongolsko
498 MD MDA Moldavsko
Moldavská republika
500 MS MSR Montserrat
Montserrat
504 MA MAR Maroko
Marocké kráľovstvo
508 MZ MOZ Mozambik
Mozambická republika
512 OM OMN Omán
Ománsky sultanát
516 NA NAM Namíbia
Namíbijská republika
520 NR NRU Nauru
Nauruská republika
524 NP NPL Nepál
Nepálske kráľovstvo
528 NL NLD Holandsko
Holandské kráľovstvo
530 AN ANT Holandské Antily
Holandské Antily
533 AW ABW Aruba
Aruba
540 NC NCL Nová Kaledónia
Zámorské teritórium Nová Kaledónia
548 VU VUT Vanuatu
Vanuatská republika
554 NZ NZL Nový Zéland
Nový Zéland
558 NI NIC Nikaragua
Nikaragujská republika
562 NE NER Niger
Nigerská republika
566 NG NGA Nigéria
Nigérijská federatívna republika
570 NU NIU Niue
Samosprávne zámorské teritórium Niue
574 NF NFK Norfolk
Teritórium ostrova Norfolk
578 NO NOR Nórsko
Nórske kráľovstvo
580 MP MNP Severné Mariany
Spoločenstvo ostrovov Severné Mariany
581 UM UMI Menšie odľahlé ostrovy USA
Menšie odľahlé ostrovy USA
583 FM FSM Mikronézia
Mikronézske federatívne štáty
584 MH MHL Marshallove ostrovy
Republika Marshallových ostrovov
585 PW PLW Palau
Palauská republika
586 PK PAK Pakistan
Pakistanská islamská republika
591 PA PAN Panama
Panamská republika
598 PG PNG Papua-Nová Guinea
Papua-Nová Guinea
600 PY PRY Paraguaj
Paraguajská republika
604 PE PER Peru
Peruánska republika
608 PH PHL Filipíny
Filipínska republika
612 PN PCN Pitcairn
Pitcairnove ostrovy
616 PL POL Poľsko
Poľská republika
620 PT PRT Portugalsko
Portugalská republika
624 GW GNB Guinea-Bissau
Guinejsko-Bissauská republika
626 TP TMP Východný Timor
Východný Timor
630 PR PRI Portoriko
Portorický slobodný pridružený štát
634 QA QAT Katar
Katarský štát
638 RE REU Réunion
Zámorský departement Réunion
642 RO ROM Rumunsko
Rumunsko
643 RU RUS Rusko
Ruská federácia
646 RW RWA Rwanda
Rwandská republika
654 SH SHN Svätá Helena
Svätá Helena
659 KN KNA Svätý Krištof
Federácia Svätého Krištofa a Nevisu
660 AI AIA Anguilla
Anguilla
662 LC LCA Svätá Lucia
Svätá Lucia
666 PM SPM Saint Pierre a Miquelon
Územné spoločenstvo Saint Pierre a Miquelon
670 VC VCT Svätý Vincent
Svätý Vincent a Grenadíny
674 SM SMR San Maríno
Sanmarínska republika
678 ST STP Svätý Tomáš a Princov ostrov
Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova
682 SA SAU Saudská Arábia
Saudskoarabské kráľovstvo
686 SN SEN Senegal
Senegalská republika
690 sc SYC Seychely
Seychelská republika
694 SL SLE Sierra Leone
Sierraleonská republika
702 SG SGP Singapur
Singapurská republika
703 SK SVK Slovensko
Slovenská republika
704 VN VNM Vietnam
Vietnamská socialistická republika
705 SI SVN Slovinsko
Slovinská republika
706 SO SOM Somálsko
Somálsko
710 ZA ZAF Južná Afrika
Juhoafrická republika
716 zw ZWE Zimbabwe
Zimbabwianska republika
724 ES ESP Španielsko
Španielske kráľovstvo
732 EH ESH Západná Sahara
Západná Sahara
736 SD SDN Sudán
Sudánska republika
740 SR SÚR Surinam
Surinamská republika
744 SJ SJM Svalbard a Jan Mayen
Ostrovy Svalbard a Jan Mayen
748 SZ SWZ Svazijsko
Svazijské kráľovstvo
752 SE SWE Švédsko
Švédske kráľovstvo
756 CH CHE Švajčiarsko
Švajčiarska konfederácia
760 SY SYR Sýria
Sýrska arabská republika
762 TJ TJK Tadžikistan
Tadžická republika
764 TH THA Thajsko
Thajské kráľovstvo
768 TG TGO Togo
Togská republika
772 TK TKL Tokelau
Tokelauské ostrovy
776 TO TON Tonga
Tongské kráľovstvo
780 TT TTO Trinidad a Tobago
Republika Trinidadu a Tobaga
784 AE ARE Spojené arabské emiráty
Štát spojených arabských emirátov
788 TN TUN Tunisko
Tuniská republika
792 TR TUR Turecko
Turecká republika
795 TM TKM Turkménsko
Turkménska republika
796 TC TCA Turks a Caicos
Ostrovy Turks a Caicos
798 TV TUV Tuvalu
Tuvalu
800 UG UGA Uganda
Ugandská republika
804 UA UKR Ukrajina
Ukrajina
807 MK MKD Macedónsko
Macedónska republika
818 EG EGY Egypt
Egyptská arabská republika
826 GB GBR Veľká Británia
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného írska
834 TZ TZA Tanzánia
Tanzánijská zjednotená republika
840 US USA Spojené štáty
Spojené štáty americké
Časť 5 Číselník kódov peňažných mien
Numerický kód meny Abecedná skratka meny Slovenský názov meny
020 ADP andorrská peseta
784 AED dirham SAE
004 AFA afgán
008 ALL albánsky lek
051 AMD arménsky drám
532 ANG antilský gulden
024 AON nová kwanza
982 AOR reajustado kwanza
032 ARS argentínske peso
040 ATS rakúsky šiling
036 AUD austrálsky dolár
533 AWG arubský gulden
031 AZM azerbajdžanský manat
977 BAM poukážky
052 BBD barbadoský dolár
050 BDT taká
056 BEF belgický frank
100 BGL bulharský lev
048 BHD bahrajnský dinár
108 BIF burundský frank
060 BMD bermudský dolár
096 BND brunejský dolár
068 BOB boliviano
984 BOV mvdol (FC)
986 BRL brazílsky reál
044 BSD bahamský dolár
064 BTN ngultrum
072 BWP pula
112 BYB bieloruský rubeľ
084 BZD belizský dolár
124 CAD kanadský dolár
976 CDF konžský frank
756 CHF švajčiarsky frank
990 CLF unidades de fomento (FC)
152 CLP čílske peso
156 CNY čínsky júan
170 COP kolumbijské peso
188 CRC kostarický colón
192 CUP kubánske peso
132 CVE kapverdské escudo
196 CYP cyperská libra
203 CZK česká koruna
276 DEM nemecká marka
262 DJF džibutský frank
208 DKK dánska koruna
214 DOP dominikánske peso
012 DZD alžírsky dinár
218 ECS sucre
983 ECV unidad de valor constance (UVC) (FC)
233 EEK estónska koruna
818 EGP egyptská libra
232 ERN eritrejská nakfa
724 ESP španielska peseta
230 ETB etiópsky birr
978 EUR euro
246 FIM fínska marka
242 FJD fidžijský dolár
238 FKP falklandská libra
250 FRF francúzsky frank
826 GBP anglická libra
981 GEL gruzínsky lari
288 GHC cedi
292 GIP gibraltarská libra
270 GMD dalasi
324 GNF guinejský frank
300 GRD drachma
320 GTQ quetzal
624 GWP peso Guiney-Bissau
328 GYD guayanský dolár
344 HKD hongkonský dolár
340 HNL lempira
191 HRK chorvátska kuna
332 HTG gourde
348 HUF maďarský forint
360 IDR indonézska rupla
372 IEP írska libra
376 ILS nový izraelský šekel
356 INR indická rupla
368 IQD iracký dinár
364 IRR iránsky rial
352 ISK islandská koruna
380 ITL talianska líra
388 JMD jamajský dolár
400 JOD jordánsky dinár
392 JPY japonský jen
404 KES kenský šiling
417 KGS som
116 KHR riel
174 KMF komorský frank
408 KPW severokórejský won
410 KRW juhokórejský won
414 KWD kuvajtský dinár
136 KYD dolár Kajmaních ostrovov
398 KZT kazachstanský tenge
418 LAK kip
422 LBP libanonská libra
144 LKR srílanská rupla
430 LRD libérijský dolár
426 LSL loti
440 LTL litovský litas
442 LUF luxemburský frank
428 LVL lotyšský lats
434 LYD líbyjský dinár
504 MAD marocký dirham
498 MDL moldavský lei
450 MGF madagaskarský frank
807 MKD macedónsky denár
104 MMK kyat
496 MNT mongolský tugrik
446 MOP pataca
478 MRO ukija
470 MTL maltská líra
480 MUR maurícijská rupia
462 MVR maledivská rupia
454 MWK malawijská kwacha
484 MXN mexické peso
979 MXV mexican unidad de inversion (UDI) (FC)
458 MYR malajzijský ringgit
508 MZM metical
516 NAD namíbijský dolár
566 NGN naira
558 NIO cordoba
528 NLG holandský gulden
578 NOK nórska koruna
524 NPR nepálska rupia
554 NZD novozélandský dolár
512 OMR ománsky rial
590 PAB balboa
604 PEN nový sol
598 PGK kina
608 PHP filipínske peso
586 PKR pakistanská rupia
985 PLN poľský zlotý
620 PTE portugalské escudo
600 PYG guarani
634 QAR katarský rial
642 RÔL rumunský lei
643 RUB ruský rubeľ (1 000 : 1)
810 RUR ruský rubeľ
646 RWF nvandský frank
682 SAR saudský rial
090 SBD dolár Šalamúnových ostrovov
690 SCR seychelská rupia
736 SDD sudánsky dinár
752 SEK švédska koruna
702 SGD singapurský dolár
654 SHP libra Ostrova svätej Heleny
705 SIT tolar
703 SKK slovenská koruna
694 SLL leone
706 SOS somálsky šiling
740 SRG surinamský gulden
678 STD dobra
222 SVC salvádorský colón
760 SYP sýrska libra
748 SZL lilangeni
764 THB thajský baht
762 TJR tadžický rubeľ
795 TMM manat
788 TND tuniský dinár
776 TOP paanga
626 TPE timorské escudo
792 TRL turecká líra
780 TTD dolár Trinidadu a Tobaga
901 TWD nový taiwanský dolár
834 TZS tanzánijský šiling
980 UAH ukrajinská hryvna
800 UGX ugandský šiling
840 USD americký dolár
997 USN americký dolár next d. (FC)
998 uss americký dolár same d. (FC)
858 UYU uruguaj ské peso
860 UZS uzbecký sum
862 VEB bolívar
704 VND dong
548 VUV vatu
882 WST tala
950 XAF frank BEAC/CFA
961 XAG striebro
959 XAU zlato
955 XBA EURCO
956 XBB E. M. U. -6
957 XBC E. U. A. - 9
958 XBD E. U. A. - 17
951 XCD východokaribský dolár
960 XDR I. M. F. (MMF - ZPČ SDR)
XFO zlatý frank
XFU frank UIC
952 XOF frank BCEAO/CFA
964 XPD paládium
953 XPF frank CFP
962 XPT platina
XRE rinet (FC)
999 XXX transakcie bez meny
886 YER jemenský rial
891 YUM nový dinár
710 ZAR juhoafrický rand
894 ZMK zambijská kwacha
180 ZRN nový zair
716 ZWD zimbabwiansky dolár
Časť 6 Číselník okresov Slovenskej republiky
Kód Názov okresu
101 Bratislava I
102 Bratislava II
103 Bratislava III
104 Bratislava IV
105 Bratislava V
106 Malacky
107 Pezinok
108 Senec
201 Dunajská Streda
202 Galanta
203 Hlohovec
204 Piešťany
205 Senica
206 Skalica
207 Trnava
301 Bánovce nad Bebravou
302 Ilava
303 Myjava
304 Nové Mesto nad Váhom
305 Partizánske
306 Považská Bystrica
307 Prievidza
308 Puchov
309 Trenčín
401 Komárno
402 Levice
403 Nitra
404 Nové Zámky
405 Šaľa
406 Topoľčany
407 Zlaté Moravce
501 Bytča
502 Čadca
503 Dolný Kubín
504 Kysucké Nové Mesto
505 Liptovský Mikuláš
506 Martin
507 Námestovo
508 Ružomberok
509 Turčianske Teplice
510 Tvrdošín
511 Žilina
601 Banská Bystrica
602 Banská Štiavnica
603 Brezno
604 Detva
605 Krupina
606 Lučenec
607 Poltár
608 Revúca
609 Rimavská Sobota
610 Veľký Krtíš
Kód Názov okresu
611 Zvolen
612 Žarnovica
613 Žiar nad Hronom
701 Bardejov
702 Humenné
703 Kežmarok
704 Levoča
705 Medzilaborce
706 Poprad
707 Prešov
708 Sabinov
709 Snina
710 Stará Ľubovňa
711 Stropkov
712 Svidník
713 Vranov nad Topľou
801 Gelnica
802 Košice I
803 Košice II
804 Košice III
805 Košice IV
806 Košice-okolie
807 Michalovce
808 Rožňava
809 Sobrance
810 Spišská Nová Ves
811 Trebišov

Príloha č. 9 k vyhláške č. 390/1999 Z. z.

Príloha 09

Príloha č. 10 k vyhláške č. 390/1999 Z. z.

Príloha 10

Príloha č. 11 k vyhláške č. 390/1999 Z. z.

Príloha 11

Príloha č. 12 k vyhláške č. 390/1999 Z. z.

Príloha 12

Príloha č. 13 k vyhláške č. 390/1999 Z. z.

Príloha 13

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. decembra 1999 č. 7/1999 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 360/1999 Z. z.).

2) § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

3) § 1 vládneho nariadenia č. 240/1949 Zb., ktorým sa vykonáva poštový zákon.

4) Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 358/1999 Z. z.).

5) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

*) ISO štandardu 3166.

**) Medzinárodné ISO štandardov 4217.