444

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 29. októbra 1990

o zriadení úradov práce

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Miestnymi orgánmi štátnej správy v oblasti pracovných síl sú okresné úrady práce.

(2) Sídla a územné obvody okresných úradov práce sú totožné so sídlami a územnými obvodmi okresných národných výborov;1) na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pôsobí Úrad práce hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na území Košíc pôsobí Úrad práce mesta Košíc.

(3) Okresné úrady práce, Úrad práce hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Úrad práce mesta Košíc (ďalej len „úrady práce“) riadi Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(4) Na čele úradu práce je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky.2)

§ 2

Pôsobnosť ministerstva a úradov práce

(1) Pôsobnosť vo veciach pracovných síl, ktorá do nadobudnutia účinnosti tohto zákona patrila podľa osobitných predpisov3) krajským národným výborom, vykonáva ministerstvo.

(2) Pôsobnosť vo veciach pracovných síl, ktorá do nadobudnutia účinnosti tohto zákona patrila podľa osobitných predpisov3) okresným národným výborom, vykonávajú úrady práce.

§ 3

Prechodné a záverečné ustanovenia

Do začatia činnosti úradov práce, najneskôr však do 30. novembra 1990, vykonáva pôsobnosť vo veciach pracovných síl vo svojom územnom obvode okresný národný výbor; do začatia činnosti Úradu práce hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Úradu práce mesta Košíc vykonávajú pôsobnosť vo veciach pracovných síl Národný výbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, obvodné národné výbory v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a Národný výbor mesta Košíc. Začatie činnosti okresného úradu práce, Úradu práce hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Úradu práce mesta Košíc oznámi minister práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky rade príslušného okresného národného výboru a rade príslušného krajského národného výboru, rade Národného výboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a rade Národného výboru mesta Košíc.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Slovenskej národej rady č. 130/1970 Zb. o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky.

2) § 27 ods. 4 Zákonníka práce.

3) Zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily.
§ 26 ods. 1 a § 270b Zákonníka práce.
Vládne nariadenie č. 92/1958 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily, v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 168/1980 Zb.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 152/1970 Zb. o povinnostiach organizácií a občanov pri zabezpečovaní práce občanom.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 195/1989 Zb. o zabezpečení pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do zamestnania v znení zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 312/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 195/1989 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1974 Zb. o príspevkoch a náhradách, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi.