Vyhláška č. 449/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup a úlohy ústredných orgánov, národných výborov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania

Čiastka 75/1990
Platnosť od 29.10.1990 do30.06.1991
Účinnosť od 01.11.1990 do30.06.1991
Zrušený 262/1991 Zb.

449

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky

z 10. októbra 1990,

ktorou sa upravuje postup a úlohy ústredných orgánov, národných výborov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a § 14 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov (úplne znenie č. 50/1984 Zb.) ustanovuje:


§ 1

Postup pri zriaďovaní stredného odborného učilišťa a strediska praktického vyučovania

(1) Ústredný orgán štátnej správy, zväz družstiev (ďalej len „ústredný orgán“), národný výbor alebo štátna akciová spoločnosť, štátny podnik, prípadne jednotné roľnícke družstvo alebo iné družstvo (ďalej len „družstvo“) zriaďujú stredné odborné učilište (ďalej len „učilište“) a stredisko praktického vyučovania (ďalej len „stredisko“) po ich zaradení do siete1) učilíšť a zoznamu stredísk.

(2) Návrh na zaradenie učilišťa do siete alebo strediska do zoznamu obsahuje

a) názov a adresu jeho sídla,

b) zoznam študijných a učebných odborov, v ktorých sa bude v učilišti alebo stredisku mládež pripravovať na povolanie,

c) predpokladané počty prijímaných žiakov podľa jednotlivých študijných a učebných odborov na obdobie piatich rokov,

d) organizačné začlenenie alebo postavenie učilišťa alebo strediska,

e) organizačné usporiadanie učilišťa alebo strediska,

f) priestorové a technické zabezpečenie učilišťa alebo strediska,

g) personálne zabezpečenie prevádzky učilišťa alebo strediska.

(3) Návrh na zaradenie strediska do zoznamu možno predložiť len vtedy, ak je zabezpečené teoretické vyučovanie žiakov v učilišti.

(4) Návrh na úpravu siete učilíšť alebo zoznamu stredísk predkladá ústredný orgán a národný výbor v rámci svojej pôsobnosti a štátna akciová spoločnosť Ministerstvu školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pre nasledujúci školský rok do 31. októbra.

(5) Návrh na vyradenie učilišťa zo siete a strediska zo zoznamu obsahuje:

a) dôvod vyradenia zo siete a zoznamu,

b) organizáciu, ktorá zabezpečí ďalšiu prípravu v študijných a učebných odboroch pre žiakov, ktorí sa pripravovali v doterajšom učilišti alebo stredisku.

(6) Pri návrhu na zmenu postavenia učilišťa alebo strediska a jeho zriaďovateľa sa postupuje podľa odseku 2 písm. d), e), f) a g); návrh ďalej obsahuje:

a) dôvod zmeny,

b) vyjadrenie riaditeľa učilišťa alebo vedúceho strediska, pedagogického kolektívu a odborových organizácií učilišťa alebo strediska k navrhnutej zmene.

(7) Návrhy na zmenu podľa odseku 6 predkladá štátny podnik, štátna organizácia, družstvo alebo učilište príslušnému ústrednému orgánu alebo národnému výboru pre nasledujúci školský rok do 30. septembra, ktorý tento návrh so svojím vyjadrením predkladá ministerstvu podľa odseku 4. Štátna akciová spoločnosť predkladá návrh priamo ministerstvu.

§ 2

Úlohy ústredných orgánov a národných výborov

(1) Ústredný orgán, ktorý plní funkciu orgánu hospodárskeho riadenia voči štátnemu podniku, štátnej organizácii alebo družstvu, riadi a plánuje prípravu mládeže na povolanie v učilištiach a v strediskách, pritom

a) podieľa sa na koncepcii prípravy mládeže na povolanie,

b) predkladá ministerstvu návrhy na zmeny v sústave študijných odborov a učebných odborov,

c) podieľa sa na určovaní obsahu teoretickej a praktickej zložky odborného učiva v študijných odboroch a učebných odborov a na tvorbe učebných plánov,

d) predkladá ministerstvu návrhy na zmeny v sieti učilíšť a v zozname stredísk v rámci svojej pôsobnosti,

e) navrhuje normatívy vybavenia účilíšť a stredísk pre praktické vyučovanie podľa študijných odborov a učebných odborov,

f) napomáha vzájomnej spolupráci medzi zriaďovateľmi a učilišťami, prípadne strediskami,

g) posudzuje opodstatnenosť návrhov učilíšť a stredísk na zmenu zriaďovateľa.

(2) Národný výbor v súčinnosti s ústrednými orgánmi:

a) spracúva územnú koncepciu prípravy mládeže na povolanie v spolupráci s organizáciami, pre ktoré sa mládež pripravuje,

b) predkladá ministerstvu návrhy na zmeny v sieti učilíšť a v zozname stredísk.

(3) Ústredný orgán alebo národný výbor dáva podnet na zriadenie učilišťa alebo strediska štátnym podnikom, štátnou organizáciou alebo družstvom. V zakladacej listine štátneho podniku a štátnej organizácie vymedzí predmet činnosti učilišťa alebo strediska; rovnako sa vymedzí predmet činnosti učilišťa alebo strediska v stanovách družstva.

(4) Zriaďovateľ učilišťa a strediska vymenúva a odvoláva so súhlasom územného orgánu štátnej správy v školstve riaditeľa učilišťa a vedúceho strediska. Riaditeľa a vedúceho vyberá konkurzom.

§ 3

Úlohy organizácií, pre ktoré sa pripravuje mládež na povolanie

(1) Organizácie, pre ktoré sa pripravuje mládež na povolanie, uhrádzajú pomernú časť prevádzkových nákladov učilišťa alebo strediska na prípravu žiakov pre ich potrebu, ak nie je ustanovené inak.2)

(2) Organizácia zabezpečuje podľa potrieb učilišťa alebo strediska vhodne vybavené pracoviská pre odborný výcvik podľa učebných osnov a inštruktorov na prevádzkové pracoviská.


§ 4

Prechodné ustanovenia

(1) Návrhy na úpravu siete učilíšť a zoznamu stredísk, zmenu postavenia a zmenu zriaďovateľa učilíšť a stredísk predložia ústredné orgány a národné výbory v roku 1990 podľa § 1 ministerstvu do 30. novembra.

(2) Ústredné orgány a národné výbory najneskôr do 31. decembra 1990 zabezpečia

a) zriadenie učilíšť alebo stredísk vo svojej pôsobnosti a ich zápis do podnikového registra,

b) doplnenie zakladacích listín štátnych podnikov, štátnych organizácíí a stanov družstiev, ktoré budú zriaďovateľmi učilíšť,

c) vyčlenenie majetku zo štátneho podniku, štátnej organizácie a družstva na prevádzku učilíšť alebo stredísk.

§ 5

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 66/1985 Zb. o postupe ústredných orgánov a národných výborov pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie a o organizácii stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť.

§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1990.


Minister:

Pišút v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 10 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.

2) § 12 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb.