Oznámenie č. 216/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Česko-slovenskej federatívnej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry

Čiastka 36/1990
Platnosť od 29.05.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 ods. 1 dňom podpisu.

216

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 3. apríla 1990 bola v Londýne podpísaná Dohoda medzi vládou Česko-slovenskej federatívnej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 ods. 1 dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Česko-slovenskej federatívnej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry

Vláda Česko-slovenskej federatívnej republiky a vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „zmluvné strany“),

odhodlané upevňovať a ďalej rozvíjať vzťahy medzi ľudom oboch štátov;

konštatujúc s uspokojením priaznivý rozvoj výmen a spolupráce v oblasti školstva, vedy a kultúry medzi oboma štátmi v posledných rokoch;

súc presvedčené, že výmeny a spolupráca v uvedených oblastiach, ako aj v iných oblastiach prispievajú k lepšiemu vzájomnému poznaniu a porozumeniu medzi česko-slovenským a britským ľudom;

znova potvrdzujúc svoje odhodlanie plne uskutočňovať všetky príslušné ustanovenia Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe podpísaného v Helsinkách 1. augusta 1975 a Záverečného dokumentu Viedenskej následnej schôdzky KBSE z 15. januára 1989;

sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj vzťahov v oblasti školstva:

a) podporou a uľahčovaním priamej spolupráce, kontaktov a výmen medzi univerzitami a ďalšími vysokoškolskými inštítuciami v oboch štátoch;

b) podporou a uľahčovaním štúdia a výuky jazykov a literatúry druhej zmluvnej strany v štáte každej zmluvnej strany;

c) podporou a uľahčovaním návštev a výmen univerzitných profesorov, prednášajúcich, špecialistov a učiteľov za účelom výmeny myšlienok a skúseností, usporadúvaním prednášok, výuky a vykonávanie výskumu;

d) poskytovaním štipendií postgraduantom a študentom zo štátu druhej zmluvnej strany;

e) podporou a uľahčovaním spolupráce a výmen učebných metód a materiálov;

f) podporou priamej spolupráce medzi vydavateľmi, kultúrnymi a školskými odborníkmi a inštitúciami a výmeny učebníc, príručiek a ďalších odborných prác s cieľom obojstranne dosiahnuť úplnejšie znalosti a zabezpečiť podanie presného obrazu druhého štátu.

Článok 2

Zmluvné strany budú uľahčovať rozvoj vedeckých výmen a výskumu o problémoch zaujímajúcich obe strany a budú podporovať priamu spoluprácu medzi vedeckými a výskumnými inštitúciami oboch štátov:

a) podporou spoločných výskumných projektov;

b) podporou a uľahčovaním návštev a výmen na účely postgraduálneho štúdia a výskumu;

c) podporou výmeny informácií o vedeckom výskume v oboch štátoch, organizovaním stretnutí, seminárov a konferencií, pri príprave spoločných štúdií v odboroch zaujímajúcich obe strany.

Článok 3

Zmluvné strany budú ďalej rozvíjať svoju spoluprácu, ako aj priame styky v oblasti literatúry, hudby, umenia, kinematografie, televízie a videoprogramov, rozhlasu a propagácie, divadelníctva, architektúry, múzejníctva, knihovníctva, archivníctva a v iných oblastniach kultúrnej činnosti:

a) podporou a uľahčovaním návštev spisovateľov, skladateľov, umelcov, filmových tvorcov, knihovníkov a iných osôb zaoberajúcich sa kultúrnou a tvorivou činnosťou;

b) podporou a uľahčovaním návštev za účelom výmeny informácií a získavania odborných materiálov z oblasti ochrany a obnovy umeleckých a historických predmetov a starostlivosti o historické náleziská a pamiatky;

c) podporou a uľahčovaním návštev umelcov a divadelných, hudobných a tanečných skupín, orchestrov a iných umeleckých skupín;

d) uľahčovaním organizácie umeleckých, kultúrnych, školských a vedeckých výstav;

e) podporou prekladov a publikácií literárnych, umeleckých, kultúrnych, školských a vedeckých diel zo štátu druhej zmluvnej strany;

f) podporou zaraďovania do repertoáru výkonných umelcov a súborov z jedného štátu dramatických a hudobných diel autorov z druhého štátu;

g) podporou výmeny kníh, publikácií, článkov a informačných audiovizuálnych materiálov medzi múzeami, vydavateľstvami, knižnicami a ďalšími kultúrnymi inštitúciami.

Článok 4

Zmluvné strany môžu uľahčovať všetkými príslušnými prostriedkami verejné rozširovanie školských, vedeckých a kultúrnych materiálov určených pre zlepšenie poznania ľudu a kultúry oboch štátov.

Článok 5

Obe zmluvné strany budú podporovať činnosť kultúrnych a informačných stredísk, ktorých zriadenie a činnosť budú predmetom osobitnej dohody, a umožnia k nim voľný a nerušený prístup verejnosti.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať priamu spoluprácu medzi tlačovými agentúrami a tlačovými spoločnosťami a rozhlasovými a televíznymi organizáciami i medzi vydavateľmi novín a periodík oboch štátov, ako aj výmenu návštev novinárov a spravodajcov.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať styky medzi mladými ľuďmi a priamu spoluprácu medzi mládežníckymi organizáciami oboch štátov.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi športovými organizáciami, účasť na športových akciách a rozvoj turistiky medzi oboma štátmi.

Článok 9

Zmluvné strany budú uľahčovať účasť na seminároch, festivaloch, súťažiach, konferenciách, sympóziách a stretnutiach v oblastiach zakotvených v tejto Dohode usporadúvaných v jednom alebo druhom štáte.

Článok 10

Zmluvné strany urobia všetko, čo je v ich moci, aby zabezpečili vykonávanie tejto Dohody, a za týmto účelom môžu uzavierať programy činnosti a výmen a dojednávať finančné a iné ustanovenia na ich vykonávanie. Akékoľvek rokovania sa budú konať striedavo v oboch štátoch.

Článok 11

Všetka činnosť zakotvená v tejto Dohode sa bude vykonávať v súlade so zákonmi a predpismi platnými v štáte zmluvnej strany, kde sa uskutočňuje.

Článok 12

Za účelom čo najširšej možnej účasti v činnosti a programoch zakotvených v tejto Dohode budú obe zmluvné strany podporovať účasť nielen štátnych orgánov, ale aj nevládnych organizácií a inštitúcií, včítane nadväzovania priamych vzťahov medzi týmito zložkami. Tieto zväzky môžu zahŕňať uzavieranie dohôd o navzájom výhodnej činnosti.

Článok 13

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu.

2. Táto Dohoda sa dojednáva na päť rokov a potom zostane v platnosti do vypršania šiestich mesiacov od dátumu odovzdania písomnej výpovede diplomatickou cestou jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.

Na dôkaz toho nižšie podpísaní, riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto Dohodu.

Dané vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, v Londýne 3. apríla 1990, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Česko-slovenskej federatívnej

republiky:

Jiří Dienstbier v. r.

Za vládu

Spojeného kráľovstva Veľkej Británie

a Severného Írska:

Douglas Hurd v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.