Oznámenie č. 453/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1991

Čiastka 75/1990
Platnosť od 29.10.1990 do30.12.1991
Zrušený 516/1991 Zb.

453

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 6, 18 a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb. výnosom č. XIII/1 - 23 000/90 z 25. októbra 1990 Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1991.

Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1990 vydaný výnosom č. II/2 - 17 000/89 z 28. 9. 1989 (reg. v čiastke 29/1989 Zb.) včítane všetkých zmien a doplnkov sa 31. decembrom 1990 zrušuje. Súčasne sa k tomuto dňu zrušujú všetky individuálne výnimky povolené na základe konkrétnych rozhodnutí ministerstiev financií, ktoré upravujú inak daň z obratu, než ustanovuje zákon o dani z obratu, vykonávacia vyhláška a Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1991.

Do Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991 možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií Českej republiky, Ministerstve financií Slovenskej republiky a na všetkých krajských a okresných finančných správach.

Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1991 bude v predaji v mesiaci decembri 1990 v štátnych podnikoch Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, Tržiště 9, 118 16 Praha-1 Malá Strana a Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, Štefánikova 2, 891 17 Bratislava.

Objednávky prijímajú a expedíciu spolu s predajom zabezpečujú výhradne vymenované štátne podniky.