Oznámenie č. 279/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu kultúrnej, školskej a vedeckej spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva

Čiastka 119/1999
Platnosť od 05.11.1999
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 12. februára 1999 na základe článku 6.

279

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. februára 1999 bol v Oslo podpísaný Program kultúrnej, školskej a vedeckej spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva.

Program nadobudol platnosť 12. februára 1999 na základe článku 6.

PROGRAM

kultúrnej, školskej a vedeckej spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva

Vláda Slovenskej republiky a vláda Nórskeho kráľovstva v súlade s dohodami vykonávanými podľa predchádzajúcej Dohody o intelektuálnych stykoch medzi Československou republikou a Nórskom podpísanou v Oslo 11. marca 1937, želajúc si ďalší rozvoj a posilnenie spolupráce medzi oboma štátmi v oblasti kultúry, vzdelávania a výskumu a prispieť k plneniu ustanovení Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe,

dohodli sa na tomto programe spolupráce:

I. SPOLUPRÁCA V OBLASTI VEDY, VZDELÁVANIA, V UMENÍ A KULTÚRE A V OBLASTI MÉDIÍ

Článok 1

Obe strany budú podporovať spoluprácu medzi ustanovizňami vyššieho vzdelávania a výskumu oboch štátov vo všetkých oblastiach s cieľom realizovať spoločné projekty, organizovať semináre, vymieňať si publikácie a pod.

Článok 2

Obe strany vítajú rozvoj vzájomných vzťahov medzi inštitúciami v oblasti kultúry a budú ho podporovať výmenou umelcov, informácií, výstav, umeleckých predstavení a pod. Takáto kultúrna výmena je dôležitá najmä v oblasti hudby, divadla, výtvarného umenia, médií a ochrany kultúrneho dedičstva.

II. ŠTIPENDIÁ V OBLASTI VEDY, VZDELÁVANIA A UMENIA

Článok 3

Obe strany sa dohodli každoročne poskytnúť tieto štipendiá:

– štipendiá pre špecialistov na krátkodobé pobyty,

– vládne štipendiá pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov,

– štipendiá pre študentov na letné univerzitné kurzy.

Článok 4

Výmena v rámci tohto programu sa bude uskutočňovať v medziach finančných prostriedkov na základe zásad uvedených v priloženom dodatku, ktorý majú obe strany k dispozícii.

Článok 5

Počty a všetky praktické otázky, ako finančné kurzy meny, konečné termíny a iné, sú špecifikované v priloženom dodatku. Pripomienky budú posudzovať a vybavovať spoločne inštitúcie zodpovedné za realizáciu štipendií.

V Slovenskej republike je zodpovednou inštitúciou Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, odbor kultúrnych stykov, v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

V Nórsku je zodpovednou inštitúciou Vedecká rada Nórska, sekcia medzinárodných štipendií.

Článok 6

Program nadobudne platnosť dňom podpisu.

Každá strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie v záujme opätovného prerokovania programu.

Dané v Oslo 12. februára 1999 v dvoch exemplároch v anglickom jazyku, pričom obidve kópie sú rovnocenné.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Roman Bužek v. r.

Za vládu

Nórskeho kráľovstva:

Eva Bugge v. r.

DODATOK

k Programu kultúrnej, vzdelávacej a vedeckej spolupráce
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva

1. Pre program platia tieto kvóty:

Účastníci výmeny Nórske granty pre slovenských občanov Slovenské granty pre nórskych občanov Dĺžka pobytu
výskumní pracovníci 10 týždňov ročne 10 týždňov ročne 1-3 týždne
štipendiá pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov 13 mesiacov ročne 13 mesiacov ročne 3-9 mesiacov
špecialisti z rezortu školstva 3 týždne ročne 3 týždne ročne 1-3 týždne
štipendium na letné kurzy 3 štipendiá na Medzinárodnú letnú školu v Oslo   
špecialisti z oblasti kultúry 4 týždne ročne 4 týždne ročne 1-2 týždne
jazykové kurzy  2 štipendiá na Štúdia Academica Slovaca Komenského univerzity v Bratislave 3 týždne ročne

2. Vládne štipendiá (dlhodobé pobyty)

Nominácie a finančné podmienky

Nominácie kandidátov (hlavných kandidátov a náhradníkov) uskutoční vysielajúca krajina. Kandidáti, ktorých mená nebudú uvedené v pôvodnej nominácii, sa nebudú akceptovať.

Náklady na cestovné z domácej krajiny na miesto určenia v krajine pobytu bude hradiť vysielajúca strana alebo štipendista sám.

Obidve strany musia urobiť všetko pre to, aby oznámili mená úspešných kandidátov do vysielajúcej krajiny v priebehu 3 (troch) mesiacov odo dňa prijatia (potvrdenia).

Vysielajúca strana musí oznámiť prijímajúcej strane presný dátum príchodu úspešných kandidátov najmenej 2 týždne vopred.

Pre slovenských občanov v Nórsku

Konečný termín na predloženie žiadosti kandidátov do Nórska na budúci akademický rok je 1. február.

Každý z nominovaných kandidátov musí na tento účel vyplniť žiadosť, ktorú zašle Vedeckej rade Nórska, sekcii medzinárodných štipendií, spolu s požadovanými prílohami. Kandidáti by nemali byť starší ako 35 rokov.

Vybraní kandidáti musia ovládať na pracovnej úrovni nórsky alebo iný škandinávsky jazyk, anglický, nemecký alebo francúzsky, alebo iný jazyk, ktorý bude akceptovať hostiteľská inštitúcia.

Nórsko poskytne

– mesačne štipendium 6 200 NOK (nórskych korún),

– celkovú sumu 2 000 NOK na počiatočné výdavky,

– celkovú sumu 2 000 NOK na študijné cesty.

Štipendisti budú umiestnení v štátom financovaných vysokoškolských inštitúciách a na výskumných pracoviskách, ktoré neúčtujú školské poplatky. Poplatok za prvosemestrovú registráciu plus pravidelný semestrálny poplatok (bežne okolo 365 NOK za semester) sa vyžaduje od štipendistov, ktorí chcú zložiť oficiálnu skúšku, a bude ho hradiť štipendista. Hoci to nie je povinné, bude vhodné, ak štipendista zaplatí semestrálny poplatok, aby mohol využívať možnosti, ktoré ponúka Študentská organizácia (Studentsamskipnaden), ako sú športoviská, univerzitné zdravotnícke služby, vstup do študentských reštaurácií, lístky so zľavou do divadiel a na koncerty, zľavy na železničnú dopravu a pod.

Zdravotné poistenie musí vybaviť vysielajúca krajina a sám štipendista.

Pre nórskych občanov v Slovenskej republike

Konečný termín zaslania žiadostí o štipendium v Slovenskej republike na budúci akademický rok je 1. marec.

Každý nominovaný kandidát musí vyplniť slovenský formulár žiadosti s podrobným uvedením informácií o svojej osobe, akademickom vzdelaní a o jazykových znalostiach a podrobný študijný plán. Od kandidátov sa vyžaduje pracovná znalosť jazyka prijímajúcej krajiny alebo anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka.

Slovenská republika poskytne

– mesačne štipendium vo výške 2 500 Sk vysokoškolským študentom,

– mesačne štipendium vo výške 2 800 Sk účastníkom postgraduálneho štúdia,

– ubytovanie podľa možnosti v študentskom domove.

Študenti budú oslobodení aj od školských poplatkov.

Zdravotné poistenie si musí platiť každý štipendista sám.

Obe strany sa dohodli na uľahčení administratívnych a konzulárnych formalít a na odpustení platenia príslušných poplatkov spojených s udelením vstupného víza, s predĺžením pobytu v prijímajúcej krajine osobám, ktorých pobyt sa realizuje na základe tejto dohody.

3. Krátkodobé pobyty (špecialisti a hosťujúci lektori)

Nominácie a podmienky:

Kandidátov môže nominovať vysielajúca krajina alebo ich môže pozvať prijímajúca krajina. Nominácie treba odoslať minimálne 3 (tri) mesiace pred navrhovaným termínom príchodu. Treba na to použiť osobitné formuláre.

Strany musia urobiť všetko pre to, aby oznámili výsledok nominácií vysielajúcej krajine v priebehu 3 (troch) mesiacov odo dňa ich prijatia a najmenej 1 (jeden) mesiac pred navrhovaným dátumom príchodu kandidáta.

Presný dátum príchodu a dopravný prostriedok treba oznámiť prijímajúcej strane najmenej 1 (jeden) mesiac vopred.

Vysielajúca strana hradí náklady spojené s cestou z domácej krajiny na miesto určenia v prijímajúcej krajine. Prijímajúca strana hradí výdavky za ubytovanie a stravovanie, ako aj cestovné v rámci hostiteľskej krajiny, ktoré si vyžaduje program pobytu.

Od kandidátov sa vyžaduje, aby dobre ovládali na pracovnej úrovni jazyk hostiteľskej krajiny alebo angličtinu, nemčinu alebo francúzštinu.

Ak ide o pobyt hosťujúceho lektora, treba, aby sa všetky poplatky dohodli medzi lektorom a hostiteľskou inštitúciou.

Pre slovenských občanov v Nórsku

– hotelové ubytovanie (hotel turistickej triedy alebo prenajaté ubytovanie),

– denné diéty 360 NOK.

Pre nórskych občanov v Slovenskej republike

– primerané ubytovanie v študentskom domove alebo v hoteli,

– denné diéty 560 Sk.

4. Letné štipendiá

Nominácie a finančné podmienky:

Pre nórskych občanov v Slovenskej republike

Kandidátov nominuje Sekretariát pre programy kultúrnej výmeny na osobitných tlačivách. Štipendium bude pokrývať náklady na ubytovanie, stravovanie a vreckové.

Konečný termín na nominácie je 1. marec.

Pre slovenských občanov v Nórsku

Žiadosti o štipendiá na osobitných formulároch podávajú slovenské úrady priamo Medzinárodnej letnej škole na Univerzite v Oslo.

Konečný termín na nomináciu je 1. apríl.

Štipendium zahŕňa bezplatné stravovanie, ubytovanie a vreckové.

Anglické znenie textu