450

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 29. júna 1951 bol na 34. zasadaní generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijatý Dohovor o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty (č. 100). Ratifikáciu Dohovoru Československou republikou zapísal 30. októbra 1957 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce. Podľa svojho článku 6 Dohovor nadobudol pre Československú republiku platnosť 30. októbrom 1958.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje zároveň.*)

Dohovor č. 100

Dohovor o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala správna rada Medzinárodného úradu práce do Ženevy a tam sa zišla 6. júna 1951 na svojom 34. zasadaní,

rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa zásady rovnakého odmeňovania pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty, ktoré sú siedmym bodom rokovacieho poriadku zasadania,

ustanovujúc, že tieto budú mať formu medzinárodného dohovoru, prijíma 29. októbra 1951 tento Dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o rovnakom odmeňovaní, 1951.

Článok 1

Na účely tohto Dohovoru

a) pojem „odmena“ zahŕňa riadnu, základnú alebo minimálnu mzdu alebo plat a akékoľvek vedľajšie príjmy vyplácané priamo alebo nepriamo, či už v hotovosti alebo v naturáliách, zamestnávateľom pracovníkovi a plynúce z pracovníkovho zamestnania;

b) pojem „rovnaké odmeňovanie pre pracujúcich mužov a ženy za prácu rovnakej hodnoty“ sa vzťahuje na tarify odmeny určené bez rozlišovania založeného na pohlaví.

Článok 2

1. Každý štát bude prostriedkami zodpovedajúcimi metódam používaným pre určenie taríf odmien podporovať, a pokiaľ je to zlučiteľné sa takými metódami, zabezpečovať, aby bola na všetkých pracovníkov uplatňovaná zásada rovnakého odmeňovania pre pracujúcich mužov a ženy za prácu rovnakej hodnoty.

2. Táto zásada sa môže vykonávať

a) vnútroštátnym zákonodarstvom;

b) zákonne zavedenými alebo uznávanými metódami určenia miezd;

c) kolektívnymi zmluvami medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi;

d) kombináciou týchto rôznych prostriedkov.

Článok 3

1. Kde taký postup bude uľahčovať vykonávanie ustanovení tohto Dohovoru, budú prijaté opatrenia podporujúce objektívne hodnotenie zamestnania na podklade práce, ktorá sa má vykonávať.

2. Metódy, ktoré sa majú používať pri tomto hodnotení, majú určiť úrady zodpovedné za určenie odmeny za prácu alebo tam, kde tieto odmeny určujú kolektívne zmluvy, ich zmluvné strany.

3. Rozdielne odmeňovania pracovníkov, ktoré zodpovedajú bez ohľadu na pohlavie rozdielom určeným takýmto objektívnym hodnotením práce, ktorá sa má vykonávať, sa nebudú považovať za odporujúce zásade rovnakého odmeňovania pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty.

Článok 4

Každý členský štát bude vhodným spôsobom spolupracovať so zúčastnenými organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov za účelom účinného vykonávania ustanovení tohto Dohovoru.

Článok 5

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce a ním zapísané.

Článok 6

1. Tento Dohovor zaväzuje len členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu zapísal generálny riaditeľ.

2. Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, keď generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch členských štátov.

3. Pre každý ďalší členský štát nadobudne tento Dohovor účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, keď bola zapísaná jeho ratifikácia.

Článok 7

1. Vyhlásenia zasielané generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce podľa odseku 2 článku 35 ústavy Medzinárodnej organizácie práce budú obsahovať údaje

a) o územiach, ohľadne ktorých sa príslušný členský štát zaväzuje vykonávať ustanovenia Dohovoru bezo zmeny;

b) o územiach, ohľadne ktorých sa zaväzuje vykonávať ustanovenia Dohovoru so zmenami a podrobnosťami o týchto zmenách;

c) o územiach, na ktorých nemožno Dohovor vykonávať, a v týchto prípadoch dôvody, pre ktoré ho nemožno vykonávať;

d) o územiach, ohľadne ktorých si vyhradzuje svoje rozhodnutia až do hlbšieho posúdenia situácie.

2. Záväzky spomenuté pod písmenami a) a b) prvého odseku tohto článku budú považované za neoddeliteľnú súčasť ratifikácie a budú mať rovnaké účinky.

3. Každý členský štát sa môže kedykoľvek novým vyhlásením úplne alebo čiastočne vzdať výhrad obsiahnutých v jeho pôvodnom vyhlásení na základe ustanovení pod písmenami b), c) alebo d) prvého odseku tohto článku,

4. Každý členský štát môže v obdobiach, počas ktorých možno Dohovor vypovedať podľa ustanovení článku 9, zaslať generálnemu riaditeľovi nové vyhlásenie pozmeňujúce v akomkoľvek inom smere znenie ktoréhokoľvek skoršieho vyhlásenia a obsahujúce údaje o súčasnej situácii v takých územiach.

Článok 8

1. Vyhlásenia zaslané generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce podľa odsekov 4 a 5 článku 35 ústavy Medzinárodnej organizácie práce budú uvádzať, či sa ustanovenia Dohovoru budú vykonávať na určitom území bezo zmeny alebo so zmenou; pokiaľ bude vo vyhlásení uvedené, že ustanovenia Dohovoru sa budú vykonávať so zmenami, musí v ňom byť podrobne uvedené, v čom spomenuté zmeny spočívajú.

2. Členský štát, členské štáty alebo príslušný medzinárodný orgán sa môžu neskorším vyhlásením úplne alebo čiastočne vzdať práva dovolávať sa ktorejkoľvek zmeny uvedenej v skoršom vyhlásení.

3. Členský štát, členské štáty alebo príslušný medzinárodný orgán môžu v obdobiach, počas ktorých možno Dohovor vypovedať podľa ustanovení článku 9, zaslať generálnemu riaditeľovi nové vyhlásenie pozmeňujúce v akomkoľvek inom smere znenie ktoréhokoľvek skoršieho vyhlásenia a obsahujúce údaje o súčasnom stave, pokiaľ ide o vykonávanie tohto Dohovoru.

Článok 9

1. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď tento Dohovor po prvý raz nadobudol účinnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý ho zapíše. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok po dni, keď bola zapísaná.

2. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať podľa tohto článku počas roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov, ako sa uvádza v predchádzajúcom odseku, bude viazaný Dohovorom na ďalšie desaťročné obdobie a potom ho bude môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.

Článok 10

1. Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej organizácie práce zápis všetkých ratifikácií, vyhlásení a výpovedí, ktoré mu členovia organizácie oznámia.

2. Keď bude členským štátom Organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, generálny riaditeľ upozorní členské štáty Organizácie na dátum, keď tento Dohovor nadobudne účinnosť.

Článok 11

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov na zápis podľa článku 102 Charty Spojených národov úplné údaje o všetkých ratifikáciách, vyhláseniach a výpovediach, ktoré zapísal podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.

Článok 12

Vždy, ak to bude považovať za potrebné, správna rada Medzinárodneho úradu práce predloží generálnej konferencii správu o vykonávaní tohto Dohovoru a preskúma, či treba dať na program rokovania generálnej konferencie otázku jeho úplnej alebo čiastočnej revízie.

Článok 13

1. Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ak nový dohovor neustanoví inak,

a) ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď tohto Dohovoru bez ohľadu na ustanovenie článku 9, a to s výhradou, že nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť;

b) od doby, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským štátom otvorený na ratifikáciu.

2. Tento Dohovor však zostane v platnosti čo do formy a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali a ktoré neratifikovali revidujúci dohovor.

Článok 14

Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.