Čiastka č. 129/1992 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
624/1992 Zb. Ústavný zákon o zániku funkcie sudcov a o skončení pracovných a služobných pomerov v súvislovsti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 28.12.1992
625/1992 Zb. Zákon o zániku štátnej organizácie Česko-slovenské štátne dráhy 28.12.1992
626/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov 01.01.1993
627/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o rovnocennosti dokladov umožňujúcích prístup na vysoké školy (č. 15)
628/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o rovnocennosti čiastočného štúdia na vysokých školách (č. 21)
629/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rakúskej republiky o prevzatí osôb na spoločných štátnych hraniciach
630/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Juhoafrickej republiky
631/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o spolupráci v boji proti organizovanej kriminalite
p1/c129/1992 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia k ústavnosti procesu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vzniku nástupníckych štátov