Opatrenie č. 207/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vyčleňovaní príslušníkov Pohraničnej stráže a vojakov vojsk ministerstva vnútra na plnenie úloh Verejnej bezpečnosti

Čiastka 36/1990
Platnosť od 29.05.1990
Účinnosť od 29.05.1990

207

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 29. mája 1990

o vyčleňovaní príslušníkov Pohraničnej stráže a vojakov vojsk ministerstva vnútra na plnenie úloh Verejnej bezpečnosti

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na žiadosť vlády Českej republiky alebo vlády Slovenskej republiky môže vyčleniť príslušníkov Pohraničnej stráže a vojakov vojsk ministerstva vnútra (ďalej len „vojaci“) na plnenie úloh Verejnej bezpečnosti.

§ 2

Vojaci môžu byť na žiadosť vlády príslušnej republiky vyčlenení na plnenie úloh Verejnej bezpečnosti v prípade, že je to potrebné na zaistenie bezpečnosti a verejného poriadku na území príslušnej republiky.

§ 3

Vojaci sú po dobu vyčlenenia podriadení ministrovi vnútra príslušnej republiky.

§ 4

Vojaci pri plnení úloh Verejnej bezpečnosti

a) preukazujú svoju príslušnosť na plnenie úloh Verejnej bezpečnosti svojou predpísanou rovnošatou s rukávovou páskou červenej farby s čiernymi písmenami „ZNB“, prípadne aj ústnym vyhlásením,1)

b) majú rovnaké práva a povinnosti ako príslušníci Zboru národnej bezpečnosti,2) pokiaľ minister vnútra príslušnej republiky neustanoví inak.

§ 5

Na vyčleňovanie vojakov na plnenie úloh Verejnej bezpečnosti sa nevzťahuje ustanovenie § 1 ods. 2 písm. c) branného zákona č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov a ustanovenie § 51 ods. 2 zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.


§ 6

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 2, § 5 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 3 písm. a) vyhlášky FMV č. 12/1979 Zb. o preukazovaní príslušnosti k Zboru národnej bezpečnosti a oprávnenia na plnenie jeho úloh.

2) Hlava III zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti.