Vyhláška č. 522/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 390/1999 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona v znení vyhlášky č. 477/2000 Z. z.

Čiastka 209/2001
Platnosť od 19.12.2001 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2003
Zrušený 202/1995 Z. z.

522

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska

z 30. októbra 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 390/1999 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona v znení vyhlášky č. 477/2000 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 4 a § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 390/1999 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona v znení vyhlášky č. 477/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:

c) cenných papierov, a to

1. inkás spojených s predajom tuzemských cenných papierov (akcií) cudzozemcovi na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 k tejto vyhláške,

2. platieb spojených s kúpou tuzemských cenných papierov (akcií) od cudzozemca na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 k tejto vyhláške,

3. platieb spojených s kúpou zamestnaneckých akcií a inak finančne zvýhodnených akcií, ktorých emitentom je cudzozemec, podľa § 15 ods. 4 písm. d) a e) zákona na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 k tejto vyhláške,“.

2. § 8 až 10 vrátane nadpisu znejú:

„Operácie so zahraničnými cennými papiermi (k § 15 zákona)

§ 8

Devízové povolenie sa nevyžaduje na vydanie zahraničných cenných papierov, s ktorými sa má obchodovať v tuzemsku, alebo na obchodovanie so zahraničnými cennými papiermi v tuzemsku.

§ 9

Devízové povolenie sa nevyžaduje na uzavretie zmluvy na kúpu zahraničného cenného papiera a na kúpu zahraničného cenného papiera alebo na prijatie zahraničného cenného papiera od cudzozemca ako úhradu peňažnej pohľadávky tuzemca voči cudzozemcovi.

§ 10

Devízové povolenie sa nevyžaduje na predaj zahraničných cenných papierov.“.

3. V § 11 sa za slovo „rozvoj“ vkladajú slová „alebo v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru“.

4. V § 12 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru“.

5. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Brigita Schmögnerová v. r.

Marián Jusko v. r.


Príloha k vyhláške č. 522/2001 Z. z.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 390/1999 Z. z. v znení vyhlášky č. 477/2000 Z. z.

Vzor 02