Nariadenie vlády č. 150/2018 Z. z.Nariadenie Vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z.

Platnosť od 28.05.2018
Účinnosť od 15.12.2018

150

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 25. apríla 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. d) sa za slovo „hluku“ vkladajú slová „vyjadrenému špecifickými hodnotami hlukových indikátorov podľa prílohy č. 1 bodu 1.1“.

2. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa odkaz 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.

3. V § 3 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Metódy posudzovania pre hlukové indikátory sú uvedené v prílohe II smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002) v znení smernice Komisie (EÚ) 2015/996 z 19. mája 2015 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 7. 2015).“.

4. § 4 znie:

㤠4

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.

5. V prílohe č. 1 bode 1.1 sa slová „Ldvn (hlukový indikátor pre deň, večer, noc)“ nahrádzajú slovami „Ldvn (Lden, hlukový indikátor pre deň, večer, noc)“.

6. V prílohe č. 1 bode 1.1 písm. a) sa slová „Ldeň (hlukový indikátor pre deň)“ nahrádzajú slovami „Ldeň (Lday, hlukový indikátor pre deň)“.

7. V prílohe č. 1 bode 1.1 písm. b) sa slová „Lvečer (hlukový indikátor pre večer)“ nahrádzajú slovami „Lvečer (Levening, hlukový indikátor pre večer)“.

8. V prílohe č. 1 bode 1.1 písm. c) sa slová „Lnoc (hlukový indikátor pre noc)“ nahrádzajú slovami „Lnoc (Lnight, hlukový indikátor pre noc)“.

9. V prílohe č. 1 sa vypúšťa bod 1.5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

10. V prílohe č. 1 v treťom bode písm. j) a štvrtom bode písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „v obrázkovom formáte (JPEG) a v dátovom formáte na ukladanie vektorových priestorových údajov (ESRI Shapefile)“.

11. V prílohe č. 1 bode 5.1 písmeno g) znie:

g) záznamy z konzultácií s verejnosťou obsahujúce termín a spôsob uskutočnenia týchto konzultácií a zhrnutie pripomienok verejnosti s informáciou o spôsobe ich vyhodnotenia,“.

12. V prílohe č. 1 bode 5.1 písm. k) sa slovo „výnosov“ nahrádza slovom „prínosov“.

13. V prílohe č. 1a tabuľka vrátane nadpisu a poznámok k tabuľke znie:

„Tabuľka: Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc

Zdroje hlukuAkčné hodnoty hlukových indikátorov (dB)
Vonkajšie prostrediea)Vonkajšie prostredie s osobitnou ochranou pred hlukomb)
LdvnLnocLdvnLnoc
priemysel55505045
letiská65555545
pozemné komunikácie65555045
železničné dráhy65555045

Poznámky k tabuľke:

a) Vonkajšie prostredie v území s funkciou bývania a území určenom na rekreáciu (mestské a miestne parky, lesoparky, oddychové zóny v okolí bytových a rodinných domov ustanovené v príslušnom územnom pláne ako plochy určené na rekreáciu).

b) Tiché oblasti v aglomerácii alebo v otvorenej krajine, vyhlásené kúpeľné miesta.“.

14. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002).

2. Smernica Komisie (EÚ) 2015/996 z 19. mája 2015, ktorou sa ustanovujú spoločné metódy posudzovania hluku podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1. 7. 2015).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. decembra 2018.


Peter Pellegrini v. r.