Vyhláška č. 55/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení

(v znení č. 121/1961 Zb., 128/1967 Zb.)

Čiastka 21/1960
Platnosť od 21.05.1960 do30.11.1973
Účinnosť od 01.01.1968 do30.11.1973
Zrušený 133/1973 Zb.

55

VYHLÁŠKA

Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva

z 27. apríla 1960,

ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení

Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a Ústrednou radou odborov podľa § 10 ods. 1 vládneho nariadenia č. 53/1952 Zb. o zaistení bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky niektorých technických zariadení:


Čl. I

Povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob

§ 1

(1) Výrobcovia sú povinní predkladať Ústavu technického dozoru (ďalej len „Ústav“) na schválenie konštrukčné podklady parných kotlov (parných generátorov) s konštrukčným pretlakom vyše 16 atp, tlakových nádob stabilných s najvyšším pracovným pretlakom vyše 25 atp, kovových tlakových nádob na prepravu plynov so skúšobným pretlakom vyše 33 atp a všetkých kovových tlakových nádob na prepravu čpavku a chlóru; rozsah a druh týchto konštrukčných podkladov určujú príslušné predpisy.*)

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa však týka len tých zariadení, ktorých konštrukcia sa podstatne líši od konštrukcií Ústavom už schválených; v prípade pochybnosti, či ide o podstatnú odlišnosť, si výrobca vyžiada záväzné stanovisko Ústavu.

§ 2

(1) Výrobcovia vykonajú po dohotovení parných kotlov (parných generátorov) a tlakových nádob stabilných ich stavebné a prvé tlakové skúšky; tieto skúšky môžu vykonať aj montážne závody, pokiaľ na to majú písomný súhlas od výrobcu. Výrobcovia sú ďalej povinní vyhotoviť a dodať pre tieto vyrobené zariadenia revízne knihy.*)

(2) Po úspešnej stavebnej a prvej tlakovej skúške označí výrobca, prípadne montážny závod nity továrenského štítku a poistné ventily guľatým oceľovým razidlom o priemere 10 mm so svojím znakom, prípadne skráteným názvom závodu; rovnako potvrdí revízne knihy svojím podpisom a opatrí ich guľatou pečiatkou o priemere 35 mm s rovnakým označením.

(3) Skúšky a úkony podľa odsekov 1 a 2 vykonávajú odborní zamestnanci oddelenia technickej kontroly (OTK) výrobcu, prípadne montážneho závodu, ktorých kvalifikácia bola overená Ústavom.

(4) Pri parných kotloch (parných generátoroch) a tlakových nádobách stabilných uvedených v § 1 ods. 1 sú výrobcovia, prípadne montážne závody povinné ohlásiť termín stavebnej a prvej tlakovej skúšky Ústavu, a to aspoň 14 dní vopred, aby sa mohol na týchto skúškach zúčastniť svojím orgánom.

§ 3

Na zaistenie bezpečnej, spoľahlivej a hospodárnej prevádzky parných kotlov (parných generátorov) a tlakových nádob stabilných sú ich prevádzatelia povinní vykonávať v rámci plánovitej údržby odbornými zamestnancami potrebné revízie (prehliadky a skúšky); výsledky týchto revízií zapisujú do knihy prevádzkových záznamov.

§ 4

Orgány Ústavu kontrolujú najmä:

a) či a ako dbajú výrobcovia na to, aby vyrobené parné kotly (parné generátory) a iné tlakové nádoby vyhovovali technickým predpisom a normám, ako aj požiadavkám bezpečnej a hospodárnej prevádzky,

b) či a ako prevádzatelia parných kotlov (parných generátorov) a tlakových nádob stabilných zabezpečujú ich riadnu obsluhu a údržbu a či prevádzajú tieto zariadenia bezpečne, spoľahlivo a hospodárne; kontroly u prevádzateľov vykonávajú orgány Ústavu podľa stavu zariadení,

tlakové skúšky však najneskoršie za 9 rokov,

vnútorné prehliadky najneskoršie za 5 rokov,

vonkajšie prehliadky najneskoršie za 3 roky

od poslednej skúšky alebo prehliadky toho istého druhu. Výsledky týchto skúšok a prehliadok zapisuje kontrolujúci orgán do revíznych kníh kontrolovaných zariadení.

§ 5

(1) Ak vykonanie prehliadok a skúšok podľa § 4 písm. b) nie je možné alebo je spojené s vážnymi technickými ťažkosťami s ohľadom na konštrukciu, umiestnenie alebo prevádzkové podmienky parných kotlov (parných generátorov) a tlakových nádob stabilných, môže Ústav určiť iný spôsob kontroly alebo iné lehoty týchto prehliadok a skúšok.

(2) Ústav môže upustiť od prehliadok a skúšok tlakových nádob stabilných podľa § 4 písm. b) v závodoch s počtom týchto tlakových nádob vyšším než 100, a to po overení kvalifikácie odborných zamestnancov (revíznych technikov) týchto závodov, určených na vykonávanie revízií v zmysle § 3, a po prejednaní s príslušným nadriadeným ústredným orgánom; revizní technici v týchto prípadoch zapisujú výsledky revízií na rozdiel od ustanovení § 3 len do revíznych kníh.


Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

inž. Baier v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Sú to predpisy vyhlásené vyhláškami č. 186/1957 Ú. l. (Ú. v.) o stavbe, opravách a umiestení parných generátorov, č. 187/1957 Ú. l. (Ú. v.) o stavbe a opravách tlakových nádob stabilných, č. 188/1957 Ú. l. (Ú. v.) o kovových tlakových nádobách na prepravu plynov a č. 189/1957 Ú. l. (Ú. v.) o oceľových nádobách na kvapalný chlór.

*) Vyskúšanie, vydanie revíznych kníh, ako aj údržba kovových tlakových nádob na prepravu plynov je upravená Predpismi a technickými pravidlami pre kovové tlakové nádoby na prepravu plynov vyhlásenými vyhláškou č. 188/1957 Ú. l. (Ú. v.).

*) Zmeny a doplnky Predpisov možno zakúpiť v Ústave technického dozoru, Praha 2, Ve smečkách 29.