Vyhláška č. 446/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa zrušuje vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 101/1981 Zb. o zadržiavaní vodičských preukazov vodičom, ktorí nemôžu na mieste zaplatiť pokutu uloženú im v blokovom konaní za priestupok v cestnej premávke

Čiastka 75/1990
Platnosť od 29.10.1990
Účinnosť od 31.10.1990

OBSAH

446

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 24. októbra 1990,

ktorou sa zrušuje vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 101/1981 Zb. o zadržiavaní vodičských preukazov vodičom, ktorí nemôžu na mieste zaplatiť pokutu uloženú im v blokovom konaní za priestupok v cestnej premávke

Federálne ministerstvo vnútra po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 101/1981 Zb. o zadržiavaní vodičských preukazov vodičom, ktorí nemôžu na mieste zaplatiť pokutu uloženú im v blokovom konaní za priestupok v cestnej premávke.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. októbrom 1990.


Minister:

Ing. Langoš v. r.