Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.10.2018 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení 213/2018 Z. z.
01.10.2018 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 212/2018 Z. z.
01.10.2018 162/1995 Z. z. Katastrálny zákon
v znení , 212/2018 Z. z.
01.10.2018 215/1995 Z. z. Zákon o geodézii a kartografii
v znení , 212/2018 Z. z.
01.10.2018 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
v znení , 213/2018 Z. z.
01.10.2018 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
v znení , 273/2018 Z. z.
01.10.2018 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 213/2018 Z. z.
01.10.2018 56/2007 Z. z. Nariadenie o uvádzaní množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh
v znení , 264/2018 Z. z.
01.10.2018 601/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
v znení , 272/2018 Z. z.
01.10.2018 628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ
v znení , 261/2018 Z. z.
01.10.2018 461/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva Katastrálny zákon
v znení , 263/2018 Z. z.
01.10.2018 341/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú pásma liečivých a minerálnych zdrojov v Martine
v znení , 265/2018 Z. z.
01.10.2018 97/2013 Z. z. Zákon o pozemkových spoločenstvách
v znení , 110/2018 Z. z.
01.10.2018 110/2018 Z. z. Novela zákona o pozemkových spoločenstvách
02.10.2018 757/2004 Z. z. Zákon o súdoch
v znení , 275/2018 Z. z.
11.10.2018 241/1993 Z. z. Zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
v znení , 281/2018 Z. z.
11.10.2018 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 215/2018 Z. z.
11.10.2018 167/2008 Z. z. Tlačový zákon
v znení , 215/2018 Z. z.
11.10.2018 185/2015 Z. z. Autorský zákon
v znení , 215/2018 Z. z.
15.10.2018 2/1991 Zb. Zákon o kolektívnom vyjednávaní
v znení , 268/2018 Z. z.
28.10.2018 225/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek
v znení , 130/2018 Z. z.
30.10.2018 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 282/2018 Z. z.