Čiastka č. 54/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 13.09.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
199/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie 03.05.1993
200/1993 Z. z. Oznámenie spoločnom postupe pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zo štátnych orgánov a štátnych organizácií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
201/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom využívaní stanovených informačných a archívnych fondov vzniknutých z činnosti ministerstiev vnútra v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti
202/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačných služieb ministerstiev vnútra a šifrovej služby
203/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o banskomerečskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom
204/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu na koordináciu hospodárskej mobilizácie