Vyhláška č. 477/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 390/1999 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona

Čiastka 194/2000
Platnosť od 30.12.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2001 do31.12.2003
Zrušený 202/1995 Z. z.

477

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska

z 13. decembra 2000,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 390/1999 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona

Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 4 a § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 388/1999 Z. z. ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 390/1999 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 v úvodnej vete sa za slová „písm. b)“ vkladajú slová „a c)“.

2. V § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slovo „úverov“ vkladá čiarka a slová „na päť alebo viac rokov“ sa nahrádzajú slovami „ktoré majú charakter priamej investície,“.

3. V § 2 ods. 1 písm. a) druhom bode sa za slovom „úverov“ vypúšťajú slová „na päť alebo viac rokov“.

4. V § 2 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa prvý bod. Súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.

5. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

6. V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a e)“.

7. V § 3 sa za slovami „cenných papierov“ vypúšťa čiarka a slová „kúpy nehnuteľností v zahraničí“.

8. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. apríla 1998 č. 3/1998, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 122/1998 Z. z.)“ nahrádza citáciou „Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 358/1999 Z. z.)“.

9. § 8, 9, 10 a 13 sa vypúšťajú.

10. Prílohy č. 2 a 6 sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tejto vyhláške.

11. Prílohy č. 3 a 5 sa vypúšťajú.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Brigita Schmögnerová v. r.

Marián Jusko v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 477/2000 Z. z.

Příloha 01

Vysvetlivky na vyplnenie OHP (NBS) 1-99

r. 1 Vypĺňa:

– obchodné meno – právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ,

– meno a priezvisko – fyzická osoba.

r. 2 Rodné číslo vypĺňa tuzemec – fyzická osoba, ak nemá IČO.

r. 5 OKEČ sa rozumie číselník odvetvovej klasifikácie ekonomických činností – príloha č. 8 k vyhláške č. 390/1999 Z. z. časť 2; nevypĺňajú fyzické osoby.

r. 6 SNA sa rozumie klasifikácia sektorov podľa metodiky ŠÚ SR pre Systém národných účtov (System of National Accounting – SNA) – príloha č. 8 k vyhláške č. 390/1999 Z. z. časť 1.

r. 7 Právna forma – príloha č. 8 k vyhláške č. 390/1999 Z. z. časť 3.

r. 10 Kód krajiny – príloha č. 8 k vyhláške č. 390/1999 Z. z. časť 4.

r. 11 Dátumom vzniku priamej investície sa rozumie dátum zapísania spoločnosti, resp. predloženia žiadosti zápisu spoločnosti alebo zmeny do obchodného registra.

r. 12 Uvedie sa celková hodnota základného imania subjektu, ktorý je predmetom investície:

a) v zahraničí v jednotkách cudzej meny,

b) v tuzemsku v Sk.

r. 13 Uvedie sa údaj podľa zmluvy (spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva a pod.) a skutočne zaplatený vklad ku dňu ohlásenia.

r. 14 Uvedie sa numerický kód meny ISO – príloha č. 8 k vyhláške č. 390/1999 Z. z. časť 5.

r. 15 Obdobne ako r. 14.

r. 16-20 Uvedú sa údaje podľa úverovej zmluvy, resp. aktualizované údaje podľa dodatku k úverovej zmluve, ktorého dátum nadobudnutia platnosti sa uvedie v riadku 17.

r. 21 Uvedie sa druh úrokovej sadzby: fixná, LIBOR, FIBOR, VIBOR a pod.

r. 22 Uvedie sa údaj podľa úverovej zmluvy a hodnota skutočne prijatého alebo poskytnutého úveru ku dňu ohlásenia.

r. 23-24 Obdobne ako r. 14.

r. 25-26 Hodnota platby a inkasa v tis. Sk sa určuje kurzom platným v deň realizácie platby alebo pripísania inkasa.

r. 27 Obdobne ako r. 14.

r. 28 Obdobne ako r. 10.

Poznámka: Tlačivo sa vypĺňa za každú platbu a inkaso samostatne.

Příloha 02