Vyhláška č. 214/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 193/1989 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani

Čiastka 36/1990
Platnosť od 29.05.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1991 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovenie článku I nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a použije sa po prvý raz pre zdaňovacie obdobie roka 1990. Ustanovenie článku II nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.

214

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 28. mája 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 193/1989 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani

Federálne ministerstvo financií podľa § 27 zákona č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

1. V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú slová „,okrem činností uvedených v odseku 2,“.

2. V § 3 sa vypúšťa odsek 2, zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

3. V § 4 úvodná časť prvej vety znie: „Zariadením na výkon činnosti u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. i) zákona na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky...“.

4. V § 5 ods. 2 sa slová „v Československej socialistickej republike“ nahrádzajú slovami „v Českej a Slovenskej Federatívnej Repbuliky“ a slová „Československá socialistická republika“ sa nahrádzajú slovami „Česká a Slovenská Federatívna Republika“.

5. V § 5 ods. 7 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“ a slová „v Československej socialistickej republike“ nahrádzajú slovami „v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike“.

6. V § 5 ods. 8 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“, slová „Československej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“. Posledná veta sa vypúšťa.

7. § 7 ods. 2 znie:

(2) Za daňovníkov podľa § 6 ods. 3 zákona sa považujú daňovníci, u ktorých podiel pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou je viac ako 60 % z priemerného počtu všetkých pracovníkov. Pre určenie tejto hranice sa pracovník so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím započítava trikrát.“.

8. V § 10 ods. 2 sa v úvodnej vete slová „so sídlom v cudzine“ nahrádzajú slovami „uvedení v § 2 ods. 1 písm. i) zákona“.

9. § 10 ods. 2 písm. a) znie:

a) názov a sídlo alebo bydlisko v cudzine a adresu stálej prevádzkárne na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky;“.

10. V § 10 ods. 2 písm. b), c) a e) sa slová „v Československej socialistickej republike“ nahrádzajú slovami „v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike“.

Čl. II

1. V § 2 sa vypúšťajú odseky 2 a 3; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

2. § 3 sa vypúšťa.


Čl. III

1. Ustanovenie článku I nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a použije sa po prvý raz pre zdaňovacie obdobie roka 1990.

2. Ustanovenie článku II nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Minister:

Ing. Klaus CSc. v. r.