Oznámenie č. 219/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o vydaní výnosu o odmeňovaní odborných a administratívnych pracovníkov Slovenskej štátnej sporiteľne

Čiastka 36/1990
Platnosť od 29.05.1990 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudne účinnosť 1. júna 1990.

219

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej republiky

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva výnos z 18. mája 1990 č. 5/779/1990 o odmeňovaní odborných a administratívnych pracovníkov Slovenskej štátnej sporiteľne. Dňom vydania tohto výnosu sa stáva pre odborných a administratívnych pracovníkov Slovenskej štátnej sporitelne neúčinná úprava Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 131/1617/1985 z 29. decembra 1985 registrovaná v čiastke 2/1986 Zb. o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov Slovenskej štátnej sporiteľne a Slovenskej štátnej poisťovne v znení úpravy Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 131/350/1986 z 20. marca 1986 registrovaná v čiastke č. 13/1986 Zb.

Výnos nadobudne účinnosť 1. júna 1990. Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve financií, cien a miezd Slovenskej republiky a na ústredí a oblastných závodoch Slovenskej štátnej sporiteľne.