Čiastka č. 75/1990 Zb.

Vydaná dňa: 29.10.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
444/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení úradov práce 29.10.1990
445/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť 29.10.1990
446/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa zrušuje vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 101/1981 Zb. o zadržiavaní vodičských preukazov vodičom, ktorí nemôžu na mieste zaplatiť pokutu uloženú im v blokovom konaní za priestupok v cestnej premávke 31.10.1990
447/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o habilitaci docentů a podmínkách a průběhu jmenování profesorů 01.11.1990
448/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov 01.11.1990
449/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup a úlohy ústredných orgánov, národných výborov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania 01.11.1990
450/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty (č. 100)
451/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydání výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o poskytovaní leteckej stravnej normy členom posádok civilných lietadiel trvale vykonávajúcim riadiacu činnosť technicko-hospodárskeho charakteru v organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy
452/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o poskytovaní leteckej stravnej normy členom posádok civilných lietadiel v organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy
453/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1991