Vyhláška č. 100/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách

Čiastka 22/1983
Platnosť od 06.10.1983 do30.06.1988
Účinnosť od 01.11.1983 do30.06.1988
Zrušený 90/1988 Zb.

OBSAH

100

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 30. augusta 1983,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy podľa § 97 ods. 1 a 2 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Táto vyhláška bližšie upravuje vzájomnú spoluprácu jednotných roľníckych družstiev (ďalej len „družstvo"), prípadne družstiev a ďalších socialistických (predovšetkým poľnohospodárskych) organizácií v záujme ďalšieho rozvoja poľnohospodárskej výroby a iných činností, ktoré prispievajú k zvyšovaniu intenzity a efektívnosti poľnohospodárskej výroby. Ustanovuje najmä náležitosti zmlúv o spolupráci v poľnohospodárstve, postup pri ich spracovaní, uzavieraní a schvaľovaní, podmienky, za ktorých sa môžu zmeniť alebo zrušiť, orgány kooperačných združení a spoločných poľnohospodárskych podnikov a spôsob ich zriaďovania, ich pôsobnosť a vzťahy medzi nimi, zásady financovania a finančného hospodárenia spoločných poľnohospodárskych podnikov a postup pri ich zlučovaní a spolupráci.“.

2. V § 3 sa vypúšťajú slová „na úsekoch poľnohospodárskej výroby“.

3. V § 4 odsek 1 písm. c) znie:

c) ustanovenie o orgánoch kooperačného združenia a jeho riadení;“,

odsek 1 písm. e) znie:

e) úprava účasti členských organizácií na spoločnej činnosti, najmä

1. výšky a spôsobu poskytovania členských podielov formou finančných, prípadne materiálových prostriedkov,

2. materiálovej a finančnej účasti členských organizácií na spoločnej činnosti,

3. výšky (rozsahu) dodávok výrobkov, prác a služieb poskytovaných členskými organizáciami na zabezpečenie spoločnej činnosti,

4. zabezpečenia spoločnej činnosti potrebným počtom pracovných síl a základných podmienok výkonu ich práce,

5. výšky cien navzájom poskytovaných výrobkov, prác a služieb v súlade s cenovými predpismi,

6. vlastníctva (správy) majetku obstaraného alebo utvoreného v súvislosti so spoločnou činnosťou,

7. zásad rozvrhovania výnosov a nákladov zo spoločnej činnosti medzi členské organizácie;“,

v odseku 1 sa vypúšťajú ustanovenia uvedené pod písmenami f), h) a j); doterajšie ustanovenie písmena i) sa vkladá za ustanovenie písmena e) a označuje sa ako ustanovenie písmena f),

pripájajú sa odseky 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Ak členské organizácie nezdružujú finančné prostriedky a ak nie je potrebné - s ohľadom na predmet a rozsah spoločnej činnosti a na počet členských organizácií - utvárať spoločné orgány (jednoduchá spolupráca v poľnohospodárstve), stačí, aby zmluva o spolupráci obsahovala:

a) názvy a sídla členských organizácií;

b) predmet spolupráce;

c) úpravu účasti členských organizácií na spoločnej činnosti;

d) ustanovenie o dôsledkoch porušenia povinnosti členskou organizáciou.

(5) Rozpory vzniknuté medzi členskými organizáciami v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo zmluvy o spolupráci podľa odseku 4 rieši na návrh niektorej z nich príslušná poľnohospodárska správa, ktorá túto zmluvu schválila (§ 6 ods. 2). Ak sa tento rozpor týka členskej organizácie, ktorá potrebuje na účasť na zmluve súhlas svojho nadriadeného orgánu (§ 6 ods. 3), rieši ho príslušná poľnohospodárska správa po dohode s týmto orgánom.“.

4. V § 6 ods. 2 tretia veta slová „sídla prevažná časť členských organizácií“ sa nahrádzajú slovami „sídlo prevádzateľ (§ 13)“; na konci sa pripája táto veta: „Pred schválením zmluvy si krajská poľnohospodárska správa vyžiada stanoviská okresných poľnohospodárskych správ, v obvodoch ktorých majú sídla členské organizácie.“.

5. § 10 ods. 2 písm. d) znie:

d) podieľať sa pomerne podľa rozsahu účasti na financovaní spoločnej činnosti na základe rozvrhu výnosov a nákladov a prispievať na tvorbu fondov kooperačného združenia;“.

6. § 11 znie:

㤠11

V kooperačnom združení sa ustanovujú - s výnimkou prípadov uvedených v § 4 ods. 4 - kooperačná rada, prevádzateľ a revízna komisia.“.

7. V § 12 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Kooperačná rada je najvyšším orgánom členských organizácií kooperačného združenia, ktorý riadi spoločnú činnosť a rozhoduje o najzávažnejších otázkach týkajúcich sa kooperačného združenia. Kooperačná rada najmä

a) rokuje a rozhoduje o koncepcii rozvoja kooperačného združenia v súlade s programom špecializácie a koncentrácie poľnohospodárskej výroby v členských organizáciách a zabezpečuje účinnú pomoc zaostávajúcim členským organizáciám;

b) schvaľuje návrhy strednodobých a vykonávacích hospodárskych plánov kooperačného združenia a ich zmeny;

c) prerokúva návrhy strednodobých a vykonávacích hospodárskych plánov členských organizácií;

d) schvaľuje účtovnú uzávierku spoločnej činnosti za bežný rok a návrh na rozdelenie výnosov a nákladov členským organizáciám;

e) schvaľuje vnútorné pravidlá kooperačného združenia;

f) rozhoduje o zriadení a používaní fondu výstavby, prípadne aj fondu kooperácie a ďalších účelových fondov;

g) volí členov revíznej komisie;

h) so súhlasom príslušnej poľnohospodárskej správy ustanovuje pravidlá odmieňania a funkčné platy a prémie vedúcim odborným pracovníkom uvoľneným na činnosť v kooperačnom združení;

i) riadi rozvoj spoločných zariadení u prevádzateľa a ich využívanie na spoločnú činnosť;

j) koordinuje postup členských organizácií pri riadení komplexného systému využívania poľnohospodárskej pôdy a starostlivosti o ňu a pri zmenách výrobného zamerania v záujme dosiahnutia účelnej špecializácie a koncentrácie výroby v členských organizáciách poľnohospodárskej prvovýroby;

k) organizuje poskytovanie výrobkov, prác a služieb členskými organizáciami;

l) v súlade so zmluvou o spolupráci ustanovuje spôsob postihu členskej organizácie za porušenie povinností a záväzkov vyplývajúcich pre ňu zo zmluvy o spolupráci;

m) bezodkladne schvaľuje návrh na majetkové vyrovnanie s organizáciou, ktorej členstvo v kooperačnom združení zaniklo;

n) so súhlasom príslušnej poľnohospodárskej správy rozhoduje o vylúčení členskej organizácie z kooperačného združenia.

(2) Každá členská organizácia určí svojho zástupcu do kooperačnej rady a súčasne s ním jeho náhradníka, ktorý v prípade neprítomnosti zástupcu vykonáva jeho práva a povinnosti. Členovia kooperačnej rady volia zo svojho stredu predsedu a podpredsedu na funkčné obdobie určené zmluvou o spolupráci, najviac však na päť rokov.“,

odsek 4 znie:

(4) Na platné uznesenie kooperačnej rady vo veciach uvedených v odseku 1 písm. a), b), d), e) a f) je potrebný súhlas všetkých jej členov, v ostatných veciach - pokiaľ táto vyhláška, zmluva o spolupráci alebo rokovací poriadok kooperačného združenia neustanovujú inak - súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov.“,

odsek 7 znie:

(7) Kooperačná rada môže zriaďovať odborné komisie ako svoje poradné orgány, prípadne aj so zreteľom na predmet a rozsah spoločnej činnosti - u prevádzateľa odborné vedenie na čele s vedúcim na zabezpečovanie tejto činnosti.“.

8. V § 13

v odseku 2 sa slovo „družstevníkov“ nahrádza slovom „členov“,

za odsek 2 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Prevádzateľ je oprávnený robiť právne úkony na zabezpečenie spoločnej činnosti vo svojom mene a na účet kooperačného združenia; právne úkony väčšieho významu pre spoločnú činnosť a členské organizácie robí len po prerokovaní veci kooperačnou radou.“,

doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4, v ktorom písmeno b) znie:

b) dbať o dodržiavanie plánovacej, finančnej a mzdovej disciplíny a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, riadiť prácu členov a pracovníkov členských organizácií uvoľnených na túto prácu v kooperačnom združení a oznamovať členským organizáciám prípady porušenia pracovnej disciplíny a zodpovednosti za škodu;“,

v novooznačenom odseku 4 písm. g) znie:

g) spravovať fondy kooperačného združenia (§ 14a);“.

9. § 14 ods. 1 znie:

(1) Revízna komisia kontroluje všetku činnosť kooperačného združenia; za svoju činnosť zodpovedá kooperačnej rade. Má 3 až 5 členov, ktorí sa volia na funkčné obdobie určené zmluvou o spolupráci, najviac však na päť rokov. Predsedu revíznej komisie jej členovia zo svojho stredu.“.

10. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý spolu s nadpisom znie:

㤠14a

Fondy kooperačného združenia

(1) V kooperačnom združení sa zriaďuje u prevádzateľa fond výstavby, ktorého zdrojom sú odpisy zo spoločne používaných základných prostriedkov, zostatková hodnota vyradených základných prostriedkov používaných pri spoločnej činnosti, tržby z predaja základných prostriedkov a investícií, príspevky členských organizácií a dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu.

(2) Fond kooperácie, prípadne ďalšie účelové fondy sa môžu zriadiť iba so súhlasom ministerstva poľnohospodárstva a výživy republiky vydaným po dohode s ministerstvom financií republiky.

(3) Ak sa v kooperačnom združení zriadil u prevádzateľa aj fond kooperácie, tvorí sa z príspevkov členských organizácií z rozdelenia ich hospodárskeho výsledku určených zmluvou o spolupráci. Používa sa na riešenie spoločných problémov neinvestičného charakteru, na vyrovnávanie disproporcií v rentabilite realizovaných finálnych výrobkov a na preklenutie výkyvov v hospodárení kooperačného združenia a členských organizácií.

(4) V prípadoch uvedených v § 4 ods. 4 sa fondy kooperačného združenia nezriaďujú.“.

11. § 15 ods. 2 znie:

(2) Spoločný poľnohospodársky podnik (ďalej len „podnik") je socialistickou poľnohospodárskou družstevnou organizáciou. Je povinný riadne hospodáriť tak v záujme spoločnosti, ako aj v záujme členských organizácií.“.

12. V § 16

v odseku 1 písm. h) sa za slovo „ustanovenie“ vkladajú slová „o príspevkoch členských organizácií,“,

v odseku 1 písm. i) sa za slová „ustanovenie o spôsobe“ vkladajú slová „a lehotách“.

13. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý spolu s nadpisom znie:

㤠20a

Kooperačné združenie podnikov

(1) Podniky s rovnakým alebo obdobným zameraním svojich činností môžu uzavrieť medzi sebou, prípadne aj s ďalšími socialistickými organizáciami písomné zmluvy o spolupráci podnikov, pri ktorej nevzniká nová organizácia.

(2) Na platnosť zmluvy podľa odseku 1 je potrebné jej schválenie ministerstvom poľnohospodárstva a výživy republiky; inak sa na túto zmluvu a na kooperačné združenie podnikov primerane použijú ustanovenia o zmluve o spolupráci a o kooperačnom združení.“.

14. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý spolu s nadpisom znie:

㤠21a

Orgány podniku

(1) Členské organizácie riadia a spravujú veci podniku prostredníctvom jeho orgánov.

(2) Orgány podniku sú: zbor zástupcov, predstavenstvo a revízna komisia.“.

15. V § 22 nad označením paragrafu sa vypúšťa nadpis „Orgány podniku“; nadpis „Zbor zástupcov“ pod označením paragrafu sa presúva nad toto označenie,

odsek 2 písm. a) znie:

a) schvaľovať strednodobé a vykonávacie hospodárske plány a plány kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja podniku;“,

v odseku 2 písm. j) sa za slová „zo svojho stredu“ vkladajú slová „na funkčné obdobie určené zmluvou, najviac však na päť rokov“ a za slová „krajskej poľnohospodárskej správy“ slová „a po predchádzajúcom prerokovaní s príslušným orgánom ROH“,

v odseku 2 písm. n) sa za slová „o zlúčení podniku“ vkladajú slová „a o uzavretí zmluvy podľa § 20a ods. 1“,

odseky 4 a 5 znejú:

(4) Zbor zástupcov sa schádza podľa potreby, najmenej však raz do roka. Zvoláva sa písomne aspoň týždeň vopred s určením miesta, času a programu rokovania. Musí sa zvolať - a to najneskoršie do jedného mesiaca - aj vtedy, ak o to požiada aspoň jedna tretina členov zboru zástupcov alebo revízna komisia, prípadne riaditeľ podniku z dôvodov naliehavých záujmov podniku, alebo príslušná okresná, prípadne krajská poľnohospodárska správa.

(5) Na každú schôdzu zboru zástupcov sa musí prizvať zástupca príslušnej okresnej, prípadne krajskej poľnohospodárskej správy; môžu sa prizvať aj zástupca príslušnej pobočky Štátnej banky československej a zástupcovia ďalších zainteresovaných organizácií.“,

v odseku 6 sa za slová „o zlúčení podniku“ vkladajú slová „a o uzavretí zmluvy podľa § 20a ods. 1“.

16. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:

㤠22a

(1) Predseda zboru zástupcov najmä

a) zvoláva a vedie jeho rokovanie;

b) spolupodpisuje s riaditeľom podniku písomnosti o právnych úkonoch v prípadoch, v ktorých rozhodovanie patrí zboru zástupcov alebo predstavenstvu;

c) uzaviera za podnik pracovnú zmluvu s riaditeľom;

d) zúčastňuje sa spolu s riaditeľom podniku na rokovaní s orgánmi štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva, prípadne s ďalšími orgánmi, ak ide o závažné otázky týkajúce sa rozvoja a činnosti podniku.

(2) Predsedu zboru zástupcov zastupuje v jeho neprítomnosti podpredseda.".

17. § 23 spolu s nadpisom znie:

㤠23

Predstavenstvo

(1) Predstavenstvo riadi činnosť podniku v období medzi schôdzami zboru zástupcov; má 3 až 15 členov. Za svoju činnosť zodpovedá zboru zástupcov.

(2) Predstavenstvo predkladá zboru zástupcov najmä

a) návrhy strednodobých a vykonávacích hospodárskych plánov a plánov kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja podniku;

b) správy o ročnom hodnotení činnosti, návrhy ročnej uzávierky podniku, vyúčtovania a finančného, prípadne majetkového vyrovnania s členskými organizáciami;

c) návrhy na rozdelenie zisku, prípadne na úhradu strát;

d) návrhy kolektívnej zmluvy, organizačného a pracovného poriadku podniku, prípadne návrhy ďalších vnútropodnikových predpisov.

(3) Predsedom predstavenstva je predseda zboru zástupcov; zvoláva predstavenstvo najmenej raz za mesiac a vedie jeho rokovanie. O spôsobe zvolávania a o uznášaní predstavenstva platia ustanovenia § 22 ods. 4 a 6 obdobne.“.

18. V § 25 odsek 1 znie:

(1) Riaditeľ:

a) zabezpečuje plnenie hospodárskych plánov, plánov kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja a uznesení orgánov podniku;

b) riadi výstavbu a prevádzku podniku a dbá o neustále zvyšovanie úrovne jeho hospodárenia;

c) zodpovedá za dodržiavanie plánovacej, finančnej a mzdovej disciplíny a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zabezpečuje riadnu správu a ochranu majetku podniku;

d) utvára podmienky pre racionálny chod informačnej sústavy včítane riadneho vedenia účtovníctva;

e) zodpovedá za utvorenie účinného systému vnútornej kontroly a za zabezpečenie jeho náležitého fungovania vo vnútri podniku;

f) určuje platy pracovníkov podniku, priznáva im odmeny a prémie; na právne úkony týkajúce sa vzniku alebo skončenia pracovného pomeru vedúcich pracovníkov podniku si vyžaduje predchádzajúci súhlas predstavenstva;

g) stará sa o zvyšovanie odbornej kvalifikácie všetkých pracovníkov podniku;

h) pravidelne informuje predstavenstvo o dôležitých otázkach týkajúcich sa výstavby a prevádzky podniku;

i) predkladá predstavenstvu návrhy strednodobých a vykonávacích hospodárskych plánov a plánov kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja, správy o ich plnení a o ročnom hodnotení činnosti podniku, návrhy ročnej uzávierky podniku a návrhy na rozdelenie zisku, prípadne na úhradu strát, návrhy kolektívnej zmluvy a vnútropodnikových predpisov;

j) pripravuje ostatné podklady pre rokovania predstavenstva a zboru zástupcov a zúčastňuje sa na nich s poradným hlasom.“,

v odseku 2 sa za slová „zboru zástupcov“ vkladajú slová „a predstavenstvu“,

v odseku 3 druhá veta znie:

„Písomnosti o právnych úkonoch uvedených v § 22a ods. 1 písm. b) predkladá na spolu podpis predsedovi zboru zástupcov.“,

odsek 5 znie:

(5) Iní vedúci pracovníci poverení riadením jednotlivých úsekov činnosti môžu robiť v mene podniku právne úkony vyplývajúce z ich pracovných úloh a pôsobnosti na základe organizačného poriadku podniku, inak len na základe splnomocnenia daného riaditeľom. To však neplatí, ak ide o právne úkony uvedené v § 22a ods. 1 písm. b).“,

poznámka č. 1 k odseku 5 sa vypúšťa.

19. V § 27 sa pripája odsek 7, ktorý znie:

(7) Príspevky od členských organizácií sa poskytujú

a) z fondu výstavby členských organizácií do fondu výstavby podniku,

b) z rozdelenia hospodárskeho výsledku členských organizácií do ostatných fondov podniku,

c) na ťarchu nákladov členských organizácií na úhradu prevádzkových potrieb podniku.“.

20. § 31 ods. 1 znie:

(1) Podnik sústreďuje vo svojich fondoch účelové zdroje na financovanie svojich potrieb. Utvára tieto fondy:

a) obratový fond,

b) fond výstavby,

c) fond kultúrnych a sociálnych potrieb,

d) fond odmien,

e) fond bytovej výstavby,

f) rezervný fond.“.

21. V § 32

poznámka č. 6 k odseku 2 znie:

6) Vyhláška č. 137/1973 Zb. o cenách v znení vyhlášok č. 73/1978 Zb. a č. 160/1970 Zb. a úprava Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. V-1/82 zo 17. 5. 1982 o cenách dojednávaných dohodou odberateľa s dodávateľom.“,

odsek 4 písm. a) znie:

(4) Agrochemický podnik alebo melioračný podnik tvorí zisk

a) z vykonávaných prác a služieb pre členské organizácie, a to vo výške prídelu fondu kultúrnych a sociálnych potrieb, fondu odmien a odvodov ustanovených osobitnými predpismi;“,

poznámka č. 7 k odseku 4 sa vypúšťa.

22. § 33 ods. 4 znie:

(4) Podnik uskutoční najneskoršie do jedného roka po zániku členstva vyúčtovanie, ktoré je podkladom pre majetkové vyrovnanie s bývalou členskou organizáciou v lehote určenej zmluvou, najneskoršie však do piatich rokov po zániku členstva.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1983.


Minister:

Ing. Toman CSc. v. r.