186

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj

z 28. apríla 1990

o oprávnení na projektovú činnosť


Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj podľa § 143 ods. 1 písm. l) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník, ustanovuje

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Projektovou činnosťou1) sa rozumie spravovanie

a) územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie;

b) zadanie stavby,2) predkladanej ako podklad pre vydanie územného rozhodutia o umiestnení stavby;

c) projektu stavby.3)

(2) Právnické osoby4) (ďalej len „organizácie“) môžu vykonávať projektovú činnosť len na základe a v rozsahu udeleného oprávnenie na projektovú činnosť.

(3) Fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov5) môžu vykonávať projektovú činnosť len na základe preukazu osobitnej spôsobilosti v odbore projektovej činnosti.6)

(4) Ostatné fyzické osoby môžu vykonávať projektovú činnosť len pre vlastnú jednoduchú stavbu na základe preukazu osobitnej spôsobilosti v odbore projektovej činnosti.6)

§ 2

Oprávnenie na projektovú činnosť

(1) Orgán príslušný na udelenie oprávnenia7) môže oprávnenie udeliť len tým organizáciám, v ktorých sú predpoklady, že spĺňajú alebo v určenej lehote splnia tieto podmienky:

a) sú spôsobilé v rozsahu požadovaného oprávnenia odborne zabezpečovať vlastnými pracovníkmi architektonické, technické a ekonomické riešenie dokumentácie uvedenej v § 1 ods. 1 v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami;

b) zamestnávajú zodpovedajúci počet pracovníkov pre výkon vybraných pracovných činností s preukazom osobitnej spôsobilosti v odbore projektovej činnosti.8)

(2) Oprávnenie na projektovú činnosť nepotrebuje zahraničná organizácie, ak je oprávnená na projektovanie príslušnej stavby podľa práva platného v krajine jej sídla a ak sa zaviaže, že bude dodržiavať právne predpisy a technické normy platné v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.

§ 3

Postup pri udeľovaní oprávnenia

(1) Organizácia predkladá žiadosť o udelenie oprávnenia, prípadne o jeho zmenu orgánu príslušnému na udelenie oprávnenia.7) V žiadosti uvede:

a) názov a sídlo organizácie;

b) odborné zameranie (špecializáciu) projektovej činnosti podľa druhu stavieb, prípadne projektových prác;

c) meno vedúceho organizácie a jeho zástupcov;

d) celkový počet pracovníkov projektovej činnosti v profesijnom členení a zoznam vedúcich projektantov v pracovnom pomere s uvedením ich odbornej kvalifikácie a praxe v projektovej činnosti a u pracovníkov vybraných činností (funkcií), ktorí majú preukaz osobitnej spôsobilosti v odbore projektovej činnosti, s uvedením, kto a kedy preukaz vydal;

e) termín začatia činnosti.

(2) Termín rozhodnutí o udelení oprávnenia sa vymedzí jeho rozsah a podmienky.

(3) Orgán, ktorý udelil oprávnenie, zašle jeho rovnopis príslušnému štatistickému orgánu a Štátnej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj alebo ministerstvu výstavby a stavebníctva republiky podľa prílušnosti, ktoré vedú evidenciu týchto i nimi vydaných oprávnení.

§ 4

Zmeny, obmedzenie a odňatie oprávnenia

(1) Orgán, ktorý udelil oprávnenie, kontroluje dodržiavanie podmienok, za ktorých sa oprávnenie udelilo; ak zistí, že organizácia nedodržiava tieto podmienky, alebo ak sú pre to iné závažné dôvody, môže jej určiť ďalšie podmienky alebo oprávnenie zmeniť, prípadne odňať.

(2) Zmeny, obmedzenie a odňatie oprávnenia sa oznamujú obdobne ako udelenie oprávnenia (§ 3 ods. 3).

§ 5

Osobitná spôsobilosť

(1) Ministerstvo výstavby a stavebníctva Českej republiky a Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky zriaďujú skúšobné komisie na overenie osobitnej spôsobilosti fyzických osôb (§ 1 ods. 3, 4), pokiaľ už nie sú tieto osoby držiteľmi preukazu osobitnej spôsobilosti v odbore projektovej činnosti.

(2) Fyzické osoby podávajú prihlášku na skúšku príslušnému ministerstvu výstavby a stavebníctva. Pri podaní prihlášky treba preukázať alebo inak osvedčiť tieto podmienky:

a) vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a 7 rokov praktickej činnosti v odbore;

b) alebo stredné vzdelanie príslušného smeru a 14 rokov praktickej činnosti v odbore.

(3) Spôsob a podmienky overovania osobitnej spôsobilosti a vydávanie preukazov osobitnej spôsobilosti ustanovuje osobitný predpis.9)


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 6

(1) Zrušuje sa vyhláška č. 88/1976 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.

(2) Vydané oprávnenia na projektovú činnosť a povolenia projektantom jednotlivcom na základe vyhlášky č. 88/1976 Zb. zostávajú v platnosti. Pri zmenách, obmedzení a odňatí oprávnenia na projektovú činnosť sa postupuje podľa § 4.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Podpredseda vlády ČSFR a predseda Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

Akademik Delong v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 43 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.

2) Príloha č. 1 vyhlášky ŠK VTIR č. 43/1990 Zb. o projektovej príprave stavieb.

3) § 4 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 43/1990 Zb.

4) Napr. zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku,
zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach,
zákon č. 109/1964 Zb. Hospodársky zákonník v znení neskorších predpisov
zákon č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve,
zákon č. 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve,
zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou,
zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v ČSSR,
zákon č. 39/1980 Zb. o vysokých školách,
zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach,
zákon č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy.Spoločenské organizácie, ich podniky a hospodárske zariadenia.Iné organizácie, ak sú právnickými osobami.

5) Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

6) § 45 zákona č. 50/1976 Zb.Vyhláška FMTIR č. 8/1983 Zb. o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe v znení vyhlášky ŠK VTIR č. 73/1987 Zb.

7) § 43 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 103/1990 Zb.

8) § 15 ods. 2 vyhlášky č. 8/1983 Zb. v znení vyhlášky č. 73/1987 Zb.

9) Vyhláška č. 8/1983 Zb. v znení vyhlášky č. 73/1987 Zb.