ŠTATÚT

NÁRODNEJ CENY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 29. mája 1990

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa podľa § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 191/1990 Zb. o Národnej cene Slovenskej republiky uznieslo na tomto štatúte:

Čl. I

Národná cena Slovenskej republiky (ďalej len „Národná cena“) zriadená zákonom Slovenskej národnej rady č. 191/1990 Zb. o Národnej cene Slovenskej republiky je najvyšším národným ocenením, ktorým sa prejavuje uznanie jednotlivcom alebo kolektívom za vynikajúce zásluhy o Slovenskú republiku a o Slovákov doma i v zahraničí, za tvorivé výsledky alebo výkony v oblasti vedy, umenia a kultúry, ktoré obohatili ľudské poznanie alebo vytvorili veľké kultúrne a umelecké hodnoty.

Čl. II

Návrhy na udelenie Národnej ceny môžu podať poslanci Slovenskej národnej rady, výbory Slovenskej národnej rady, vláda Slovenskej republiky, iné štátne orgány, organizácie a občania písomne Predsedníctvu Slovenskej národnej rady do 31. marca kalendárneho roka. V návrhu sa uvedie meno a priezvisko osoby alebo označenie kolektívu a odôvodnenie návrhu.

Čl. III

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady pridelí návrh na udelenie Národnej rady vecne príslušnému výboru Slovenskej národnej rady na zaujatie stanoviska a odborné posúdenie návrhu.

Čl. IV

(1) Výbor Slovenskej národnej rady, ktorému bol návrh na udelenie Národnej ceny pridelený podľa čl. III, zabezpečí vypracovanie stanovísk najmenej troch odborných organizácií alebo odborníkov z oblasti, v ktorej sa zásluhy oceňujú.

(2) Tento výbor po komplexnom posúdení postúpi návrh na udelenie Národnej ceny so svojím stanoviskom Predsedníctvu Slovenskej národnej rady.

Čl. V

(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady si k návrhu na udelenie Národnej ceny vyžiada stanovisko vlády Slovenskej republiky.

(2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady pridelí návrh na udelenie Národnej ceny spolu so stanoviskom vlády Slovenskej republiky a stanoviskom výboru Slovenskej národnej rady uvedeného v čl. III na prerokovanie ďalším výborom Slovenskej národnej rady.

Čl. VI

Výsledky prerokovania návrhu na udelenie Národnej ceny oznámia výbory Slovenskej národnej rady Predsedníctvu Slovenskej národnej rady.

Čl. VII

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady rozhodne o udelení Národnej ceny najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka; udeliť možno najviac 5 Národných cien v jednom roku.

Čl. VIII

Národnú cenu odovzdá vyznamenanému predseda Slovenskej národnej rady za účasti členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, predsedu vlády Slovenskej republiky a ďalších príslušných členov vlády Slovenskej republiky.

Čl. IX

(1) S Národnou cenou sa odovzdáva listina o jej udelení, plaketa, stužka symbolizujúca Národnú cenu a finančná odmena spojená s udelením Národnej ceny.

(2) Listina obsahuje meno a priezvisko vyznamenaného alebo názov vyznamenaného kolektívu s uvedením mena a priezviska vedúceho a ďalších členov kolektívu, odôvodnenie udelenia Národnej ceny a dátum udelenia Národnej ceny. Listina je opatrená štátnym znakom Slovenskej republiky, suchou pečaťou Slovenskej národnej rady a podpisom predsedu Slovenskej národnej rady.

(3) Plaketa zhotovená z duralu a adjustovaná v koženej väzbe voľne vyjadruje symbolicko-výtvarné prvky štátneho znaku Slovenskej republiky.

(4) Stužka symbolizujúca Národnú cenu má pozadie bielo-modro-červenej trikolóry a v jej strede je zmenšený tvar plakety; nosí sa pri slávnostných alebo oficiálnych príležitostiach.

Čl. X

S Národnou cenou je spojená finančná odmena 50 000,– Kčs pre jednotlivca a 80 000,– Kčs pre kolektív. Finančná odmena sa hradí z rozpočtu Slovenskej národnej rady.

Čl. XI

Udelenie Národnej ceny oprávňuje vyznamenaného alebo vyznamenaný kolektív používať titul „Nositeľ Národnej ceny Slovenskej republiky“; členovia vyznamenaného kolektívu môžu používať označenie „Člen kolektívu vyznamenaného Národnou cenou Slovenskej republiky“.

Čl. XII

Ak sa Národná cena udeľuje in memoriam, prevezmú ju dedičia vyznamenaného.

Čl. XIII

Organizačné a administratívne práce spojené s udeľovaním Národnej ceny zabezpečuje Kancelária Slovenskej národnej rady.

Čl. XIV

Tento štatút bol schválený uznesením Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 602 z 29. mája 1990.

R. Schuster v. r.