Čiastka č. 36/1990 Zb.

Vydaná dňa: 29.05.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
206/1990 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o štátnom vyrovnávacom príspevku 01.07.1990
207/1990 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vyčleňovaní príslušníkov Pohraničnej stráže a vojakov vojsk ministerstva vnútra na plnenie úloh Verejnej bezpečnosti 29.05.1990
208/1990 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia 29.05.1990
209/1990 Zb. Zákon České národní rady o komerčních právnicích a právní pomoci jimi poskytované 01.07.1990
210/1990 Zb. Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky o sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 01.09.1990
211/1990 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou 29.05.1990
212/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o odňatí nehnuteľného majetku štátu v trvalom užívaní Komunistickej strany Česko-Slovenska 29.05.1990
213/1990 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví pro pracovníky ve zvláštním zapojení odchylky od zákoníku práce 01.06.1990
214/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 193/1989 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani 29.05.1990
215/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých právnych predpisov v odvetví kultúry 01.07.1990
216/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Česko-slovenskej federatívnej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry
219/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o vydaní výnosu o odmeňovaní odborných a administratívnych pracovníkov Slovenskej štátnej sporiteľne
220/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú zásady pre vymedzenie okruhu prác, pre výkon kotrých je nevyhnutné uzavretie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti
p1/c36/1990 Zb. Štatút Národnej ceny Slovenskej republiky
p2/c36/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrení, ktorým ustanovilo IV. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990