Opatrenie č. 208/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia

Čiastka 36/1990
Platnosť od 29.05.1990
Účinnosť od 29.05.1990

OBSAH

208

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 29. mája 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federatívneho zhromaždenia

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Repbuliky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia sa mení a dopĺňa takto:

1. § 23 ods. 4 znie:

(4) Ak sa konajú voľby v dvoch dňoch, určí sa začiatok volieb na štrnástu hodinu a koniec volieb na dvadsiatu druhú hodinu prvého dňa. Druhý deň sa začínajú voľby o siedmej hodine a končia sa o štrnástej hodine. Pokiaľ to miestne pomery vyžadujú, môže rada miestneho národného výboru určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu, najskôr však na dvanástu hodinu prvého dňa a piatu hodinu druhého dňa; lehoty uvedené v ustanoveniach § 21 a 27 sa aj v týchto prípadoch počítajú od štrnástej hodiny prvého dňa volieb.“.

2. § 29 ods. 3 prvá veta znie: „Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, zapíše okrsková volebná komisia do zoznamu voličov a vyznačí v jeho občianskom (vojenskom, osobnom) preukaze, že sa dostavil na hlasovanie.“.


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.