Čiastka č. 33/1990 Zb.

Vydaná dňa: 18.05.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
181/1990 Zb. Zákon o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti 31.07.1990
182/1990 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Zb., o jedech a některých jiných látkach škodlivých zdraví 18.05.1990
183/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vybieraní zmluvného cla z tovaru dovážaného zo štátov, s ktorými nebola uzavretá zmluva o vzájomnom poskytovaní colných výhod 18.05.1990
184/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění výhlášky č. 11/1985 Sb. 01.07.1990
185/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost 01.06.1990
186/1990 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o oprávnení na projektovú činnosť 18.05.1990
187/1990 Zb. Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností 18.05.1990
p1/c33/1990 Zb. Rozkaz prezidenta českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
p2/c33/1990 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o obnovení moravsko-sliezskej samosprávy
p3/c33/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo III. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990