159

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 30. decembra 1975

o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ustanovuje podľa § 97 ods. 1 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky:


Úvodné ustanovenia

§ 1

Táto vyhláška bližšie upravuje vzájomnú spoluprácu jednotných roľníckych družstiev (ďalej len „družstvo"), prípadne družstiev a ďalších socialistických (predovšetkým poľnohospodárskych) organizácií v záujme ďalšieho rozvoja poľnohospodárskej výroby a iných činností, ktoré prispievajú k zvyšovaniu intenzity a efektívnosti poľnohospodárskej výroby. Ustanovuje najmä náležitosti zmlúv o spolupráci v poľnohospodárstve, postup pri ich spracovaní, uzavieraní a schvaľovaní, podmienky, za ktorých sa môžu zmeniť alebo zrušiť, orgány kooperačných združení a spoločných poľnohospodárskych podnikov a spôsob ich zriaďovania, ich pôsobnosť a vzťahy medzi nimi, zásady financovania a finančného hospodárenia spoločných poľnohospodárskych podnikov a postup pri ich zlučovaní a spolupráci.

§ 2

Spolupráca v poľnohospodárstve sa uskutočňuje na základe písomnej zmluvy uzavretej v súlade s celospoločenskými potrebami a so zásadami poľnohospodárskej politiky a politiky výživy ľudu Československej socialistickej republiky, a to buď formou, pri ktorej nevzniká nová organizácia (kooperačné združenie), alebo formou, pri ktorej sa zriaďuje nová organizácia (spoločný poľnohospodársky podnik).

Časť I

Kooperačné združenie

Zmluva o spolupráci, pri ktorej nevzniká nová organizácia

§ 3

Zmluvou o spolupráci, pri ktorej nevzniká nová organizácia (ďalej len „zmluva o spolupráci“), sa zaväzujú družstvá medzi sebou, prípadne aj s ďalšími socialistickými organizáciami, že na dosiahnutie efektívnejších výsledkov hospodárenia budú spoločne plánovať a zabezpečovať dohodnutú činnosť a na ten účel spoja časť svojich finančných alebo materiálových prostriedkov aj pracovných síl, prípadne že si budú v rámci dohodnutej činnosti poskytovať výrobky, práce a služby.

§ 4

(1) Zmluva o spolupráci musí obsahovať:

a) názvy a sídla všetkých členských organizácií kooperačného združenia;

b) predmet spolupráce;

c) ustanovenie o orgánoch kooperačného združenia a jeho riadení;

d) ustanovenie o spôsobe plánovania činnosti kooperačného združenia a o koordinácii hospodárskych plánov členských organizácií s hospodárskymi plánmi kooperačného združenia;

e) úprava účasti členských organizácií na spoločnej činnosti, najmä

1. výšky a spôsobu poskytovania členských podielov formou finančných, prípadne materiálových prostriedkov,

2. materiálovej a finančnej účasti členských organizácií na spoločnej činnosti,

3. výšky (rozsahu) dodávok výrobkov, prác a služieb poskytovaných členskými organizáciami na zabezpečenie spoločnej činnosti,

4. zabezpečenia spoločnej činnosti potrebným počtom pracovných síl a základných podmienok výkonu ich práce,

5. výšky cien navzájom poskytovaných výrobkov, prác a služieb v súlade s cenovými predpismi,

6. vlastníctva (správy) majetku obstaraného alebo utvoreného v súvislosti so spoločnou činnosťou,

7. zásad rozvrhovania výnosov a nákladov zo spoločnej činnosti medzi členské organizácie;

f) ustanovenie o dôsledkoch porušenia povinností členskou organizáciou a o spôsoboch jej realizácie;

g) ustanovenie o zásadách majetkového vyrovnania pri zániku členstva v kooperačnom združení (§ 7) a pri zániku zmluvy (§ 8);

(2) Zmluva vznikne, ak medzi zúčastnenými organizáciami došlo k dohode o náležitostiach uverejnených v odseku 1.

(3) Okrem týchto podstatných náležitostí uvedených v odseku 1 môže zmluva obsahovať ďalšie ustanovenia (najmä o druhoch a spôsobe spracovania a schvaľovania vnútorných pravidiel kooperačného združenia, o splnomocnení kooperačnej rady na ďalšie prehlbovanie a rozširovanie účelnej spolupráce, o poskytovaní príspevkov členskými organizáciami na rozvoj spoločnej činnosti a pod.).

(4) Ak členské organizácie nezdružujú finančné prostriedky a ak nie je potrebné - s ohľadom na predmet a rozsah spoločnej činnosti a na počet členských organizácií - utvárať spoločné orgány (jednoduchá spolupráca v poľnohospodárstve), stačí, aby zmluva o spolupráci obsahovala:

a) názvy a sídla členských organizácií;

b) predmet spolupráce;

c) úpravu účasti členských organizácií na spoločnej činnosti;

d) ustanovenie o dôsledkoch porušenia povinnosti členskou organizáciou.

(5) Rozpory vzniknuté medzi členskými organizáciami v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo zmluvy o spolupráci podľa odseku 4 rieši na návrh niektorej z nich príslušná poľnohospodárska správa, ktorá túto zmluvu schválila (§ 6 ods. 2). Ak sa tento rozpor týka členskej organizácie, ktorá potrebuje na účasť na zmluve súhlas svojho nadriadeného orgánu (§ 6 ods. 3), rieši ho príslušná poľnohospodárska správa po dohode s týmto orgánom.

§ 5

Zmluva o spolupráci sa uzaviera spravidla na neurčitý čas.

§ 6

(1) Na uzavretie zmluvy družstvom je potrebný súhlas členskej schôdze (zboru zástupcov).

(2) Na platnosť zmluvy je potrebné schválenie okresnej poľnohospodárskej správy. Ak sa na zmluve zúčastní organizácia so sídlom vo dvoch alebo viacerých okresoch, vyžaduje sa na platnosť zmluvy jej schválenie krajskou poľnohospodárskou správou. V prípade, že členské organizácie zúčastnené na zmluve majú sídla vo dvoch, prípadne viacerých krajoch, na platnosť zmluvy je potrebné schválenie tej krajskej poľnohospodárskej správy, v obvode ktorej má sídlo prevádzateľ (§ 13). Pred schválením zmluvy si krajská poľnohospodárska správa vyžiada stanoviská okresných poľnohospodárskych správ, v obvodoch ktorých majú sídla členské organizácie.

(3) Ak sa na zmluve zúčastní aj štátna organizácia, musí sa orgánu schvaľujúcemu zmluvu vopred podať dôkaz, že s účasťou tejto organizácie na zmluve vyslovil súhlas jej nadriadený orgán.

(4) Ak členské organizácie združujú formou členských podielov finančné prostriedky, treba orgánu schvaľujúcemu zmluvu (odseky 2 a 3) predložiť pred jej schválením súhlas pobočky Štátnej banky československej podľa sídla schvaľujúceho orgánu na združenie týchto prostriedkov.

§ 7

(1) Na zmenu zmluvy je potrebný súhlas všetkých členských organizácií; ustanovenia § 6 platia obdobne.

(2) Ak nová organizácia pristúpi so súhlasom všetkých doterajších členov kooperačného združenia bez toho, že by došlo k inej zmene zmluvy, nepostupuje sa podľa § 6 ods. 2.

§ 8

(1) Členská organizácia môže vypovedať len zmluvu uzavretú na neurčitý čas.

(2) Výpovedná lehota je jednoročná k 1. januáru nasledujúceho roka, ak v zmluve o spolupráci nebola dojednaná dlhšia lehota.

(3) Členská organizácia môže byť z kooperačného združenia vylúčená, ak sústavne neplní povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o spolupráci. O vylúčení rozhoduje kooperačná rada (§ 12) po schválení príslušnou poľnohospodárskou správou (§ 6 ods. 2). Platnosť takého uznesenia kooperačnej rady vyžaduje súhlas všetkých jej členov s tým, že zástupca vylučovanej organizácie v kooperačnej rade nehlasuje.

(4) Rozhodnutím príslušnej poľnohospodárskej správy môže byť, ak to vyžaduje spoločenský záujem, členstvo niektorej z organizácií kooperačného združenia zrušené; ak je takou organizáciou štátna organizácia, rozhodnutie sa môže vydať len po predchádzajúcom vyjadrení nadriadeného orgánu tejto organizácie.

(5) Organizácia, ktorej členstvo v kooperačnom združení zaniklo, má právo požadovať, aby sa uskutočnilo majetkové vyrovnanie s ňou do 6 mesiacov po zániku členstva.

(6) Návrh na majetkové vyrovnanie s organizáciou, ktorej členstvo v kooperačnom združení zaniklo podľa odsekov 1 až 4, spracuje prevádzateľ (§ 13) a predloží ho na schválenie kooperačnej rade.

§ 9

(1) Zmluva o spolupráci zaniká:

a) ak sa na tom dohodnú všetky členské organizácie a ak s touto dohodou vysloví súhlas príslušná poľnohospodárska správa, alebo

b) rozhodnutím príslušnej poľnohospodárskej správy o zrušení tejto zmluvy, ak ďalšia činnosť kooperačného združenia nie je spoločensky účelná.

(2) Ak má zmluva o spolupráci zaniknúť podľa odseku 1 a medzi členskými organizáciami je aj štátna organizácia, postupuje sa podľa § 8 ods. 4.

(3) Pri zániku zmluvy podľa odseku 1 sa uskutoční medzi členskými organizáciami majetkové vyrovnanie. Nároky členských organizácií pri zániku kooperačného združenia sa uspokoja podľa výšky ich členských podielov, prípadne podľa iných zásad dohodnutých členskými organizáciami v zmluve [§ 4 ods. 1 písm. g)]. Návrh majetkového vyrovnania pri zániku zmluvy spracuje prevádzateľ a schvaľuje ho kooperačná rada.

§ 10

(1) Členské organizácie majú tieto práva:

a) vysielať svojho zástupcu do kooperačnej rady a jeho prostredníctvom sa účastniť na riadení spoločnej činnosti;

b) účastniť sa na spoločnej činnosti v rozsahu určenom v zmluve;

c) účastniť sa prostredníctvom svojho zástupcu v kooperačnej rade na schvaľovaní návrhov plánov kooperačného združenia;

d) podieľať sa na výsledkoch spoločnej činnosti a uskutočňovať dodávky a odber výrobkov, prác a služieb, a to v rozsahu určenom v zmluve a podieľať sa aj na hodnotení výsledkov tejto činnosti;

e) ďalšie práva, ktoré vyplývajú z tejto vyhlášky, zo zmluvy a z uznesenia kooperačnej rady;

(2) Členské organizácie majú tieto povinnosti:

a) zložiť včas a spôsobom dohodnutým v zmluve členský podiel a v rámci tejto povinnosti prípadne sústrediť u prevádzateľa svoje materiálové prostriedky na obstarávanie spoločnej činnosti;

b) schválený plán kooperačného združenia používať ako záväzný podklad na spracovanie svojho vlastného výrobno-finančného plánu;

c) poskytovať na spoločnú činnosť výrobky, práce a služby určené zmluvou a vo vykonávacích hospodárskych plánoch kooperačného združenia;

d) podieľať sa pomerne podľa rozsahu účasti na financovaní spoločnej činnosti na základe rozvrhu výnosov a nákladov a prispievať na tvorbu fondov kooperačného združenia;

e) dojednať so svojimi členmi, prípadne pracovníkmi podmienky výkonu prác potrebných na splnenie spoločnej činnosti s tým, že po obdobie pracovnej činnosti v kooperačnom združení sú členovia družstva, prípadne pracovníci uvoľnení z pracovných záväzkov k vysielajúcej členskej organizácii; ich ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z členského alebo pracovného vzťahu k členskej organizácii zostávajú nedotknuté;

f) ďalšie povinnosti, ktoré vyplývajú z tejto vyhlášky, zo zmluvy a z uznesenia kooperačnej rady.

Orgány kooperačného združenia

§ 11

V kooperačnom združení sa ustanovujú - s výnimkou prípadov uvedených v § 4 ods. 4 - kooperačná rada, prevádzateľ a revízna komisia.

§ 12

Kooperačná rada

(1) Kooperačná rada je najvyšším orgánom členských organizácií kooperačného združenia, ktorý riadi spoločnú činnosť a rozhoduje o najzávažnejších otázkach týkajúcich sa kooperačného združenia. Kooperačná rada najmä

a) rokuje a rozhoduje o koncepcii rozvoja kooperačného združenia v súlade s programom špecializácie a koncentrácie poľnohospodárskej výroby v členských organizáciách a zabezpečuje účinnú pomoc zaostávajúcim členským organizáciám;

b) schvaľuje návrhy strednodobých a vykonávacích hospodárskych plánov kooperačného združenia a ich zmeny;

c) prerokúva návrhy strednodobých a vykonávacích hospodárskych plánov členských organizácií;

d) schvaľuje účtovnú uzávierku spoločnej činnosti za bežný rok a návrh na rozdelenie výnosov a nákladov členským organizáciám;

e) schvaľuje vnútorné pravidlá kooperačného združenia;

f) rozhoduje o zriadení a používaní investičného fondu, prípadne aj fondu kooperácie a ďalších účelových fondov;

g) volí členov revíznej komisie;

h) so súhlasom príslušnej poľnohospodárskej správy ustanovuje pravidlá odmieňania a funkčné platy a prémie vedúcim odborným pracovníkom uvoľneným na činnosť v kooperačnom združení;

i) riadi rozvoj spoločných zariadení u prevádzateľa a ich využívanie na spoločnú činnosť;

j) koordinuje postup členských organizácií pri riadení komplexného systému využívania poľnohospodárskej pôdy a starostlivosti o ňu a pri zmenách výrobného zamerania v záujme dosiahnutia účelnej špecializácie a koncentrácie výroby v členských organizáciách poľnohospodárskej prvovýroby;

k) organizuje poskytovanie výrobkov, prác a služieb členskými organizáciami;

l) v súlade so zmluvou o spolupráci ustanovuje spôsob postihu členskej organizácie za porušenie povinností a záväzkov vyplývajúcich pre ňu zo zmluvy o spolupráci;

m) bezodkladne schvaľuje návrh na majetkové vyrovnanie s organizáciou, ktorej členstvo v kooperačnom združení zaniklo;

n) so súhlasom príslušnej poľnohospodárskej správy rozhoduje o vylúčení členskej organizácie z kooperačného združenia.

(2) Každá členská organizácia určí svojho zástupcu do kooperačnej rady a súčasne s ním jeho náhradníka, ktorý v prípade neprítomnosti zástupcu vykonáva jeho práva a povinnosti. Členovia kooperačnej rady volia zo svojho stredu predsedu a podpredsedu na funkčné obdobie určené zmluvou o spolupráci, najviac však na päť rokov.

(3) Schôdzu kooperačnej rady zvoláva predseda, ktorý tiež vedie jej rokovanie. Kooperačná rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Predseda je povinný bezodkladne zvolať schôdzu kooperačnej rady, ak o to požiada aspoň jedna tretina členov rady alebo príslušná poľnohospodárska správa (§ 6 ods. 2).

(4) Na platné uznesenie kooperačnej rady vo veciach uvedených v odseku 1 písm. a), b), d), e) a f) je potrebný súhlas všetkých jej členov, v ostatných veciach - pokiaľ táto vyhláška, zmluva o spolupráci alebo rokovací poriadok kooperačného združenia neustanovujú inak - súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov.

(5) Uznesenia kooperačnej rady sú záväzné pre všetky členské organizácie aj orgány kooperačného združenia.

(6) O rokovaní kooperačnej rady sa robia záznamy s presným znením prijatého uznesenia; zápisnicu dostane každá členská organizácia a príslušná poľnohospodárska správa (§ 6 ods. 2).

(7) Kooperačná rada môže zriaďovať odborné komisie ako svoje poradné orgány, prípadne aj so zreteľom na predmet a rozsah spoločnej činnosti - u prevádzateľa odborné vedenie na čele s vedúcim na zabezpečovanie tejto činnosti.

§ 13

Prevádzateľ

(1) Na zabezpečenie prevádzky spoločnej činnosti členské organizácie v zmluve o spolupráci ustanovujú spravidla jednu spomedzi seba za prevádzateľa. Ak sa v zmluve dohodlo vykonávanie dvoch i viacerých spoločných činností, ktoré prevádzkove a miestne spolu priamo nesúvisia, môžu sa v zmluve ustanoviť dvaja alebo viacerí prevádzatelia na obstarávanie týchto činností. Jednotliví prevádzatelia plnia práva a povinnosti prevádzateľa samostatne a oddelene; tým nie sú dotknuté ich práva a povinnosti ako členských organizácií.

(2) Prevádzateľ má právo požadovať od ostatných členských organizácií plnenie záväzkov prevzatých zmluvou o spolupráci, najmä včasné poskytnutie členských podielov, ako aj zabezpečenie pracovnej účasti členov, prípadne pracovníkov členských organizácií na spoločnej činnosti a vykonávať operatívne opatrenia na plnenie schválených hospodárskych plánov kooperačného združenia.

(3) Prevádzateľ je oprávnený robiť právne úkony na zabezpečenie spoločnej činnosti vo svojom mene a na účet kooperačného združenia; právne úkony väčšieho významu pre spoločnú činnosť a členské organizácie robí len po prerokovaní veci kooperačnou radou.

(4) Prevádzateľ má tieto povinnosti:

a) vypracovať návrhy hospodárskych plánov kooperačného združenia a predkladať ich na schválenie kooperačnej rade; pri spracovaní návrhov je povinný vychádzať z úloh strednodobých a vykonávacích štátnych plánov rozpísaných príslušným nadriadeným orgánom na členské organizácie kooperačného združenia;

b) dbať o dodržiavanie plánovacej, finančnej a mzdovej disciplíny a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, riadiť prácu členov a pracovníkov členských organizácií uvoľnených na túto prácu v kooperačnom združení a oznamovať členským organizáciám prípady porušenia pracovnej disciplíny a zodpovednosti za škodu;

c) oddelene evidovať a spravovať základné prostriedky určené na obstarávanie spoločnej činnosti;

d) používať prostriedky uvedené v písmene c) na účely kooperačného združenia na základe plánu časového použitia strojov schváleného na každý rok kooperačnou radou;

e) obstarávať spoločnú činnosť, viesť túto činnosť oddelene fyzicky a účtovne od vlastnej prevádzky, vyúčtovávať ju a predkladať kooperačnej rade návrhy ročnej účtovnej uzávierky spoločnej činnosti na schválenie;

f) dojednávať zákonné, prípadne dobrovoľné poistenie, súvisiace so spoločnou činnosťou kooperačného združenia;

g) spravovať fondy kooperačného združenia (§ 14a);

h) včas predkladať kooperačnej rade návrh majetkového vyrovnania s organizáciou, ktorej členstvo v kooperačnom združení zaniklo (§ 8);

i) dodržiavať uznesenia kooperačnej rady.

§ 14

Revízna komisia

(1) Revízna komisia kontroluje všetku činnosť kooperačného združenia; za svoju činnosť zodpovedá kooperačnej rade. Má 3 až 5 členov, ktorí sa volia na funkčné obdobie určené zmluvou o spolupráci, najviac však na päť rokov. Predsedu revíznej komisie jej členovia zo svojho stredu.

(2) Za členov revíznej komisie sa môžu voliť členovia, prípadne pracovníci členských organizácií, pokiaľ nie sú členmi kooperačnej rady.

§ 14a

Fondy kooperačného združenia

(1) V kooperačnom združení sa zriaďuje u prevádzateľa investičný fond, ktorého zdrojom sú odpisy zo spoločne používaných základných prostriedkov, tržby z predaja základných prostriedkov a investícií, príspevky od členských organizácií a dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu; ak v prípade ukončenia rozvoja kooperačného združenia dôjde k neúčelnému hromadeniu zdrojov v investičnom fonde, možno na návrh kooperačnej rady schválený príslušnou poľnohospodárskou správou previesť primeranú časť investičného fondu do investičných fondov členských organizácií podľa zásad dohodnutých v zmluve o spolupráci, prípadne v jej dodatku.

(2) Fond kooperácie, prípadne ďalšie účelové fondy sa môžu zriadiť iba so súhlasom ministerstva poľnohospodárstva a výživy republiky vydaným po dohode s ministerstvom financií republiky.

(3) Ak sa v kooperačnom združení zriadil u prevádzateľa aj fond kooperácie, tvorí sa z príspevkov členských organizácií z rozdelenia ich hospodárskeho výsledku určených zmluvou o spolupráci. Používa sa na riešenie spoločných problémov neinvestičného charakteru, na vyrovnávanie disproporcií v rentabilite realizovaných finálnych výrobkov a na preklenutie výkyvov v hospodárení kooperačného združenia a členských organizácií.

(4) V prípadoch uvedených v § 4 ods. 4 sa fondy kooperačného združenia nezriaďujú.

Časť II

Spoločné poľnohospodárske podniky

§ 15

Úlohy spoločných poľnohospodárskych podnikov

(1) V súlade s potrebami ďalšieho rozvoja poľnohospodárskej veľkovýroby, najmä na úsekoch výroby vajec, jatočnej hydiny a jatočných ošípaných, chovu a výkrmu hovädzieho dobytka a na ďalších úsekoch živočíšnej výroby, spracovania kŕmnych odpadov a výroby krmív, špecializovaných výrob a služieb v rastlinnej a živočíšnej výrobe, budovania, údržby a správy melioračných zariadení, poľnohospodárskeho stavebníctva môžu družstvá medzi sebou, prípadne aj s ďalšími socialistickými organizáciami uzavierať písomné zmluvy o zriadení spoločných poľnohospodárskych podnikov (ďalej len „zmluva“).

(2) Spoločný poľnohospodársky podnik (ďalej len „podnik") je socialistickou poľnohospodárskou družstevnou organizáciou. Je povinný riadne hospodáriť tak v záujme spoločnosti, ako aj v záujme členských organizácií.

§ 16

Náležitosti zmluvy o zriadení podniku

(1) Zmluva musí obsahovať:

a) názov a sídlo podniku;

b) názvy a sídla všetkých družstiev, prípadne ďalších socialistických organizácií uzavierajúcich zmluvu;

c) predmet činnosti podniku;

d) ustanovenie o orgánoch podniku;

e) ustanovenie o zabezpečení činnosti podniku dodávkami výrobkov, prác a služieb členských organizácií;

f) ustanovenie o výške a spôsobe poskytovania členských podielov, úrokov z nich - pokiaľ § 32 neustanovuje inak - a o účele a rozsahu ich použitia;

g) ustanovenie o zabezpečení pracovných síl pre činnosť podniku;

h) ustanovenie o príspevkoch členských organizácií, o zásadách rozdeľovania hospodárskych výsledkov medzi členskými organizáciami a o spôsobe úhrady prípadnej straty vzniknutej z bežnej prevádzky podniku;

i) ustanovenie o spôsobe a lehotách majetkového vyrovnania v prípade zániku členstva v podniku;

j) ustanovenie o dôsledkoch porušenia zmluvných povinností a spôsob ich realizácie.

(2) Zmluva vznikne, ak došlo medzi členskými organizáciami k dohode o všetkých náležitostiach uvedených v odseku 1.

(3) Okrem týchto podstatných náležitostí môže zmluva obsahovať ďalšie ustanovenia (o vnútornej organizácií a pod.).

§ 17

Členské organizácie, pokiaľ nie sú rozpočtovými a príspevkovými organizáciami, môžu podniku poskytovať pôžičky a príspevky v zhode s predmetom jeho činnosti.

§ 18

Schvaľovacie konanie

(1) Pri príprave zmluvy poskytuje príslušná poľnohospodárska správa zúčastneným organizáciám účinnú pomoc. O účasti družstva na zmluve rozhoduje členská schôdza (zbor zástupcov).

(2) Na uzavretie zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas okresnej poľnohospodárskej správy daný po prerokovaní s okresným národným výborom. Ak sa na uzavretí zmluvy zúčastnia organizácie so sídlom vo dvoch alebo viacerých okresoch, predchádzajúci súhlas dáva krajská poľnohospodárska správa, v obvode ktorej bude sídlo podniku, po prerokovaní s krajským národným výborom. Ak zmluvu uzaviera aj štátna socialistická organizácia, musí sa schvaľujúcemu orgánu vopred podať dôkaz o súhlase bezprostredne nadriadeného orgánu tejto organizácie.

(3) Ak má podľa uzavieranej zmluvy dôjsť k združeniu finančných prostriedkov, musí sa v schvaľovacom konaní vždy predložiť príslušnému ministerstvu poľnohospodárstva a výživy republiky súhlas príslušnej pobočky Štátnej banky československej.

(4) Na platnosť uzavretej zmluvy sa vyžaduje, aby ju schválilo ministerstvo poľnohospodárstva a výživy republiky.

§ 19

Vznik podniku

Podnik vzniká zápisom do podnikového registra; od toho dňa môže podnik nadobúdať práva a zaväzovať sa.

§ 20

Zlúčenie podnikov

(1) Dva alebo viaceré podniky s rovnakým alebo aj s rozdielnym zameraním svojich činností sa môžu dohodnúť na zlúčení do jedného podniku. Ustanovenie prvej vety § 18 ods. 1 platí tu obdobne.

(2) Pri zlučovaní podnikov sa buď zo dvoch alebo viacerých podnikov ustanovuje nový podnik, alebo jeden, prípadne viac podnikov vplynie do jedného zo zlučovaných podnikov.

(3) Na platnosť zmluvy o zlúčení podnikov je potrebné jej schválenie ministerstvom poľnohospodárstva a výživy republiky.

(4) Podniky zlučované do nového podniku zanikajú bez likvidácie dňom zápisu nového podniku do podnikového registra. Podniky, ktoré vplynú do jedného zo zlučovaných podnikov, zaniknú bez likvidácie dňom zápisu ich zániku do podnikového registra.

(5) Na nový podnik, prípadne na podnik, do ktorého vstupujú iné podniky, prechádzajú dňom ustanoveným v odseku 4 práva a záväzky, ako aj celý majetok zaniknutých podnikov.

§ 20a

Kooperačné združenie podnikov

(1) Podniky s rovnakým alebo obdobným zameraním svojich činností môžu uzavrieť medzi sebou, prípadne aj s ďalšími socialistickými organizáciami písomné zmluvy o spolupráci podnikov, pri ktorej nevzniká nová organizácia.

(2) Na platnosť zmluvy podľa odseku 1 je potrebné jej schválenie ministerstvom poľnohospodárstva a výživy republiky; inak sa na túto zmluvu a na kooperačné združenie podnikov primerane použijú ustanovenia o zmluve o spolupráci a o kooperačnom združení.

Práva a povinnosti členských organizácií v podniku

§ 21

(1) Členské organizácie majú tieto práva:

a) vysielať zástupcov do zboru zástupcov;

b) zúčastniť sa na činnosti podniku v rozsahu určenom zmluvou;

c) podieľať sa na odbere výrobkov, prác a služieb v rozsahu určenom zmluvou;

d) na úrok z členského podielu a pôžičiek, pokiaľ § 32 neustanovuje inak;

e) podieľať sa na rozdeľovaní zisku podniku;

f) žiadať revíznu komisiu o vyšetrenie závad v činnosti podniku;

g) vystúpiť z podniku.

(2) Členské organizácie majú tieto povinnosti:

a) plniť záväzky vyplývajúce zo zmluvy o zriadení podniku;

b) zložiť členský podiel;

c) podieľať sa na úhrade prípadných strát vzniknutých v bežnom roku a vykazovaných v ročných účtovných uzávierkach, a to podľa výšky svojich členských podielov;

d) uhradiť schodok zistený pri zrušení podniku, najviac však sumou neprevyšujúcou dvojnásobok členského podielu;

e) plniť uznesenia zboru zástupcov a predstavenstva.

§ 21a

Orgány podniku

(1) Členské organizácie riadia a spravujú veci podniku prostredníctvom jeho orgánov.

(2) Orgány podniku sú: zbor zástupcov, predstavenstvo a revízna komisia.

Zbor zástupcov

§ 22

(1) Zbor zástupcov je najvyšším orgánom podniku; jeho členmi sú spravidla predsedovia družstiev, prípadne pri štátnych členských organizáciách ich riaditelia.

(2) Zboru zástupcov patrí:

a) schvaľovať strednodobé a vykonávacie hospodárske plány a plány kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja podniku;

b) prerokúvať a schvaľovať ročné hodnotenie činnosti podniku;

c) schvaľovať ročnú uzávierku podniku, vyúčtovanie a finančné, prípadne majetkové vyrovnanie s členskými organizáciami;

d) schvaľovať organizačný poriadok a po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu ROH pracovný poriadok podniku;

e) schvaľovať návrh kolektívnej zmluvy;

f) rozhodovať o použití prostriedkov z ročného výsledku hospodárenia;

g) rozhodovať o zvýšení členských podielov, prípadne o poskytovaní príspevkov,

h) rozhodovať o spôsobe úhrady prípadných strát podniku v bežnom roku;

i) prijímať nové organizácie za členov podniku a prerokúvať žiadosť členskej organizácie o vystúpenie z podniku;

j) voliť zo svojho stredu na funkčné obdobie určené zmluvou, najviac však na päť rokov predsedu, podpredsedu, členov predstavenstva, revíznej komisie a po predchádzajúcom súhlase okresnej, prípadne krajskej poľnohospodárskej správy a po predchádzajúcom prerokovaní s príslušným orgánom ROH ustanovovať riaditeľa podniku a jeho zástupcu;

k) prijímať závery k správam revíznej komisie, pokiaľ ich prerokovanie nezverí predstavenstvu;

l) rozhodovať o vylúčení členskej organizácie z podniku;

m) rozhodovať o zrušení podniku a vymenovať likvidátora podniku;

n) rozhodovať o zlúčení podniku a o uzavretí zmluvy podľa § 20a ods. 1;

o) rozhodovať o ďalších otázkach podniku, ktorých rozhodovanie si vyhradí.

(3) Každá členská organizácia určuje jedného zástupcu do zboru zástupcov. V prípade, že by počet zástupcov v zbore bol menší ako 7, môže každá členská organizácia vyslať väčší, ale rovnaký počet zástupcov,

(4) Zbor zástupcov sa schádza podľa potreby, najmenej však raz do roka. Zvoláva sa písomne aspoň týždeň vopred s určením miesta, času a programu rokovania. Musí sa zvolať - a to najneskoršie do jedného mesiaca - aj vtedy, ak o to požiada aspoň jedna tretina členov zboru zástupcov alebo revízna komisia, prípadne riaditeľ podniku z dôvodov naliehavých záujmov podniku, alebo príslušná okresná, prípadne krajská poľnohospodárska správa.

(5) Na každú schôdzu zboru zástupcov sa musí prizvať zástupca príslušnej okresnej, prípadne krajskej poľnohospodárskej správy; môžu sa prizvať aj zástupca príslušnej pobočky Štátnej banky československej a zástupcovia ďalších zainteresovaných organizácií.

(6) Zbor zástupcov sa môže platne uznášať - pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach ustanovené niečo iné - za účasti nadpolovičnej väčšiny členov; na platnosť jeho uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Na uznesenie o zlúčení podniku a o uzavretí zmluvy podľa § 20a ods. 1 je potrebný súhlas všetkých členov zboru. Pri hlasovaní patrí každému členovi zboru zástupcov jeden hlas; pri rovnosti hlasov platí za prijatý ten návrh, za ktorý hlasoval predseda (v jeho neprítomnosti podpredseda).

§ 22a

(1) Predseda zboru zástupcov najmä

a) zvoláva a vedie jeho rokovanie;

b) spolupodpisuje s riaditeľom podniku písomnosti o právnych úkonoch v prípadoch, v ktorých rozhodovanie patrí zboru zástupcov alebo predstavenstvu;

c) uzaviera za podnik pracovnú zmluvu s riaditeľom;

d) zúčastňuje sa spolu s riaditeľom podniku na rokovaní s orgánmi štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva, prípadne s ďalšími orgánmi, ak ide o závažné otázky týkajúce sa rozvoja a činnosti podniku.

(2) Predsedu zboru zástupcov zastupuje v jeho neprítomnosti podpredseda.

§ 23

Predstavenstvo

(1) Predstavenstvo riadi činnosť podniku v období medzi schôdzami zboru zástupcov; má 3 až 15 členov. Za svoju činnosť zodpovedá zboru zástupcov.

(2) Predstavenstvo predkladá zboru zástupcov najmä

a) návrhy strednodobých a vykonávacích hospodárskych plánov a plánov kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja podniku;

b) správy o ročnom hodnotení činnosti, návrhy ročnej uzávierky podniku, vyúčtovania a finančného, prípadne majetkového vyrovnania s členskými organizáciami;

c) návrhy na rozdelenie zisku, prípadne na úhradu strát;

d) návrhy kolektívnej zmluvy, organizačného a pracovného poriadku podniku, prípadne návrhy ďalších vnútropodnikových predpisov.

(3) Predsedom predstavenstva je predseda zboru zástupcov; zvoláva predstavenstvo najmenej raz za mesiac a vedie jeho rokovanie. O spôsobe zvolávania a o uznášaní predstavenstva platia ustanovenia § 22 ods. 4 a 6 obdobne.

§ 24

Revízna komisia

(1) Revízna komisia je kontrolným orgánom podniku a zodpovedá len zboru zástupcov. Revízna komisia je najmenej trojčlenná; počet členov revíznej komisie musí byť menší ako polovica počtu členov zboru zástupcov. Revízna komisia volí zo svojho stredu predsedu, ktorý zvoláva a vedie jej rokovanie.

(2) Funkciu v revíznej komisii nemôžu zastávať členovia predstavenstva. Revízna komisia môže k svojej činnosti prizvať odborných pracovníkov podniku, prípadne z členských organizácií; ak sa na schôdzi revíznej komisie zúčastnia títo pracovníci, majú iba poradný hlas.

(3) Revízna komisia kontroluje celú činnosť podniku, najmä výrobnú a hospodársku, dodržiavanie finančnej disciplíny a plnenie povinností členských organizácií.

(4) O každej revízii, previerke, prípadne o vyšetrení sťažnosti spíše revízna komisia správu, v ktorej uvedie zistené závady s návrhom na ich odstránenie. Správu predloží na prerokovanie zboru zástupcov, prípadne z jeho poverenia predstavenstvu.

§ 25

Riaditeľ podniku

(1) Riaditeľ:

a) zabezpečuje plnenie hospodárskych plánov, plánov kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja a uznesení orgánov podniku;

b) riadi výstavbu a prevádzku podniku a dbá o neustále zvyšovanie úrovne jeho hospodárenia;

c) zodpovedá za dodržiavanie plánovacej, finančnej a mzdovej disciplíny a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zabezpečuje riadnu správu a ochranu majetku podniku;

d) utvára podmienky pre racionálny chod informačnej sústavy včítane riadneho vedenia účtovníctva;

e) zodpovedá za utvorenie účinného systému vnútornej kontroly a za zabezpečenie jeho náležitého fungovania vo vnútri podniku;

f) určuje platy pracovníkov podniku, priznáva im odmeny a prémie; na právne úkony týkajúce sa vzniku alebo skončenia pracovného pomeru vedúcich pracovníkov podniku si vyžaduje predchádzajúci súhlas predstavenstva;

g) stará sa o zvyšovanie odbornej kvalifikácie všetkých pracovníkov podniku;

h) pravidelne informuje predstavenstvo o dôležitých otázkach týkajúcich sa výstavby a prevádzky podniku;

i) predkladá predstavenstvu návrhy strednodobých a vykonávacích hospodárskych plánov a plánov kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja, správy o ich plnení a o ročnom hodnotení činnosti podniku, návrhy ročnej uzávierky podniku a návrhy na rozdelenie zisku, prípadne na úhradu strát, návrhy kolektívnej zmluvy a vnútropodnikových predpisov;

j) pripravuje ostatné podklady pre rokovania predstavenstva a zboru zástupcov a zúčastňuje sa na nich s poradným hlasom.

(2) Riaditeľ zodpovedá za riadne vykonávanie svojej činnosti zboru zástupcov a predstavenstvu.

(3) Riaditeľ koná v mene podniku vo všetkých veciach. Písomnosti o právnych úkonoch uvedených v § 22a ods. 1 písm. b) predkladá na spolu podpis predsedovi zboru zástupcov.

(4) Riaditeľa zastupuje v jeho neprítomnosti zástupca [§ 22 ods. 2 písm. j)].

(5) Iní vedúci pracovníci poverení riadením jednotlivých úsekov činnosti môžu robiť v mene podniku právne úkony vyplývajúce z ich pracovných úloh a pôsobnosti na základe organizačného poriadku podniku, inak len na základe splnomocnenia daného riaditeľom. To však neplatí, ak ide o právne úkony uvedené v § 22a ods. 1 písm. b).

Pracovníci podniku

§ 26

(1) Na prácu v podniku sa prijímajú do pracovného pomeru v ňom predovšetkým členovia, prípadne pracovníci členských družstiev a pracovníci ostatných členských organizácií.

(2) Členov družstva, ktoré je členskou organizáciou podniku, môže tento podnik zamestnávať iba v pracovnom pomere, aj keď naďalej trvá ich členstvo v družstve; ich pracovné vzťahy k podniku sa spravujú podľa ustanovení Zákonníka práce a vykonávacích predpisov k nemu vydaných. Po dobu pracovnej činnosti v podniku sú títo členovia družstva uvoľnení z pracovných záväzkov v družstve; ich ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v družstve zostávajú nedotknuté.

(3) Pracovníci podniku sú odmieňaní podľa platných mzdových predpisov.2)

Financovanie podniku

§ 27

(1) Podnik zabezpečuje rozvoj svojej činnosti najmä:

a) členskými podielmi;

b) vlastnými zdrojmi;

c) pôžičkami (§ 17), prípadne príspevkami od členských organizácií;

d) bankovými úvermi;

e) dotáciami (subvenciami) zo štátneho rozpočtu a zo štátnych fondov.

(2) Na výstavbu a prevádzku podniku členské organizácie združujú materiálové a finančné prostriedky predovšetkým formou členských podielov.

(3) Výška členských podielov sa určuje v zmluve, a to s prihliadnutím na výmeru pôdy členských organizácií alebo na iné kritériá určené v spomenutej zmluve.

(4) Členské podiely sa skladajú v lehotách uvedených v zmluve a použijú sa predovšetkým na vybavenie podniku a na jeho uvedenie do prevádzky. Materiálne plnenie členských podielov sa realizuje v množstve a druhoch dohodnutých v zmluve a v cenách podľa predpisov platných ku dňu vzniku podniku, prípadne ku dňu vzniku členstva v podniku.

(5) Členské podiely sa môžu - pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak - zúročiť podľa úrokových sadzieb platných v peňažníctve pre depozitá; ak tak ustanovuje zmluva, môžu sa členské podiely zúročiť vyššou sadzbou, najviac však o 1%.

(6) Pokiaľ si podnik obstaráva od členských organizácií pôžičku, platia o jej zúročení sadzby všeobecne platné v peňažníctve pre depozitá.

(7) Príspevky od členských organizácií sa poskytujú

a) z investičného fondu členských organizácií do investičného fondu podniku;

b) z rozdelenia hospodárskeho výsledku členských organizácií do ostatných fondov podniku,

c) na ťarchu nákladov členských organizácií na úhradu prevádzkových potrieb podniku.

Finančné hospodárenie podniku

§ 28

Finančné zdroje podniku

(1) Podnik vytvára finančné zdroje, z ktorých časť sa odvádza formou daní a odvodov na potreby spoločnosti a časť sa ponecháva na potreby podniku.

(2) Základnými finančnými zdrojmi podniku sú zisk a odpisy základných prostriedkov.

§ 29

Použitie zisku

(1) Podnik používa zisk v tomto poradí:

a) na úhradu daní a odvodov do štátneho rozpočtu, do rozpočtu národného výboru a do štátnych fondov;

b) na prídely do fondov podniku v poradí uvedenom v § 31;

c) na ďalšie účely ustanovené osobitnými predpismi;2a)

d) na vyplatenie podielov na zisku členským organizáciám podľa zásad dohodnutých v zmluve [§ 16 ods. 1 písm. h)].

(2) Ak zisk nestačí na krytie potrieb uvedených v odseku 1 písm. b) a c), pokryje podnik tieto potreby v rozsahu prerokovanom s príslušnou poľnohospodárskou správou.

§ 30

Použitie odpisov základných prostriedkov

Podnik používa odpisy základných prostriedkov na prídel do investičného fondu.

§ 31

Fondy podniku

(1) Podnik zriaďuje tieto fondy:

a) obratový fond;

b) investičný fond;

c) fond technického rozvoja, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak;

d) fond odmien;

e) fond kultúrnych a sociálnych potrieb;

f) rezervný fond.

(2) Pre tvorbu a použitie fondov uvedených v odseku 1 platia osobitné predpisy.3)

(3) Podnik môže vytvárať ďalšie účelové fondy len so súhlasom ministerstva poľnohospodárstva a výživy republiky vydaným po dohode s ministerstvom financií republiky.

Osobitné ustanovenie pre podniky, ktorých hospodárenie sa nezakladá na tvorbe a rozdeľovaní zisku

§ 32

(1) Agrochemický podnik4) a melioračný podnik5) nezúročujú členské podiely.

(2) Práce a služby vykonávané agrochemickým podnikom alebo melioračným podnikom sa fakturujú v cenách podľa cenových predpisov.6)

(3) Ak agrochemický podnik alebo melioračný podnik ku koncu roka zistí, že náklady na vykonané práce a služby sú

a) nižšie ako sumy za ne vyfakturované, vráti tento rozdiel - znížený o sumu určenú podľa odseku 4 písm. a) - členským organizáciám podľa objemu im vyfakturovaných prác a služieb;

b) vyššie ako sumy za ne vyfakturované, predpíše tento rozdiel zvýšený o sumu určenú podľa odseku 4 písm. a) členským organizáciám na úhradu podľa objemu vyfakturovaných prác a služieb.

(4) Agrochemický podnik alebo melioračný podnik tvorí zisk

a) z vykonávaných prác a služieb pre členské organizácie, a to vo výške prídelu fondu kultúrnych a sociálnych potrieb, fondu odmien a odvodov ustanovených osobitnými predpismi;

b) z obchodnej činnosti;

c) z aktivácie investícií obstaraných vo vlastnej réžii;

d) z ostatných činností.

(5) Obchodnou činnosťou agrochemického podniku podľa odseku 4 písm. b) sa na účely tejto vyhlášky rozumie nákup a predaj priemyselných hnojív, vápna, vápenca, trosiek, prípadne ďalších organicko-minerálnych látok, prostriedkov na ochranu rastlín, ako aj skladovanie týchto prostriedkov.

(6) Melioračný podnik používa prostriedky z rezervného fondu aj

- na úhradu nákladov na odstránenie chýb, ktoré neboli zrejmé pri odovzdávaní a preberaní v záručných lehotách pri stavbách, prípadne aj iných prácach ním vykonaných pre členskú organizáciu a pre organizácie spravujúce hlavné melioračné zariadenie;

- na úhradu nákladov, o ktoré prekročil rozpočtové ceny stavieb pre členské organizácie a pre organizácie spravujúce hlavné melioračné zariadenie.

Časť III

Zánik členstva v podniku a zrušenie podniku

§ 33

(1) Členstvo v podniku zaniká vystúpením, vylúčením alebo zánikom členskej organizácie alebo zrušením podniku.

(2) Členská organizácia môže z podniku vystúpiť po predchádzajúcej písomnej výpovedi danej k 1. januáru s ročnou výpovednou lehotou, pokiaľ v zmluve nie je dohodnutá dlhšia lehota.

(3) Členská organizácia môže byť vylúčená, ak sústavne neplní povinnosti voči podniku. O vylúčení rozhoduje zbor zástupcov po prerokovaní s príslušným orgánom hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva (§ 18 ods. 2). Na platnosť uznesenia zboru zástupcov o vylúčení sa vyžaduje najmenej dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov zboru zástupcov.

(4) Podnik uskutoční najneskoršie do jedného roka po zániku členstva vyúčtovanie, ktoré je podkladom pre majetkové vyrovnanie s bývalou členskou organizáciou v lehote určenej zmluvou, najneskoršie však do piatich rokov po zániku členstva.

§ 34

Zrušenie podniku

(1) Podnik sa môže zrušiť rozhodnutím zboru zástupcov, a to so súhlasom ministerstva poľnohospodárstva a výživy republiky. Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy republiky môže tiež rozhodnúť o zrušení podniku, ak ďalšia činnosť podniku nie je spoločensky účelná, najmä ak podnik hrubo alebo opätovne porušuje zmluvu alebo právne predpisy. Pri zrušení podniku určí zbor zástupcov, prípadne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy republiky likvidátora. Po čas likvidácie používa podnik svoj názov s dodatkom označujúcim likvidáciu.

(2) Po vymenovaní likvidátora prestávajú pôsobiť orgány podniku. Likvidátor koná v mene likvidovaného podniku a oznámi jeho likvidáciu príslušnému súdu na zápis do podnikového registra a príslušnej pobočke Štátnej banky československej.

(3) Zbor zástupcov môže so súhlasom ministerstva poľnohospodárstva a výživy republiky vo svojom rozhodnutí o zrušení podniku určiť, že na základe uzavretej dohody bude jeho činnosť v budúcnosti zabezpečovať niektorá z členských organizácií, prípadne i nečlenská poľnohospodárska socialistická organizácia; v takom prípade prechádzajú práva a záväzky, ako aj všetok majetok zaniknutého podniku na túto organizáciu, prípadne viac organizácií bez likvidácie. Ku dňu zrušenia podniku predloží predseda predstavenstva príslušnému súdu návrh na výmaz podniku z podnikového registra.

§ 35

Postup pri likvidácii podniku

(1) Likvidátor zostaví likvidačnú súvahu podniku a je povinný zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva podniku v likvidácii.

(2) Likvidátor vykonáva právne úkony potrebné na správu likvidovanej majetkovej podstaty. Z výťažku likvidácie postupne uspokojí jednotlivé záväzky v tomto poradí:

a) nedoplatky miezd pracovníkov podniku a ostatné nároky vyplývajúce z ich pracovných vzťahov;

b) náklady vzniknuté pri likvidácii;

c) dane, nedoplatky daní, dávok, poplatkov a úvery s príslušenstvom poskytnuté Štátnou bankou československou;

d) záväzky z neoprávnene získaných majetkových prospechov;

e) ostatné záväzky včítane pôžičiek poskytnutých členskými organizáciami.

(3) Z majetku, ktorý zostal po úhrade záväzkov podľa odseku 2, sa uhradia do štátneho rozpočtu dotácie poskytnuté na investičnú výstavbu podniku a zvyšok sa rozdelí medzi členské organizácie podľa členských podielov.

(4) Pokiaľ prostriedky z likvidácie nestačia na úhradu záväzkov podľa odseku 2, uplatní likvidátor pri členských organizáciách požiadavku na úhradu schodku [§ 21 ods. 2 písm. d)].

(5) Po skončení likvidácie podá likvidátor správu o výsledkoch likvidácie orgánom uvedeným v § 18 ods. 2 a 3 a predloží príslušnému súdu návrh na výmaz podniku z podnikového registra.


Časť IV

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 36

Pokiaľ ministerstvo poľnohospodárstva a výživy republiky vydalo pred účinnosťou tejto vyhlášky súhlas na zrušenie podniku a likvidácia sa dosiaľ nezačala, môže sa v týchto prípadoch uskutočniť prevod práv a záväzkov, ako aj všetkého majetku podniku na nadobúdajúcu organizáciu za podmienok ustanovených v § 34 ods. 3.

§ 37

V záujme predbežného overovania nových spôsobov spolupráce v poľnohospodárstve a ich organizačných foriem môže ministerstvo poľnohospodárstva a výživy republiky po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy povoliť v jednotlivých prípadoch výnimky z jednotlivých ustanovení tejto vyhlášky.

Účinnosť

§ 38

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1976.


Minister:

Dr. Večeřa v. r.

Poznámky pod čiarou

2) § 111-131 Zákonníka práce a vyhláška č. 157/1975 Zb. o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce.

2a) Napríklad:
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášok č. 15/1984 Zb. a č. 22/1986 Zb.
Vyhláška Ministerstva školstva ČSR č. 83/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl a vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 87/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl.
Vyhláška Ministerstva školstva ČSR, Ministerstva zdravotníctva ČSR a Ministerstva práce a sociálnych vecí ČSR č. 84/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl a vyhláška Ministerstva školstva SSR, Ministerstva zdravotníctva SSR a Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 88/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR, Ministerstva financií SSR a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve.

3) Smernice Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy zo 17. 12. 1985 č. FM 041-2003/85 o financovaní obežných prostriedkov v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch (reg. v čiastke 1/1986 Zb.).
Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy a predsedu Štátnej banky československej č. 120/1985 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch.
Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 121/1985 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch.
Úprava Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy z 22. 11. 1985 č. FM 01-1968/85 o usmerňovaní mzdových prostriedkov v spoločných poľnohospodárskych podnikoch a melioračných družstvách. (reg. v čiastke 5/1986 Zb.).
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR, Ministerstva financií SSR a Ústrednej rady odborov č. 21/1986 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.
Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 26/1986 Zb. o rezervnom fonde v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch.

4) § 96 ods. 1 zákona č. 122/1975 Zb.

5) § 96 ods. 2 zákona č. 122/1975 Zb.

6) Vyhláška č. 137/1973 Zb. o cenách v znení vyhlášok č. 73/1978 Zb. a č. 160/1970 Zb. a úprava Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. V-1/82 zo 17. 5. 1982 o cenách dojednávaných dohodou odberateľa s dodávateľom.