Uznesenie č. 338/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 527 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky

Platnosť od 17.09.2021
Účinnosť od 20.09.2021

338

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 527

zo 16. septembra 2021

k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky

Číslo: 19681/2021

Predkladateľ: minister zdravotníctva

Vláda

A. schvaľuje

A.1. s účinnosťou od 20. septembra 2021 určenie I. stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky;

B. ukladá

ministrovi vnútra

B.1. oprávnenie určiť na všetkých bývalých hraničných priechodoch III. kategórie stav, rozsah a spôsob výkonu kontrol týkajúcich sa karanténnych povinností osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,

predsedovi vlády

B.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

bezodkladne

ministerke kultúry

B.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR.

bezodkladne

Vykonajú: predseda vlády

ministerka kultúry

minister vnútra

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR